pmp, ArsLege-konwencja-wiedeska-o-prawie-traktatw, Viadrina International Law Project


Konwencja wiedeńska o prawie traktatów

Data

23 maja 1969 r.

Na jakie akty prawne powołuje się preambuła?

KNZ

artykuł 1

konwencja ma zastosowanie do traktatów między państwami

artykuł 2

-dotyczy definicji, też umowy międzynarodowej

-traktat = mn porozumienie między państwami, zawarte w formie pisemnej i regulowane przez PM, niezależnie, czy jest ujęte w jednym dokumencie, czy w dwóch lub więcej dokumentach, i bez względu na jego szczególną nazwę;

Kiedy można złożyć zastrzeżenie?

przy podpisaniu, ratyfikacji, przyjęciu, zatwierdzeniu lub przystąpieniu do traktatu

Państwo negocjujące // umawiające się // strona

- brało udział w opracowaniu i przyjęciu tekstu traktatu;

- wyraziło zgodę na związanie się traktatem, bez względu na to, czy traktat wszedł w życie

- wyraziło zgodę na związanie się traktatem i w stosunku do którego traktat wszedł w życie

Porozumienia międzynarodowe nie objęte zasięgiem niniejszej konwencji

-zawarte między państwami a innymi podmiotami PM lub między innymi podmiotami PM

-zawarte w formie innej niż pisemna

-fakt występowania poza zasięgiem nie wpływa na:

a) moc prawną takich porozumień;

b) stosowanie do nich normy sformułowanej w konwencji, którym podlegałyby na podstawie PM, niezależnie od konwencji

c) stosowanie konwencji do stosunków między państwami, opartych na porozumieniach międzynarodowych, których stronami są również inne podmioty prawa międzynarodowego.

Do czego ma zastosowanie konwencja?

-do traktaty konstytuujących organizacje mn oraz przyjętych w ramach organizacji mn

-bez uszczerbku dla jakichkolwiek odpowiednich reguł organizacji.

Zdolność traktatowa państw

Każde państwo ma zdolność do zawierania traktatów.

artykuł 7

-dotyczy pełnomocnictw, ich udzielania, stałych pełnomocnictw (ust.2), a także zwolnienia na podstawie praktyki

-gdy z praktyki państw lub z innych okoliczności wynika, że miały one zamiar uważać daną osobę za reprezentującą państwo w tych celach i zwolnić z przedkładania pełnomocnictw, może ona ich nie okazywać

artykuł 8

-dotyczy późniejszego zatwierdzenie czynności dokonanej bez upoważnienia

-konwalidacja czynności, która była bezskuteczna

Przyjęcie tekstu

-następuje w wyniku zgody wszystkich państw uczestniczących w jego opracowaniu.

-na konferencji mn w drodze głosowania, większością 2/3 państw obecnych i biorących udział w głosowaniu, chyba ze taką samą większością postanowią one zastosować inne regułę.

Ustalenie autentyczności tekstu

-w drodze procedury, przewidzianej w tekście lub uzgodnionej przez państwa uczestniczące w jego opracowaniu

-w braku procedury - przez podpisanie, podpisanie ad referendum lub parafowanie przez przedstawicieli tych państw tekstu traktatu lub aktu końcowego konferencji, obejmującego ten tekst.

Sposoby wyrażania zgody na związanie się traktatem

podpisanie, wymianę dokumentów stanowiących traktat, ratyfikację, przyjęcie, zatwierdzenie lub przystąpienie

jakikolwiek inny uzgodniony sposób

Zgoda na związanie się częścią traktatu oraz wybór między różniącymi się postanowieniami

-jest skuteczna tylko, gdy traktat na to pozwala lub gdy pozostałe umawiające się państwa na to się zgodzą

-zgoda na związanie się traktatem, który zezwala na wybór między różnymi postanowieniami, jest skuteczna tylko w razie jasnego określenia, których postanowień ta zgoda dotyczy.

artykuł 19 i następne

-dotyczy zgłaszania zastrzeżeń

Kiedy nie można składać zastrzeżeń?

-gdy jest ono wyraźnie zakazane przez traktat

-gdy nie należy do wyraźnie dopuszczonych przez traktat

-gdy jest sprzeczne z celem lub przedmiotem

Czy zastrzeżenie wyraźnie dopuszczone przez traktat wymaga późniejszego przyjęcia przez umawiające się państwa?

Nie, chyba że traktat tak postanawia

-gdy z ograniczonej liczby państw negocjujących oraz z przedmiotu i celu traktatu wynika, że stosowanie traktatu w

całości między wszystkimi stronami jest istotnym warunkiem zgody każdego z nich na związanie się traktatem,

zastrzeżenie wymaga przyjęcia przez wszystkie strony.

