nowy test z farmakologii dla IV r - zaliczenie IV sem. zim. 2009-2010, Giełdy z farmy


Test zaliczeniowy (IV zal) z farmakologii dla IV roku.

1. Prawdziwe jest, że fludrokortyzon:

A. zastępuje dezoksykorton i aldosteron w leczeniu poza- i substytucyjnym glikokortykosteroidami

B. jest to mineralokortykosteroid

C. fizjologicznie odgrywa ważna rolę w regulacji równowagi sodowo-potasowej w organizmie

D. jest pozbawiony działania przeciwzapalnego

E. wszystkie odp. są prawdziwe

Prawidłowa odp. A., Farmakologia, Kostowski Herman str. 334-335, tomI

2. Na ekspresję genów wpływa/ją:

A. sulfonylomoczniki i biguanidy

B. naturalne glikokortykosteroidy

C. syntetyczne glikokortykosteroidy

D. naturalne i syntetyczne glikokortykosteroidy

E. tylko glikokortykosteroidy o przedłużonym działaniu

Prawidłowa odp. D., Farmakologia, Kostowski Herman str. 337 tomI

3. Działanie przeciwzapalne glikokortykosteroidów wzmacnia:

A. dodatkowe wiązanie podwójne między weglem 1 a 2

B. wprowadzenie grupy metylowej przy węglu 6

C. wprowadzenie atomów fluoru m.in., przy węglu 9

D. odp. A. i B.

E. odp. A. i B. i C.

Prawidłowa odp. E., Farmakologia, Kostowski Herman str. 343-44 tomI

4. Działania niepożądane występują:

A. tylko po sterydach podawanych ogólnie

B. nigdy po leczeniu miejscowym glikokortykosteroidami

C. po zastosowaniu miejscowym i ogólnym glikokortykosteroidów

D. tylko po leczeniu długotrwałym glikokortykosteroidami

E. po zastosowaniu poch. fluorowych glikokortykosteroidów

Prawidłowa odp. C., Farmakologia, Kostowski Herman str. 345-6 tomI

5. Do działań niepożądanych po glikokortykosteroidach nie należy:

A. martwica aseptyczna kości

B. niewydolność nerek

C. niewydolność nadnerczy

D. zmiany nastroju

E. hipokaliemia

Prawidłowa odp. B., Farmakologia, Kostowski Herman str. 345-6 tomI

6. Najwięcej histaminy znajduje się:

A. w płucach, błonie śluzowej nosa, skórze

B. w surowicy krwi i w sercu

C. w obwodowym i ośrodkowym układzie nerwowym

D. w nadnerczach, mastocytach, bazofilach

E. odp. A. i C.

Prawidłowa odp. A., Farmakologia, Kostowski Herman str. 195 tomI

7. Generacji I leków przeciwhistaminowych nie charakteryzuje:

A. nieselektywne blokowanie także innych receptorów oprócz histaminowych H1

B. długi okres działania

C. podobna kinetyka

D. dobre przenikanie do oun.

E. działanie atropinowe

Prawidłowa odp. B., Farmakologia, Kostowski Herman str. 201 tomI

8. Działanie przeciwuczuleniowe, okres półtrwania 10 godz., niepożądane objawy senności, możliwość podania pozajelitowego - charakteryzują:

A. klemastynę

B. prometazynę

C. cetiryzynę

D. feksofenadynę

E. prednizolon do podań dożylnych

Prawidłowa odp. A., Farmakologia, Kostowski Herman str. 199 tomI

9. Zaznacz zdanie prawdziwe:

A. cetiryzyna eliminowana jest głównie w postaci metabolitów przez nerki

B. leki przeciwhistaminowe II generacji mogą działać depresyjnie na oun.

C. leki przeciwhistaminowe I generacji mogą działać kardiotoksycznie

D. Hydroksyzyna jest stosowana w odczynach z dużym świądem

E. azelastyna jest podawana tylko miejscowo na błony śluzowe nosa i spojówek

Prawidłowa odp. D., Farmakologia, Kostowski Herman str. 200-207 tomI

10.Degranulacje mastocytów hamuje:

A. zafirlukast

B. nedokromil

C. flutikason

D. wszystkie leki przeciwhistaminowe generacji I

E. wszystkie leki przeciwhistaminowe generacji II

Prawidłowa odp. B., Farmakologia, Kostowski Herman str. 208 tomI

11.Przeciwwskazania do stosowania leków przeciwhistaminowych to wszystkie za wyjątkiem:

A. uszkodzenie błędnika

B. nadwrażliwość

C. jaskra, przerost gruczołu krokowego

D. uszkodzenie szpiku

E. odp. A. i B.

Prawidłowa odp. A., Farmakologia, Kostowski Herman str. 208 tomI

12. Na działanie sulfonylomoczników nie w wpływają:

A. leki blokujące receptory histaminowe H2

B. kortyzol

C. dikumarol

D. nitraty

E. NLPZ-y

Prawidłowa odp. D., Farmakologia, Kostowski Herman str. 283 tomI

13. Poch. biguanidu:

A. nasilają glikolizę beztlenową w komórkach

B. potencjalizują działanie insuliny i zmniejszają tkankowe zużycie glukozy

C. nie wpływają na stężenie cholesterolu i trójglicerydów w surowicy

D. nie są przeciwwskazane w ciąży

E. odp. A. i D.

Prawidłowa odp. A., Farmakologia, Kostowski Herman str. 287-8 tomI

14. Zaznacz zdanie nieprawdziwe:

A. przeciętne dawkowanie insuliny u chorych na cukrzyce typu I wynosi 0,5-1,0 jm/kg mc.

B. dożylnie insulinę podaje się w kwasicy ketonowej

C. leczenie insuliną u chorych z cukrzycą typu I powinno naśladować fizjologiczne wydzielanie

D. stosowanie insuliny u chorych z cukrzycą typu I dwa razy na dobę, pozwala osiągąć zadawalające wyrównanie metaboliczne

