nr 2 z 30.10.2006, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, Stomatologia


Sprawdzian nr 2 z dnia 30 października 2006r.

II rok lekarsko-dentystyczny……………………………….………………………………….…..…grupa 1

1. Infekcje wywołane przez Neisseria gonorrhoeae mogą przebiegać jako:

a. zapalenie kanału szyjki macicy i cewki moczowej

b. zapalenie odbytu

c. zapalenie gardła

d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

2. Drogi przenoszenia Pseudomonas aeruginosa w szpitalach (przy zakażeniach szpitalnych) to:

a. cewniki

b. brudne ręce

c. sprzęt wspomagający oddychanie

d. wszystkie wyżej wymienione

3. Najczęstszą drogą zakażenia Neisseria meningitidis jest:

a. droga kropelkowa

b. droga płciowa

c. droga parenteralna

d. wszystkie wyżej wymienione

4. Pseudomonas aeruginosa wytwarza:

a. alkaliczną proteinazę

b. toksynę A

c. elastzę

d. wszystkie wyżej wymienione

5. W przypadku meningokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych materiał do badań winien być transportowany:

a. w temperaturze pokojowej

b. w temperaturze 37˚ C

c. schłodzony do temperatury 4˚ C

d. temperatura w czasie transportu nie jest istotnym parametrem

6. Pałeczki Salmonella wywołujące zatrucia pokarmowe u ludzi należą do grupy:

 1. chorobotwórcze tylko dla ludzi

 2. chorobotwórcze dla ludzi i zwierząt

 3. chorobotwórcze tylko dla zwierząt

 4. nie należą do żadnej z wymienionych grup

7. Ziarninowe zapalenie dróg oddechowych (twardziel) u ludzi wywołuje:

 1. Klebsiella pneumoniae

 2. Klebsiella ozaenae

 3. Klebsiella rhinoscleromatis

 4. żadna z wymienionych pałeczek

8. Zakażenie pałeczką krztuśca szerzy się:

a. na drodze kropelkowej

b. przyrannej

c. pokarmowej

d. wszystkie wyżej wymienione

9. Diagnostyka laboratoryjna krztuśca polega na:

a. wyhodowaniu bakterii z materiału klinicznego

b. wykonaniu preparatu barwionego metodą Gramma

c. wykonaniu odczynu immunofluorescencji bezpośredniej

d. wszystkie wyżej wymienione

10. Haemophilus influenzae b wywołuje:

a. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

b. zapalenie nagłośni

c. bakteremię

d. wszystkie wyżej wymienione

Sprawdzian nr 2 z dnia 30 października 2006r.

II rok lekarsko-dentystyczny……………………………….………………………………….…..…grupa 2

1. Piorunująca posocznica meningokokowa powoduje:

a. zespół Waterhouse'a-Friderichsena

b. TSS (toxic shock syndrom)

c. SSS

d. ostre kłębuszkowe zapalenie nerek

2. Zabieg Crede'go stosuje się w profilaktyce:

a. ostrej rzeżączki

b. rzeżączkowego noworodkowego zapalenia gałki ocznej

c. zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych

d. w żadnym z wyżej wymienionych

3. W ostrym okresie rzeżączki dwoinki ułożone są głównie:

a. wewnątrz leukocytów

b. na zewnątrz leukocytów

c. ułożenie dwoinek nie ma znaczenia diagnostycznego

d. brak leukocytów w preparacie

4. Zakażenie rogówkowo-spojówkowe o ciężkim przebiegu, prowadzące do zmian destrukcyjnych rogówki oka jest spowodowane przez:

a. Pseudomonas aeruginosa

b. Neisseria meningitidis

c. Streptococcus pneumoniae

d. wszystkie wyżej wymienione

5. Pseudomonas aeruginosa może wywoływać:

a. zapalenie ucha środkowego

b. wrzodziejące zapalenie rogówki

c. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

d. wszystkie wyżej wymienione

6. Która z wymienionych bakterii najczęściej wywołuje zapalenie dróg moczowych:

 1. Escherichia coli

 2. Proteus mirabilis

 3. Salmonella enteritidis

 4. Shigella dysenteriae

7. Odczyn Widala wykonujemy w diagnostyce:

 1. salmonelloz

 2. zakażeń EPEC

 3. duru brzusznego

 4. wszystkich wyżej wymienionych

8. Odczyn Widala to:

 1. odczyn wiązania dopełniacza

 2. odczyn aglutynacyjny

 3. odczyn immunofluorescencyjny

 4. odczyn precypitacyjny

9. Cechy wspólne dla wszystkich bakterii z rodziny Enterobacteriacea to:

 1. zdolność do fermentacji glukozy

 2. zdolność do rozkładania azotanów

 3. brak cytochromu C (oksydazoujemność)

 4. wszystkie wyżej wymienione

10. Chorobotwórczość Bordetella pertussis związana jest z:

a. produkcją toksyn

b. posiadaniem otoczki o właściwościach antyfagocytarnych

c. opornością na antybiotyki

d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

Sprawdzian nr 2 z dnia 30 października 2006r.

II rok lekarsko-dentystyczny……………………………….………………………………….…..…grupa 3

1. Epidemie meningokokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych najczęściej wywołane są przez serotyp:

a. A i C

b. Z

c. W 135

d. nie ma związku między serotypem N. meningitidis a zachorowaniami epidemicznymi

2. Egzotoksyna A wytwarzana przez szczepy Pseudomonas aeruginosa:

a. hamuje syntezę białek

b. wzmaga przyleganie bakterii do błon śluzowych

c. powoduje wstępną kolonizację tkanki nabłonkowej

d. umożliwia bakteriom przeżycie w środowisku

3. Charakterystycznym objawem ostrego okresu rzeżączki u mężczyzn jest:

a. owrzodzenie cewki moczowej

b. obfita ropna wydzielina

c. wysypka na skórze

d. wszystkie wyżej wymienione objawy

4. Moraxella catarrhalis może powodować:

a. zapalenie ucha środkowego

b. zapalenie zatok

c. stany zapalne górnych dróg oddechowych

d. wszystkie wyżej wymienione zakażenia

5. Powikłania po przebytej rzeżączce to:

a. niepłodność

b. zapalenie stawów

c. zapalenie wsierdzia

d. wszystkie wyżej wymienione

6. Które z wymienionych pałeczek E. coli powodują zespół hemolityczno-mocznicowy (HUS):

 1. szczepy enterotoksyczne - ETEC

 2. szczepy enterokrwotoczne - EHEC (E.coli O157H7)

 3. szczepy enteroinwazyjne - EIEC

 4. szczepy enteropatogenne - EPEC

7. Biegunki podróżnych są wywołane przez:

 1. gronkowce

 2. ETEC - (enterotoksykogenne E.coli)

 3. B. proteus

 4. Klebsiella spp.

8. Salmonella typhi wywołuje schorzenia:

 1. tylko u ludzi

 2. u ludzi i zwierząt

 3. tylko u zwierząt

 4. nie jest chorobotwórcza dla ludzi

9. Haemophilus parainfluenzae wymaga do wzrostu:

a. tylko czynnika V

b. czynników X i V

c. tylko czynnika X

d. żadnego z wyżej wymienionych

10. Czynnikiem etiologicznym wrzodu miękkiego są pałeczki:

a. Haemophilus influenzae

b. Haemophilus parainfluenzae

c. Haemophilus ducreyi

d. Haemophilus aegyptius

Sprawdzian nr 2 z dnia 30 października 2006r.

