EGZAMIN 3, Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami, egzamin zrobione


TEST Z GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

 1. Ustawa o gospodarce nieruchomościami określa zasady:

  1. scalenia i wymiany gruntów

  2. wyceny nieruchomości

  3. nabywanie gruntów pod pasy drogowe i autostrad

  4. działalności zawodowej, której przedmiotem jest gospodarowanie nieruchom.

 1. Centralnym organem administ. rządowej w sprawach GN uregulowanych przepisami UoGN jest:

  1. Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast

  2. Minister Gospodarki przestrzennej i Budownictwa

  3. Minister Gospodarki

  4. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

 1. Z wyłączeniem wyjątków wynikających z przepisów ustawy oraz odrębnych ustaw, organem reprezentującym SP w sprawach gospodarki nieruchomościami jest:

  1. zarząd gminy

  2. Minister Gospodarki przestrzennej i Budownictwa

  3. Starosta

  4. Rada gminy

 1. Nieruchomości mogą być przedmiotem:

  1. zrzeczenia się

  2. użyczenia dla jednostki organizacyjnej

  3. wkładów niepieniężnych (aportu) do spółek

  4. przekazywane jakoś wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych

 1. Darowizna nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, wymaga uzyskania:

  1. zgody właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, działającego w imieniu wojewody, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność SP

  2. opinii właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, działającego w imieniu wojewody, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność gminy

  3. Minister Gospodarki przestrzennej i Budownictwa

  4. Minister Skarbu

 1. Nieruchomości Skarbu Państwa mogą być:

  1. nieodpłatnie obciążane na rzecz gminy ograniczonymi prawami rzeczowymi

  2. sprzedane

  3. wywłaszczone

  4. oddane w użytkowanie wieczyste

 1. Państwowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej nabywają nieruchomosci na własność:

  1. gminy

  2. Skarbu Państwa

  3. Osoby fizycznej

  4. Kościelnej osoby prawnej

 2. Zasobem nieruchomości Skarbu Państwa gospodarują z wyjątkami:

  1. zarządy gmin

  2. starości

  3. wojewodowie

  4. rady gmin

9. Gminny zasób nieruchomości stanowią grunty, które:

a) zostały nabyte w drodze wywłaszczenia na rzecz gminy

b) stały się własnością gminy na skutek zrzeszenia się

c) zostały nabyte w drodze pierwokupu

  1. zostały nabyte w drodze podziałów oraz scaleń i podziałów

10. Sprzedaż nieruchomości albo oddanie na użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wymaga

a) decyzji wojewody w sprawie o podział

b) zawarcia umowy w formie aktu notarialnego

c) wymaga wpisu do KW.

d) wniosku ministra skarbu państwa

11. Podstawę do zawarcia umowy o nabycie nieruchomości stanowią:

 1. protokół z przeprowadzonego przetargu

 2. protokół z rokowań

 3. wniosek nabywcy nieruchomości

 4. podanie osoby fizycznej

12. Nieruchomość gruntowa (stanowiąca własność gminy) oddana w użytkowanie wieczyste może byś sprzedana na własność:

 1. każdej osobie fizycznej i prawnej

 2. jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej

 3. zarządowi gminy

 4. wyłącznie użytkownikowi wieczystemu

13. Użytkowanie wieczyste wygasa:

 1. jeżeli użytkownik wieczysty korzysta z nieruchomości w sposób sprzeczny z ustalonym w umowie

 2. z upływem okresu ustalonego w umowie

 3. przez rozwiązanie umowy przed upływem okresu ustalonego w umowie

 4. gdy użytkownik nie zbudował nieruchomości w ustalonym terminie

14. Jeżeli toczy się postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości nabycia nieruchomości przez SP lub gminę zbycie nieruchomości:

 1. może nastapić jeżeli nie zgadza się dotychczasowy właściciel

 2. może nastapić

 3. może nastąpić, ale tylko w określonych przypadkach

 4. nie może nastąpić

15. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wywiesza się na okres:

  1. 14 dni,

  2. 21 dni,

  3. 28 dni,

  4. 35 dni

16. Nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej jeżeli:

  1. zbycie nast. Między Skarbem Państwa a gminą,

  2. zbycie następuje w drodze zamiany lub darowizny,

  3. sprzedaż następuje na rzecz jej użytkowania wieczystego,

  4. ma stanowić wkład niepieniężny (aport) do spółki.

17. Przetarg wg Ustawy o gosp. nieruch. przeprowadza się w formie:

  1. przetargu ustnego nieograniczonego,

  2. ustnego ograniczonego,

  3. pisemnego ograniczonego,

  4. pisemnego nieograniczonego.

18. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości:

  1. najpóźniej w ciągu 41 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

  2. najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

  3. najpóźniej w ciągu 27 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

  4. najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

19. Trwały zarząd jest prawną formą władania nieruchomością przez:

 1. państwową jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,

 2. komunalną(samorzadowa) jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,

 3. społeczną jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,

 4. prywatną jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

20. Trwały zarząd ustanawia się na:

 1. 99lat,

 2. czas nieoznaczony,

 3. czas oznaczony,

 4. 40 lat.

21. Objęcie nieruchomości w trwały zarząd następuje na podstawie:

 1. protokołu ustalenia stanu władania,

 2. protokołu uzgodnienia,

 3. protokołu zdawczo-odbiorczego,

 4. protokołu graniczny

22. Wygaśnięcie trwałego zarządu jest równoznaczne z:

 1. wypowiedzeniem umowy dzierżawy

 2. wypowiedzeniem umowy użyczenia

 3. wypowiedzeniem umowy najmu

 4. wypowiedzeniem umowy własności

23. Właściwy organ wydaje decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu na wniosek jednostki administracyjnej:

 1. po uzyskaniu możliwości zagospodarowania terenu w ciągu 12 miesięcy

 2. po uzyskaniu możliwości zagospodarowania terenu w ciągu 18 miesięcy

 3. po uzyskaniu możliwości zagospodarowania terenu w ciągu 24 miesięcy

 4. po uzyskaniu możliwości zagospodarowania terenu w ciągu 32 miesięcy

24. Przy wyposażaniu państwowych osób prawnych przeniesienie własności nieruchomości następuje:

 1. nieodpłatnie

 2. nie pobiera się pierwszej opłaty z tytułu uzytkowania wieczystego

 3. zawsze odpłatnie

 4. odpłatnie

25. Prawa do nieruchomości, które pozostały po sprywatyzowaniu państwowej osoby prawnej przechodzą z mocy prawa na rzecz:

 1. zarządu gminy

 2. członków zarządu

 3. osoby fizycznej

 4. Skarbu Państwa

26. W umowie o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste ustala się:

 1. sposób zagospodarowania,.

 2. termin zagospodarowania,

 3. termin rozbiórki budynków,

 4. sposób sprzedaży nieruchomości.

27. Wysokość dodatkowej opłaty rocznej w przypadku niedotrzymania terminów zagospodarowania nieruchomości w odpowiednim terminie wynosi:

 1. do 10 % wartości nieruchomości gruntowej,

 2. 10 % wartości nieruchomości gruntowej

 3. do 20 % wartości nieruchomości gruntowej,

 4. 20 % wartości nieruchomości gruntowej.

28. Przy sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu stosuje się następujące zasady ustalania cen:

 1. cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości,

 2. cenę wywoławcza w drugim przetargu można ustalić w wysokości niższej niż wartość nieruchomości, tj. 50% tej wartości,

 3. cenę nieruchomości, którą jest obowiązany zapłacić jej nabywca, ustala się w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu,

 4. jeżeli przetargi nie przyniosły rezultatów, cenę nieruchomości ustala się w wysokości uzgodnionej z jej nabywcą.

29. Przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej cenę nieruchomości ustala się:

 1. w wysokości nie niższej niż jej wartość

 2. w wysokości niższej niż jej wartość

 3. w wysokości nie wyższej niż jej wartość

 4. w wysokości wyszżej niż jej wartość

30. Na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę:

 1. równą wartości prawa własności tej nieruchomości,

 2. równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości,

 3. równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, pomniejszoną o nakłady poniesione w związku z modernizacją budynku

 4. równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień zawarcia umowy sprzedaży

31. Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się opłatę:

 1. kwartalną,

 2. pierwszą,

 3. roczną,

 4. księgową.

32. Wysokość stawek % opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego wynosi:

 1. za nieruchomości gruntowe oddane na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym ochrony przeciwpożarowej -0,1%,

 2. za nieruchomości gruntowe pod budowę plebani w parafiach diecezjalnych -0,3% ceny,

 3. za nieruchomości gruntowe na działalność badawczo-rozwojową - 0,3% ceny,

 4. za nieruchomości gruntowe pod budownictwo mieszkaniowe -1% ceny.

33. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana:

 1. raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie

 2. częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie

 3. raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości nie ulegnie zmianie

 4. nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie

  1. Jeżeli wartość nieruchomości gruntowej na dzień aktualizacji opłaty rocznej byłaby ................... niż ustalona w drodze przetargu cena tej nieruchomości w dniu oddania jej w użytkow. wiecz.:

 1. aktualizacji dokonuje się

 2. aktualizacji dokonuje się raz w roku

 3. aktualizacji dokonuje się często

 4. aktualizacji nie dokonuje się

  1. Wysokość stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu wynosi:

  1. za nieruchomości oddane na cele obronności i bezpieczeństwa państwa - 0,1%

  2. na cele ochrony przeciwpożarowej - 0,1%

  3. za nieruchomości oddane pod budownictwo mieszkaniowe - 0,3%

  4. za nieruchomości oddane na realizację urządzeń infrastruktury technicznej - 0,3%

  1. Nie pobiera się opłat rocznych za nieruchomości oddane w trwały zarząd pod:

 1. rowy

 2. obiekty sakralne

 3. drogi publiczne

 4. drogi prywatne

  1. Zgodność proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego opiniuje:

 1. wójt

 2. burmistrz

 3. kierownik urzędu rejonowego (teraz: starosta)

 4. prezydent miasta

  1. Podziału nieruchomości dokonuje się na podstawie decyzji:

 1. wójta

 2. burmistrza

 3. prezydenta miasta

 4. starosty

(decyzja zatwierdzająca podział)

  1. Uchwałę o scaleniu i podziale nieruchomości podejmuje:

 1. zarząd gminy

 2. rada gminy

 3. burmistrz

 4. wójt

40. Osoby, które otrzymały nowe nieruchomości wydzielone w wyniku scalenia i podziału są zobowiązane do wzniesienia na rzecz gminy opłat adiacenckich w wysokości:

a) do 10% wzrostu wartości tych nieruchomości, w stosunku do wartości nieruchomości dotychczas posiadanych

b) 10 % wzrostu wartości tych nieruchomości, w stosunku do wartości nieruchomości dotychczas posiadanych

c) do 50% wartości tych nieruchomości, w stosunku do wartości nieruchomości dotychczas posiadanych

d) 50 % wartości tych nieruchomości, w stosunku do wartości nieruchomości dotychczas posiadanych

41. Gminie przysługuje prawo pierwokupu przy sprzedaży:

 1. niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa albo gminy;

 2. prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej,

 3. nieruchomości położonej na obszarze przeznaczonym w planie miejscowym na cele publiczne

 4. nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub prawa użytkowania wieczystego takiej nieruchomości;

42. Prawo pierwokupu wykonuje:

 1. wojewoda

 2. wójt, burmistrz lub prezydent miasta

 3. każda osoba fizyczna, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości

 4. Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad

43. Organem właściwym w sprawach wywłaszczenia jest:

 1. zarząd gminy

 2. starosta

 3. rada gminy

 4. burmistrz

44. Nieruchomość może być wywłaszczona tylko na rzecz:

 1. osoby fizycznej

 2. Skarbu Państwa

 3. Jednostki samorządu terytorialnego

 4. Osoby prawnej innej niż SP i gmina

45. Jeżeli wywłaszczeniem jest objęta nieruchomości, a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystywania na dotychczasowe cele, na żądanie właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości nabywa się tę część w drodze:

a) umowy

b) darowizny

c) wywłaszczenia

 1. decyzji administracyjne

46. Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego następuje:

a) na wniosek osoby wywłaszczonej

b) z urzędu

c) na wniosek organu wykonawczego j.s.t. (wójt, burmistrz, prezydent miasta)

 1. na wniosek ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

47. Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego może nastąpić po bezskutecznym upływie:

a) jednomiesięcznego terminu do zawarcia umowy o nabycie praw

b) dwumiesięcznego terminu do zawarcia umowy o nabycie praw

c) trzymiesięcznego terminu do zawarcia umowy o nabycie praw

 1. czteromiesięcznego terminu do zawarcia umowy o nabycie praw

48. Wywłaszczoną nieruchomość do czasu jej wykorzystania na cel, na który nastąpiło wywłaszczenie, oddaje się:

a) w użytkowanie wieczyste poprzedniemu właścicielowi

b) w dzierżawę poprzedniemu właścicielowi na jego wniosek

c) w zarząd poprzedniemu właścicielowi

 1. nie oddaje się

49. Wywłaszczenie własności nieruchomości lub innego prawa następuje za odszkodowaniem na rzecz osoby wywłaszczonej odpowiadającym:

a) wartości wywłaszczonej nieruchomości pomniejszonej o koszty rozbudowy i modernizacji budynków

b) wartości wywłaszczonej nieruchomości

c) wartości tego prawa

 1. wartości hipotecznej

50. Podstawę ustalenia wysokości odszkodowania przy wywłaszczeniu nieruchomości stanowi:

a) wartość rynkowa nieruchomości

b) ewentualnie wartość odtworzeniowa nieruchomości

c) wart księgowa nieruchomości

 1. wart hipoteczna nieruchomości

51. Przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości (wywłaszczenie) uwzględnia się w szczególności: (art.134.2)

 1. rodzaj nieruchomości oraz stan zagospodarowania

 2. aktualnie kształtujące się ceny w obrocie nieruchomościami

 3. sposób użytkowania oraz przeznaczenia w planie miejscowym

 4. stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej

52. Nieruchomość uznaje się za zbędną na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu, jeżeli:

 1. pomimo upływu 7 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, nie rozpoczęto prac związanych z realizacją tego celu,

 2. została ponownie wywłaszczona,

 3. utraciła moc decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji, a cel ten nie został zrealizowany,

 4. utraciła moc decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania tereny, a cel ten nie został zrealizowany.

53. O zwrocie wywłaszczonych nieruchomości i zwrocie odszkodowania orzeka:

 1. burmistrz w drodze decyzji

 2. wójt w drodze decyzji

 3. starosta w drodze decyzji

 4. wojewoda w drodze decyzji

54. Ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego urządzeniem drogi przez gminę może nastąpić w terminie:

 1. do 36 miesięcy (3 lat) od dnia urządzenia drogi,

 2. do 10 miesięcy od dnia modernizacji drogi,

 3. do 2150 miesięcy od dnia stworzenia warunków do połączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej,

 4. do 12 miesięcy od dnia stworzenia warunków do połączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej.

55. Wysokość opłaty adiacenckiej wynosi:

a) więcej niż 50% różnicy wartości, przed i po wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej,

b) 50% różnicy wartości, przed i po wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej,

c) nie więcej niż 50% różnicy wartości, przed i po wybudowaniu urządzeń infrastruktury tech.,

d) nie więcej niż 25% różnicy wartości, przed i po wybudowaniu urządzeń infrastruktury tech.

56. Przy szacowaniu nieruchomości wykorzystuje się wszelkie dostępne dane o nieruchomościach zawarte w szczególności w:

 1. katastrze nieruchomości

 2. tabelach taksacyjnych i na mapach taksacyjnych

 3. planach miejscowych

 4. wykazach prowadzonych przez urzędy skarbowe

57. Rzeczoznawcy majątkowi przekazują organom prowadzącym kataster nieruchomości wyciągi wykonanych przez siebie operatów szacunkowych w terminie:

 1. 1 miesiąca od dnia ich sporządzenia

 2. 2 miesięcy od dnia ich sporządzenia

 3. 3 miesięcy od dnia ich sporządzenia

 4. 4 miesięcy od dnia ich sporządzenia

58. Licencje zawodową zarządcy nieruchomości nadaje się osobie, która:

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych

 2. nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu

 3. posiada co najmniej średnie wykształcenie

 4. odbyła zagraniczną praktykę zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami

59. Kto prowadzi działalność zawodową w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego bez uprawnień:

 1. nie podlega grzywnie

 2. podlega grzywnie do 5000zł

 3. podlega grzywnie 5000zł

 4. podlega grzywnie ponad 5000zł

60. Zarząd nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa sprawowany w dniu wejścia w życie ustawy o gospodarce nieruchomościami przez jednostki organizacyjne:

 1. przekształca się z tym dniem w prawo użytkowania wieczystego tych nieruchomości,

 2. przekształca się z tym dniem w dzierżawę tych nieruchomości,

 3. przekształca się z tym dniem w użytkowanie tych nieruchomości,

 4. przekształca się z tym dniem w trwały zarząd tych nieruchomości

61. Jeżeli przy oddaniu nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste nie został określony cel, na który nieruchomość była oddana, stawkę % opłaty rocznej:

 1. przyjmuje się w wysokości 0,3% ceny,

 2. przyjmuje się w wysokości 1% ceny,

 3. przyjmuje się w wysokości 3% ceny,

 4. przyjmuje się stosownie do celu wynikającego ze sposobu korzystania z nieruchomości.

62. W okresie od 31 grudnia 2003 funkcje wartości katastralnej dla gruntów rolnych i leśnych pełni:

 1. wartość rynkowa tych gruntów

 2. liczba hektarów przeliczeniowych, ustala zgodnie z przepisami o podatku rolnym oraz z przepisami o lasach

 3. wartość kosztowa

 4. wartość hipoteczna

63. Do czasu ogłoszenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźników zmian cen nieruchomości waloryzacji dokonuje się przy zastosowaniu wskaźników:

 1. zmian kursu dolara

 2. zmian trendu czasowego

 3. cen towarów i usług konsumpcyjnych

 4. cen towarów i usług detalicznych

64. Osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy były wpisane na listy wojewódzkie biegłych
z zakresu szacowania nieruchomości mają prawo szacowania nieruchomości przez:

 1. 3 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy

 2. 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy

 3. 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy

 4. 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy

65. Kierownikiem przedmiotu „Gospodarka nieruchomościami” jest:

 1. dr inż. Radosław Wiśniewski

 2. prof. Ryszard Źróbek

 3. dr inż. Jan Kuryj

 4. prof. Sabina ŹróbekWyszukiwarka