E. u chorych z cukrzyca typu II przy dobowym zapotrzebowaniu na insulinę > 40 jm. należy dwa razy dziennie podać mieszankę insuliny krótko- i średniodługodziałającej

Prawidłowa odp. D., Farmakologia, Kostowski Herman str. 287-8 tomI

15. Zaznacz zdanie/a prawdziwe:

A. mieszać bezpośrednio przed wstrzyknięciem wolno insuliny od tego samego producenta, nieróżniące się gatunkiem, stopniem czystości, buforem

B. u dzieci z cukrzycą typu I stosuje się tylko insuliny długodziałające

C. w długotrwałym leczeniu cukrzycy insulinę wstrzykuje się zawsze śródskórnie

D. wszystkie odp. są prawdziwe

E. wszystkie odp. są fałszywe

Prawidłowa odp. A., Farmakologia, Kostowski Herman str. 274-76 tomI

16. Dożylnie wolno podawać insuliny:

A. cynkowe

B. analogi insuliny ludzkiej

C. krystaliczne, obojętne

D. izofanowe

E. odp. B. i C.

Prawidłowa odp. C., Farmakologia, Kostowski Herman str. 274-76 tomI

17. U chorego z cukrzycą typu II z zaawansowaną makroangiopatią i zapaleniem płuc najlepiej zastosować:

A. insulinę

B. glikwidon

C. glikwidon i metfofminę

D. akarbozę i glikwidon

E. repaglinid i metforminę

Prawidłowa odp. A., Farmakologia, Kostowski Herman str. 274-76 tomI

18. Mieszanka tylko o działaniu wykrztuśnym może zawierać:

A. jodek potasu, korzeń żywokostu, dekstrometorfan

B. poch. kreozotu, benzoesan sodu, kodeinę

C. emetynę, syrop sosnowy, gwajafenazynę

D. chlorek amonu, emetynę, syrop z prawoślazu

E. odp. C. i D.

Prawidłowa odp. C., Farmakologia, Kostowski Herman str. 694-703 tomI

19. Czynny metabolit bromheksyny o silniejszym działaniu niż związek macierzysty :

A. może być stosowany p.o., pozajelitowo, w inhalacjach

B. to ambroksol

C. nie należy go łączyć z aminoglikozydami

D. odp. A. i B.

E. odp. A. B. i C.

Prawidłowa odp. D., Farmakologia, Kostowski Herman str. 694-703 tomI

20. Doustnie w dawkach przeciętnych 15-40 mg/24h a nawet wyższych podawana/y jest :

A. dekstrometorfan

B. bromheksyna

C. poch. cysteiny

D. jodek potasu

E. benzoesan sodu

Prawidłowa odp. A., Farmakologia, Kostowski Herman str. 696 tomI

21. Leki rozkurczające mm. gładkie oskrzeli to:

A. salbutamol, fenoterol

B. budesonid

C. ketotifen

D. metyloksantyny

E. odp.A i D.

Prawidłowa odp. E., Farmakologia, Kostowski Herman str. 696 tomI

22. Zaznacz zdanie/a prawdziwe:

A. leki przeciwleukotrienowe zmniejszają konieczną dawkę sterydów wziewnych przy łącznym podaniu

B. doustnie sterydy stosuje się jedynie w ciężkich postaciach astmy

C. sterydy najsilniej hamują procesy alergicznego zapalenia

D. długotrwałe podawanie beta-adrenomimetyków krótkodziałajacych zwiększa nadreaktywność oskrzeli

E. wszystkie odp. są prawdziwe

Prawidłowa odp. E., Farmakologia, Kostowski Herman str. 708-728 tomI

23. Zaznacz zdanie/a nieprawdziwe:

A. inhibitory pompy protonowej przyśpieszają eliminację diazepamu i fenytoiny

B. to proleki, które po przejściu przez żołądek wchłaniają się w jelicie cienkim, a potem docierają do komórek okładzinowych w żołądku

C. cymetydyna może nasilić działanie benzodiazepin, doustnych antykoagulantów, teofiliny

D. cymetydyna jest inhibitorem enzymów mikrosomalnych wątroby

E. leki zobojętniające powinny być zażywane 1-3 godz. po posiłku, a także przed snem

Prawidłowa odp. A., Kompendium farmakologii i toksykologii Mutschlera str. 308-310

24. Antagoniści receptora histaminowego H2 :

A. działają słabiej na wydzielanie kwasu solnego niż blokery pompy protonowej

B. powodują większy wzrost pH w żołądku niż blokery pompy protonowej

C. wykazują działanie zobojętniające

D. zamiast blokera pompy protonowej mogą być stosowane w eradykacji Helckobacter pylori

łącznie z lekami przeciwbakteryjnymi

E. są podawane jako lek towarzyszący podczas stosowania niesteroidowych lekóow przeciwzapalnych

Prawidłowa odp. A., Kompendium farmakologii i toksykologii Mutschlera str. 308-310

