Pytania2, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semestr 5, Odlewnictwo, Odlewnictwo, Kolos


ODLEWNICTWO PYTANIA

1. Wymień rodzaje skurczu odlewniczego.

1.Swobodny: pustki (jamy skurczowe, mikrorzadzizny, makrorzadzizny)

2.Hamowany: naprężenia, odkształcenia, pęknięcia

2. Od czego zależy wielkość skurczu odlewniczego.

1.Tzal (temp. zalewania)

2.Szybkość zalewania (wpływa na rozkład temperatur)

3.ΔTK

4.Mechanizm krystalizacji

-egzogeniczne

-endogeniczny

3. Podaj rysunkowe przykłady rodzajów hamowania skurczu odlewniczego.

1.Ze swobodnym skurczem

2.Z mechanicznym hamowaniem skurczu

3.Z cieplnym hamowaniem skurczu

4.Z mechanicznym i cieplnym hamowaniem skurczu

4. Wymień skutki skurczu swobodnego w odlewach.

pustki (jamy skurczowe, mikrorzadzizny, makrorzadzizny)

5. Wyjaśnij, dlaczego w węźle cieplnym może powstać jama skurczowa.

Krzepnie on w odlewie jako ostatni i w nim powstają najczęściej jamy skurczowe, mikrorzadzizny i makrorzadzizny

6. Wymień rodzaje wad skurczowych powstających w węzłach cieplnych.

7. Podaj definicją węzła cieplnego.

Połączenia ścianek lub miejscowe zgrubienie w odlewie nazywamy węzłem cieplnym.

8. Wymień rodzaje węzłów cieplnych i narysuj schematy.

9. Rozwiń pojęcie węzła cieplnego.

Połączenia ścianek lub miejscowe zgrubienie w odlewie nazywamy węzłem cieplnym.

10. Wymień sposoby wyznaczania węzłów cieplnych.

1.Metoda kół wpisanych

DW > D1 o co najmniej 20%

2.Metoda izoterm - izosolidusów

t3 > t2 > t1

3.Metoda symulacji komputerowej

4.Metoda modułów (praktyczna)

M0 = V0 / Fstyg (objętość / powierzchnia stygnięcia)

11. Opisz metodę kół wpisanych.

12. Opisz metodę modułów.

13. Na czym polega realizacja krzepnięcia jednoczesnego.

Realizujemy w odlewach o mało zróżnicowanych grubościach ścianek, walcowych stopów metali o małym skurczu w zakresie temperatur krzepnięcia. Sposób ten realizowany jest najczęściej w odlewach cienkościennych. Ten sposób krzepnięcia nazywany jest krzepnięciem jednoczesnym, czas krzepnięcia węzła będzie taki sam jak ścianki.

14. Na czym polega realizacja krzepnięcia kierunkowego.

Występuje, gdy odlew będzie miał różną grubość ścianki (najpierw krzepną części najcieńsze, a później grubsze). Na najgrubszym elemencie stosuje się nadlew.

15. Podaj przykłady krzepnięcia jednoczesnego.

16. Podaj przykłady krzepnięcia kierunkowego.

17. Co to są ochładzalniki i do czego służą?

Są to naddatki technologiczne, zadaniem których jest przyspieszenie procesu krzepnięcia w węźle cieplnym i usunięcie tym samym jamy skurczowej

Podział

-ochładzalniki wewnętrzne

-ochładzalniki zewnętrzne

Ochładzalniki są wykonywane z takiego samego stopu jak odlew. Ochładzalniki są metalowe, muszą być pokryte izolacyjnym pokryciem, które przeciwdziała stopieniu ochładzalnika przy odlewie.

18. Narysuj przykład zastosowania ochładzalnika.

19. Podaj przykład odlewu krzepnącego kierunkowo.

20. Podaj zasady doboru nadlewów.

21. Jaki jest zasięg działania nadlewu w ściance poziomej odlewu?

Zasięg działania nadlewu w ściance poziomej wynosi 2 grubości ścianki

22. Podaj 3 stopy metali mające największy udział w produkcji odlewniczej.

23. Podaj rodzaje form odlewniczych.

1.Nietrwała (jednorazowa): piaskowa

2.Półtrwała

3.Trwała (metalowa)

24. Narysuj i opisz klasyczny układ wlewowy.

Ten rysunek z 3 wlewami doprowadzającymi

25. Wymień podstawowe zadania do spełnienia przez układ wlewowy w formie odlewniczej.

26. Z czego skład asie zespół modelowy.

1.Model zasadniczy

2.Model układu wlewowego

3.Rdzennica

4.Wzorniki (przymiary)

