4955

Pobierz dokument
4955.doc
Rozmiar 19 KB

I. Wstęp

Wykopaliska na stanowisku Czerwony Kościół 10 prowadzone były w ramach badań ratowniczych poprzedzających budowę drogi S8 odcinek Salomea-Wolica z powiązaniem z drogą krajową nr 7, odcinek pozamiejski Paszków-Opacz (S-7/S-8 od km 0+716,12 do km 9+301,95 i S7 od km 441+641,03 do km 445+650).

Badania prowadzone były w oparciu o pozwolenie konserwatorskie nr 601/2013 z dnia 31.05.2013 wydane przez MWKZ w Warszawie.

Prace na zlecenie GDDKiA, Oddział w Warszawie (nr umowy...), na stanowisku Czerwony Kościół 10, prowadziło konsorcjum: Pracownia Archeologiczna Dariusz Majewski z siedzibą w miejscowości Banie, ul. Baniewicka 10 oraz firma "Archeo-Explorers" Wiesław Koszkul z siedzibą w Krakowie, Al. Kijowska 33/41.

W wyniku przeprowadzonych prac wykopaliskowych przebadano powierzchnię ok. 27,98 ara. Na przebadanym obszarze znaleziono 51 obiektów archeologicznych oraz 12 fragmentów ceramicznych. Ponadto w rowie nr 21 zametrykowano również 1 fragment cegły nowożytnej.

II. Położenie geograficzne stanowiska.

Obszar objęty badaniami zlokalizowany jest na terenie województwa dolnośląskiego, w powiecie legnickim, gmina Krotoszyce. Geograficznie należy on do prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego, podprowincji Niziny Sasko-Łużyckiej oraz mezoregionu Równiny Legnickiej. Mezoregion ten obejmuje płaskodenną dolinę dolnej Kaczawy i jej dopływów: czarnej Wody, Skorej i Nysy Szalonej. Od północy graniczy z Wysoczyzną Lubińską, od wschodu z Pradoliną Wrocławską, od południowego wschodu z Równiną Wrocławską i Przedgórzem Sudeckim, od południa z Równiną Chojnowską oraz od zachodu z Borami Dolnośląskimi.

Hydrograficznie stanowisko to leży w dolinie Kaczawy, nad bezimiennym prawym dopływem strumienia o nazwie Lubiatówka, będącego dopływem Czarnej Wody, która uchodzi do Kaczawy.

Obszar ten obfituje w liczne pola uprawne (obecność gleb madowych) oraz łąki (w przypadku miejsc bardziej wilgotnych). Najprawdopodobniej sprzyjające warunki agrokulturowe miały kluczowe znaczenie dla obecności osiedli ludzkich na tym terenie w okresach prahistorycznych.

III. Historia badań

Obszar zajmowany przez opisywane stanowisko objęte zostało w 2013 roku badaniami powierzchniowymi, związanymi z budową drogi ekspresowej S3. Podczas tych badań, prowadzonych przez Fundację Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, odkryto stanowisko Czerwony Kościół 10. Za wyjątkiem maszynopisu złożonego w archiwum GGDKiA, brak jest wzmianek w literaturze na temat rzeczonego stanowiska.

IV. Skład zespołu badawczego

Badaniami wykopaliskowe na stanowisku Czerwony Kościół 10 kierował mgr Michał Maciaszek. Kierownikiem prac terenowych oraz autorem zdjęć był mgr Przemysław Szelest. Dokumentację rysunkową wykonała mgr Emilia Misztal.

V. Termin badań

Wykopaliska archeologiczne na stanowisku Czerwony Kościół 10 odbyły się w terminie od 15.06.2015 do 17.06.2015. Końcowy odbiór konserwatorski miał miejsce w dniu .2015

VI. Metodyka badań

Badania archeologiczne na stanowisku prowadzone były w oparciu o siatkę arową, wytyczoną przez geodetów w obrębie linii pasa drogi. Humus został ściągnięty warstwami za pomocą koparki pod ścisłym nadzorem archeologa, aż do poziomu pojawiania się potencjalnych obiektów/zabytków archeologicznych lub też stropu calca, który na terenie badanego stanowiska stanowi piasek, zgliniony piasek oraz glina. Na tym poziomie działania wstrzymywano, a dalsze prace kontynuowane były ręcznie za pomocą łopat i gracek, a w przypadku pochówków ciałopalnych za pomocą sprzętu precyzyjnego. Polegały one na odczyszczeniu poziomu odkrycia w celu uzyskania jak najlepszej widoczności rysujących się na nim potencjalnych obiektów archeologicznych, a następnie założeniu cięć profilowych i wyeksplorowaniu obiektów. Wszystkie obiekty eksplorowane były do profilów (prostych lub krzyżowych) z pominięciem poziomów pośrednich.

VII. Wyniki badań

VII.1 Chronologia stanowiska

W wyniku badań wykopaliskowych na stanowisku Czerwony Kościół 10, na powierzchni ok. 28 arów, zadokumentowano 51 obiektów archeologicznych. Po wstępnej analizie podzielono je na trzy kategorie: dołki posłupowe, jamy i rowy (Tabela nr 1). Na stanowisku mamy więc do czynienia z 27 dołkami posłupowymi, 23 jamami oraz jednym rowem.

Chronologię ustalono w przypadku 2 obiektów, mianowicie dołka posłupowego nr 52 (okres późnośredniowieczny) oraz rowu nr 21 (okres nowożytny). W przypadku pozostałych obiektów nie udało się ustalić chronologii.

Mapa nr 1, J. Kondracki 1994.

W. Kaczor, A. Laciejewska, J. Sadowski, P. Wolanin, M. Żółkowski; Poznań 2013.


Pobierz dokument
4955.doc
Rozmiar 19 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
4955
4955
praca-licencjacka-b7-4955, Dokumenty(8)
4955
4955
4955
4955
4955

więcej podobnych podstron