25. Wydzielanie soku żołądkowego nie pobudza:

A. odruchowo substancje poch. roślinnego o silnie gorzkim smaku

B. kwas solny jako substytut

C. sok ze ściętych liści aloesu

D. histamina

E. alkohol etylowy w niewielkich stężeniach

Prawidłowa odp. C., Farmakologia, Kostowski Herman str. 708-728 tomI

26. W biegunce zapalnej przyczynowe leczenie to:

A. podanie carbo medicinalis

B. syntetycznych poch. opioidowych

C. kotrimoksazolu, chinolonów lub aminopenicylin

D. odp. B. i C.

E. odp. A. i B. i C.

Prawidłowa odp. C., Kompendium farmakologii i toksykologii Mutschlera str. 316-317

27. Działanie prokinetyczne może być związane z :

A. aktywacją receptora serotoninergicznego 5-HT 4 na neuronach jelit

B. aktywacją receptora dopaminergicznego

C. działaniem dopaminolitycznym

D. działaniem przeciwhistaminowym

E. odp. A. i C.

Prawidłowa odp. C., Farmakologia, Kostowski Herman str. 665-6 tomI

28. Butyrofenony:

A. to atypowe neuroleptyki

B. ich aktywność neuroleptyczna jest 50 razy mniejsza od chloropromazyny

C. mechanizm działania jest związany z blokowaniem receptorów dopaminergicznych

D. to neuroleptyki o średniej aktywności neuroleptycznej

E. działają skutecznie w w stanach lękowych

Prawidłowa odp. C., Kompendium farmakologii i toksykologii Mutschlera str. 70-73

29. Nieprawdą jest, że:

A. z benzodiazepinami krótkodziałającymi wiąże się duże ryzyko zależności

B. długi okres półtrwania wykazuje nitrazepam

C. po benzodiazepinach krótkodziałających objawy z odstawienia utrzymują się dłużej niż po

długodziałających

D. mirtazapina i mianseryna nasilają przekaźnictwo serotoninergiczne

E. selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny mogą wywoływać zaburzenia ze strony p. pokarmowego, niepokój, lek, bezsenność

Prawidłowa odp. C., Farmakologia, Kostowski Herman str. 665-6 tomI

30. Osmotyczne działanie przeczyszczające wykazuje:

A. laktuloza

B. sól sodowa bursztynianu dioktylu

C. parafina ciekła

D. siarczan magnezu

E. odp. B. i D.

Prawidłowa odp. E., Farmakologia, Kostowski Herman str. 668 tomI

1. Prawdziwe jest, że fludrokortyzon:

A. zastępuje dezoksykorton i aldosteron w leczeniu poza- i substytucyjnym glikokortykosteroidami

B. jest to mineralokortykosteroid

C. fizjologicznie odgrywa ważna rolę w regulacji równowagi sodowo-potasowej w organizmie

D. jest pozbawiony działania przeciwzapalnego

E. wszystkie odp. są prawdziwe

2. Na ekspresję genów wpływa/ją:

A. sulfonylomoczniki i biguanidy

B. naturalne glikokortykosteroidy

C. syntetyczne glikokortykosteroidy

D. naturalne i syntetyczne glikokortykosteroidy

E. tylko glikokortykosteroidy o przedłużonym działaniu

3. Działanie przeciwzapalne glikokortykosteroidów wzmacnia:

A. dodatkowe wiązanie podwójne między węglem 1 a 2

B. wprowadzenie grupy metylowej przy węglu 6

C. wprowadzenie atomów fluoru m.in. przy węglu 9

D. odp. A. i B.

E. odp. A. i B. i C.

4. Działania niepożądane występują:

A. tylko po sterydach podawanych ogólnie

B. nigdy po leczeniu miejscowym glikokortykosteroidami

C. po zastosowaniu miejscowym i ogólnym glikokortykosteroidów

D. tylko po leczeniu długotrwałym glikokortykosteroidami

E. po zastosowaniu poch. fluorowych glikokortykosteroidów

5. Do działań niepożądanych po glikokortykosteroidach nie należy:

A. martwica aseptyczna kości

B. niewydolność nerek

C. niewydolność nadnerczy

D. zmiany nastroju

E. hipokaliemia

6. Najwięcej histaminy znajduje się:

A. w płucach, błonie śluzowej nosa, skórze

B. w surowicy krwi i w sercu

C. w obwodowym i ośrodkowym układzie nerwowym

D. w nadnerczach, mastocytach, bazofilach

E. odp. A. i C.

7. Generacji I leków przeciwhistaminowych nie charakteryzuje:

A. nieselektywne blokowanie także innych receptorów oprócz histaminowych H1

B. długi okres działania

C. podobna kinetyka

D. dobre przenikanie do oun.

E. działanie atropinowe

8. Działanie przeciwuczuleniowe, okres półtrwania 10 godz., senność, możliwość podania pozajelitowego - charakteryzują:

A. klemastynę

B. prometazynę

C. cetiryzynę

D. feksofenadynę

E. prednizolon do podań dożylnych

9. Zaznacz zdanie prawdziwe:

A. cetiryzyna eliminowana jest głównie w postaci metabolitów przez nerki

B. leki przeciwhistaminowe II generacji mogą działać depresyjnie na oun.

C. leki przeciwhistaminowe I generacji mogą działać kardiotoksycznie

D. hydroksyzyna jest stosowana w odczynach z dużym świądem

E. azelastyna jest podawana tylko miejscowo na błony śluzowe nosa i spojówek

10.Degranulacje mastocytów hamuje:

A. zafirlukast

B. nedokromil

C. flutikason

D. wszystkie leki przeciwhistaminowe generacji I

E. wszystkie leki przeciwhistaminowe generacji II

11.Przeciwwskazania do stosowania leków przeciwhistaminowych to wszystkie za wyjątkiem:

A. uszkodzenie błędnika

B. nadwrażliwość

C. jaskra, przerost gruczołu krokowego

D. uszkodzenie szpiku

E. odp. A. i B.

12. Na działanie sulfonylomoczników nie w wpływają:

A. leki blokujące receptory histaminowe H2

B. kortyzol

C. dikumarol

D. nitraty

E. NLPZ-y

13. Poch. biguanidu:

A. nasilają glikolizę beztlenową w komórkach

B. potencjalizują działanie insuliny i zmniejszają tkankowe zużycie glukozy

C. nie wpływają na stężenie cholesterolu i trójglicerydów w surowicy

D. nie są przeciwwskazane w ciąży

E. odp. A. i D.

14. Zaznacz zdanie nieprawdziwe:

A. przeciętne dawkowanie insuliny u chorych na cukrzyce typu I wynosi 0,5-1,0 jm/kg mc.

B. dożylnie insulinę podaje się w kwasicy ketonowej

C. leczenie insuliną u chorych z cukrzycą typu I powinno naśladować fizjologiczne wydzielanie

D. stosowanie insuliny u chorych z cukrzycą typu I dwa razy na dobę, pozwala osiągąć zadawalające wyrównanie metaboliczne

E. u chorych z cukrzyca typu II przy dobowym zapotrzebowaniu na insulinę > 40 jm. należy dwa razy dziennie podać mieszankę insuliny krótko- i średniodługodziałającej

15. Zaznacz zdanie/a prawdziwe:

A. mieszać bezpośrednio przed wstrzyknięciem wolno insuliny od tego samego producenta, nieróżniące się gatunkiem, stopniem czystości, buforem

B. u dzieci z cukrzycą typu I stosuje się tylko insuliny długodziałające

C. w długotrwałym leczeniu cukrzycy insulinę wstrzykuje się zawsze śródskórnie

D. wszystkie odp. są prawdziwe

E. wszystkie odp. są fałszywe

16. Dożylnie wolno podawać insuliny:

A. cynkowe

B. analogi insuliny ludzkiej

C. krystaliczne, obojętne

D. izofanowe

E. odp. B. i C.

17. U chorego z cukrzycą typu II z zaawansowaną makroangiopatią i zapaleniem płuc najlepiej zastosować:

A. insulinę

B. glikwidon

C. glikwidon i metfofminę

D. akarbozę i glikwidon

E. repaglinid i metforminę

18. Mieszanka tylko o działaniu wykrztuśnym może zawierać:

A. jodek potasu, korzeń żywokostu, dekstrometorfan

B. poch. kreozotu, benzoesan sodu, kodeinę

C. emetynę, syrop sosnowy, gwajafenazynę

D. chlorek amonu, emetynę, syrop z prawoślazu

E. odp. C. i D.

19. Czynny metabolit bromheksyny o silniejszym działaniu niż związek macierzysty :

A. może być stosowany p.o., pozajelitowo, w inhalacjach

B. to ambroksol

C. nie należy go łączyć z aminoglikozydami

D. odp. A. i B.

E. odp. A. B. i C.

20. Doustnie w dawkach przeciętnych 15-40 mg/24h a nawet wyższych podawana/y jest :

A. dekstrometorfan

B. bromheksyna

C. pochodne cysteiny

D. jodek potasu

E. benzoesan sodu

21. Leki rozkurczające mm. gładkie oskrzeli to:

A. salbutamol, fenoterol

B. budesonid

C. ketotifen

D. metyloksantyny

E. odp.A i D.

22. Zaznacz zdanie/a prawdziwe:

A. leki przeciwleukotrienowe zmniejszają konieczną dawkę sterydów wziewnych przy łącznym podaniu

B. doustnie sterydy stosuje się jedynie w ciężkich postaciach astmy

C. sterydy najsilniej hamują procesy alergicznego zapalenia

D. długotrwałe podawanie beta-adrenomimetyków krótkodziałajacych zwiększa nadreaktywność oskrzeli

E. wszystkie odp. są prawdziwe

23. Zaznacz zdanie/a nieprawdziwe:

A. inhibitory pompy protonowej przyśpieszają eliminację diazepamu i fenytoiny

B. to proleki, które po przejściu przez żołądek wchłaniają się w jelicie cienkim, a potem docierają do komórek okładzinowych w żołądku

C. cymetydyna może nasilić działanie benzodiazepin, doustnych antykoagulantów, teofiliny

D. cymetydyna jest inhibitorem enzymów mikrosomalnych wątroby

E. leki zobojętniające powinny być zażywane 1-3 godz. po posiłku, a także przed snem

24. Antagoniści receptora histaminowego H2 :

A. działają słabiej na wydzielanie kwasu solnego niż blokery pompy protonowej

B. powodują większy wzrost pH w żołądku niż blokery pompy protonowej

C. wykazują działanie zobojętniające

D. zamiast blokera pompy protonowej mogą być stosowane w eradykacji Helicobacter pylori

łącznie z lekami przeciwbakteryjnymi

E. barwią na czarno stolec

25. Wydzielanie soku żołądkowego nie pobudza/ją:

A. substancje poch. roślinnego o silnie gorzkim smaku

B. kofeina

C. sok ze ściętych liści aloesu

D. histamina

E. alkohol etylowy w niewielkich stężeniach

26. W biegunce zapalnej przyczynowe leczenie to:

A. podanie carbo medicinalis

B. syntetycznych poch. opioidowych

C. kotrimoksazolu, chinolonów lub aminopenicylin

D. odp. B. i C.

E. odp. A. i B. i C.

27. Działanie prokinetyczne może być związane z :

A. aktywacją receptora serotoninergicznego 5-HT 4 na neuronach jelit

B. aktywacją receptora dopaminergicznego

C. działaniem dopaminolitycznym

D. działaniem przeciwhistaminowym

E. odp. A. i C.

28. Butyrofenony:

A. to atypowe neuroleptyki

B. ich aktywność neuroleptyczna jest 50 razy mniejsza od chloropromazyny

C. mechanizm działania jest związany z blokowaniem receptorów dopaminergicznych

D. to neuroleptyki o średniej aktywności neuroleptycznej

E. działają skutecznie w w stanach lękowych

29. Nieprawdą jest, że:

A. z benzodiazepinami krótkodziałającymi wiąże się duże ryzyko zależności

B. długi okres półtrwania wykazuje nitrazepam

C. po benzodiazepinach krótkodziałających objawy z odstawienia utrzymują się dłużej niż po

długodziałających

D. mirtazapina i mianseryna nasilają przekaźnictwo serotoninergiczne

E. selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny mogą wywoływać zaburzenia ze strony p. pokarmowego, niepokój, lek, bezsenność

