LAB 1, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka licznika Geigera-Mullera i badanie statystycznego charakteru rozpadu promieniotwórczego


LABORATORIUM FIZYKI II

Ćwiczenie nr: 1

Wydział:

Mechatronika

Grupa:

34

Zespół:

1

Data wykonania:

Nazwisko i Imię:

Sebastian Rękawek

Przygotowanie:

Sprawozdanie przyjęto

Data:

Podpis:

Prowadzący:

1.Cel ćwiczenia:

Celem ćwiczenia było zapoznanie się zespołu z budową i zasadą działania licznika Geigera-Mullera oraz poznanie statystycznych praw opisujących rozpad promieniotwórczy. W części pomiarowej ćwiczenia dokonano pomiarów napięcia licznika i opowiadającej mu szybkości zliczania impulsów w celu wyznaczenia charakterystyki roboczej licznika. Wykonano również pomiary szybkości zliczania impulsów dla dwóch próbek promieniotwórczych razem oraz dla każdej z osobna. Posłużyło to następnie do obliczenia czasu martwego licznika. Zgodność rozpadu promieniotwórczego z rozkładem Poissona została zbadana przy pomocy testu χ2 na zautomatyzowanym ( komputer ) stanowisku pomiarowym.

2.Wyznaczenie charakterystyki roboczej licznika Geigera-Mullera

Pierwsza część ćwiczenia miała na celu wyznaczenie charakterystyki roboczej licznika. W tym celu dokonaliśmy pomiarów, na podstawie których można narysować charakterystykę :

I = f(U)

Up

523

524

526

530

535

540

550

560

570

580

590

610

Ilość

zliczeń

20

708

1744

2061

2293

2334

2515

2639

2463

2623

2542

2798

Up

630

650

660

670

680

685

690

695

700

705

710

Ilość

zliczeń

2865

2982

3091

3364

3583

3725

4067

4155

4581

4880

5115

gdzie I-to szybkość zliczania impulsów;

U-to napięcie licznika ( pomiędzy anoda i katodą licznika ).

Uzyskana charakterystyka, na podstawie danych z tabeli 1 z protokołu, ma następujący kształt:

0x01 graphic
Na podstawie wykresu można określić napięcie progowe które wynosi:

Ugr, = 523 [V];

Pierwszy punkt pomiarowy z tabeli 1 z protokołu jest niewłaściwy i należy go pominąć w dalszych rozwiązaniach. Wynika on z niedoskonałości licznika w przypadku, gdy przekroczone zostało napięcie progowe i chce się ponownie `znieczulić' licznik na zewnętrzne promieniowanie należy obniżyć napięcie poniżej wartości mniejszej o kilka woltów od napięcia progowego i odczekać chwilę. Podczas ćwiczenia nie zostało to wykonane, przez co po obniżeniu napięcia do wartości nieznacznie niższej od Ugr licznik zliczył pewną mała liczbę impulsów, co spowodowane było niezupełnym jego wygaszeniem.

Otrzymany wykres pozwala stwierdzić, te obszar `plateau' zawiera się miedzy wartościami napięć: U1 = 540 [V] i U2 = 660 [V]

Napięcie pracy wynosi zatem:

Upr = (U1 + U2}/ 2;

Upr = 600 [V ];

Przyjmuje że dU1=dU2 =10 V

0x01 graphic
[V]

ΔUpr = ( 600 ± 10 ) [ V ]

Długość obszaru `plateau' wynosi:

L = U2- U1 = 120 [V];

ΔL = ΔU2 + ΔU1 = 20 [V]

Nachylenie `plateau' wynosi:

αplateau=(I2-I1)/(((U2-U1)/ 100) * ((I1+ I2) / 2));

αplateau = 757 / (1.2 * 2712,5);

αplateau = 23,25 [% /100V];

Analiza błędów:

Zakładam, że graniczny błąd wyznaczenia liczby zarejestrowanych impulsów wynosi 2 % . Wynika on głównie ze statystycznego rozkładu promieniowania co powoduje rozrzut punktów pomiarowych względem odcinka prostego `plateau' i z tego, że różny odsetek impulsów docierających do licznika zostaje zarejestrowany. Mogę więc stwierdzić, że graniczny błąd wyznaczenia szybkości zliczania wynosi również ok. 2 % ( błąd pomiaru czasu jest pomijalnie mały - elektroniczne ustawianie czasu pomiaru szybkości zliczania ).

Stąd:

ΔI = 2 %

ΔI1 = ΔI*I1 = 46,68 [imp/min]

ΔI2 = ΔI*I2 = 61,82 [imp/min]

Korzystam z metody różniczki zupełnej:

Δαplateau = 0x01 graphic

0x01 graphic
= -3,5*10-4

0x01 graphic
= 2,64*10-4

0x01 graphic
= 19,4*10-4

Δαplateau = 0,00035*46,68 + 0,000264*61,82 + 0,00194*20

Δαplateau = 0.07144 * 100% = 7.144 [% / 100 V];

Zatem otrzymany wynik nachylenia wykresu na odcinku 'plateau' wynosi':

Nplateau = ( 23 ± 7 ) [%/100V];

Wnioski:

Wyznaczona charakterystyka robocza licznika ma kształt, który był oczekiwany. Fragment szybkiego wzrostu I (szybkości zliczania impulsów) po przekroczeniu napięcia progowego jest bardzo stromy. Świadczy to o tym, że licznik jest prawie tak samo wrażliwy na większość docierających do niego cząstek β i kwantów γ. Wynika to z tego, że impulsy wywołane przez dużą część wyzwalających licznik cząstek mają bardzo zbliżoną amplitudę. Obszar `plateau' charakteryzuje się dość dużym pochyleniem ( rzędu 18 % ), co świadczy o niezbyt wysokiej klasie badanego licznika. Potwierdza to również długość obszaru `plateau', która nie jest zbyt duża ( 120 [V] ). Na końcu obszaru `plateau' charakterystyka rośnie parabolicznie względnie łagodnie, co spowodowane jest wzrostem prawdopodobieństwa wyładowania samoistnego. Wyładowanie takie powoduje zliczenie `fałszywego' impulsu, który nie jest wywołany przez cząstkę wyemitowaną z badanej próbki promieniotwórczej.

Napięcie progowe Ug = 510 [V], podobnie jak i napięcie pracy Up = 600 [V], są wysokie, co może sugerować, że badany licznik nie jest licznikiem o obniżonym napięciu pracy. Jego charakterystyka robocza zgadza się z opisem licznika wypełnionego argonem z parami alkoholu w roli gazu gaszącego. Zapewne licznik badany ma podobną budowę i skład chemiczny gazu wypełniającego, a jego wybranie do badań w laboratorium było podyktowane niską ceną.

Zmierzone promieniowanie tła, które wynosiło Itła = 55 [imp/min], jest nieznaczne w porównaniu do promieniowania badanego, preparatu promieniotwórczego i w znikomy sposób mogło wpłynąć na uzyskane wyniki.

3.Czas martwy licznika Geigera-Mullera

Druga część ćwiczenia miała na celu określenie czasu martwego badanego licznika, który jest głównym czynnikiem ograniczającym szybkość zliczania impulsów. Wyznaczenie to opierało się na pomiarze aktywności dwóch próbek osobno i razem.

Nr. preparatu

t [min]

N [imp]

In [imp/min]

I = In-Itła

1

10

157371

15737,1

15599,1

1+2

10

255778

25577,8

25440,8

2

10

117158

11715,8

11578,8

Korzystając z przybliżonej zależności na czas martwy licznika mogę określić jego wartość. Zależność ta została wyprowadzona w oparciu o równanie, które stwierdza równość między rzeczywistą aktywnością obu próbek jednocześnie i sumą rzeczywistych aktywności każdej z próbek z osobna. Wyniki pomiarów aktywności przy pomocy licznika Geigera-Mullera stwierdzają brak takiej zgodności w przypadku aktywności zmierzonych. Wynika ona z tego, że pomiar aktywności obarczony jest błędem wynikającym z istnienia czasu martwego. Czas martwy powoduje, że przy pomiarze większych aktywności pominięta zostanie większa liczba cząstek, które powinny wzbudzić licznik i wywołać zliczenie kolejnego impulsu, niż przy pomiarze mniejszych aktywności. Spowodowane jest to tym, że cząstki są częściej wysyłane i częściej trafiają na licznik w `stanie martwym'. Dlatego zmierzona aktywność połączonych próbek jest mniejsza niż suma zmierzonych aktywności obu próbek z osobna. Znając zależność między intensywnością rzeczywistą, a intensywnością zmierzoną i czasem martwym licznika można dojść do zależności:

τ = ( I1 + I2 - I1,2 ) / 2I1I2

gdzie:

τ - to czas martwy licznika;

I1 -to zmierzona intensywność pierwszej próbki;

I2 -to zmierzona intensywność drugiej próbki;

I1,2 - to zmierzona intensywność obu próbek razem;

τ = 5.085 [ μs ];

Analiza błędów:

Na błąd wyznaczenia zmierzonej aktywności próbki I wpływają następujące czynniki:

∂I = 0.1 [%];

∂I1 = I1 * ∂I = 15,74 [imp/min];

∂I2 = I2 * ∂I = 11,71 [imp/min];

∂I1,2 = I1,2 * ∂I = 25,58 [imp/min];

- błąd określenia czasu, w którym dokonywane było zliczanie. Wynika on z tego; że pomiary robione byty w ciągu 5 min. Czasu tego można było nastawić na przeliczniku, więc musiał być on 'realizowany' ręcznie poprzez zatrzymanie zliczania przy osiągnięciu przez stoper czasu 5 min. Zakładam, że zdolność percepcji i reakcji człowieka obarczona jest błędem wyznaczania czasu rzędu:

∂t = 0.2 [s];

Wynikający stąd btąd mierzonej aktywności obliczam z metody różniczki zupełnej:

I = N / t

∂I = ( dI / dt ) * ∂t = ( N / t2 ) * ∂t;

∂I1 = 21 [ imp/ min ];

∂I2 = 15,6 [ imp/min ];

∂l1,2 = 34.1 [ imp/min ];

- błąd wynikający z tego, że przy pomiarze aktywności obu preparatów promieniotwórczych jednocześnie znajdowały się one w i położeniu względem licznika niż przy pomiarze aktywności każdego preparatu z osobna. W rzeczywistości byty ona rozsunięte względem pozycji, w której największa część promieniowania wysyłanego przez próbkę dociera do aktywnej części licznika. Dlatego wynik pomiaru dla obu próbek jednocześnie jest zaniżony względem wartości, którą uzyskalibyśmy, gdyby obie próbki można t zespolić i umieścić dokładnie pod licznikiem. ponadto błąd wprowadza również to że przy pomiarze aktywności każdej z próbek osobna ich położenie względem licznika nie było identyczne. Zakładam, te wynikający stąd błąd wyznaczenia aktywności wynosi:

∂I = 200 [imp/min];

∂I1 = ∂I2 = 50 [imp/min];

Podsumowując mogę wyznaczyć wartości błędów zmierzonych aktywności:

∂I1 = 86,7 [imp/min];

∂I2 = 77,3 [imp/min];

∂I1,2 = 109,7 [imp/min];

Korzystam z metody różniczki zupełnej i wyznaczam błąd wartości czasu martwego:

∂τ = (dτ / dI1 ) * ∂I1 +(dτ / dI2 ) * ∂I2 + (dτ / dI1,2 ) * ∂I1,2

∂τ = (0,5 * I1-2 + 0,5 * I1,2 * I2-1 * I1-2 ) * ∂I1 + (0,5 * I2-2 + 0,5 * I1,2 * I1-1 * I2-2 ) * ∂I2 +

0,5 * I1-1 * I2-1 * ∂I1,2 = 1,315*10-6

Ostatecznie wynik pomiaru czasu martwego wynosi

∂τ = ( 5,08 ± 1,31 ) μs

4.Badanie statystycznego charakteru rozpadu promieniotwórczego

Wyznaczenie własności statystycznych rozpadu promieniotwórczego polegało na rejestrowaniu w krótkich odcinkach czasu impulsów pochodzących z licznika Geigera- Mullera. Krótkie chwile czasu w których następowało zliczanie spowodowały losowy rozrzut uzyskanych stanów przelicznika. Gdyby czas pojedynczych pomiarów był długi to uzyskiwane stany przelicznika byłyby bardzo zbliżone co uniemożliwiałoby analizę statystyczną. Wyniki pomiarów zostały zarejestrowane w postaci histogramu, który obrazuje zależność liczby pomiarów (z 400) od liczby zliczonych impulsów. Histogram ten został ponadto opisany tabelarycznie.

Zakładając że zarejestrowany rozpad promieniotwórczy podlega rozkładowi Poissona określę za pomocą testu χ2 zgodność otrzymanych wyników z rozkładem. Poszczególne etapy obliczeń zostały zebrane w poniższej tabeli.

Hipoteza:

Badany rozkład jest rozkładem Poissona z wartością oczekiwaną β=20 [imp] (wartość średnia wynosi nśr=20,39, lecz ze względu na to że liczba zliczonych impulsów musi być całkowita przyjmuję β = 20 [imp].

N

Nk

P(N)

Nk =n*P(N)

nk - Nk

(nk - Nk)2

(nk - Nk)2 / NkWyszukiwarka