do druku Scenariusz nr 1, cykl VII artererapia, Karolina Sierka (praca dyplomowa; terapia pedagogiczna z arteterapią, cykl VI)


Scenariusz nr 1

Temat: „Przez opłotek, przez ogródek idzie sobie krasnoludek…” - ćwiczenia percepcji wzrokowej, słuchowej oraz pamięci na bazie materiału zdaniowo-wyrazowo-sylabowym z elementami muzykoterapii.

Czas trwania zajęć: 90 min.

Cele ogólne:

Cele szczegółowe: uczeń:

Metody:

Formy pracy:

Środki dydaktyczne:

Przebieg zajęć:

  1. Powitanie z uczniami.

  2. Krótkie wyjaśnienie celów i zadań dzisiejszych zajęć.

  3. Rozpoczęcie lekcji od wycinanki „Mandarynka” - nauczyciel rozdaje uczniom po jednym egzemplarzu „mandarynki”; prosi, by wycieli jej elementy; następnie dopasowali je do siebie tak, by dany termin pasował do jego wyjaśnienia. Tam, gdzie znajdują się luki, należy uzupełnić je odpowiednimi samogłoskami i spółgłoskami. Owe miejsca będą wyznaczać liczba pustych miejsc.
    (zał. 1).

  4. Analiza zdania (podział na wyrazy, sylaby, litery) - nauczyciel wypowiada zdanie, w tym samym czasie uczniowie określają jego długość czasową, rysując ciągła linię; nauczyciel wypowiada to samo zdanie, polecając uczniom wyznaczenie w nim wyrazów poprzez rysowanie dłuższych bądź krótszych linii; zdanie jest wypowiadane po raz trzeci, uczniowie mają za zadanie zaznaczyć w nim ilość sylab za pomocą krótszych kresek; zdanie odczytuje się po raz ostatni - tym razem uczniowie mają zaznaczyć kropkami litery występujące w tym zdaniu. Po wykonaniu tego zapisu, nauczyciel prosi uczniów, by policzyli
    i zapisali obok liczbę wyrazów, sylab i liter w zdaniu.

Np. Dzisiaj jest piękna pogoda.

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
4 wyrazy

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
8 syl.

……. … …… …… 22 litery

5.Wyodrębnienie słów na początku, w środku i na końcu zdania - nauczyciel czyta głośno zdania, składające się
z dwóch i więcej wyrazów. Uczeń powtarza je kilka razy
i odpowiada na pytanie - jakie słowo znajduje się na początku ( w środku, na końcu) zdania?.

6. Rozwijanie zdań na bazie obrazkowym - nauczyciel pokazuje uczniowi obrazek, do którego tworzy krótkie zdanie. Uczeń rozwija je, dokładając kolejne wyrazy
i jednocześnie opisując obrazek. Zapisuje te zdania. Następnie liczy wyrazy w każdym z utworzonych zdań.

7. Nauka piosenki „Krasnoludek” - nauczyciel zapisuje tekst piosenki na tablicy. Uczniowie przyswajają siebie jej treść. Następnie wszyscy ustawiają się w formie okręgu, wysłuchują melodii i uczą się gestów, które są niezbędne do odśpiewania tego przerywnika. Wodzirejem jest nauczyciel. Odśpiewanie i pokazanie piosenki. Potem uczniowie dzielą wszystkie wyrazy tego tekstu na sylaby.

8. Odgadywanie wyrazów poprzez ilość klaśnięć - nauczyciel klaszcze w dłonie i poleca, by dany uczeń powtórzył owe klaśnięcia i odgadł wyraz z piosenki „Krasnoludek”, który odpowiada ilości klaśnięć.

9. Wyodrębnianie sylab na początku, w środku i na końcu wyrazów - nauczyciel wypowiada kilkusylabowe słowa, prosi uczniów, by wskazali sylabę początkową, środkową
i końcową. Następnie uczniowie grają w domino sylabowe.

10. Rozpoznawanie w wyrazie określonej sylaby i ustalenie jej miejsca - uczniowie odczytują wyrazy z tabeli
i kolorową kredką zaznaczają właściwą sylabę, określając jej miejsce w danym wyrazie. (zał. 2.)

11. Uzupełnianie tekstu brakującymi sylabami - (zał. 3.)

12. Dzielenie tekstu na wyrazy i zdania - (zał. 4)

42Wyszukiwarka