30. Osmotyczne działanie przeczyszczające wykazuje:

A. laktuloza

B. sól sodowa bursztynianu dioktylu

C. parafina ciekła

D. siarczan magnezu

E. odp. A. i D.

1. Działanie przeciwkaszlowe śluzów roślinnych:

A. polega na działaniu miejscowo znieczulającym

B. polega na działaniu osłaniającym błony śluzowe

C. polega na słabym hamowaniu ośrodka kaszlu

D. jest prawie tak samo silne jak leków o działaniu ośrodkowym, które nie wywołują uzależnienia

E. jest nasilane przez ich działanie uspokajające

2. Jodek potasu:

A. jest słabym lekiem wykrztuśnym

B. pozbawionym działań niepożądanych

C. wywołuje wyprysk skórny, zaburzenia żołądkowo-jelitowe

D. zalecany jest u chorych z kaszlem o podłożu gruźliczym

E. jest stosowany tylko do inhalacji

3. Która z podanych dawek jednorazowych dla leków wykrztuśnych jest/są prawidłowa/e?

A. chlorek amonu 0,5

B. jodek potasu 0,05

C. korzeń wymiotnicy 0,005

D. odp. A. i B.

E. odp. B. i C.

4. Prawdziwe jest/są zdanie/a:

A. pochodne cysteiny rozbijają wiązania dwusiarczkowe w polipeptydach śluzu

B. bromheksyna zmniejsza zawartość mukopolisacharydów i albumin w śluzie i zwiększa wytwarzanie surfaktantu

C. leki mukolityczne najsilniej działają przy zastosowaniu dożylnym

D. odp. A. i B.

E. odp. A., B. i C.

5. Która z informacji odnośnie benzodiazepin jest nieprawdziwa:

A. wiele poch. ma działanie zwiotczające mm. gładkie

B. mają działanie zwiotczające mm. poprzecznie prążkowane

C. długodziałające pochodne obdarzone są ryzykiem kumulacji działania

D. zespół odstawienny przebiega ciężko po poch. krótkodziałających

E. lorazepam i oksazepam nie posiadają aktywnych metabolitów

6. Inhibitory pompy protonowej:

A. powinny być przyjmowane po posiłku

B. powodują liczne działania niepożądane

C. u osób z istniejącym , nieleczonym zakażeniem H. pylori mogą prowadzić do nasilenia i szerzenia się nieżytu żołądka

D. mogą w ponad 50% zahamować wydzielanie HCl

E. najchętniej stosowane są kilkakrotnie w ciągu doby

7. Prawdziwe jest/są zdanie/a:

A. Cymetydyna jest inhibitorem cytochromu P-450

B. niektórzy antagoniści receptora H2 sa dostępni w sprzedaży odręcznej

C. Cymetydyna powoduje efekty ośrodkowe

D. antagoniści receptora H2 mogą wpływać toksycznie na szpik

E. wszystkie odp. są prawidłowe

8. Działania selektywnie osłaniającego nie posiadaja/ą:

A. sól glinowa sulfonowanej sacharozy

B. cytrynian potasowo-bizmutawy

C. mizoprostol

D. odp. A. i B.

E. odp. B. i C.

9. Goryczki:

A. działają ściągająco na błonę śluzową jelit

B. zwiększają wydzielanie kwasu solnego

C. działają przeczyszczająco

D. odp, A. i B.

E. odp. A., B. i C.

10. Oba leki: dokusat i bisakodyl:

A. pobudzają perystaltykę jelita cienkiego

B. oba są środkami zmiękczającymi kał

C. działają podobnie do parafiny

D. to środki przeczyszczające dobrze tolerowane

E. oba wykazują właściwości emulgujące

11. Działanie zapierające oprócz opioidów posiadają:

A. zasadowy węglan glinowy

B. białczan tanniny

C. związki magnezu

D. odp. B. i C.

E. tylko związki pobudzające receptor opioidowy

12. Metoklopramid:

A. nie wpływa na biodostępność leków wchłanianych w żołądku

B. przyśpiesza pasaż treści pokarmowej w górnym odcinku p.pokarmowego

C. przyśpiesza pasaż treści pokarmowej w górnym i dolnym odcinku p.pokarmowego

D. pobudza ośrodkowe receptory dopaminowe i serotoninowe

E. odp. C. i D.

13. Zaznacz prawidłową odpowiedź - działanie prokinetyczne niżej wymienionych leków zależy od:

A. cizapryd - wpływu na receptory dopaminowe

B. metoklopramid - blokowania receptorów serotoninowych

C. domperidon - agonista receptora dopaminowego obwodowego

D. erytromycyna - agonista receptora motylinowego

E. metokloklopramid i domperidon - agoniści obwodowego receptora dopaminowego

14. Chloropromazyna oraz inne neuroleptyki nie powodują:

A zaburzeń układu krwiotwórczego przede wszystkim leukopenii

B. wzrostu ciśnienia tętniczego

C. działania hepatotoksycznego

D. zaburzeń ruchowych

E. zaburzeń rytmu

15. Fałszem jest, że atypowe leki przeciwdepresyjne - SSRI:

A. podane łącznie z inhibitorami MAO mogą wywoływać zespół serotoninergiczny

B. działają przeciwdepresyjnie od razu po zażyciu

C. działają z opóźnieniem, po upływie 2-4 tygodni

D. odstawienie SSRI może powodować łagodny zespół z odstawienia

E. odp. A. i D.

16. Prawdziwe jest, że fludrokortyzon:

A. zastępuje dezoksykorton i aldosteron w leczeniu poza- i substytucyjnym glikokortykosteroidami

B. jest to mineralokortykosteroid

C. fizjologicznie odgrywa ważna rolę w regulacji równowagi sodowo-potasowej w organizmie

D. jest pozbawiony działania przeciwzapalnego

E. wszystkie odp. są prawdziwe

17. Na ekspresję genów wpływa/ją:

A. sulfonylomoczniki i biguanidy

B. naturalne glikokortykosteroidy

C. syntetyczne glikokortykosteroidy

D. naturalne i syntetyczne glikokortykosteroidy

E. tylko glikokortykosteroidy o przedłużonym działaniu

18. Działanie przeciwzapalne glikokortykosteroidów wzmacnia:

A. dodatkowe wiązanie podwójne między węglem 1 a 2

B. wprowadzenie grupy metylowej przy węglu 6

C. wprowadzenie atomów fluoru m.in. przy węglu 9

D. odp. A. i B.

E. odp. A. i B. i C.

19. Działania niepożądane występują:

A. tylko po sterydach podawanych ogólnie

B. nigdy po leczeniu miejscowym glikokortykosteroidami

C. po zastosowaniu miejscowym i ogólnym glikokortykosteroidów

D. tylko po leczeniu długotrwałym glikokortykosteroidami

E. po zastosowaniu poch. fluorowych glikokortykosteroidów

20. Do działań niepożądanych po glikokortykosteroidach nie należy:

A. martwica aseptyczna kości

B. niewydolność nerek

C. niewydolność nadnerczy

D. zmiany nastroju

E. hipokaliemia

21. Najwięcej histaminy znajduje się:

A. w płucach, błonie śluzowej nosa, skórze

B. w surowicy krwi i w sercu

C. w obwodowym i ośrodkowym układzie nerwowym

D. w nadnerczach, mastocytach, bazofilach

E. odp. A. i C.

22. Generacji I leków przeciwhistaminowych nie charakteryzuje:

A. nieselektywne blokowanie także innych receptorów oprócz histaminowych H1

B. długi okres działania

C. podobna kinetyka

D. dobre przenikanie do oun.

E. działanie atropinowe

23. Działanie przeciwuczuleniowe, okres półtrwania 10 godz., senność, możliwość podania pozajelitowego - charakteryzują:

A. klemastynę

B. prometazynę

C. cetiryzynę

D. feksofenadynę

E. prednizolon do podań dożylnych

24. Zaznacz zdanie prawdziwe:

A. cetiryzyna eliminowana jest głównie w postaci metabolitów przez nerki

B. leki przeciwhistaminowe II generacji mogą działać depresyjnie na oun.

C. leki przeciwhistaminowe I generacji mogą działać kardiotoksycznie

D. hydroksyzyna jest stosowana w odczynach z dużym świądem

E. azelastyna jest podawana tylko miejscowo na błony śluzowe nosa i spojówek

25.Degranulacje mastocytów hamuje:

A. zafirlukast

B. nedokromil

C. flutikason

D. wszystkie leki przeciwhistaminowe generacji I

E. wszystkie leki przeciwhistaminowe generacji II

26.Przeciwwskazania do stosowania leków przeciwhistaminowych to wszystkie za wyjątkiem:

