Religie i Związki Wyznaniowe - Wykłady Rytko, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Religie i Związki Wyznaniowe


RELIGIE I ZWIĄZKI WYZNANIOWE

wykłady prof. Marii Marczewskiej - Rytko

opracowała Katarzyna Sekuła

WYKŁAD I Elementy składowe religii

Religia składa się ze sfery sacrum (sfera w której funkcjonuje Absolut, nasze zdolności poznawcze tego nie ogarniają) i sfery profanum (sfera, którą możemy obserwować, jej przejawem jest np. kult).

Elementy składowe religii:

 1. Doktryna religijna - coś w co wierzymy, spisane zasady,

 2. Kult religijny - nie ma kultu bez wiary, czynności z tymi bytami związane,

 3. Organizacja religijna - wynika z faktu, że gdyby nie było wyznawców, sposób zorganizowania, który oddziałowuje na stan świadomości, może mieć różną formę scentralizowaną (miejsce, funkcje podmiotów -> np. kościół katolicki ) lub luźną (zdecentralizowane byty, które maja jeden mianownik, np. hinduizm)

Ad 1. Doktryna religijna:

Ad2. Kult religijny:

WYKŁAD II

Ad 3. Organizacja religijna:

Zwarta organizacja: Luźna organizacja

Wyraźnie zaznaczona pozycja, Nie ma kształtu piramidy, Hierarchiczne, ściśle określone zdecentralizowana, x podmiotów, warunki by zmienić położenie które same sobie oznaczają w hierarchii, ściśle wyznaczony strukturę (hinduizm), skupisko jeden system dla całej organizacji wielu sekt na różnych obszarach, (katolicyzm) np. bóstwa lokalne, nie ma sztywnej doktryny religijnej

Klasyfikacja wspólnot religijnych wg Tadeusza Margula: przełom lat 60 i 70 największy lubelski religioznawca

Przykłady:

 1. Chrześcijaństwo - rodzina religij judajskich (semickich), odłamy: katolicki (powszechny), prawosławny (powszechny), protestancki (zaświadczający- ewangelicki - głoszący Dobrą Nowinę), w odłamie protestanckim - odłamy: luterańskie (augsbursko - ewangelickie), kalwińskie (ewangelicko - reformowane), anglikańskie, zwingliańskie, denominacje w kalwinizmie - metodyści, baptyści, adwentyści, sataniści.

 2. Buddyzm należy do kręgu religii indyjskich, podzielił się na 3 odłamy: therawadę, mahajanę, wadżrajanę. W ramach mahajany można mówić o wielu denominacjach (chińska, koreańska, japońska, czy wietnamska) które dzielą się na liczne sekty.

Związek wyznaniowy:

WYKŁAD III

Kościół - jest jedną z organizacji religijnych funkcjonujących w przestrzeni publicznej (wg Sparka i Bainbridge'a).

Religia w tej koncepcji to `ostoja niezmienności', `zamknięta twierdza' (jeśli po za twierdzą np. na płaszczyźnie politycznej będą jakies zawirowania - wojny, konflikty itp., kościół zamknie się w twierdzy, by nie dać się zmienić)

Sekta religijna:

Cechy sekty religijnej:

sekta kościół

0x08 graphic

inne byty są pomiędzy tymi dwoma bytami, nie ma bytów po za tymi dwoma skrajnymi bytami

- zwolennikami ujęcia klasycznego byli Mensching, Webber, Troeltsch

Cechy sekty religijnej

Cechy kościoła

 • Indywidualny i charyzmatyczny typ kierownictwa

* guruizm - charyzmatyczna jednostka buntuje się, wychodzi na zewnątrz i pociąga za sobą masę, przedstawia siebie jako tego, który ma ponadprzeciętne umiejętności

 • Główna rola przypada jednej charyzmatycznej osobie

 • Dobrowolność uczestnictwa - problem jest wtedy, gdy chce się sektę opuścić

 • O przynależności decydują inni, np. rodzice, ale wystąpić można samemu

 • Radykalizm członków wobec świata i wartości

*sekta kieruje się odmiennymi wartościami niż reszta społeczeństwa

 • Ogólne poglądy, mniej radykalne

 • Tendencje do jednostronnej interpretacji doktryny i zawężania kultu

*utworzenie z jednego elementu czegoś ważnego, wszyscy członkowie musza myśleć w ten sam sposób

 • Wielość form kultu i interpretacji

Dwa rodzaje sekty:

I MODEL

0x08 graphic
cel: kontakt z Absolutem, model otwarty

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
II MODEL

Ciemna strona modelu I, organizacja typu zamkniętego


*wszystko kończy się na sferze profanum, odwołanie się do sacrum służy tylko i wyłącznie powiększaniu lub stabilizowaniu pozycji przywódcy, innymi słowy sfera sacrum staje się elementem legitymizującym pozycję przywódcy

