pytania na zaliczenie wykładu, Projektowanie inwestycyjne, Kolokwium


2. Dlaczego w projektowaniu inwestycji w budownictwie komunikacyjnym używamy ekonomicznej bieżącej wartości netto, a nie po prostu bieżącej wartości netto? Ponieważ nie chodzi o sam zysk z inwestycji ale również kożyści ekonomiczno społeczne 3. Jakie akty prawne regulują wykonanie kosztorysu inwestorskiego? Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. W sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, Rozporządzanie ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu formy dokumentacji projektowej , specufikacji technicznychwykonania i odbioru robót budowlanych. Ustawa o prawie zamówień póblicznych z dnia 29 stycznia 2004r z późniejszymi zmianami 4. Co to jest Wspólny Słownik Zamówień (CPV) i czemu służy? Wspólny słownik CPV stosuje jednakowy system klasyfikacji zamówień publicznych, którego celem jest standaryzacja pozycji stosowanych przez instytucje i podmioty zamawiające przy opisywaniu przedmiotu zamówienia.

5. Policz bieżącą wartość wpływu gotówki w wysokości 300 zł jaki mamy otrzymać za 3 lata przy założeniu stopy procentowej równej 10 %. PV=FV/(1+r*n) =230,77 procent prosty PV=FV/(1+r)^n= 225,39 proces składkowy kapitalizacja 6. 20 %. PV=312,5 procent prosty

PV= 2398,35 proces składkowy kapitalizacja 7. Policz przyszłą wartość inwestycji w wysokości 1000 zł jaka będzie za 3 lata przy założeniu stopy procentowej równej 10 % w pierwszym roku, 15 % w drugim i 20 % w trzecim roku. FV=1000*1,1*1,15*1,2= 1518 8. 2000 zł 11 % w pierwszym roku, 12 % w drugim i 22 % w trzecim roku. FV=2000*1,11*1,12*1,22=3033,41

18. Policz czynnik dyskontujący w piątym roku przy stopie dyskontowej równej 6 %. d=1/(1 +r)^n =1/(1+0,06)^5=0,747 19. Policz czynnik dyskontujący w szóstym roku przy stopie dyskontowej równej 5 %. d=1/(1 +r)^n =1/(1 +0,05)^6=0,746 23. Dla jakiej wartości ekonomicznej wartości bieżącej netto liczymy ekonomiczną wewnętrzną stopę zwrotu? ENPV=0

24. Co to jest analiza wrażliwości projektów inwestycyjnych? Rozumie się badanie siły oddziaływań różnych czynników lub ich kombinację na poziomie rentowności (zysku przedsiębiorstwa).

10. Jaka instytucja (pełną nazwą) wydaje wytyczne do obliczania efektywności ekonomicznej inwestycji w budownictwie komunikacyjnym? Instytut badawczy dróg i mostów 11. Opisz zasady przeprowadzania pomiarów ruchu dla potrzeb analizy efektywności inwestycji w budownictwie komunikacyjnym. Pomiary należy wykonywać w ciągu dwóch dni roboczych (wtorek, środa lub czwartek) jednego tygodnia, pomiary w godzinach 6 00 - 22 00 przez 16 godz w przekroju drogi bez podziału na kierunki, pomiary wykonywane najlepiej w maju lub w październiku, Podzialić na kategorie pojazdów: M, SO, SD, SCb, SCp, A, CR nie należy wykonywać pomiarów w dniach, w których ruch na drodze odbiega od normalnego (jarmarki, targi) przypisać charakter drogi G, T R. 12. Które kategorie pojazdów uwzględnia się w prognozie średniego dobowego ruchu? SO, SD, SCb, SCp, A, 24. Co to jest analiza wrażliwości projektów inwestycyjnych? Rozumie się badanie siły oddziaływań różnych czynników lub ich kombinację na poziomie rentowności (zysku przedsiębiorstwa).

