sprawko made by Rogal, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, IV sem, Mechanika Gruntów, Laborki


Data oddania sprawozdania: 10.05.2010 r.

Data wykonania ćwiczenia: 19.04.2010 r.

LABORATORIUM MECHANIKI GRUNTÓW

Ćwiczenie nr 3 określenie spoistości, konsystencji i stanu gruntu spoistego

Marcin Leśniewicz

Edyta Kusideł

Adam Rogalski

  1. Definicje oznaczanych parametrów.

Wilgotność naturalna wn - to taka wilgotność, która charakteryzuje zawartość wody w gruncie w warunkach naturalnych, a więc bezpośrednio w terenie.

Granica plastyczności wp - jest to wilgotność jaka ma grunt przy przejściu ze stanu twardoplastycznego do półzwartego (i odwrotnie). Wałeczek wykonany z takiego gruntu pęka lub rozwarstwia się osiągając średnicę 3mm.

Granica płynności wl - jest to wilgotność jaką ma grunt przy przejściu ze stanu płynnego do stanu miękkoplastycznego. Przy tej wilgotności bruzda wykonana w paście gruntowej umieszczonej w miseczce aparatu Casagrande'go schodzi się na długości 1 cm i wysokości 1 mm przy 25 uderzeniach miseczki o gumową podkładkę,

Wskaźnik plastyczności Ip - parametr służący do oceny spoistości gruntu.

Stopień plastyczności Il - parametr określający stan gruntu.

  1. Podstawy teoretyczne

Podział gruntów ze względu na wskaźnik plastyczności:

Konsystencje gruntów i ich stany: