SF urubw, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Umowy pisma i takie tam pierdoły


(pieczęć nagłówkowa pracodawcy)

(miejscowość i data)

(numer REGON-EKD)

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA

Pan (Pani)

(imię i nazwisko)

Z dniem

rozwiązuję z Panem (Panią) bez zachowania okresu wypowiedzenia umowę o pracę zawartą w dniu

z powodu

(wskazać przyczynę i podstawę prawną rozwiązania umowy o pracę)

Jednocześnie informuję, iż w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje Panu (Pani) prawo wniesienia

odwołania do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy w

(siedziba sądu)

Przed upływem tego terminu może Pan (Pani) złożyć wniosek o wszczęcie postępowania pojednawczego przed Komisją

Pojednawczą.**

(siedziba komisji)

(potwierdzenie odbioru przez pracownika
- data i podpis)

(podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)

* Dotyczy pracodawcy, u którego została utworzona komisja pojednawcza.

© www.signform.pl Sp. z o.o., e-mail: biuro@signform.pl, tel. (0-22) 337-11-51, fax: (0-22) 337-11-52Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
SF uruzw, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Umowy pisma i takie tam pierdoły
SF fp, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Umowy pisma i takie tam pierdoły
SF uondk, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Umowy pisma i takie tam pierdoły
przyjecie-oferty-pracodawcy-porozumienie-stron, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Umowy pisma i t
wniosek-o-obnizenie-wymiaru-pracy-po-macierzynskim, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Umowy pisma
udzielenie-urlopu-macierzynskiego, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Umowy pisma i takie tam pier
wniosek-o-ulrop-wypoczynkowy-dla-pracownika-niepelnoetatowego, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń,
wycofanie-wniosku-o-urlop-wychowawczy, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Umowy pisma i takie tam
wniosek-o-pozbawienie-zmniejszenie-zwiekszenie-premii, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Umowy pi
wniosek-o-urlop-na-zadanie, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Umowy pisma i takie tam pierdoły
oswiadczenie-o-przyznaniu-premii, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Umowy pisma i takie tam pierd
wypowiedzenie-zwolnienie-grupowe, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Umowy pisma i takie tam pierd
wypowiedzenie-skrocony-okres-zwolnienie-grupowe, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Umowy pisma i
OSP Pytania egzaminacyjne, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, PPOŻ
Rola i zadania pracowników wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji, BHP i PPOŻ przygotowanie
ppoż, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, PPOŻ

więcej podobnych podstron