13. Od czego zależą roczne koszty eksploatacji pojazdów na danym odcinku drogi? struktury rodzajowej pojazdów - stan techniczny drogi wg. SOSN - ukształtowanie terenu - prędkość podróży pojazdów samochodowych

14. Od czego zależą koszty czasu w przewozach pasażerskich? jednostkowy koszt czasu pasażera samochodu osobowego i autobusu w [PLN/godz], wskaźnik zapełnienia pojazdu j w [osoby na jeden pojazd], prędkość podróży pojazdu j w [km/godz], średnioroczne dobowe natężenia ruchu grupy pojazdu j w [poj/dobę], długość odcinka drogi w [km]. 15. Od czego zależą koszty czasu w przewozach towarowych? jednostkowy koszt czasu w transporcie towarowym pojazdów ciężarowych w [PLN/godz], prędkość podróży pojazdu j w [km/godz], średnioroczne dobowe natężenia ruchu grupy pojazdu j w [poj/dobę], długość odcinka drogi w [km] 16. Od czego zależą koszty wypadków drogowych? jednostkowy koszt wypadku w [PLN na wypadek], wskaźnik ryzyka wypadków zależnie od warunków drogowo-ruchowych a średnioroczne dobowe natężenia ruchu grupy pojazdów j w [poj/dobę], długość odcinka drogi w [km].

17 Od czego zależą koszty emisji toksycznych składników spalin? jednostkowe koszty emisji toksycznych składników spalin przez pojazd samochodowy j w funkcji prędkości podróży ukształtowania terenu T i stanu technicznego nawierzchni S w [PLN/km], średnioroczne dobowe natężenia ruchu pojazdów samochodowych j w [poj/dobę], długość odcinka drogi w [km].

26. Skąd wynika różnica w kwocie zapłaconych do banku odsetek przy kredycie o ratach stałych w stosunku do kredytu o ratach malejących? W ratach stałych na początku spłaca się same odsetki a później dopiero kapitał pożyczony od banku od którego naliczane są odsetki, natomiast w kredycie o ratach malejących od samego początku spłacały już kapitał + odsetki jakie zostają naliczone. 33. Wymień tryby zamówień publicznych. przetarg ograniczony, nieograniczony, dialog konkurencyjny, zapytanie o cenę , negocjację z ogłoszenia, negocjację licytację elektroniczną bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki. 34. Jak jest liczony i o czym informuje wskaźnik efektywności B/C? Korzyści / koszty =1 Informuje o opłacalności inwestycji.

35. Podaj wzór na wskaźnik płynności. O czym ten wskaźnik informuje? (Aktywa bieżące / zobowiązania bieżące) - służy do oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa 36. Podaj wzór na szybki wskaźnik płynności. O czym ten wskaźnik informuje? (Aktywa bieżące - zapasy / zobowiązania bieżące) -oznacza natychmiastową zdolność przedsiębiorstwa do spłaty zaciągniętych zobowiązań wartość 1-1,2 , gdy mniej zachwiana płynność.

37. Wymień elementy kosztorysu inwestorskiego (na podstawie rozporządzenia). Strona tytułowa, ogólna charakterystyka inwestycji, przedmiar robót, kalkulacja uproszczona, tabele elementów scalonych. 38. Wymień elementy przedmiaru oraz składniki dokumentacji projektowej (na podstawie rozporządzenia). Strona tytułowa, tabela przedstawionych robót, specyfikacje techniczne, spis działów przedstawionych robót. 39. W jakim przypadku dużego zamówienia publicznego nie jest wykonywany kosztorys inwestorski, a liczy? Co jest podstawą (daną) do wykonania tych obliczeń? Dane: wskaźnik cenowy i program funkcjonalno uzytowy.

2. Dlaczego w projektowaniu inwestycji w budownictwie komunikacyjnym używamy ekonomicznej bieżącej wartości netto, a nie po prostu bieżącej wartości netto? Ponieważ nie chodzi o sam zysk z inwestycji ale również kożyści ekonomiczno społeczne 3. Jakie akty prawne regulują wykonanie kosztorysu inwestorskiego? Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. W sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, Rozporządzanie ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu formy dokumentacji projektowej , specufikacji technicznychwykonania i odbioru robót budowlanych. Ustawa o prawie zamówień póblicznych z dnia 29 stycznia 2004r z późniejszymi zmianami 4. Co to jest Wspólny Słownik Zamówień (CPV) i czemu służy? Wspólny słownik CPV stosuje jednakowy system klasyfikacji zamówień publicznych, którego celem jest standaryzacja pozycji stosowanych przez instytucje i podmioty zamawiające przy opisywaniu przedmiotu zamówienia.

