PYTANIA-x, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semestr 5, PKM, PKM od Ani, PKM 2, Sesja, PKM-semestr 2, PKM, pytania


1.Co stanowi informacje wejściowe w procesie konstruowania ?

2. Rodzaje weryfikacji konstrukcji ?

3. Co to jest pasowanie i jakie są rodzaje pasowań ?

4. Opisać zasady tolerowania "max mat" i "min mat".

5. Co to jest łańcuch wymiarowy i na czym polega zasada najkrótszych łańcuchów wymiarowych?

6a. Dodawanie wymiarów tolerowanych.

6b. Odejmowanie wymiarów tolerowanych.

0x08 graphic
7. Jak dzielimy łożyska toczne ze względu na: kąt działania łożyska i postać elementów tocznych ?

8. Narysować pół przekroje łożysk tocznych o kątach działania *=0˚ i *=90˚ i zaznaczyć wektory obciążeń jakie mogą te łożyska przenosić.

0x08 graphic
9. Podać sposób wyznaczenia obciążenia równoważnego (zastępczego) łożysk tocznych

10. Ogólna zasada pasowania łożysk tocznych i na czopie w zależności od wektora obciążenia.

11. Wymienić klasy luzów z jakimi wytwarzane są łożyska toczne ?

12. Prawo trwałości łożysk tocznych.

13. Podać zależność stanowiącą podstawę określenia nośności dynamicznej łożysk tocznych

14. Napisać zależność z której możemy wyznaczyć nośność dynamiczną łożysk znając obciążenie równoważne „p”[n] i trwałość „lh”[godz].

15. Podać ogólną zasadę ustalania osiowego łożysk tocznych

16. Od jakich czynników zależy graniczna prędkość obrotowa łożysk tocznych.

17. Opisać krótko stosowane układy łożysk stożkowych i kulkowych skośnych

18. Co jest celem smarowania łożysk.

19. Od czego zależy ilość smaru w łożysku tocznym i jaka jest reguła praktyczna wypełniania smarem przestrzeni w obudowie łożyska ?

20. Od czego zależy trwałość środków smarnych w łożyskach tocznych.

0x08 graphic
21. Wymienić dwa podstawowe rodzaje uszczelnień wejść i wyjść wałów

22. Naszkicować w przekroju przykład uszczelnienia filcowego i podać warunki w jakich może być stosowane.

23. Naszkicować w przekroju przykłady uszczelnień bezstykowych: labiryntowego i odrzutnikowego

24. Podać sposób zmienności naprężeń i obciążeń dla dowolnej zmienności.

25. Narysować widmo obciążeń p=f(t) dla poniższych rodzajów zmienności: wahadłowe i tętniące odzerowo

26. Co to jest liczba kształtu αk i od czego zależy.

27. Jak wpływa rodzaj obciążenia na liczbę kształtu αk?

28. Przedstawić na osi liczbowej niżej wymienione naprężenia: kryterialne, krytyczne tworzywa, krytyczne elementu, dopuszczalne.

29. Co przedstawia wykres Smitha i na jakim założeniu opiera się jego uproszczona wersja?

30. Co to jest βk i funkcją jakich jest czynników.

31. Jak wpływa wielkość elementu na wytrzymałość zmęczeniową ?

32. Podać sposób określenia naprężeń dopuszczalnych dla 0< *<∞ oparty na trójkącie Soderberga.

33. Znając0x01 graphic
podać zależność pozwalającą sprawdzić liczbę bezpieczeństwa w danym przekroju.

34. Podać wzór korekcyjny dla wałów.

35. Ze względu na co przeprowadza się weryfikacje złącz czopowych, wpustowych i wielowpustowych oraz do przenoszenia jakich obciążeń mogą być stosowane.

36. Podać i wyjaśnić istotę działania przekładni.

37. Jak określamy przełożenie całkowite przekładni wielostopniowej.

38. Jakie max. przełożenie można zastosować w przekładni zębatej walcowej jednostopniowej.

39.Podać rodzaje przekładni zębatych w zależności od wzajemnego usytuowania osi kół.

40. Jakie rodzaje zębów mogą być stosowane w kołach zębatych walcowych.

41. Co to jest moduł uzębienia ?

42. Co jest warunkiem stałości przełożenia w działaniu zazębienia dwu kół ?

43. Podać warunek ciągłości zazębienia

44. Wymień zarysy zębów kół zębatych

45. Co to jest funkcja ewolwentowa i do czego jest wykorzystywana ?

46. Narysować i opisać znormalizowany zarys odniesienia dla kół zębatych walcowych.

47. Podać określenia odcinka przyporu i kąta przyporu dla zazębienia ewolwentowego.

48. Co to jest i ile wynosi graniczna liczba zębów dla zazębienia normalnego.

49. Podać określenie liczby przyporu czołowego

50. Jak wpływają liczba zębów i przełożenie na wart. liczby εα

51. Na czym polega korekcja uzębienia i jakie są cele korekcji

52. Opisać rodzaje korekcji dwu współdziałających kół zębatych.

53. Jak wpływa przesunięcie zarysu odniesienia (korekcja) na graniczną liczbę zębów ?

54. Mając dane: z1, z2, *, m i aw, podać sposób określenia (x1+x2) zapewniającą utrzymanie odległości "aw", na przykładzie kół walcowych z zębami prostymi.

55. Zalety i wady kół zębatych walcowych z zębami skośnymi w porównaniu z kołami walcowymi o zębach prostych.

56. Co wynika z faktu, że zęby skośne nacina się tymi samymi narzędziami co zęby proste.

57. Jak wyznacza się liczbę przyporu dla zazębienia skośnego ?

58. Podać sposób wyznaczenia średnic podziałowej i wierzchołkowej dla koła zębatego z zębami skośnymi-iekorygowanego.

59. Jak wyznaczmy skokową liczbę przyporu εβ

60. Podać sposób wyznaczenia rzeczywistej odległości międzyosiowej kół zębatych walcowych dla korekcji `p-o' i `p'.

61. Wymienić stany kryterialne zazębienia

62. Jakie naprężenia przyjęto jako naprężenia reprezentatywne (kryterialne) przy obliczaniu wytrzymałości zębów na złamanie zmęczeniowe.

63. Napisać war. wytrzym. zębów na złamanie zmęczeniowe

64. Co jest warunkiem wytrzymałości zębów na pitting.

65. Na czym opierają się metody obliczeń wytrzymałościowych sprawdzających zębów dla przekładni walcowych zawarte w projekcie normy międzynarodowej ISO.

66. Przedstawić rozkład obciążenia na współdziałające pary zębów wzdłuż odcinka przyporu dla kół z zębami prostymi i skośnymi.

67. Co to są motoreduktory i jakie są stosowane typowe ich rozwiązania ze względu na sposób posadowienia na ramie podporowej.

68. Jaka powinna być twardość powierzchni bocznych zębów zębnika, jeżeli twardość pow. Bocznych zęba koła mającego z nim współpracować wynosi 240HB

69. Jak prędkość, obciążenie i wymiary kół zębatych uwzględniane są przy doborze oleju do przekładni.

70. Wymienić i krótko scharakteryzować stosowane w praktyce sposoby smarowania przekładni zębatych.

71. Od czego zależy graniczna prędkość kół zębatych przy której możemy jeszcze stosować smarowanie zanurzeniowe.

72. Jakie są stosowane w praktyce kierunki strug oleju przy smarowaniu natryskowym kół zębatych w przekładni.

73. Przedstawić schematycznie przekładnie zębatą dwudrożną z wykorzystaniem wałków skrętnych jako elementów układu wyrównującego obciążenia obu stron (dróg) przekładni.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pytania PKM 1wszy termin, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżyn
PKMT pytania 03, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie,
PKM Pytania 2, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Se
Pytania2, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semestr
PYTANIA z moimtu na kolosa, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, In
Pytania z odlewnictwa, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynier
PKM Pytania 1 i 2, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie
pytania pkm OK !!!!!!!!!, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżyn
pytania1PKMT, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Sem
PKM pytania ET I 2004, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynier
Pytania na egzamin 1, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżyniers
OU pytania, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semes
obrobka ubytkowa - opracowane pytania, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM
mozliwe pytania, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie,
Pkm Pytania, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Seme
Rozk ad labów, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Se
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżyn
PKM sciaga, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semes

więcej podobnych podstron