WYKŁAD IV Wspólnota religijna jako grupa interesu

 1. Kościół a instytucja państwowa - Max Weber 1946r

* stosunek był podejrzliwy - brak zaufania wynikający ze status quo

* potencjalne zagrożenie dla posiadacza władzy - kościół mógłby wyjść spod ich jurysdykcji, poddając się tylko religii

* odniesienie się do wspólnoty w sensie organizacyjnym - kościoła (ze wzgl na sposób zorganizowania się)

* instytucje państwowe gardzą wartościami wyznawanymi przez wyznawców koscioła, które nie są utylitarne i doczesne

-> krótkowzroczny sposób patrzenia polityków

 1. Korzyści oferowane członkom wspólnoty:

 1. Kompensata i nagroda - wspólnoty religijne dostarczają zarówno kompensat rozumianych jako zapowiedź nagrody, jak i samych nagród. Biorąc pod uwagę system kompensat i nagród wg Starka i Bainbridge'a kościół kładzie większe naciski na nagrody w sektach na kompensaty.

 2. Rodzaje kompensat:

 1. Rodzaje nagród:

 1. Stosunek wspólnot religijnych do świata

  1. nawróceniowa: konwertystyczna, entuzjastyczno- nawróceniowa (synonimy)

  2. rewolucyjna: adwentystyczna, oczekująca na koniec świata

  3. introwersyjna: pietystyczna

  4. manipulacyjna (gnostyczna) zwana także kultem.

0x08 graphic

0x08 graphic

WYKŁAD V Dokument - Kościół Katolicki (JAN XXIII)

 1. Jakie jest wnętrze wspólnoty religijnej pokazanej w tym dokumencie?

W odróżnieniu od wspólnoty religijnej, zasady maja odzwierciedlenie w organizacji. Każdy ma swoje funkcje, odpowiedni ubiór wymogi itp.

Wpływ na funkcjonowanie instytucji - otwarcie, poczucie harmonii, życzliwość, pochodzenie

Kreatywność i odwaga - złamanie tradycji

 1. Jak zmieniał się stosunek tej wspólnoty do otoczenia?

Polityka aggiornamento: 3 możliwe drogi

- podążanie za zamianami wyznaczonymi na II Soborze Watykańskim (Jan XXIII, Paweł VI, Jan Paweł II)

- radykalni teologowie wyzwolenia (obręb własnego kręgu kulturowego i tam szukanie odpowiedzi)

- powrót do tego co było przed II SW ( msza w j. łacińskim itp.)

3. Ogólne uwarunkowania, które wpłynęły na ewolucję wspólnoty katolickiej wobec środowiska.

Czas w jakim przyszło działać kościołowi katolickiemu, różne sposoby, zależności polityczne, gosp. itp. Współzależność kościoła i środowiska - okres soboru watykańskiego II 1962 - 65; wcześniej nie było potrzeby zwoływania soboru.

Uwarunkowania (oddziaływania na scenie politycznej):

 1. Powstanie dwóch antagonistycznych bytów w skali globalnej (zimna wojna) -> logika działania -gra o sumie zerowej, przetrwanie 1 = unicestwienie 2

 2. Głosy pojawiające się - jeżeli nie zna miejsca w świecie dla kościoła, należy zachować się tak jak `twierdza' - zamknąć się wewnątrz

 3. W miejsce filozofii zamknięcia - filozofia otwarcia, bycie podmiotem aktywnym - polityka aggiornamento - prekursor Jan XXIII - dostrzeganie problemów i reagowanie na nie

WYKŁAD VI Procesy sekularyzacji, prywatyzacji i deprywatyzacji religii.

Sekularyzacja w badaniach Thomasa Luckmanna: jeden z najwybitniejszych badaczy, nowe postrzeganie procesów

Sekularyzacja w badaniach Petera Bergera: wskazywał główne kierunki badań

 1. Powstaje państwo niejako dystansujące się od instytucji religijnych i religijnej legitymizacji działań politycznych,

 2. Takie państwo nie może być już wykorzystywane przez dominującą dotychczas instytucję religijną,

 3. Wobec różnych konkurujących wspólnot religijnych państwo przyjmuje raczej funkcję bezstronnego obrońcy łady społecznego, niż rzecznika którejś ze stron religijnych (np. w USA),

 4. Na znaczeniu zyskują zasady tolerancji i wolności religijnej.

Sekularyzacja w badaniach Niklasa Luhmanna: wniósł bardzo ważne informacje o systemach i ich funkcjonowaniu

WYKŁAD VII

Prywatyzacja religii:

*sprywatyzowana, sprowadzona do prywatnej przestrzeni, nie publicznej

*jest sprawa wyboru jednostki - obejmuje wybór systemu religijnego i wybór w ramach systemu elementów danej religii, wyznania

*przestaje obowiązywać powszechny charakter religii

*ta prywatna religijność, nie może być podstawa dla budowy wspólnego świata, którego poszczególne elementy byłyby obowiązujące dla każdego wyznawcy

*stosunkowo nieliczne obszary poddane oddziaływaniu religijnemu dają się łatwo oddzielić od zsekularyzowanego porządku społecznego i politycznego

Prywatyzacja religii w badaniach Thomasa Luckmanna:

MODEL TRADYCYJNY PRYWATYZACJA RELIGII

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

Sacrum Sacrum

0x08 graphic
Struktury religijne

0x08 graphic
0x08 graphic
konsumenci religii

wierni, wyznawcy

dokonuje wyboru

byt kształtujący

punkt ciężkości

Charakterystyka niewidzialnej religii wg Luckmanna:.