5. Policz bieżącą wartość wpływu gotówki w wysokości 300 zł jaki mamy otrzymać za 3 lata przy założeniu stopy procentowej równej 10 %. PV=FV/(1+r*n) =230,77 procent prosty PV=FV/(1+r)^n= 225,39 proces składkowy kapitalizacja 6. 20 %. PV=312,5 procent prosty

PV= 2398,35 proces składkowy kapitalizacja 7. Policz przyszłą wartość inwestycji w wysokości 1000 zł jaka będzie za 3 lata przy założeniu stopy procentowej równej 10 % w pierwszym roku, 15 % w drugim i 20 % w trzecim roku. FV=1000*1,1*1,15*1,2= 1518 8. 2000 zł 11 % w pierwszym roku, 12 % w drugim i 22 % w trzecim roku. FV=2000*1,11*1,12*1,22=3033,41

18. Policz czynnik dyskontujący w piątym roku przy stopie dyskontowej równej 6 %. d=1/(1 +r)^n =1/(1+0,06)^5=0,747 19. Policz czynnik dyskontujący w szóstym roku przy stopie dyskontowej równej 5 %. d=1/(1 +r)^n =1/(1 +0,05)^6=0,746 23. Dla jakiej wartości ekonomicznej wartości bieżącej netto liczymy ekonomiczną wewnętrzną stopę zwrotu? ENPV=0

24. Co to jest analiza wrażliwości projektów inwestycyjnych? Rozumie się badanie siły oddziaływań różnych czynników lub ich kombinację na poziomie rentowności (zysku przedsiębiorstwa).

10. Jaka instytucja (pełną nazwą) wydaje wytyczne do obliczania efektywności ekonomicznej inwestycji w budownictwie komunikacyjnym? Instytut badawczy dróg i mostów 11. Opisz zasady przeprowadzania pomiarów ruchu dla potrzeb analizy efektywności inwestycji w budownictwie komunikacyjnym. Pomiary należy wykonywać w ciągu dwóch dni roboczych (wtorek, środa lub czwartek) jednego tygodnia, pomiary w godzinach 6 00 - 22 00 przez 16 godz w przekroju drogi bez podziału na kierunki, pomiary wykonywane najlepiej w maju lub w październiku, Podzialić na kategorie pojazdów: M, SO, SD, SCb, SCp, A, CR nie należy wykonywać pomiarów w dniach, w których ruch na drodze odbiega od normalnego (jarmarki, targi) przypisać charakter drogi G, T R. 12. Które kategorie pojazdów uwzględnia się w prognozie średniego dobowego ruchu? SO, SD, SCb, SCp, A, 24. Co to jest analiza wrażliwości projektów inwestycyjnych? Rozumie się badanie siły oddziaływań różnych czynników lub ich kombinację na poziomie rentowności (zysku przedsiębiorstwa).

13. Od czego zależą roczne koszty eksploatacji pojazdów na danym odcinku drogi? struktury rodzajowej pojazdów - stan techniczny drogi wg. SOSN - ukształtowanie terenu - prędkość podróży pojazdów samochodowych

14. Od czego zależą koszty czasu w przewozach pasażerskich? jednostkowy koszt czasu pasażera samochodu osobowego i autobusu w [PLN/godz], wskaźnik zapełnienia pojazdu j w [osoby na jeden pojazd], prędkość podróży pojazdu j w [km/godz], średnioroczne dobowe natężenia ruchu grupy pojazdu j w [poj/dobę], długość odcinka drogi w [km]. 15. Od czego zależą koszty czasu w przewozach towarowych? jednostkowy koszt czasu w transporcie towarowym pojazdów ciężarowych w [PLN/godz], prędkość podróży pojazdu j w [km/godz], średnioroczne dobowe natężenia ruchu grupy pojazdu j w [poj/dobę], długość odcinka drogi w [km] 16. Od czego zależą koszty wypadków drogowych? jednostkowy koszt wypadku w [PLN na wypadek], wskaźnik ryzyka wypadków zależnie od warunków drogowo-ruchowych a średnioroczne dobowe natężenia ruchu grupy pojazdów j w [poj/dobę], długość odcinka drogi w [km].

17 Od czego zależą koszty emisji toksycznych składników spalin? jednostkowe koszty emisji toksycznych składników spalin przez pojazd samochodowy j w funkcji prędkości podróży ukształtowania terenu T i stanu technicznego nawierzchni S w [PLN/km], średnioroczne dobowe natężenia ruchu pojazdów samochodowych j w [poj/dobę], długość odcinka drogi w [km].