-gdy traktat jest aktem konstytucyjnym organizacji międzynarodowej, zastrzeżenie wymaga przyjęcia przez jej kompetentny organ

Wycofanie zastrzeżeń oraz sprzeciwów wobec zastrzeżeń

jeżeli traktat nie postanawia inaczej, zastrzeżenie i sprzeciw mogą być wycofane w każdej chwili

do wycofania zastrzeżenia nie jest potrzebna zgoda państwa, które przyjmą zastrzeżenie

co do zasady wycofania są skuteczne, gdy druga strona zostanie powiadomiona

Stosowanie tymczasowe

- całość lub część traktatu stosuje się tymczasowo przed jego wejściem w życie, jeżeli:

-sam traktat tak postanawia lub państwa negocjujące w jakikolwiek inny sposób tak uzgodniły.

-co do zasady tymczasowe stosowanie w odniesieniu do danego państwa powinno ustać, gdy państwo to notyfikuje innym państwom, między którymi traktat jest stosowany prowizorycznie, że nie zamierza zostać stroną traktatu

artykuł 26

Pacta sunt servanda

Moc wsteczna

Konwencja nie dotyczy zdarzeń, które miały miejsce przed jej wejściem w życie.

Traktaty zawierane przez państwa co do zasady nie mają mocy wstecznej, chyba że strony tak postanowią

Uzupełniające środki interpretacji

-też prace przygotowawcze do traktatu oraz okolicznościami jego zawarcia

-potwierdzić znaczenie wynikające z ogólnych reguł interpretacyjnych

-ustalić znaczenie, gdy interpretacja

a) pozostawia znaczenie dwuznacznym lub niejasnym albo

b) prowadzi do rezultatu wyraźnie absurdalnego lub nierozsądnego.

Czy normy traktatu mogą stać się wiążące dla państw trzecich w drodze zwyczaju międzynarodowego?

tak

Odwołanie lub modyfikacja obowiązków albo praw państw trzecich

-obowiązek może być odwołany lub zmodyfikowany za zgodą stron oraz państwa trzeciego

-prawo nie może być przez strony odwołane ani zmodyfikowane, gdy zostanie ustalone, że prawo to zamierzano uważać za nie podlegające odwołaniu ani modyfikacji bez zgody tego państwa trzeciego

Poprawki i modyfikacja traktatów

-co do zasady do traktatu można wnieść poprawki w drodze porozumienia między stronami

-propozycja wprowadzenia poprawek do traktatu wielostronnego w odniesieniu do wszystkich stron musi być notyfikowana

-każde państwo ma prawo do wzięcia udziału w:

a) decyzji co do czynności, jakie należy podjąć względem takiej propozycji;

b) negocjowaniu i zawarciu jakiegokolwiek porozumienia w kwestii poprawek do traktatu.

-każde państwo uprawnione do stania się stroną traktatu jest uprawnione do stania się stroną traktatu zmienionego

-porozumienie dotyczące poprawek nie wiąże państwa-strony traktatu, jeśli nie stało się jego stroną

-państwo, które staje się stroną traktatu po wejściu w życie poprawek, i które nie wyraża odmiennego zamiaru, powinno:

a) być uważane za stronę traktatu zmienionego

b) być uważane za stronę traktatu bez poprawek w stosunku do każdej strony traktatu, nie związanej porozumieniem

dotyczącym poprawek.

W jaki sposób ważność traktatu lub zgody państwa na związanie się traktatem może być zakwestionowana?

jedynie przez zastosowanie niniejszej konwencji

Podzielność postanowień traktatowych

-prawo do wypowiedzenia, wycofania się lub zawieszenia działania traktatu może być wykonywane jedynie w odniesieniu do całego traktatu, chyba że traktat postanawia inaczej lub strony inaczej to uzgodnią.

-jeżeli podstawa dotyczy wyłącznie określonych postanowień, można się na nią powołać wyłącznie w odniesieniu do nich, gdy

a) postanowienia, jeśli chodzi o ich stosowanie, dają się oddzielić od reszty traktatu;

b) wynika z traktatu lub w inny sposób ustalono, że przyjęcie tych postanowień nie stanowiło istotnej podstawy zgody

innej strony lub stron na związanie się traktatem jako całością

c) dalsze wypełnianie pozostałej części traktatu nie byłoby niesprawiedliwe

-w przypadkach przymusów i nieważności ze względu ius cogens nie jest dozwolone żadne wydzielenie postanowień traktatu

Utrata prawa powoływania się na podstawę unieważnienia, wygaśnięcia, wycofania się lub zawieszenia działania traktatu

Państwo po uzyskaniu wiadomości o tych faktach:

a) wyraźnie zgodziło się, ze traktat: jest ważny, pozostaje w mocy lub ma nadal działać

b) z jego zachowania się należy sądzić, że uznało: ważność traktatu, jego utrzymanie w mocy lub w działaniu

Artykuły 46-52

dotyczą przyczyn nieważności

Kiedy można się powołać na pogwałcenie postanowień prawa wewnętrznego?

-dotyczyło normy o zasadniczym znaczeniu

-było oczywiste =obiektywnie widoczne dla każdego państwa postępującego zgodnie z normalną praktyką i w dobrej wierze.

Kiedy można się powołać na przekroczenie pełnomocnictwa?