A. uszkodzenie błędnika

B. nadwrażliwość

C. jaskra, przerost gruczołu krokowego

D. uszkodzenie szpiku

E. odp. A. i B.

27. Na działanie sulfonylomoczników nie w wpływają:

A. leki blokujące receptory histaminowe H2

B. kortyzol

C. dikumarol

D. nitraty

E. NLPZ-y

28. Poch. biguanidu:

A. nasilają glikolizę beztlenową w komórkach

B. potencjalizują działanie insuliny i zmniejszają tkankowe zużycie glukozy

C. nie wpływają na stężenie cholesterolu i trójglicerydów w surowicy

D. nie są przeciwwskazane w ciąży

E. odp. A. i D.

29. Zaznacz zdanie nieprawdziwe:

A. przeciętne dawkowanie insuliny u chorych na cukrzyce typu I wynosi 0,5-1,0 jm/kg mc.

B. dożylnie insulinę podaje się w kwasicy ketonowej

C. leczenie insuliną u chorych z cukrzycą typu I powinno naśladować fizjologiczne wydzielanie

D. stosowanie insuliny u chorych z cukrzycą typu I dwa razy na dobę, pozwala osiągąć zadawalające wyrównanie metaboliczne

E. u chorych z cukrzyca typu II przy dobowym zapotrzebowaniu na insulinę > 40 jm. należy dwa razy dziennie podać mieszankę insuliny krótko- i średniodługodziałającej

30. Zaznacz zdanie/a prawdziwe:

A. mieszać bezpośrednio przed wstrzyknięciem wolno insuliny od tego samego producenta, nieróżniące się gatunkiem, stopniem czystości, buforem

B. u dzieci z cukrzycą typu I stosuje się tylko insuliny długodziałające

C. w długotrwałym leczeniu cukrzycy insulinę wstrzykuje się zawsze śródskórnie

D. wszystkie odp. są prawdziwe

E. wszystkie odp. są fałszywe

1. Dożylnie wolno podawać insuliny:

A. cynkowe

B. analogi insuliny ludzkiej

C. krystaliczne, obojętne

D. izofanowe

E. odp. B. i C.

2. U chorego z cukrzycą typu II z zaawansowaną makroangiopatią i zapaleniem płuc najlepiej zastosować:

A. insulinę

B. glikwidon

C. glikwidon i metfofminę

D. akarbozę i glikwidon

E. repaglinid i metforminę

3. Mieszanka tylko o działaniu wykrztuśnym może zawierać:

A. jodek potasu, korzeń żywokostu, dekstrometorfan

B. poch. kreozotu, benzoesan sodu, kodeinę

C. emetynę, syrop sosnowy, gwajafenazynę

D. chlorek amonu, emetynę, syrop z prawoślazu

E. odp. C. i D.

4. Mukolityk, czynny metabolit bromheksyny o silniejszym działaniu niż związek macierzysty :

A. może być stosowany p.o., pozajelitowo, w inhalacjach

B. to ambroksol

C. nie należy go łączyć z aminoglikozydami

D. odp. A. i B.

E. odp. A. B. i C.

5. Doustnie w dawkach przeciętnych 15-40 mg/24h a nawet wyższych podawana/y jest :

A. dekstrometorfan

B. bromheksyna

C. pochodne cysteiny

D. jodek potasu

E. benzoesan sodu

6. Leki rozkurczające mm. gładkie oskrzeli to:

A. salbutamol, fenoterol

B. budesonid

C. ketotifen

D. metyloksantyny

E. odp.A i D.

7. Zaznacz zdanie/a prawdziwe:

A. leki przeciwleukotrienowe zmniejszają konieczną dawkę sterydów wziewnych przy łącznym podaniu

B. doustnie sterydy stosuje się jedynie w ciężkich postaciach astmy

C. sterydy najsilniej hamują procesy alergicznego zapalenia

D. długotrwałe podawanie beta-adrenomimetyków krótkodziałajacych zwiększa nadreaktywność oskrzeli

E. wszystkie odp. są prawdziwe

8. Zaznacz zdanie/a nieprawdziwe:

A. inhibitory pompy protonowej przyśpieszają eliminację diazepamu i fenytoin

B. to proleki, które po przejściu przez żołądek wchłaniają się w jelicie cienkim, a potem docierają do komórek okładzinowych w żołądku