26. Skąd wynika różnica w kwocie zapłaconych do banku odsetek przy kredycie o ratach stałych w stosunku do kredytu o ratach malejących? W ratach stałych na początku spłaca się same odsetki a później dopiero kapitał pożyczony od banku od którego naliczane są odsetki, natomiast w kredycie o ratach malejących od samego początku spłacały już kapitał + odsetki jakie zostają naliczone. 33. Wymień tryby zamówień publicznych. przetarg ograniczony, nieograniczony, dialog konkurencyjny, zapytanie o cenę , negocjację z ogłoszenia, negocjację licytację elektroniczną bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki. 34. Jak jest liczony i o czym informuje wskaźnik efektywności B/C? Korzyści / koszty =1 Informuje o opłacalności inwestycji.

35. Podaj wzór na wskaźnik płynności. O czym ten wskaźnik informuje? (Aktywa bieżące / zobowiązania bieżące) - służy do oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa 36. Podaj wzór na szybki wskaźnik płynności. O czym ten wskaźnik informuje? (Aktywa bieżące - zapasy / zobowiązania bieżące) -oznacza natychmiastową zdolność przedsiębiorstwa do spłaty zaciągniętych zobowiązań wartość 1-1,2 , gdy mniej zachwiana płynność.

37. Wymień elementy kosztorysu inwestorskiego (na podstawie rozporządzenia). Strona tytułowa, ogólna charakterystyka inwestycji, przedmiar robót, kalkulacja uproszczona, tabele elementów scalonych. 38. Wymień elementy przedmiaru oraz składniki dokumentacji projektowej (na podstawie rozporządzenia). Strona tytułowa, tabela przedstawionych robót, specyfikacje techniczne, spis działów przedstawionych robót. 39. W jakim przypadku dużego zamówienia publicznego nie jest wykonywany kosztorys inwestorski, a liczy? Co jest podstawą (daną) do wykonania tych obliczeń? Dane: wskaźnik cenowy i program funkcjonalno uzytowy.

2. Dlaczego w projektowaniu inwestycji w budownictwie komunikacyjnym używamy ekonomicznej bieżącej wartości netto, a nie po prostu bieżącej wartości netto? Ponieważ nie chodzi o sam zysk z inwestycji ale również kożyści ekonomiczno społeczne 3. Jakie akty prawne regulują wykonanie kosztorysu inwestorskiego? Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. W sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, Rozporządzanie ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu formy dokumentacji projektowej , specufikacji technicznychwykonania i odbioru robót budowlanych. Ustawa o prawie zamówień póblicznych z dnia 29 stycznia 2004r z późniejszymi zmianami 4. Co to jest Wspólny Słownik Zamówień (CPV) i czemu służy? Wspólny słownik CPV stosuje jednakowy system klasyfikacji zamówień publicznych, którego celem jest standaryzacja pozycji stosowanych przez instytucje i podmioty zamawiające przy opisywaniu przedmiotu zamówienia.

5. Policz bieżącą wartość wpływu gotówki w wysokości 300 zł jaki mamy otrzymać za 3 lata przy założeniu stopy procentowej równej 10 %. PV=FV/(1+r*n) =230,77 procent prosty PV=FV/(1+r)^n= 225,39 proces składkowy kapitalizacja 6. 20 %. PV=312,5 procent prosty

PV= 2398,35 proces składkowy kapitalizacja 7. Policz przyszłą wartość inwestycji w wysokości 1000 zł jaka będzie za 3 lata przy założeniu stopy procentowej równej 10 % w pierwszym roku, 15 % w drugim i 20 % w trzecim roku. FV=1000*1,1*1,15*1,2= 1518 8. 2000 zł 11 % w pierwszym roku, 12 % w drugim i 22 % w trzecim roku. FV=2000*1,11*1,12*1,22=3033,41

18. Policz czynnik dyskontujący w piątym roku przy stopie dyskontowej równej 6 %. d=1/(1 +r)^n =1/(1+0,06)^5=0,747 19. Policz czynnik dyskontujący w szóstym roku przy stopie dyskontowej równej 5 %. d=1/(1 +r)^n =1/(1 +0,05)^6=0,746 23. Dla jakiej wartości ekonomicznej wartości bieżącej netto liczymy ekonomiczną wewnętrzną stopę zwrotu? ENPV=0

24. Co to jest analiza wrażliwości projektów inwestycyjnych? Rozumie się badanie siły oddziaływań różnych czynników lub ich kombinację na poziomie rentowności (zysku przedsiębiorstwa).