WYKŁAD VIII

Charakterystyka niewidzialnej religii wg Luhmanna:

Deprywatyzacja religii - Jose Casanova

Poczynając od lat 80 XX w Jesteśmy świadkami nie tyle procesu prywatyzowania religii ile jej upublicznienia. Upublicznienie występuje w dwojakim sensie:

 1. religia opuściła wyznaczone dla niej miejsce w sferze prywatnej i przechodzi w obszar sfery publicznej. Podjęła wypełnianie tych funkcji, które- jak się wydawało- są zmarginalizowane i straciły na znaczeniu w nowoczesnym świecie, chciano znów przywrócić sferze religijnej dawną świetność.

 2. religia stała się przedmiotem publicznego zainteresowania. Niejako u podstaw tego zainteresowania znalazły się 4 istotne wydarzenia:

aggiornametno - nie ma uniwersalnego modelu religii;

nie trzeba koncentrować się na teologii centrum (Watykan, Europa),

zaczęto inaczej postrzegać funkcje duchownego, wyznawcy zbawienia itp.,

alternatywny model katolicyzmu odwołujący się do koncepcji związanych z rozwojem społecznym (teorie tyce świeccy - k. Marks - walka klasowa),

uzależnienie i podporządkowanie jednostek i grup w systemie poszczególnych państw; państwo uzależniające - USA,

zbawienie (dotyczy sfery duchowej) = wyzwolenie (dotyczy wszystkich sfer życia, duchowni powinni angażować się w zmiany)

usytuowanie duchownego - teologia - część wspólnoty zna otoczenie, funkcje spowiednika, doradcy

symbol: Chrystus z karabinem na ramieniu

rozdział państwa od wspólnot religijnych - ale w praktyce tak nie jest

obawa o efekt domina w państwach sąsiednich

PUNKTY ZAPALNE, KTÓRE WPŁYNĘŁY NA OŻYWIENIE DYSKUSJI NT. RELIGII WPŁYNĘŁY NA CALY ŚWIAT

WYKŁAD IX Fundamentalizm religijny

Matryca (istota) fundamentalizmu religijnego:

Dokument o fundamentalizmie:

WYKŁAD X Poznanie religijne, a poznanie naukowe

Problem zdefiniowani nauki:

Nauka, technika, rewolucje naukowe:

MODEL A: model przyrostu wiedzy: my jako jednostki żyjące x tysięcy lat powinniśmy posiadać proporcjonalnie więcej wiedzy jeżeli chodzi o jednostki które funkcjonowały wcześniej.

MODEL B: ujmowanie wiedzy: z puli wiedzy jest wyjmowane to co zostało sklasyfikowane.

Paradygmat: pewien sposób oglądu rzeczywistości odbywający się poprzez zastosowanie określonych kategorii, pojęć i wartości. Kuhn mówi że nauka rozwija się dzięki rewolucjom naukowym, które odrzucają istniejące paradygmaty wprowadzając w to miejsce inne.

Definiowanie religii:

- Mircea Eliade: religie są manifestacjami sacrum na przestrzeni dziejów, sposobami kontaktowania się człowieka z tym sacrum. Dokonuje on podziału na sacrum i profanum.

Sacrum

Profanum

rzeczywiste, potężne, bogate i pełne znaczenia, pewne, niezmienne

chaos, niebezpieczny potok rzeczy, strumień pozbawiony sensu - pojawia się i znika, niepewne, zmienne

Alfred Whitehead: `Religia w tworzeniu' ->

1. Religia - system prawd ogólnych, które posiadają moc przemiany naszego charakteru wtedy, kiedy są szczerze wyznawane i żywo przyswajane

2. Dla Whiteheada religia nie jest przede wszystkim faktem społecznym. `Religia jest samotnością - tylko ten, kto bywa samotnym, bywa też religijny'

„Religia jawi się jako użytek jaki jednostka czyni ze swej samotności”

Nauka i religia w ujęciu Alfreda Whiteheada:

Nauka i religia w ujęciu Arnolda Toynbee:

Nauka i religia w ujęciu Daisaku Ikedy:

str. 10

Fundamentalizm religijny 04-05-2011

SFERA SACRUM

PRZYWÓDCA

WYZNAWCY

WYZNAWCY

PRZYWÓDCA UOSABIAJĄCY ABSOLUT

świat

Wspólnota religijnaWyszukiwarka