C. cymetydyna może nasilić działanie benzodiazepin, doustnych antykoagulantów, teofiliny

D. cymetydyna jest inhibitorem enzymów mikrosomalnych wątroby

E. leki zobojętniające powinny być zażywane 1-3 godz. po posiłku, a także przed snem

9. Antagoniści receptora histaminowego H2 :

A. działają słabiej na wydzielanie kwasu solnego niż blokery pompy protonowej

B. powodują większy wzrost pH w żołądku niż blokery pompy protonowej

C. wykazują działanie zobojętniające

D. zamiast blokera pompy protonowej mogą być stosowane w eradykacji Helicobacter pylori

łącznie z lekami przeciwbakteryjnymi

E. barwią na czarno stolec

10. Wydzielanie soku żołądkowego nie pobudza/ją:

A. substancje poch. roślinnego o silnie gorzkim smaku

B. kofeina

C. sok ze ściętych liści aloesu

D. histamina

E. alkohol etylowy w niewielkich stężeniach

11. W biegunce zapalnej przyczynowe leczenie to:

A. podanie carbo medicinalis

B. syntetycznych poch. opioidowych

C. kotrimoksazolu, chinolonów lub aminopenicylin

D. odp. B. i C.

E. odp. A. i B. i C.

12. Działanie prokinetyczne może być związane z :

A. aktywacją receptora serotoninergicznego 5-HT 4 na neuronach jelit

B. aktywacją receptora dopaminergicznego

C. działaniem dopaminolitycznym

D. działaniem przeciwhistaminowym

E. odp. A. i C.

13. Butyrofenony:

A. to atypowe neuroleptyki

B. ich aktywność neuroleptyczna jest 50 razy mniejsza od chloropromazyny

C. mechanizm działania jest związany z blokowaniem receptorów dopaminergicznych

D. to neuroleptyki o średniej aktywności neuroleptycznej

E. działają skutecznie w w stanach lękowych

14. Nieprawdą jest, że:

A. z benzodiazepinami krótkodziałającymi wiąże się duże ryzyko zależności

B. długi okres półtrwania wykazuje nitrazepam

C. po benzodiazepinach krótkodziałających objawy z odstawienia utrzymują się dłużej niż po

długodziałających

D. mirtazapina i mianseryna nasilają przekaźnictwo serotoninergiczne

E. selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny mogą wywoływać zaburzenia ze strony p. pokarmowego, niepokój, lek, bezsenność

15. Osmotyczne działanie przeczyszczające wykazuje: A. laktuloza

B. sól sodowa bursztynianu dioktylu

C. parafina ciekła

D. siarczan magnezu

E. odp. A. i D.

16. Do mineralokortykosterydów nie zalicza się: A. dezoksykortykosteronu

B. fludrokortyzonu

C. aldosteronu

D. dezoksykortonu

E. odp. B. i D.

17. Dla aldosteronu nie jest charakterystyczne:

A. działanie przeciwzapalne

B. niewielki wpływ na gospodarkę węglowodanową

C. nadmierne zatrzymywanie w organizmie sodu

D. zwiększenie siły skurczu serca

E. wzrost ciśnienia tętniczego

18. Hydrokortyzon można podawać:

A. doustnie , dostawowo

B. domięśniowo, dożylnie

C. miejscowo i zewnętrznie

D. wszystkie odp. są prawdziwe

E. odp. A. i B.

19. W chorobach uczuleniowych nie zastosujesz :

A. leków blokujących receptory H1

B. leków blokujących receptory H2

C. glikokrtykosterydów

D. nedokromilu

E. flunizolidu

20. Prednizolon - zaznacz zdanie fałszywe :

A. działa słabiej przeciwzapalnie od hydrokortyzonu

B. stosowany jest doustnie a jego sole pozajelitowo

C. niekorzystnie wpływa na błonę śluzową żołądka i dwunastnicy

D. jest to związek syntetyczny

E. może być stosowany miejscowo

21. Blady obrzęk z czerwonym rąbkiem rozszerzonych naczyń i uczucie świądu pojawia się po śródskórnym podaniu:

A. benzhydraminy

B. histaminy

C. histaderminy

D. wszystkie odp. są prawdziwe

E. wszystkie odp. są fałszywe

22. Zaznacz insulinę o krótkim działaniu:

A. Insulinum isophanicum

B. Insulinum Sol. Neutralis

C. insulina glargin

F. Insulinum lente

E. insuliny dwufazowe

23. Glimepiryd to: A. biguanid II generacji

B. jest stosowany głównie w cukrzycy ciężarnych

C. przydatny u chorych z hiperinsulinizmem i nadwagą

D. wszystkie odp. są fałszywe

E. prawdziwe A. i C.

24. Zaznacz prawidłowe połączenie lek hipoglikemizujacy - działanie niepożądane:

A. gliklazyd - hipoglikemia

B. biguanidy - hepatotoksyczność

C. akarboza - kwasica mleczanowa

D. glikwidon - objawy uczuleniowe

E. repaglinid - bóle brzucha, wzdęcia

25. Do leków zwiotczających mięśnie gładkie na drodze bezpośredniej zaliczamy wszystkie za wyjątkiem:

A. alkaloidów izochinolinowych opium

B. pentoksyfiliny

C. cinnarizyny

D. inhibitory konwertazy angiotensyny

E. odp. A. i C.

26. Do działań niepożądanych po lekach przeciwhistaminowych generacji I należą wszystkie za wyjątkiem:

A. ból i osłabienie mięśni

B. depresja oun

C. zaburzenia widzenia

D. zaburzenia rytmu

E. uczulenia

27. Zaznacz zdanie prawdziwe:

A. kromoglikan disodowy hamuje degranulacje mastocytów

B. kromoglikan disodowy podawany jest wyłącznie miejscowo

C. ketokonazol nasila metabolizm leków przeciwhistaminowych

D. odp. A. i B.

E. wszystkie odp. są prawdziwe

28. Prawdziwe jest, że leki przeciwhistaminowe generacji II :

A. mogą wpływać na elementy komórkowe fazy alergicznego zapalenia

B. niezmetabolizowane wydalają się przez nerki

C. pokarm nie wpływa na ich wchłanianie z przewodu pokarmowego

D. mają powinowactwo wyłącznie do receptorów H1

E. odp. A. i D.

29. Bezpośrednio spazmolitycznie na komórki mięśniowe działaja/ą:

A. metyloksantyny i kwas nikotynowy

B. papaweryna i alkaloidy fenantrenowe z opium

C. bromheksyna i kromony

D. atropina i oksyfenonium

E. kwas nikotynowy i leki przeciwleukotrienowe

30. Dekstrometorfan:

A. ma zbliżoną budowę do leworfanolu

B. występuje często w preparatach bez recepty

C. to alkaloid otrzymany z opium

D. odp. A. i B.

E. odp. A., B., i C.Wyszukiwarka