10. Jaka instytucja (pełną nazwą) wydaje wytyczne do obliczania efektywności ekonomicznej inwestycji w budownictwie komunikacyjnym? Instytut badawczy dróg i mostów 11. Opisz zasady przeprowadzania pomiarów ruchu dla potrzeb analizy efektywności inwestycji w budownictwie komunikacyjnym. Pomiary należy wykonywać w ciągu dwóch dni roboczych (wtorek, środa lub czwartek) jednego tygodnia, pomiary w godzinach 6 00 - 22 00 przez 16 godz w przekroju drogi bez podziału na kierunki, pomiary wykonywane najlepiej w maju lub w październiku, Podzialić na kategorie pojazdów: M, SO, SD, SCb, SCp, A, CR nie należy wykonywać pomiarów w dniach, w których ruch na drodze odbiega od normalnego (jarmarki, targi) przypisać charakter drogi G, T R. 12. Które kategorie pojazdów uwzględnia się w prognozie średniego dobowego ruchu? SO, SD, SCb, SCp, A, 24. Co to jest analiza wrażliwości projektów inwestycyjnych? Rozumie się badanie siły oddziaływań różnych czynników lub ich kombinację na poziomie rentowności (zysku przedsiębiorstwa).

13. Od czego zależą roczne koszty eksploatacji pojazdów na danym odcinku drogi? struktury rodzajowej pojazdów - stan techniczny drogi wg. SOSN - ukształtowanie terenu - prędkość podróży pojazdów samochodowych

14. Od czego zależą koszty czasu w przewozach pasażerskich? jednostkowy koszt czasu pasażera samochodu osobowego i autobusu w [PLN/godz], wskaźnik zapełnienia pojazdu j w [osoby na jeden pojazd], prędkość podróży pojazdu j w [km/godz], średnioroczne dobowe natężenia ruchu grupy pojazdu j w [poj/dobę], długość odcinka drogi w [km]. 15. Od czego zależą koszty czasu w przewozach towarowych? jednostkowy koszt czasu w transporcie towarowym pojazdów ciężarowych w [PLN/godz], prędkość podróży pojazdu j w [km/godz], średnioroczne dobowe natężenia ruchu grupy pojazdu j w [poj/dobę], długość odcinka drogi w [km] 16. Od czego zależą koszty wypadków drogowych? jednostkowy koszt wypadku w [PLN na wypadek], wskaźnik ryzyka wypadków zależnie od warunków drogowo-ruchowych a średnioroczne dobowe natężenia ruchu grupy pojazdów j w [poj/dobę], długość odcinka drogi w [km].

17 Od czego zależą koszty emisji toksycznych składników spalin? jednostkowe koszty emisji toksycznych składników spalin przez pojazd samochodowy j w funkcji prędkości podróży ukształtowania terenu T i stanu technicznego nawierzchni S w [PLN/km], średnioroczne dobowe natężenia ruchu pojazdów samochodowych j w [poj/dobę], długość odcinka drogi w [km].

26. Skąd wynika różnica w kwocie zapłaconych do banku odsetek przy kredycie o ratach stałych w stosunku do kredytu o ratach malejących? W ratach stałych na początku spłaca się same odsetki a później dopiero kapitał pożyczony od banku od którego naliczane są odsetki, natomiast w kredycie o ratach malejących od samego początku spłacały już kapitał + odsetki jakie zostają naliczone. 33. Wymień tryby zamówień publicznych. przetarg ograniczony, nieograniczony, dialog konkurencyjny, zapytanie o cenę , negocjację z ogłoszenia, negocjację licytację elektroniczną bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki. 34. Jak jest liczony i o czym informuje wskaźnik efektywności B/C? Korzyści / koszty =1 Informuje o opłacalności inwestycji.

