wyk 1, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semestr 2, Ekologia, prezentacje


Co to jest ta ekologia?

Słowo ekologia powstało z połączenia dwóch słów greckich: oiko - dom, miejsce życia i logos - nauka. Tak więc już z genezy tego słowa można próbować zdefiniować ekologię jako dziedzinę nauki zajmującą się naszym domem czyli planetą Ziemia. Po raz pierwszy termin ekologia wprowadził niemiecki biolog Ernest Haeckel (1869), definiując ekologię jako naukę, której przedmiotem zainteresowań jest całokształt oddziaływań między zwierzętami i ich środowiskiem, zarówno ożywionym, jak i nieożywionym. Ekologia to dziedzina biologii, nauka o strukturze i funkcjonowaniu żywej przyrody. Obejmuje całość zjawisk dotyczących wzajemnych zależności pomiędzy organizmami lub zespołami organizmów żywych a martwym, otaczającym je środowiskiem. Ta dziedzina nauki bada określony teren, w którym bytują organizmy, zwany ekosystemem. Ekologia w języku potocznym ma inne znaczenie, szersze, bardziej związane z praktyką i ochroną środowiska niż nauką, a jej ogromna kariera potwierdza rolę, jaką ekologia odgrywa w życiu praktycznym i w myśleniu współczesnych ludzi.

Elton w książce Ekologia zwierząt (1927) zdefiniował ekologię jako naukę o historii naturalnej.

Andrewarth (1961) określił ekologię jako naukę o rozmieszczeniu i liczebności organizmów. Podobnie według Krebs'a (1972, 1996) ekologia jest nauką, która zajmuje się regułami rządzącymi rozmieszczeniem i występowaniem organizmów żywych.

Według Trojana (1978) ekologia to nauka określająca stany i dynamikę tych zjawisk biologicznych, fizycznych, chemicznych, jakie zachodzą w ekosystemach i decydują o liczebności, biomasie, produkcji i gospodarce materią i energią układów ekologicznych.

Według Campbella (1995) ekologia jest nauką badającą zależności stosunków pomiędzy gatunkami i całością środowiska

Wyróżniamy trzy podstawowe kierunki w ekologii:

W zależności od zainteresowania sferą, w której żyją organizmy, ekologię dzielimy na:

Ekologię można interpretować na różne sposoby:

Różne punkty spojrzenia na ekologię:

W szerszym znaczeniu ekologia zajmuje się relacjami między działalnością człowieka a środowiskiem przyrodniczym. W wielu naukach społeczno-ekonomicznych, w tym w geografii ekonomicznej, rozwijane są kierunki ekologiczne. W ekologii wyróżnia się działy w zależności od potrzeb i zakresu badań, np. w zależności od typu środowiska, które jest obiektem badań, wyróżniamy ekologię lasu, jeziora, oceanu.

Szczególnie bliskie związki łączą ekologię z geografią, sozologią, ekonomiką przyrody.

Poziomy złożoności układów biologicznych:

cząstka nukleoproteinowa --> organella --> komórka --> tkanka --> narząd --> układ narządów --> organizm --> populacja --> gatunek --> biocenoza -->ekosystem --> biom --> biosfera

Podstawowe pojęcia ekologii:

populacja - ogół osobników danego gatunku zamieszkujących dany teren,

gatunek - podstawowa jednostka w systematyce organizmów; zbiór osobników reprezentowany przez populacje zwierząt lub roślin swobodnie krzyżujących się, o swoistych cechach anatomicznych, fizjologicznych i in.;

jednostka systematyczna w biologii, obejmująca osobniki, których cechy genetyczne są identyczne lub różnią się w niewielkim stopniu,

biocenoza - ogół populacji (zespół organizmów zwierzęcych, roślinnych) żyjących na danym terenie, stanowi on autonomiczną jednostkę ekologiczną,

ekosystem = biocenoza + biotop (środowisko nieożywione) - jednostka ekologiczna obejmująca wszystkie żywe organizmy występujące na danym terenie oraz ich środowisko nieożywione, innymi słowy, to wzajemne powiązania pomiędzy biotopem (przyrodą nieożywioną) a biocenozą (przyrodą ożywioną).

biotop stanowi naturalne środowisko o swoistym zespole czynników abiotycznych (elementów przyrody nieożywionej), które stanowią podłoże życia dla biocenozy.

biom - jednostka ekologiczna obejmująca całe zespoły ekosystemów określonego obszaru geograficznego, np. las równikowy, tundra, tajga, sawanna.

biosfera - sfera występowania życia na Ziemi (obejmuje wszystkie biomy).

W ekosystemie panuje równowaga przyrodnicza gdzie dopływ substancji organicznych oraz biosynteza skomplikowanych związków równoważy się w określonym czasie jakościowo i ilościowo z ich rozkładem. Aby mogła zaistnieć taka sytuacja w ekosystemie muszą występować trzy zasadnicze grupy organizmów, które pełnią rolę związaną z wiązaniem materii i przepływem energii. Są to następujące grupy:

Jeśli zabraknie tylko jednej grupy organizmów zostanie zniszczona równowaga przyrodnicza i nastąpi śmierć organizmów pozostałych dwóch grup. W środowisku naturalnym, gdzie nie ma ingerencji człowieka ekosystem zawsze występuje w równowadze. Zachwianie jej może nastąpić w wyniku szkodliwej ingerencji człowieka polegającej na wprowadzaniu do przyrody polutantów (zanieczyszczeń) w wyniku działalności gospodarczej i bytowej ludzi.

