Zaliczenie Laborki, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, Mega Szkoła, SEMESTR IV, Części maszyn


1.Silnik prądu stałego. Silnik bocznikowy p. s. , zasilany jest napięciem U, pobiera z sieci prąd I, rozgałęziający się na prąd twornika Ia oraz prąd wzbudzenia If. Prąd wzbudzenia wytwarza pole magnetyczne (wzbudzenia) o strumieniu Φ. Pod wpływem pola wzbudzenia w wirniku silnika powstaje moment elektromagnetyczny M, powodujący obracanie się wirnika. E= cen Φ, M=cm Φia, n= U/(ce Φ) - (Ra+Rda)/(cecm Φ2) ·M, Prędkość biegu jałowego: no=U/ce Φ. Silnik prądu stałego, którego uzwojenie wzbudzenia zasilane jest z innego źródła napięcia, niż obwód twornika, nosi nazwę silnika b. obcowzbudnego. W silniku szeregowo- bocznikowym pole wzbudzenia wytwarzają dwa uzwojenia - bocznikowe i szeregowe. Strumień wzbudzenia silnika jest strumieniem wypadkowym strumieni wytwarzanych przez oba uzwojenia. Ponieważ uzwojenie szeregowe może być przełączalne - strumień całkowity Φ może być różnicą lub suma strumieni bocznikowego Φb i szeregowego Φs.

Przemiennik częstotliwości AMT jest przeznaczony do płynnej regulacji prędkości obrotowej trójfazowych indukcyjnych silników klatkowych. Zachowanie stałego stosunku wartości liczbowych napięcia i częstotliwości wytwarzanych przez przemiennik powoduje, że przy stałym obciążeniu silnik pobiera taki sam prąd, przy różnych prędkościach obrotowych. Sterowanie przemiennika może być realizowane jako lokalne lub zdalne. Przemiennik ogranicza automatycznie prąd rozruchu (tzw. Softstar) oraz zabezpiecza silnik przed: - zanikiem trójfazowego napięcia zasilającego, - zanikiem pojedynczej fazy napięcia zasilającego, - zbyt niska wartością napięcia sieci zasilającej, - zbyt wysoką wartością napięcia zasilającego, - przeciążeniem silnika powyżej 50% (I=1,5IN), - zwarciem lub doziemieniem w układzie zasilania, - przekroczeniem dopuszczalnej temp pracy przemiennika (85oC).

2.Silnik asynchroniczny. Prędkość synchroniczna ns= 60f/p, prędkość silnika wyrażona przez poślizgiem: n=(1-s)ns. Rozruch: dla ograniczenia prądów rozruchowych można: 1 w silnikach pierścieniowych - włączyć opory rozruchowe w obwód wirnika, 2 w silnikach klatkowych: - obniżyć napięcie zasilające autotransformatorem lub dławikiem rozruchowym, - obniżać jednocześnie napięcie U i częstotliwości f .

Transformator. Jeżeli uzwojenie pierwotne transformatora jest zasilane napięciem przemiennym U1, to w uzwojeniu tym popłynie prąd I1, powodujący powstanie strumienia magnetycznego Φ. Jeśli napięcie U1 ma przebieg sinusoidalny, to strumień Φ ma również przebieg sinusoidalny: Φ= Φmaxsinωt. Strumień indukuje w uzwojeniu pierwotnym i wtórnym siły elektromotoryczne E1 i E2 wynoszące odpowiednio: -w uzwojeniu pierwotnym: e1=-z1 d Φ/dt, e1=-z12πf Φmaxcosωt, -w uzwojeniu wtórnym: e2=-z2 d Φ/dt, e1=-z22πf Φmaxcosωt, ω=2πf. Amplitudy tych sił wynoszą: E1max=2πz1max, E2max=2πz2max, a ich wartości skuteczne są równe: E1=2π/√2 ·z1max, E2=2π/√2 ·z2max, stosunek tych sił jest nazywany przekładnią transformatora ν, v = E1/E2=z1/z2. w stanie jałowym transformatora zachodzą równości E2=U2 oraz E1≈U1 i można przyjąć dla tego stanu: v = U1/U2=z1/z2. Stan jałowy - t. jest nieobciążony, a na zaciskach wtórnych występuje napięcie U20=E2. Prąd w uzwojeniu pierwotnym I20 wynosi zwykle ok. 5-10% prądu znamionowego I1N. Próby stanu jałowego pozwalają określić przekładnię napięciową oraz straty w rdzeniu t. - PFe. Stan obciążenia - t. obciążony jest impedancją Z2, w uzwojeniu wtórnym płynie prąd I2, a napięcie na jego zaciskach wynosi U2≈E2. Można przyjąć że moc pozorna S1 pobierana przez t. jest równa mocy S2 oddawanej przez t. S1≈S2, I1U1≈I2U2, I1/I2≈U2/U1, I1/I2≈z2/z1≈1/vU. Stan zwarcia awaryjnego - t. jest zasilany napięciem znamionowym U1N, uzwojenie wtórne jest zwarte, a w uzwojeniach płyną prądy wielokrotnie większe od znamionowych i powodują w krótkim czasie zniszczenie t.

3.Układ Ward-Leonarda. W układzie W-L jest wielomaszynowym układem napędowym, umożliwiającym dokładną regulację prędkości obrotowej w szerokim zakresie. Jest stosowany przede wszystkim w napędach o dużej mocy wymagających regulacji prędkości. Układ składa się z elektromaszyny przetwornicy napięcia składający się z silnika asynchronicznego (SN) i obcowzbudnej prądnicy prądu stałego (G) oraz silnika wykonawczego (S), którym jest obcowzbudny silnik prądu stałego, obwody wzbudzenia maszyn prądu stałego zasilane są z niezależnego źródła prądu stałego a regulacją prądu wzbudzenia odbywa się rezystorami nastawnymi. W układach wielkich mocy źródłem napięcia wzbudzenia jest samowzbudna prądnica prądu stałego umieszczona na wale przetwornicy. Zalety układu: duży zakres regulacji prędkości(1-30) oraz jej płynność, możliwość hamowania z odzyskaniem energii, możliwość pracy nawrotnej, brak łączników w obwodzie głównym i łatwość automatyzacji. Wady: znaczny koszt, duża waga i mała sprawność. W układzie W-L sterowanie prędkości obrotową odbywa się w dwóch zakresach - do prędkości znamionowej nn i powyżej tej prędkości. W zakresie pierwszej regulacji odbywa się przez zmianę napięcia prądnicy G, co uzyskuje się przez regulację rezystorem RfG prądu wzbudzenia prądnicy w granicach od - IfGn do +IfGn (IfGn- wartość znamionowa prądu wzbudzenia prądnicy Φ). Prędkość obrotowa silnika S zmienia się wówczas w granicach od -nn do +nn. Regulację prędkości silnika S powyżej prędkości znamionowej przeprowadza się prze zmniejszanie prądu wzbudzenia silnika IfS odpowiednią nastawa rezystora RfS przy zachowaniu stałej wartości prądu wzbudzenia prądnicy IfG=IfGn = const. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z regulacją prędkości przy stałym momencie M = const., w drugim natomiast - z regulacją prędkości przy stałej mocy P=const.

1.Silnik prądu stałego. Silnik bocznikowy p. s. , zasilany jest napięciem U, pobiera z sieci prąd I, rozgałęziający się na prąd twornika Ia oraz prąd wzbudzenia If. Prąd wzbudzenia wytwarza pole magnetyczne (wzbudzenia) o strumieniu Φ. Pod wpływem pola wzbudzenia w wirniku silnika powstaje moment elektromagnetyczny M, powodujący obracanie się wirnika. E= cen Φ, M=cm Φia, n= U/(ce Φ) - (Ra+Rda)/(cecm Φ2) ·M, Prędkość biegu jałowego: no=U/ce Φ. Silnik prądu stałego, którego uzwojenie wzbudzenia zasilane jest z innego źródła napięcia, niż obwód twornika, nosi nazwę silnika b. obcowzbudnego. W silniku szeregowo- bocznikowym pole wzbudzenia wytwarzają dwa uzwojenia - bocznikowe i szeregowe. Strumień wzbudzenia silnika jest strumieniem wypadkowym strumieni wytwarzanych przez oba uzwojenia. Ponieważ uzwojenie szeregowe może być przełączalne - strumień całkowity Φ może być różnicą lub suma strumieni bocznikowego Φb i szeregowego Φs.