II rok lekarsko-dentystyczny……………………………….………………………………….…..…grupa 4

1. Dokładne ustalenie czynnika etiologicznego zapalenia opon mózgowo rdzeniowych polega na badaniu płynu mózgowo-rdzeniowego następującymi metodami:

a. barwienie metodą Grama

b. testy do szybkiej diagnostyki (np. lateksowe)

c. posiew

d. wszystkie wyżej wymienione

2. Neisseria gonorrhoeae wywołuje:

a. chorobę weneryczną

b. zatrucia pokarmowe

c. owrzodzenia skóry

d. zapalenie płuc

3. W leczeniu ostrej rzeżączki zaleca się:

a. podawanie antybiotyków

b. stosowanie szczepionki

c. podawanie antytoksyny

d. wszystkie wyżej wymienione

4. Pałeczki Pseudomonas aeruginosa przeżywają w środowisku wodnym (ścieki, woda rzeczna, morska) ponieważ chroni je:

a. otoczka alginianowa

b. proteazy, elastazy

c. fosfolipazy

d. LPS

5. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez N.meningitidis może przebiegać:

a. jako schorzenie epidemiczne

b. jako schorzenie ostre

c. obydwie wyżej wymienione możliwości

d. jako schorzenie przewlekłe

6. Szok endotoksyczny związany z toksycznym LPS (lipopolisacharydem ściany komórkowej) najczęściej wywołany jest przez:

 1. Escherichia coli

 2. Shigella spp.

 3. Proteus spp.

 4. Salmonella enteritidis

7. Chorobotwórczość Haemophilus influenzae typ b determinuje budowa otoczki, ponieważ otoczka jest zbudowana z:

a. LPS

b. NAD

c. PRP

d. AMP

8. Zapobieganie krztuścowi polega na:

a. stosowaniu szczepionki pełnokomórkowej

b. stosowaniu szczepionki składającej się z najbardziej immunogennych fragmentów komórki bakteryjnej

c. obie wyżej wymienione

d. brak szczepionki i zapobieganie polega wyłącznie na izolacji dzieci chorych

9. Haemophilus parainfluenzae do wzrostu wymaga obecności w podłożu:

a. heminy (czynnik X)

b. NAD (czynnik V)

c. obu wyżej wymienionych

d. żadnego z wyżej wymienionych

10.Czynnikiem etiologicznym zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych jest:

a. H.influenzae

b. S.pneumoniae

c. N.meningitidis

d. wszystkie wyżej wymienione

Sprawdzian nr 2 z dnia 30 października 2006r.

II rok lekarsko-dentystyczny……………………………….………………………………….…..…grupa 5

1. Najniebezpieczniejszym dla chorych szpitalnych jest obecność Pseudomonas aeruginosa:

a. w oddziale leczenia oparzeń

b. w oddziale intensywnej terapii

c. w oddziale dermatologicznym

d. we wszystkich wymienionych

2. Neisseria meningitidis może wywołać:

a. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

b. bakteriemię

c. zakażenia jamy nosowo-gardłowej

d. wszystkie te zakażenia

3. Mikrobiologiczna diagnostyka rzeżączki polega na pobraniu do badań następującego materiału biologicznego:

a. wymazu z odbytu

b. ropnego wycieku z dróg rodnych lub moczowych

c. wymazu z cewki moczowej u mężczyzn, u kobiet z dróg rodnych

d. wszystkie wyżej wymienione

4. Która z wymienionych bakterii jest czynnikiem etiologicznym zapalenia ucha zewnętrznego , tzw. „ ucha pływaka”:

a. Staphylococcus aureus

b. Streptococcus pyogenes

c. Neisseria meningitidis

d. Pseudomonas aeruginosa

5. Moraxella catarrhalis najczęściej powoduje:

a. zapalenie ucha środkowego i zatok

b. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

c. ropne zapalenie stawów

d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

6. Pałeczki E. coli są najczęstszą przyczyną:

 1. zakażeń układu oddechowego

 2. zakażeń ropnych

 3. zakażeń układu moczowego

 4. wszystkich wymienionych

7. Verotoksyny są produkowane przez:

 1. EPEC (enteropatogenne E. coli)

 2. ETEC (enterotoksykogenne E. coli)

 3. EIEC (enteroinwazyjne E. coli)

 4. EHEC (enterokrwotoczne E. coli)

8. Test Widala jest diagnostyczny dla:

 1. salmonellowych zatruć pokarmowych

 2. duru brzusznego

 3. HUS (zespołu hemolityczno-mocznicowego)

 4. biegunek podróżnych

9. Zakażenie Haemophilus ducreyi następuje na drodze:

a. kropelkowej

b. pokarmowej

c. drogą kontaktów płciowych

d. jatrogenną

10. Chorobotwórczość Haemophilus influenzae typ b determinuje budowa otoczki, ponieważ otoczka jest zbudowana z:

a. PRP

b. NAD

c. LPS

d. AMP

Sprawdzian nr 2 z dnia 30 października 2006r.

