egzamin ustny - dr Kozak, Gospodarka Przestrzenna PK, Semestr 1, Matematyka

Pobierz dokument
egzamin.ustny.dr.kozak.gospodarka.doc
Rozmiar 23 KB

G O S P O D A R K A P R Z E S T R Z E N N A

I rok

Tematy do egzaminu ustnego z matematyki

 1. Definicja granicy ciągu.

 2. Symbole nieoznaczone.

 3. Definicja liczby e.

 4. Definicja granicy funkcji, definicja ciągłości funkcji.

 5. Definicja pochodnej funkcji.

 6. Równanie prostej stycznej do wykresu funkcji.

 7. Twierdzenie Lagrange'a i wnioski z tego twierdzenia.

 8. Reguła de L'Hospitala.

 9. Ekstremum lokalne funkcji - definicja, warunek konieczny istnienia, warunek wystarczający istnienia ekstremum lokalnego.

 10. Wypukłość funkcji. Punkt przegięcia - definicja, warunek konieczny , warunek wystarczający istnienia.

 11. Asymptoty.

 12. Wyznacznik macierzy - rozwinięcie Laplace'a, rząd macierzy.

 13. Macierz odwrotna - definicja, twierdzenie - wzór na obliczanie macierzy odwrotnej.

 14. Twierdzenie Kroneckera - Capelli'ego.

 15. Twierdzenie Cramera.

 16. Iloczyn skalarny, iloczyn wektorowy, iloczyn mieszany wektorów - definicje,

twierdzenia o obliczaniu na współrzędnych, interpretacja geometryczna.

17. Równanie płaszczyzny w przestrzeni.

18. Równanie prostej w przestrzeni.

19. Definicja całki nieoznaczonej.

20. Całkowanie przez części, całkowanie przez podstawienie.

21. Całka oznaczona - definicja, interpretacja geometryczna.

22. Podstawowe twierdzenie rachunku całkowego.

23. Wzory na obliczanie objętości i pola powierzchni bocznej bryły obrotowej oraz

długości krzywej.


Pobierz dokument
egzamin.ustny.dr.kozak.gospodarka.doc
Rozmiar 23 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
zagadnienia na egzamin, UWM Gospodarka Przestrzenna PiIP, semestr IV, Kataster Nieruchomości
PUGP zagadnienia do egzaminu, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II
tabliczka, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II, Rysunek tech. i planistyczny
USTAWY-22.10.09, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II, Rysunek tech. i planistyczny
rozpZakresProjStudium, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II, Rysunek tech. i planistyczny
sciaga pugp, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II
Kartografia, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II, Kartografia
ściąga vzś - kartografia karto - original, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II, Kartografia
wykład-kartodiagram, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II, Kartografia
Wypis z rejestru, UWM Gospodarka Przestrzenna PiIP, semestr IV, Kataster Nieruchomości
ściągonotatki samorząd, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II, Samorząd
Ustawa o scalaniu i wymianie gruntów, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II, Prawo
Wykaz zmian gruntowych, UWM Gospodarka Przestrzenna PiIP, semestr IV, Kataster Nieruchomości
Podstawy teledetekcji odpowiedzi kolokwium nr 2, Gospodarka Przestrzenna PW, semestr 4, teledetekcja
rozWarTechSieciGaz11.09.01, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II, Rysunek tech. i planistyczny
ściąga vzś - kartografia karto - mini, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II, Kartografia
wykł. 20.05, Gospodarka Przestrzenna, GP semestr II, Kartografia

więcej podobnych podstron