Przemiennik częstotliwości AMT jest przeznaczony do płynnej regulacji prędkości obrotowej trójfazowych indukcyjnych silników klatkowych. Zachowanie stałego stosunku wartości liczbowych napięcia i częstotliwości wytwarzanych przez przemiennik powoduje, że przy stałym obciążeniu silnik pobiera taki sam prąd, przy różnych prędkościach obrotowych. Sterowanie przemiennika może być realizowane jako lokalne lub zdalne. Przemiennik ogranicza automatycznie prąd rozruchu (tzw. Softstar) oraz zabezpiecza silnik przed: - zanikiem trójfazowego napięcia zasilającego, - zanikiem pojedynczej fazy napięcia zasilającego, - zbyt niska wartością napięcia sieci zasilającej, - zbyt wysoką wartością napięcia zasilającego, - przeciążeniem silnika powyżej 50% (I=1,5IN), - zwarciem lub doziemieniem w układzie zasilania, - przekroczeniem dopuszczalnej temp pracy przemiennika (85oC).

2.Silnik asynchroniczny. Prędkość synchroniczna ns= 60f/p, prędkość silnika wyrażona przez poślizgiem: n=(1-s)ns. Rozruch: dla ograniczenia prądów rozruchowych można: 1 w silnikach pierścieniowych - włączyć opory rozruchowe w obwód wirnika, 2 w silnikach klatkowych: - obniżyć napięcie zasilające autotransformatorem lub dławikiem rozruchowym, - obniżać jednocześnie napięcie U i częstotliwości f .

Transformator. Jeżeli uzwojenie pierwotne transformatora jest zasilane napięciem przemiennym U1, to w uzwojeniu tym popłynie prąd I1, powodujący powstanie strumienia magnetycznego Φ. Jeśli napięcie U1 ma przebieg sinusoidalny, to strumień Φ ma również przebieg sinusoidalny: Φ= Φmaxsinωt. Strumień indukuje w uzwojeniu pierwotnym i wtórnym siły elektromotoryczne E1 i E2 wynoszące odpowiednio: -w uzwojeniu pierwotnym: e1=-z1 d Φ/dt, e1=-z12πf Φmaxcosωt, -w uzwojeniu wtórnym: e2=-z2 d Φ/dt, e1=-z22πf Φmaxcosωt, ω=2πf. Amplitudy tych sił wynoszą: E1max=2πz1max, E2max=2πz2max, a ich wartości skuteczne są równe: E1=2π/√2 ·z1max, E2=2π/√2 ·z2max, stosunek tych sił jest nazywany przekładnią transformatora ν, v = E1/E2=z1/z2. w stanie jałowym transformatora zachodzą równości E2=U2 oraz E1≈U1 i można przyjąć dla tego stanu: v = U1/U2=z1/z2. Stan jałowy - t. jest nieobciążony, a na zaciskach wtórnych występuje napięcie U20=E2. Prąd w uzwojeniu pierwotnym I20 wynosi zwykle ok. 5-10% prądu znamionowego I1N. Próby stanu jałowego pozwalają określić przekładnię napięciową oraz straty w rdzeniu t. - PFe. Stan obciążenia - t. obciążony jest impedancją Z2, w uzwojeniu wtórnym płynie prąd I2, a napięcie na jego zaciskach wynosi U2≈E2. Można przyjąć że moc pozorna S1 pobierana przez t. jest równa mocy S2 oddawanej przez t. S1≈S2, I1U1≈I2U2, I1/I2≈U2/U1, I1/I2≈z2/z1≈1/vU. Stan zwarcia awaryjnego - t. jest zasilany napięciem znamionowym U1N, uzwojenie wtórne jest zwarte, a w uzwojeniach płyną prądy wielokrotnie większe od znamionowych i powodują w krótkim czasie zniszczenie t.

3.Układ Ward-Leonarda. W układzie W-L jest wielomaszynowym układem napędowym, umożliwiającym dokładną regulację prędkości obrotowej w szerokim zakresie. Jest stosowany przede wszystkim w napędach o dużej mocy wymagających regulacji prędkości. Układ składa się z elektromaszyny przetwornicy napięcia składający się z silnika asynchronicznego (SN) i obcowzbudnej prądnicy prądu stałego (G) oraz silnika wykonawczego (S), którym jest obcowzbudny silnik prądu stałego, obwody wzbudzenia maszyn prądu stałego zasilane są z niezależnego źródła prądu stałego a regulacją prądu wzbudzenia odbywa się rezystorami nastawnymi. W układach wielkich mocy źródłem napięcia wzbudzenia jest samowzbudna prądnica prądu stałego umieszczona na wale przetwornicy. Zalety układu: duży zakres regulacji prędkości(1-30) oraz jej płynność, możliwość hamowania z odzyskaniem energii, możliwość pracy nawrotnej, brak łączników w obwodzie głównym i łatwość automatyzacji. Wady: znaczny koszt, duża waga i mała sprawność. W układzie W-L sterowanie prędkości obrotową odbywa się w dwóch zakresach - do prędkości znamionowej nn i powyżej tej prędkości. W zakresie pierwszej regulacji odbywa się przez zmianę napięcia prądnicy G, co uzyskuje się przez regulację rezystorem RfG prądu wzbudzenia prądnicy w granicach od - IfGn do +IfGn (IfGn- wartość znamionowa prądu wzbudzenia prądnicy Φ). Prędkość obrotowa silnika S zmienia się wówczas w granicach od -nn do +nn. Regulację prędkości silnika S powyżej prędkości znamionowej przeprowadza się prze zmniejszanie prądu wzbudzenia silnika IfS odpowiednią nastawa rezystora RfS przy zachowaniu stałej wartości prądu wzbudzenia prądnicy IfG=IfGn = const. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z regulacją prędkości przy stałym momencie M = const., w drugim natomiast - z regulacją prędkości przy stałej mocy P=const.

1.Silnik prądu stałego. Silnik bocznikowy p. s. , zasilany jest napięciem U, pobiera z sieci prąd I, rozgałęziający się na prąd twornika Ia oraz prąd wzbudzenia If. Prąd wzbudzenia wytwarza pole magnetyczne (wzbudzenia) o strumieniu Φ. Pod wpływem pola wzbudzenia w wirniku silnika powstaje moment elektromagnetyczny M, powodujący obracanie się wirnika. E= cen Φ, M=cm Φia, n= U/(ce Φ) - (Ra+Rda)/(cecm Φ2) ·M, Prędkość biegu jałowego: no=U/ce Φ. Silnik prądu stałego, którego uzwojenie wzbudzenia zasilane jest z innego źródła napięcia, niż obwód twornika, nosi nazwę silnika b. obcowzbudnego. W silniku szeregowo- bocznikowym pole wzbudzenia wytwarzają dwa uzwojenia - bocznikowe i szeregowe. Strumień wzbudzenia silnika jest strumieniem wypadkowym strumieni wytwarzanych przez oba uzwojenia. Ponieważ uzwojenie szeregowe może być przełączalne - strumień całkowity Φ może być różnicą lub suma strumieni bocznikowego Φb i szeregowego Φs.

Przemiennik częstotliwości AMT jest przeznaczony do płynnej regulacji prędkości obrotowej trójfazowych indukcyjnych silników klatkowych. Zachowanie stałego stosunku wartości liczbowych napięcia i częstotliwości wytwarzanych przez przemiennik powoduje, że przy stałym obciążeniu silnik pobiera taki sam prąd, przy różnych prędkościach obrotowych. Sterowanie przemiennika może być realizowane jako lokalne lub zdalne. Przemiennik ogranicza automatycznie prąd rozruchu (tzw. Softstar) oraz zabezpiecza silnik przed: - zanikiem trójfazowego napięcia zasilającego, - zanikiem pojedynczej fazy napięcia zasilającego, - zbyt niska wartością napięcia sieci zasilającej, - zbyt wysoką wartością napięcia zasilającego, - przeciążeniem silnika powyżej 50% (I=1,5IN), - zwarciem lub doziemieniem w układzie zasilania, - przekroczeniem dopuszczalnej temp pracy przemiennika (85oC).

2.Silnik asynchroniczny. Prędkość synchroniczna ns= 60f/p, prędkość silnika wyrażona przez poślizgiem: n=(1-s)ns. Rozruch: dla ograniczenia prądów rozruchowych można: 1 w silnikach pierścieniowych - włączyć opory rozruchowe w obwód wirnika, 2 w silnikach klatkowych: - obniżyć napięcie zasilające autotransformatorem lub dławikiem rozruchowym, - obniżać jednocześnie napięcie U i częstotliwości f .

Transformator. Jeżeli uzwojenie pierwotne transformatora jest zasilane napięciem przemiennym U1, to w uzwojeniu tym popłynie prąd I1, powodujący powstanie strumienia magnetycznego Φ. Jeśli napięcie U1 ma przebieg sinusoidalny, to strumień Φ ma również przebieg sinusoidalny: Φ= Φmaxsinωt. Strumień indukuje w uzwojeniu pierwotnym i wtórnym siły elektromotoryczne E1 i E2 wynoszące odpowiednio: -w uzwojeniu pierwotnym: e1=-z1 d Φ/dt, e1=-z12πf Φmaxcosωt, -w uzwojeniu wtórnym: e2=-z2 d Φ/dt, e1=-z22πf Φmaxcosωt, ω=2πf. Amplitudy tych sił wynoszą: E1max=2πz1max, E2max=2πz2max, a ich wartości skuteczne są równe: E1=2π/√2 ·z1max, E2=2π/√2 ·z2max, stosunek tych sił jest nazywany przekładnią transformatora ν, v = E1/E2=z1/z2. w stanie jałowym transformatora zachodzą równości E2=U2 oraz E1≈U1 i można przyjąć dla tego stanu: v = U1/U2=z1/z2. Stan jałowy - t. jest nieobciążony, a na zaciskach wtórnych występuje napięcie U20=E2. Prąd w uzwojeniu pierwotnym I20 wynosi zwykle ok. 5-10% prądu znamionowego I1N. Próby stanu jałowego pozwalają określić przekładnię napięciową oraz straty w rdzeniu t. - PFe. Stan obciążenia - t. obciążony jest impedancją Z2, w uzwojeniu wtórnym płynie prąd I2, a napięcie na jego zaciskach wynosi U2≈E2. Można przyjąć że moc pozorna S1 pobierana przez t. jest równa mocy S2 oddawanej przez t. S1≈S2, I1U1≈I2U2, I1/I2≈U2/U1, I1/I2≈z2/z1≈1/vU. Stan zwarcia awaryjnego - t. jest zasilany napięciem znamionowym U1N, uzwojenie wtórne jest zwarte, a w uzwojeniach płyną prądy wielokrotnie większe od znamionowych i powodują w krótkim czasie zniszczenie t.

3.Układ Ward-Leonarda. W układzie W-L jest wielomaszynowym układem napędowym, umożliwiającym dokładną regulację prędkości obrotowej w szerokim zakresie. Jest stosowany przede wszystkim w napędach o dużej mocy wymagających regulacji prędkości. Układ składa się z elektromaszyny przetwornicy napięcia składający się z silnika asynchronicznego (SN) i obcowzbudnej prądnicy prądu stałego (G) oraz silnika wykonawczego (S), którym jest obcowzbudny silnik prądu stałego, obwody wzbudzenia maszyn prądu stałego zasilane są z niezależnego źródła prądu stałego a regulacją prądu wzbudzenia odbywa się rezystorami nastawnymi. W układach wielkich mocy źródłem napięcia wzbudzenia jest samowzbudna prądnica prądu stałego umieszczona na wale przetwornicy. Zalety układu: duży zakres regulacji prędkości(1-30) oraz jej płynność, możliwość hamowania z odzyskaniem energii, możliwość pracy nawrotnej, brak łączników w obwodzie głównym i łatwość automatyzacji. Wady: znaczny koszt, duża waga i mała sprawność. W układzie W-L sterowanie prędkości obrotową odbywa się w dwóch zakresach - do prędkości znamionowej nn i powyżej tej prędkości. W zakresie pierwszej regulacji odbywa się przez zmianę napięcia prądnicy G, co uzyskuje się przez regulację rezystorem RfG prądu wzbudzenia prądnicy w granicach od - IfGn do +IfGn (IfGn- wartość znamionowa prądu wzbudzenia prądnicy Φ). Prędkość obrotowa silnika S zmienia się wówczas w granicach od -nn do +nn. Regulację prędkości silnika S powyżej prędkości znamionowej przeprowadza się prze zmniejszanie prądu wzbudzenia silnika IfS odpowiednią nastawa rezystora RfS przy zachowaniu stałej wartości prądu wzbudzenia prądnicy IfG=IfGn = const. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z regulacją prędkości przy stałym momencie M = const., w drugim natomiast - z regulacją prędkości przy stałej mocy P=const.

1.Silnik prądu stałego. Silnik bocznikowy p. s. , zasilany jest napięciem U, pobiera z sieci prąd I, rozgałęziający się na prąd twornika Ia oraz prąd wzbudzenia If. Prąd wzbudzenia wytwarza pole magnetyczne (wzbudzenia) o strumieniu Φ. Pod wpływem pola wzbudzenia w wirniku silnika powstaje moment elektromagnetyczny M, powodujący obracanie się wirnika. E= cen Φ, M=cm Φia, n= U/(ce Φ) - (Ra+Rda)/(cecm Φ2) ·M, Prędkość biegu jałowego: no=U/ce Φ. Silnik prądu stałego, którego uzwojenie wzbudzenia zasilane jest z innego źródła napięcia, niż obwód twornika, nosi nazwę silnika b. obcowzbudnego. W silniku szeregowo- bocznikowym pole wzbudzenia wytwarzają dwa uzwojenia - bocznikowe i szeregowe. Strumień wzbudzenia silnika jest strumieniem wypadkowym strumieni wytwarzanych przez oba uzwojenia. Ponieważ uzwojenie szeregowe może być przełączalne - strumień całkowity Φ może być różnicą lub suma strumieni bocznikowego Φb i szeregowego Φs.

Przemiennik częstotliwości AMT jest przeznaczony do płynnej regulacji prędkości obrotowej trójfazowych indukcyjnych silników klatkowych. Zachowanie stałego stosunku wartości liczbowych napięcia i częstotliwości wytwarzanych przez przemiennik powoduje, że przy stałym obciążeniu silnik pobiera taki sam prąd, przy różnych prędkościach obrotowych. Sterowanie przemiennika może być realizowane jako lokalne lub zdalne. Przemiennik ogranicza automatycznie prąd rozruchu (tzw. Softstar) oraz zabezpiecza silnik przed: - zanikiem trójfazowego napięcia zasilającego, - zanikiem pojedynczej fazy napięcia zasilającego, - zbyt niska wartością napięcia sieci zasilającej, - zbyt wysoką wartością napięcia zasilającego, - przeciążeniem silnika powyżej 50% (I=1,5IN), - zwarciem lub doziemieniem w układzie zasilania, - przekroczeniem dopuszczalnej temp pracy przemiennika (85oC).

2.Silnik asynchroniczny. Prędkość synchroniczna ns= 60f/p, prędkość silnika wyrażona przez poślizgiem: n=(1-s)ns. Rozruch: dla ograniczenia prądów rozruchowych można: 1 w silnikach pierścieniowych - włączyć opory rozruchowe w obwód wirnika, 2 w silnikach klatkowych: - obniżyć napięcie zasilające autotransformatorem lub dławikiem rozruchowym, - obniżać jednocześnie napięcie U i częstotliwości f .

Transformator. Jeżeli uzwojenie pierwotne transformatora jest zasilane napięciem przemiennym U1, to w uzwojeniu tym popłynie prąd I1, powodujący powstanie strumienia magnetycznego Φ. Jeśli napięcie U1 ma przebieg sinusoidalny, to strumień Φ ma również przebieg sinusoidalny: Φ= Φmaxsinωt. Strumień indukuje w uzwojeniu pierwotnym i wtórnym siły elektromotoryczne E1 i E2 wynoszące odpowiednio: -w uzwojeniu pierwotnym: e1=-z1 d Φ/dt, e1=-z12πf Φmaxcosωt, -w uzwojeniu wtórnym: e2=-z2 d Φ/dt, e1=-z22πf Φmaxcosωt, ω=2πf. Amplitudy tych sił wynoszą: E1max=2πz1max, E2max=2πz2max, a ich wartości skuteczne są równe: E1=2π/√2 ·z1max, E2=2π/√2 ·z2max, stosunek tych sił jest nazywany przekładnią transformatora ν, v = E1/E2=z1/z2. w stanie jałowym transformatora zachodzą równości E2=U2 oraz E1≈U1 i można przyjąć dla tego stanu: v = U1/U2=z1/z2. Stan jałowy - t. jest nieobciążony, a na zaciskach wtórnych występuje napięcie U20=E2. Prąd w uzwojeniu pierwotnym I20 wynosi zwykle ok. 5-10% prądu znamionowego I1N. Próby stanu jałowego pozwalają określić przekładnię napięciową oraz straty w rdzeniu t. - PFe. Stan obciążenia - t. obciążony jest impedancją Z2, w uzwojeniu wtórnym płynie prąd I2, a napięcie na jego zaciskach wynosi U2≈E2. Można przyjąć że moc pozorna S1 pobierana przez t. jest równa mocy S2 oddawanej przez t. S1≈S2, I1U1≈I2U2, I1/I2≈U2/U1, I1/I2≈z2/z1≈1/vU. Stan zwarcia awaryjnego - t. jest zasilany napięciem znamionowym U1N, uzwojenie wtórne jest zwarte, a w uzwojeniach płyną prądy wielokrotnie większe od znamionowych i powodują w krótkim czasie zniszczenie t.

3.Układ Ward-Leonarda. W układzie W-L jest wielomaszynowym układem napędowym, umożliwiającym dokładną regulację prędkości obrotowej w szerokim zakresie. Jest stosowany przede wszystkim w napędach o dużej mocy wymagających regulacji prędkości. Układ składa się z elektromaszyny przetwornicy napięcia składający się z silnika asynchronicznego (SN) i obcowzbudnej prądnicy prądu stałego (G) oraz silnika wykonawczego (S), którym jest obcowzbudny silnik prądu stałego, obwody wzbudzenia maszyn prądu stałego zasilane są z niezależnego źródła prądu stałego a regulacją prądu wzbudzenia odbywa się rezystorami nastawnymi. W układach wielkich mocy źródłem napięcia wzbudzenia jest samowzbudna prądnica prądu stałego umieszczona na wale przetwornicy. Zalety układu: duży zakres regulacji prędkości(1-30) oraz jej płynność, możliwość hamowania z odzyskaniem energii, możliwość pracy nawrotnej, brak łączników w obwodzie głównym i łatwość automatyzacji. Wady: znaczny koszt, duża waga i mała sprawność. W układzie W-L sterowanie prędkości obrotową odbywa się w dwóch zakresach - do prędkości znamionowej nn i powyżej tej prędkości. W zakresie pierwszej regulacji odbywa się przez zmianę napięcia prądnicy G, co uzyskuje się przez regulację rezystorem RfG prądu wzbudzenia prądnicy w granicach od - IfGn do +IfGn (IfGn- wartość znamionowa prądu wzbudzenia prądnicy Φ). Prędkość obrotowa silnika S zmienia się wówczas w granicach od -nn do +nn. Regulację prędkości silnika S powyżej prędkości znamionowej przeprowadza się prze zmniejszanie prądu wzbudzenia silnika IfS odpowiednią nastawa rezystora RfS przy zachowaniu stałej wartości prądu wzbudzenia prądnicy IfG=IfGn = const. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z regulacją prędkości przy stałym momencie M = const., w drugim natomiast - z regulacją prędkości przy stałej mocy P=const.Wyszukiwarka