II rok lekarsko-dentystyczny……………………………….………………………………….…..…grupa 6

1. W ostrym okresie rzeżączki dwoinki ułożone są głównie:

a. wewnątrz leukocytów

b. na zewnątrz leukocytów

c. ułożenie dwoinek nie ma znaczenia diagnostycznego

d. brak leukocytów w preparacie

2. Moraxella catarrhalis może wywoływać:

a. nieżyty śluzówek dróg oddechowych

b. infekcje oczu

c. zakażenie układu moczowego

d. wszystkie odpowiedzi są prawdziwe

3. Patogenność pałeczek Pseudomonas aeruginosa jest związana z:

a. wytwarzaniem toksyn i enzymów proteolitycznych

b. wytwarzaniem fibrynolizyny

c. wytwarzaniem plazmokoagulazy

d. wytwarzaniem streptolizyny

4. W środowiskach zamkniętych (internaty, przedszkola) notuje się zwiększoną liczbę nosicieli Neisseria meningitidis grupy serologicznej:

a. A i C

b. B i W 135

c. D i Z

d. wszystkich wymienionych

5. Pałeczki Pseudomonas aeruginosa są przyczyną zakażeń oportunistycznych u pacjentów:

a. z rozległymi oparzeniami

b. z urazami skóry

c. po zabiegach w obrębie dróg moczowych

d. we wszystkich wyżej wymienionych przypadkach

6. Odczyn Widala wykonuje się w celu:

 1. stwierdzenia obecności przeciwciał w surowicy pacjenta

 2. określenia ilości przeciwciał

 3. oba powyższe stwierdzenia są prawdziwe

 4. określenia gatunku bakterii

7. Zespół hemolityczno-mocznicowy (HUS) rozwija się w wyniku zakażeń:

 1. Shigella dysentariae typu I

 2. EHEC (E.coli O157H7)

 3. żadnej z wyżej wymienionych

 4. wszystkich wyżej wymienionych

8. Dochodzenie epidemiologiczne w zakażeniach żołądkowo-jelitowych polega na:

 1. izolacji i badaniach biochemicznych oraz serotypowaniu

 2. tylko na izolacji chorobotwórczych drobnoustrojów

 3. podstawie objawów klinicznych

 4. wszystkie wyżej wymienione

9. Czynnikiem etiologicznym wrzodu miękkiego są pałeczki:

a. Haemophilus influenzae

b. Haemophilus parainfluenzae

c. Haemophilus ducreyi

d. Haemophilus aegyptius

10. Haemophilus parainfluenzae do wzrostu wymaga obecności w podłożu:

a. heminy (czynnik X)

b. NAD (czynnik V)

c. obu wyżej wymienionych

d. żadnego z wyżej wymienionychWyszukiwarka

Podobne podstrony:
nr 1 z 23.10.2006, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, Stomatologia
nr 1 z 16.10.2006aseptyka, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, Stomatologia
nr 3 z 06.11.2006, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, Stomatologia
nr 2 z 06.11.2006, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, Stomatologia
nr 4 z 20.11.2006, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, Stomatologia
nr 3 z 20.11.2006, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, Stomatologia
spr.10, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Stomatologia test3, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
testy 1, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
gr. 3, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Stomatologia test2, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
Stomatologia test8, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
Stomatologia test5, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wsz
Pytania na spr.8, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszys
Poprawka KUC, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
spr.6, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
spr. 7, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie
Stomatologia test8 nowy, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-200
gr. 6, studia, 3 rok, Mikrobiologia, pytania, testy, polski, STOMATOLOGIA 2005-2006 wszystkie

więcej podobnych podstron