Sylabus Lokalne Sieci Komputerowe Ist SN, Wojskowa Akademia Techniczna (WAT), Lokalne Sieci Komputerowe


0x08 graphic

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

NAZWA PRZEDMIOTU: Lokalne sieci komputerowe

Kod przedmiotu:

Podstawowa jednostka organizacyjna (PJO): Wydział Elektroniki

Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja

Specjalność: wszystkie specjalności

Rodzaj studiów:  studia pierwszego stopnia

Forma studiów:  studia niestacjonarne

Język realizacji: polski

Sylabus ważny dla naborów od roku akademickiego 2007/2008

1. REALIZACJA PRZEDMIOTU

Osoba(-y) prowadząca(-e) zajęcia: dr inż. Jacek JARMAKIEWICZ

PJO/instytut/zakład: Wydział Elektroniki / Instytut Telekomunikacji

/ Zakład Systemów telekomunikacyjnych

2. ROZLICZENIE GODZINOWE

semestr

forma zajęć, liczba godzin/rygor
(
x egzamin, + zaliczenie, # projekt)

punkty
ECTS

razem

wykłady

ćwiczenia

laboratoria

projekt

seminarium

V

18+

10+

-

6

-

2

2

razem

18+

10+

-

6

-

2

2

3PRZEDMIOTY WPROWADZAJĄCE WRAZ Z WYMAGANIAMI WSTĘPNYMI

wymagania wstępne: łańcuch telekomunikacyjny i jego struktura, właściwości transmisyjne torów przewodowych, optycznych i bezprzewodowych, modele kanałów, przepustowość kanału telekomunikacyjnego,

wymagania wstępne: sieć telekomunikacyjna i jej charakterystyki, model OSI, klasyfikacja i właściwości transmisyjne mediów przewodowych, charakterystyka systemów transmisyjnych, sygnalizacja w sieciach, ogólna charakterystyka protokołów komunikacyjnych w sieciach.

4ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU

5METODY DYDAKTYCZNE

6. TREŚCI PROGRAMOWE

lp

temat/tematyka zajęć

liczba godzin

wykł.

ćwicz.

lab.

proj.

semin.

Architektury i topologie sieci LAN, rodzaje mediów transmisyjnych. Model warstwowy dla sieci LAN

2

Metody i protokoły dostępu do medium transmisyjnego. Standard Ethernet i Token Ring

2

Rola standardu FDDI w sieciach LAN. Sieci typu IsoEthernet i 100VGAnyLAN

2

Współpraca sieci LAN - metody i urządzenia pośredniczące.

2

Rola i znaczenie sieci typu VLAN.

2

Analiza architektur oraz metod współpracy lokalnych sieci komputerowych.

Prezentacja zadań przez studentów.

2

Konfiguracja komputerów PC do pracy w sieci LAN

3

Modelowanie i badanie sieci LAN - standard 802.3 (pakiet COMNET)

3

Razem

10

-

6

-

2

7. LITERATURA

podstawowa:

uzupełniająca:

8FORMA I WARUNKI ZALICZANIA PRZEDMIOTU

Przedmiot zaliczany jest na podstawie zaliczenia.

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

1

opiekun merytoryczny

przedmiotu

.................................................

dr hab. inż. Grzegorz RÓŻAŃSKI, Prof. WAT

Dyrektor
Instytutu Telekomunikacji

……………………………………

dr hab. inż. Piotr GAJEWSKI, Prof. WAT

"Z A T W I E R D Z A M"

Dziekan Wydziału Elektroniki

prof. dr hab. inż. Marian WNUK

Warszawa, dnia ..........................

autor sylabusa

….................................

dr. inż. Jacek JARMAKIEWICZWyszukiwarka