Cwiczenie 31, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 31-Ruch elektronu w polu magnetycznym i elektrycznym. Wyznaczanie wartości em


Wyniki pomiarów.

a) Wyniki pomiarów i obliczeń dla płaskiego układu elektrod:

L.p.

x [cm]

Va [V]

Vb [V]

Vc [V]

Vdośw [V]

Vteor [V]

Edośw [V/m]

Eteor [V/m]

1

1,0

7,62

7,77

7,73

7,71

7,88

99,7

112,5

2

2,1

6,54

6,72

6,57

6,61

6,64

118,1

112,5

3

3,0

5,41

5,59

5,64

5,55

5,63

114,0

112,5

4

4,0

4,32

4,41

4,49

4,41

4,50

107,0

112,5

5

5,0

3,27

3,29

3,45

3,34

3,38

84,3

112,5

6

6,0

3,15

2,21

2,12

2,49

2,25

83,1

112,5

b) Wyniki pomiarów i obliczeń dla płaskiego układu elektrod:

L.p.

x [cm]

Va [V]

Vb [V]

Vc [V]

Vdośw [V]

Vteor [V]

Edośw [V/m]

Eteor [V/m]

1

0,7

8,17

7,97

7,98

8,04

7,27

208,8

213,9

2

1,5

6,19

6,41

6,51

6,37

5,77

147,1

165,0

3

2,3

4,91

5,30

5,37

5,19

4,58

124,6

134,3

4

3,1

3,92

4,32

4,35

4,20

3,59

112,9

113,3

5

3,9

2,98

3,50

3,40

3,29

2,75

95,0

97,9

6

4,7

2,23

2,70

2,67

2,53

2,02

111,7

86,2

7

5,3

1,62

1,98

1,99

1,86

1,52

44,4

79,1

c) Wyniki pomiarów potencjału oraz natężenia pola elektrycznego w wybranych punktach:

L.p.

V [V]

Vx [V]

Vy [V]

h [cm]

k [cm]

Ex [V/m]

Ey [V/m]

E [V/m]

1

4,66

5,64

3,92

3,0

2,0

32,7

37,0

49,4

2

4,62

5,73

3,83

3,0

2,0

37,0

39,5

54,1

3

4,63

5,60

3,73

3,0

2,0

32,3

45,0

55,4

4

4,46

4,49

3,46

4,0

2,0

0,8

50,0

50,0

5

5,73

5,65

4,16

2,0

2,5

4,0

62,8

62,9

6

4,16

4,20

3,17

2,0

2,0

2,0

49,5

49,5

7

5,60

5,51

2,97

1,0

5,0

9,0

52,6

53,4

8

5,51

4,63

3,95

2,5

2,5

35,2

62,4

71,6

9

3,95

3,61

2,99

3,0

2,0

11,3

48,0

49,3

10

5,65

4,62

4,20

3,0

2,5

34,3

58,0

67,4

11

4,20

3,72

3,17

2,5

2,0

19,2

51,5

55,0

12

5,60

5,30

4,30

0,5

2,5

60,0

52,0

79,4

13

5,30

4,67

4,49

2,0

2,0

31,5

40,5

51,3

14

4,49

3,95

3,47

2,0

2,0

27,0

51,0

57,7

15

5,51

5,24

5,30

0,5

0,5

54,0

42,0

68,4

16

5,40

5,15

5,24

0,5

0,5

50,0

32,0

59,4

17

5,30

5,07

5,15

0,5

0,5

46,0

30,0

54,9

18

5,05

5,00

5,07

0,5

0,5

10,0

4,0

10,8

Opracowanie wyników pomiarów.