35. Podaj wzór na wskaźnik płynności. O czym ten wskaźnik informuje? (Aktywa bieżące / zobowiązania bieżące) - służy do oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa 36. Podaj wzór na szybki wskaźnik płynności. O czym ten wskaźnik informuje? (Aktywa bieżące - zapasy / zobowiązania bieżące) -oznacza natychmiastową zdolność przedsiębiorstwa do spłaty zaciągniętych zobowiązań wartość 1-1,2 , gdy mniej zachwiana płynność.

37. Wymień elementy kosztorysu inwestorskiego (na podstawie rozporządzenia). Strona tytułowa, ogólna charakterystyka inwestycji, przedmiar robót, kalkulacja uproszczona, tabele elementów scalonych. 38. Wymień elementy przedmiaru oraz składniki dokumentacji projektowej (na podstawie rozporządzenia). Strona tytułowa, tabela przedstawionych robót, specyfikacje techniczne, spis działów przedstawionych robót. 39. W jakim przypadku dużego zamówienia publicznego nie jest wykonywany kosztorys inwestorski, a liczy? Co jest podstawą (daną) do wykonania tych obliczeń? Dane: wskaźnik cenowy i program funkcjonalno uzytowy.

2. Dlaczego w projektowaniu inwestycji w budownictwie komunikacyjnym używamy ekonomicznej bieżącej wartości netto, a nie po prostu bieżącej wartości netto? Ponieważ nie chodzi o sam zysk z inwestycji ale również kożyści ekonomiczno społeczne 3. Jakie akty prawne regulują wykonanie kosztorysu inwestorskiego? Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. W sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, Rozporządzanie ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu formy dokumentacji projektowej , specufikacji technicznychwykonania i odbioru robót budowlanych. Ustawa o prawie zamówień póblicznych z dnia 29 stycznia 2004r z późniejszymi zmianami 4. Co to jest Wspólny Słownik Zamówień (CPV) i czemu służy? Wspólny słownik CPV stosuje jednakowy system klasyfikacji zamówień publicznych, którego celem jest standaryzacja pozycji stosowanych przez instytucje i podmioty zamawiające przy opisywaniu przedmiotu zamówienia.

5. Policz bieżącą wartość wpływu gotówki w wysokości 300 zł jaki mamy otrzymać za 3 lata przy założeniu stopy procentowej równej 10 %. PV=FV/(1+r*n) =230,77 procent prosty PV=FV/(1+r)^n= 225,39 proces składkowy kapitalizacja 6. 20 %. PV=312,5 procent prosty

PV= 2398,35 proces składkowy kapitalizacja 7. Policz przyszłą wartość inwestycji w wysokości 1000 zł jaka będzie za 3 lata przy założeniu stopy procentowej równej 10 % w pierwszym roku, 15 % w drugim i 20 % w trzecim roku. FV=1000*1,1*1,15*1,2= 1518 8. 2000 zł 11 % w pierwszym roku, 12 % w drugim i 22 % w trzecim roku. FV=2000*1,11*1,12*1,22=3033,41

18. Policz czynnik dyskontujący w piątym roku przy stopie dyskontowej równej 6 %. d=1/(1 +r)^n =1/(1+0,06)^5=0,747 19. Policz czynnik dyskontujący w szóstym roku przy stopie dyskontowej równej 5 %. d=1/(1 +r)^n =1/(1 +0,05)^6=0,746 23. Dla jakiej wartości ekonomicznej wartości bieżącej netto liczymy ekonomiczną wewnętrzną stopę zwrotu? ENPV=0

24. Co to jest analiza wrażliwości projektów inwestycyjnych? Rozumie się badanie siły oddziaływań różnych czynników lub ich kombinację na poziomie rentowności (zysku przedsiębiorstwa).

10. Jaka instytucja (pełną nazwą) wydaje wytyczne do obliczania efektywności ekonomicznej inwestycji w budownictwie komunikacyjnym? Instytut badawczy dróg i mostów 11. Opisz zasady przeprowadzania pomiarów ruchu dla potrzeb analizy efektywności inwestycji w budownictwie komunikacyjnym. Pomiary należy wykonywać w ciągu dwóch dni roboczych (wtorek, środa lub czwartek) jednego tygodnia, pomiary w godzinach 6 00 - 22 00 przez 16 godz w przekroju drogi bez podziału na kierunki, pomiary wykonywane najlepiej w maju lub w październiku, Podzialić na kategorie pojazdów: M, SO, SD, SCb, SCp, A, CR nie należy wykonywać pomiarów w dniach, w których ruch na drodze odbiega od normalnego (jarmarki, targi) przypisać charakter drogi G, T R. 12. Które kategorie pojazdów uwzględnia się w prognozie średniego dobowego ruchu? SO, SD, SCb, SCp, A, 24. Co to jest analiza wrażliwości projektów inwestycyjnych? Rozumie się badanie siły oddziaływań różnych czynników lub ich kombinację na poziomie rentowności (zysku przedsiębiorstwa).

