Siedem sposobów na idealnie czystą łazienkę, hobby#=, Dom bez chemii


Siedem sposobów na idealnie czystą łazienkę

1. Śnież­no­bia­łe fugi

Brud­ne po­pla­mio­ne fugi do­pro­wa­dzisz do po­rząd­ku, trak­tu­jąc je octem (do szo­ro­wa­nia wy­ko­rzy­staj zu­ży­tą szczo­tecz­kę do zębów).

2. Ka­fel­ki bez plam i za­cie­ków

My­dla­ny nalot z ka­fel­ków znik­nie bez śladu, jeśli wy­szo­ru­jesz je zmie­sza­ny­mi w rów­nych ilo­ściach solą emską (sto­so­wa­ną czę­sto w nie­ży­tach dróg od­de­cho­wych i ast­mie oskrze­lo­wej) i pły­nem do mycia na­czyń.

3. Lśnią­ce wanny i umy­wal­ki

Za­le­ga­ją­cy na nich brud z ła­two­ścią usu­nie ocet - wy­star­czy sta­ran­nie wy­szo­ro­wać i spłu­kać zimną wodą.

4. Udroż­nio­ne rury

Za­miast po­wszech­nie do­stęp­nych żrą­cych udraż­nia­czy, do od­pły­wu wsyp pół szklan­ki sody oczysz­czo­nej i szklan­kę octu. Kiedy mie­sza­ni­na prze­sta­nie się pie­nić, spłucz ją go­rą­cą i na­stęp­nie zimną wodą. W ten spo­sób nie tylko prze­tkasz rury - usu­niesz rów­nież wy­do­by­wa­ją­cy się z nich nie­przy­jem­ny za­pach.

5. Od­pływ za­tka­ny wło­sa­mi

Zator z wło­sów bez pro­ble­mu usu­niesz, wsy­pu­jąc do rury po szklan­ce soli i sody oczysz­czo­nej oraz wle­wa­jąc szklan­kę octu. Po 10-15 mi­nu­tach prze­płucz od­pływ wrzą­cą wodą.

6. Czy­sty sedes

Za­miast tok­sycz­nych środ­ków czysz­czą­cych, nasyp do to­a­le­ty pół pacz­ki sody oczysz­czo­nej i zo­staw na noc. Rano kil­ka­krot­nie spłucz wodą.

7. Słu­chaw­ka prysz­ni­co­wa bez śladu ka­mie­nia

Uciąż­li­wy osad z twar­dej wody naj­le­piej usu­nie szklan­ka octu zmie­sza­na z 1/4 szklan­ki sody oczysz­czo­nej. Za­nurz słu­chaw­kę prysz­ni­ca w mie­sza­ni­nie i zo­staw na go­dzi­nę.Wyszukiwarka