a) Dla obszaru wewnątrz kondensatora obliczyłyśmy średnie wartości potencjału dla danego położenia 0x01 graphic
z wzoru 0x01 graphic
. Wyniki zamieściłyśmy w tabeli. Następnie obliczyłyśmy wartości doświadczalne natężenia pola jako 0x01 graphic
. Wyniki zamieściłyśmy w tabeli i porównałyśmy z wartościami teoretycznymi otrzymanymi z wzorów 0x01 graphic
(w kondensatorze płaskim mamy jednorodne pole elektryczne) oraz 0x01 graphic
. Wyniki te zostały również porównane na wykresach 1 (wartość potencjału) i 2 (wartość natężenia pola) załączonych do sprawozdania.

b) Podobne obliczenia wykonałyśmy dla kondensatora cylindrycznego; w celu wyznaczenia wartości doświadczalnych korzystałyśmy z tych samych wzorów, natomiast wartości teoretyczne obliczyłyśmy z zależności 0x01 graphic
oraz 0x01 graphic
(w kondensatorze cylindrycznym pole nie jest jednorodne, zależy od promienia jak 0x01 graphic
). Wyniki zamieściłyśmy w tabelach oraz porównałyśmy na wykresach 3 (wartość potencjału) i 4 (wartość natężenia pola) dołączonych do sprawozdania.

c) Na podstawie pomiaru potencjału dla kilkudziesięciu punktów płyty obliczyłyśmy (tam gdzie było to możliwe) wartość natężenia pola oraz jego składowych. Skorzystałyśmy przy tym z wzorów 0x01 graphic
, 0x01 graphic
oraz 0x01 graphic
. Wyniki zamieściłyśmy w tabeli.

d) Na podstawie wykonanych obliczeń narysowałyśmy przebieg linii ekwipotencjalnych w odstępach 0x01 graphic
, przebieg linii pola (zawsze prostopadłych do linii stałego potencjału) oraz wektorów natężenia pola 0x01 graphic
wraz z jego składowymi dla kilku wybranych punktów.

Wnioski.

W przeprowadzonym doświadczeniu zapoznałyśmy się z wyznaczaniem wartości natężenia pola elektrycznego oraz potencjału dla różnych konfiguracji elektrod - układu płaskiego oraz cylindrycznego.

W pierwszej części ćwiczenia mierzyłyśmy wartość potencjału dla różnych punktów dla płaskiego układu elektrod, a na tej podstawie obliczyłyśmy wartość natężenia pola w tych punktach. Otrzymane wyniki porównałyśmy z wartościami otrzymanymi drogą teoretyczną - zostały one przestawione w tabeli oraz na załączonych wykresach 1 i 2. Widać z nich, że otrzymane wyniki zasadniczo zgadzają się z przewidywaniami teoretycznymi (większe odstępstwa widoczne są dla natężenia pola, mniejsze dla potencjału).

Podobne czynności wykonałyśmy badając cylindryczny układ elektrod, tutaj miałyśmy lepszą zgodność wartości natężenia pola (wykres 4) a mniejszą potencjału (wykres 3), różnice nie były jednak bardzo duże.

Ostatnia część ćwiczenia miała na celu zbadanie pola w dowolnym układzie elektrod. Na podstawie pomiaru potencjału kilkudziesięciu punktów udało się nam wyznaczyć wartości składowych wektora natężenia pola oraz jego wartość w osiemnastu punktach. Wyniki zamieściłyśmy w tabeli oraz przedstawiłyśmy w formie graficznej na rysunku, gdzie zaznaczyłyśmy wektory wraz ze składowymi dla wybranych punktów, a także narysowałyśmy linie sił pola i linie ekwipotencjalne. Z rysunku widać, że pole było najsilniejsze blisko elektrod, a malało wraz z odległością od nich.

Na wyniki naszych pomiarów miała wpływ dokładność pomiaru położeń punktów gdzie dokonywałyśmy pomiarów, a także sam sposób wykonania ćwiczenia, czyli zapewnienie właściwej siły nacisku sondy (takiej, by nie uszkodzić płyty modelowej, a zapewnić dobry kontakt elektryczny).Wyszukiwarka