27. Jaka jest różnica między gotowym wyrobem a modelem odlewniczym?

28. Co powinien zawierać rysunek surowego odlewu?

1.Klasa dokładności: I - VII, chropowatość powierzchni: C10, C20, C160, C320

2.Powierzchnia podziału i położenie odlewu w formie:

-oznaczenie

-powierzchnia podziału umożliwia wyjęcie modelu z formy

-powierzchni podziału powinno być jak najmniej (zlewka, przestawienie)

-odpowiedzialne części odlewu umieszczać w jednej skrzynce formy, najlepiej w dolnej

3.Naddatki na obróbkę skrawaniem

4.Naddatki technologiczne

-pochylenia odlewnicze

-wypełnienia małych otworów

-ukształtowanie połączeń ścianek

-żebra skurczowe

5.Bazy obróbkowe

6.Układ wlewowy i zasilający

7.Skurcz, tworzywo

29. Co to są pochylenia odlewnicze i do czego służą?

30. Jakie są podstawowe zasady wyboru powierzchni podziału formy?

-powierzchnia podziału umożliwia wyjęcie modelu z formy

-powierzchni podziału powinno być jak najmniej (zlewka, przestawienie)

-odpowiedzialne części odlewu umieszczać w jednej skrzynce formy, najlepiej w dolnej

31. Opisz w punktach proces technologiczny wykonania odlewu w formie piaskowej.

1.Projekt

-rysunek surowego odlewu

-rysunek koncepcji odlewania

2.Wykonanie zestawu modelowego

-model zasadniczy

-modele układu wlewowego

-rdzennice

3.Przygotowanie masy formierskiej

-osnowa

-spoiwo (lepiszcze)

-utwardzacz

-dodatki specjalne

4.Wykonanie formy - proces formowania

Formowanie

-ręczne

-maszynowe

-na automatycznych liniach formierskich

5.Przygotowanie formy do zalewania ciekłym metalem

-włożenie rdzeni do wnęki formy (gniazda rdzeniowe)

-złożenie formy

-dociśnięcie górnej skrzynki

6.Przygotowanie ciekłego metalu - proces metalurgiczny

7.Zalanie formy

-Tzal > TL

8.Wybicie odlewu z formy

9.Oczyszczenie odlewu i kontrola jakości

32. Jak zmienia się energia swobodna stanu ciekłego i stałego z temperaturą?

33. Jak wpływa wielkość przechłodzenia ciekłego metalu na szybkość zarodkowania fazy stałej?

34. Od czego zależy rodzaj krzepnięcia odlewu.

35. Narysuj formę piaskowa gotową do zalania.

36. Opisz wykonanie odlewu w kokili.

1.Podgrzanie kokili (ok.300°C)

2.Nałożenie pokrycia ceramicznego (ochronnego)

3.Wlanie metalu

4.Krzepnięcie i stygnięcie odlewu

5.Usunięcie odlewu z kokili

37. Opisz odlewania odśrodkowe (rys. i opis).

38. Narysuj schemat odlewania ciągłego stali narysuj schemat odlewania niskociśnieniowego.

39. Narysuj schemat odlewania wysokociśnieniowego wymień sposoby odlewania do form trwałych.

40. Wymień zalety i wady odlewania kokilowego.

Zalety odlewania kokilowego

1.Większa dokładność wymiarowa i gładkość powierzchni

RZ = 20-80μm

2.2-3-krotne zmniejszenie naddatków na obróbkę

3.Bardziej drobnoziarnista struktura

4.Wzrost własności wytrzymałościowych 15-30%

Wady odlewania kokilowego

1.Grubość ścianki odlewu >2mm

2.Ograniczony kształt

3.Niejednorodna struktura na przekrojuWyszukiwarka

Podobne podstrony:
PYTANIA-x, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semest
PKM Pytania 2, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Se
Pytania z odlewnictwa, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynier
PKM Pytania 1 i 2, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie
pytania1PKMT, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Sem
OU pytania, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semes
obrobka ubytkowa - opracowane pytania, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM
mozliwe pytania, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie,
Pkm Pytania, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Seme
Rozk ad labów, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Se
File60, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semestr 5
odlewy sciaga, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Se
Rozk ad labów, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Se
Pytania PKM 1wszy termin, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżyn
PKMT pytania 03, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie,
PYTANIA z moimtu na kolosa, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, In
pytania pkm OK !!!!!!!!!, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżyn
PKM pytania ET I 2004, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynier

więcej podobnych podstron