13. Od czego zależą roczne koszty eksploatacji pojazdów na danym odcinku drogi? struktury rodzajowej pojazdów - stan techniczny drogi wg. SOSN - ukształtowanie terenu - prędkość podróży pojazdów samochodowych

14. Od czego zależą koszty czasu w przewozach pasażerskich? jednostkowy koszt czasu pasażera samochodu osobowego i autobusu w [PLN/godz], wskaźnik zapełnienia pojazdu j w [osoby na jeden pojazd], prędkość podróży pojazdu j w [km/godz], średnioroczne dobowe natężenia ruchu grupy pojazdu j w [poj/dobę], długość odcinka drogi w [km]. 15. Od czego zależą koszty czasu w przewozach towarowych? jednostkowy koszt czasu w transporcie towarowym pojazdów ciężarowych w [PLN/godz], prędkość podróży pojazdu j w [km/godz], średnioroczne dobowe natężenia ruchu grupy pojazdu j w [poj/dobę], długość odcinka drogi w [km] 16. Od czego zależą koszty wypadków drogowych? jednostkowy koszt wypadku w [PLN na wypadek], wskaźnik ryzyka wypadków zależnie od warunków drogowo-ruchowych a średnioroczne dobowe natężenia ruchu grupy pojazdów j w [poj/dobę], długość odcinka drogi w [km].

17 Od czego zależą koszty emisji toksycznych składników spalin? jednostkowe koszty emisji toksycznych składników spalin przez pojazd samochodowy j w funkcji prędkości podróży ukształtowania terenu T i stanu technicznego nawierzchni S w [PLN/km], średnioroczne dobowe natężenia ruchu pojazdów samochodowych j w [poj/dobę], długość odcinka drogi w [km].

26. Skąd wynika różnica w kwocie zapłaconych do banku odsetek przy kredycie o ratach stałych w stosunku do kredytu o ratach malejących? W ratach stałych na początku spłaca się same odsetki a później dopiero kapitał pożyczony od banku od którego naliczane są odsetki, natomiast w kredycie o ratach malejących od samego początku spłacały już kapitał + odsetki jakie zostają naliczone. 33. Wymień tryby zamówień publicznych. przetarg ograniczony, nieograniczony, dialog konkurencyjny, zapytanie o cenę , negocjację z ogłoszenia, negocjację licytację elektroniczną bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki. 34. Jak jest liczony i o czym informuje wskaźnik efektywności B/C? Korzyści / koszty =1 Informuje o opłacalności inwestycji.

35. Podaj wzór na wskaźnik płynności. O czym ten wskaźnik informuje? (Aktywa bieżące / zobowiązania bieżące) - służy do oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa 36. Podaj wzór na szybki wskaźnik płynności. O czym ten wskaźnik informuje? (Aktywa bieżące - zapasy / zobowiązania bieżące) -oznacza natychmiastową zdolność przedsiębiorstwa do spłaty zaciągniętych zobowiązań wartość 1-1,2 , gdy mniej zachwiana płynność.

37. Wymień elementy kosztorysu inwestorskiego (na podstawie rozporządzenia). Strona tytułowa, ogólna charakterystyka inwestycji, przedmiar robót, kalkulacja uproszczona, tabele elementów scalonych. 38. Wymień elementy przedmiaru oraz składniki dokumentacji projektowej (na podstawie rozporządzenia). Strona tytułowa, tabela przedstawionych robót, specyfikacje techniczne, spis działów przedstawionych robót. 39. W jakim przypadku dużego zamówienia publicznego nie jest wykonywany kosztorys inwestorski, a liczy? Co jest podstawą (daną) do wykonania tych obliczeń? Dane: wskaźnik cenowy i program funkcjonalno uzytowy.Wyszukiwarka