W celu maksymalnego zmniejszenia degradacji (niszczenia) przyrody spowodowanego działalnością człowieka służy sozologia (ochrona środowiska).

Sozologię możemy ściśle zdefiniować jako naukę zajmującą się podstawami ochrony przyrody i jej zasobów oraz zapewnieniem trwałości ich użytkowania. Nauka ta bada przyczyny następstwa przemian, naturalnych lub odkształconych układów przyrodniczych, zachodzących w wyniku działalności człowieka oraz poszukuje skutecznych sposobów zapobiegania ich ujemnym następstwom dla społeczeństwa lub co najmniej możliwości maksymalnego ich łagodzenia.

W szerokim znaczeniu ekologia jest nauką zajmującą się relacjami między organizmami żywymi, w szczególności zajmuje się relacjami miedzy działalnością człowieka a środowiskiem przyrodniczym. Z drugiej strony ekologia stała się czymś w rodzaju modnego słowa, które często używane jest wtedy kiedy chce się okazać zaangażowanie w sprawy ochrony środowiska naturalnego. Doprowadziło to do tego że wielu ludzi stawia znak równości miedzy ekologią a ochroną środowiska i jest to błąd. Zadaniem ekologii nie jest ocena moralna zdarzenia, a określenie konsekwencji ingerencji człowieka w środowisko.

Przez ochronę środowiska rozumie się zapobieganie zmianom w środowisku, wpływającym ujemnie na warunki życia biologicznego i deformującym naturalne zależności przyrodnicze.

Historycznie rozważając, początkowo używano określenia ochrona przyrody, rozumiana jako zabezpieczenie szczególnie interesujących obiektów i tworów przyrody przed niszczącą działalnością ludzką. Później, kiedy eksploatacja przyrody przez ludzi objęła większe obszary, ochronę rozszerzono na całe zespoły roślinne i zwierzęce.

Pojęcie ochrony środowiska wprowadzono, gdy okazało się, że zniszczenia dokonane w przyrodzie przez człowieka zagrażają samemu człowiekowi. Ochrona środowiska dotyczy więc ochrony człowieka, jego życia i zdrowia oraz jakości życia. Zatem ochrona środowiska ma inne zadania niż ochrona przyrody. Idea ta zmierza do pogodzenia gospodarki człowieka z rozwojem ekologicznym otaczającego świata, tj. prowadzenia działalności człowieka w harmonii z przyrodą. Realizując tę ideę powinno się uznać nadrzędność praw ekologicznego gospodarowania, które nie tylko nie może być zakłócane przez ciągły rozwój cywilizacyjny i wzrost technizacji gospodarki, ale powinno się te dwa elementy planowo wykorzystywać dla dobra przyrody i samego człowieka. Ma temu służyć oparcie gospodarki na ekorozwoju.

Ochronę środowiska można zapewnić przez racjonalne wykorzystanie przyrody i jej zasobów oraz stosowanie środków zapobiegawczych obejmujących:

Przez ochronę środowiska rozumie się zapobieganie zmianom w środowisku, wpływającym ujemnie na warunki życia biologicznego i deformującym naturalne zależności przyrodnicze.

W praktycznym ujęciu ochrony środowiska są wszelkie przedsięwzięcia mające na celu:

Zanieczyszczenia możemy podzielić w zależności od stanu skupienia na:

Do unieszkodliwienia zanieczyszczeń stosowane są różne metody:

Obecnie najlepszą metodą unieszkodliwiania polutantów jest bioremediacja.

Słowo bioremediacja składa się ze słów: remediacja - oznaczająca uleczenie (powrót do stanu wyjściowego) i bio - życie. Możemy zdefiniować bioremediację jako proces likwidacji skażeń (okazjonalnych i trwałych) z wykorzystaniem drobnoustrojów lub (i) roślin. W przypadku wykorzystania do tych celów roślin używa się terminu fitoremediacja.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżyn
Bazy danych - wyk, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie
Rozk ad labów, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Se
PKM sciaga, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semes
W.7.4.Stale Stopowe - Wprowadzenie, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM P
PNOM kolokwium1-wykłady3 4 5, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, I
Pytania PKM 1wszy termin, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżyn
PrzydziałZD2, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Sem
PYTANIA-x, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semest
sciaga pkmt, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Seme
wyklad kolos sciaga, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżyniersk
PKMT pytania 03, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie,
mat rezystywne, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, S
Laboratorium MT, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie,
PKM Pytania 2, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Se
Pytania2, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semestr
Obróbka Plastyczna, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierski
PYTANIA z moimtu na kolosa, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, In

więcej podobnych podstron