-gdy ograniczenie pełnomocnictwa notyfikowano pozostałym państwom negocjującym przed dokonaniem czynności przez pełnomocnika

Kiedy nie można powoływać się na błąd?

jeżeli dane państwo swoim zachowaniem przyczyniło się do powstania błędu lub jeżeli okoliczności zwracały uwagę tego państwa na możliwość błędu.

Czy traktat wielostronny wygasa z powodu zmniejszenia się liczby stron poniżej niezbędnej do jego wejścia w życie?

Nie, chyba że traktat stanowi inaczej

Kto może być depozytariuszem umów?

jedno lub więcej państw, organizacja międzynarodowa lub główny funkcjonariusz administracyjny organizacji.

Zawieszenie działania traktatu wielostronnego w drodze porozumienia tylko między niektórymi stronami

-możliwość przewidziana lub niezabroniona w traktacie lub

-a zarazem:

nie wpływa na korzystanie przez pozostałe strony z praw ani na wypełnianie obowiązków,

nie jest niezgodne z przedmiotem i celem traktatu.

-jeśli możliwość jest przewidziana w tekście odnośne strony notyfikują pozostałym zamiar zawarcia porozumienia i te postanowienia traktatu, których działanie zamierzają zawiesić

Wygaśnięcie lub zawieszenie działania traktatu wskutek zawarcia traktatu późniejszego

wszystkie strony zawrą późniejszy traktat dotyczący tego samego przedmiotu, z którego treści w sposób konkretny lub dorozumiany wynika taki zamiar

Okres notyfikacji w związku z nieważnością, wygaśnięciem, wycofaniem się lub zawieszeniem działania traktatu

-z wyjątkiem przypadków szczególnie pilnych - nie powinien być krótszy niż trzy miesiące od otrzymania notyfikacji

-jeżeli po jego żadna ze stron nie wniesie żadnego sprzeciwu, można podjąć proponowane przez siebie środki

-jeżeli sprzeciw zostanie wniesiony, strony powinny szukać rozwiązania za pomocą środków wskazanych w artykule 33 KNZ

Następstwa dokonania czynności prawnej na podstawie nieważnego traktatu

-każda ze stron może żądać od każdej pozostałej strony, aby w miarę możliwości przywróciła w ich wzajemnych stosunkach sytuację, jaka by istniała, gdyby te czynności nie zostały dokonane;

-czynności dokonane w dobrej wierze, zanim powołano się na nieważność, nie stają się bezprawne

-w przypadku nieważności zgody państwa na związanie się traktatem wielostronnym, powyższe zasady mają zastosowanie w stosunkach między tym państwem i stronami traktatu.

Funkcje depozytariuszy

-sprawowanie pieczy nad oryginalnym tekstem traktatu oraz nad wszelkimi pełnomocnictwami złożonymi u depozytariusza

-sporządzanie uwierzytelnionych odpisów oraz przygotowanie każdego następnego tekstu w takich dodatkowych językach, jak tego może wymagać traktat i przesyłanie ich zarówno stronom, jak i państwom uprawnionym do stania się stronami traktatu;

-przyjmowanie wszelkich podpisów pod traktatem oraz przyjmowanie i sprawowanie pieczy nad wszelkimi dokumentami, notyfikacjami i zawiadomieniami odnoszącymi się do niego;

-badanie, czy podpis lub dokument, notyfikacja lub zawiadomienie jest w należytej i właściwej formie i, w razie potrzeby, zwracanie uwagi państwu na daną

-informowanie stron i państw uprawnionych do stania się stronami traktatu o czynnościach, notyfikacjach i zawiadomieniach

-informowanie państw uprawnionych do stania się stronami traktatu o dacie otrzymania lub zdeponowania takiej liczby podpisów lub dokumentów ratyfikacyjnych, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia, jaka jest wymagana dla wejścia traktatu w rycie;

-zarejestrowanie traktatu w Sekretariacie Organizacji Narodów Zjednoczonych;

-wypełnianie funkcji określonych w innych postanowieniach niniejszej konwencji.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
pytania z konwencji, 18.04.61, Viadrina International Law Project
KONWENCJA WIEDEŃSKA o prawie traktatow, prawo międzynarodowe(3)
konwencja wiedenska o prawie traktatów
Konwencja wiedeńska o prawie traktatów
Konwencja wied o prawie traktatów
Konwencja Wiedeńska o Prawie Traktatów (23 05 1969)
konwencja wiedeńśka o prawie traktatów
Konwencja Wiedeńska o prawie traktatów
Konwencja wiedeńska o prawie traktatów
Konwencja Wiedeńska o prawie traktatów, Prawo międzynarodowe(1)
konwencja wiedeńska o prawie traktatów, pliki zamawiane, edukacja
KONWENCJA WIEDENSKA O PRAWIE TRAKTATOW
Konwencja Wiedeńska o prawie traktatów, Akty prawne - stan prawny na 22.11.2011
KONWENCJA WIEDENSKA O PRAWIE TRAKTATOW
Konwencja wiedeńska o prawie traktatów, prawo
KONWENCJA WIEDENSKA O PRAWIE TRAKTATOW

więcej podobnych podstron