7005


BILANS

RAMOWY BILANS

Aktywa trwałe i obrotowe

Pasywa kapitał (fundusz) własny, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

BILANS - AKTYWA

Aktywa trwałe:

 1. Wartości niematerialne i prawne

 2. Rzeczowe aktywa trwałe

 3. Należności długoterminowe

 4. Inwestycje długoterminowe

 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Aktywa obrotowe:

 1. Zapasy

 2. Należności krótkoterminowe

 3. Inwestycje krótkoterminowe

 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

 2. Wartość firmy

 3. Inne wartości niematerialne i prawne

 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne.

Przez wartości niematerialne i prawne rozumie się (z zastrzeżeniem pkt 17 inwestycje) „nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności:
a)  autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje
b)  prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych
c)  know-how.”

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

ŚRODKI TRWAŁE

 1. Grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego)

 2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

 3. Urządzenia techniczne i maszyny

 4. Środki transportu

 5. Inne środki trwałe

ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE

ZALICZKI NA SRODKI TRWAŁE W BUDOWIE

„Rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:

 1. NIERUCHOMOŚCI - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,

 2. MASZYNY, URZĄDZENIA, ŚROTKI TRANSPORTU I INNE RZECZY,

 3. ULEPSZENIA W OBCYCH ŚRODKAT TRWAŁYCH

 4. INWENTARZ ŻYWY.

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

Brak ustawowej definicji, a więc ogólna definicja i cechy aktywów.

NALEŻNOŚCI (wierzytelności) - zagwarantowane umową i przepisami prawa uprawnienia jednostki do pobrania od kontrahenta (dłużnika) ustalonej kwoty środków pieniężnych - w czasie wyznaczonym umową - za wykonane przez jednostkę dostawy, usługi i inne świadczenia.


INWESTYCJE

„to aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia ich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend, (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia tych korzyści…”

Inwestycje długoterminowe:

 1. Nieruchomości

 2. Wartości niematerialne i prawne

 3. Długoterminowe aktywa finansowe

 4. Inne inwestycje niefinansowe

Inwestycje krótkoterminowe:

 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

 2. Inne inwestycje krótkoterminowe

(aktywa i charakterze inwestycyjnym, niefinansowym, np. kruszce, dzieła sztuki, zapasy kruszcu).

CZYNNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (według okresu rozliczenia rat kosztów)

Są to wydatki lub zużycie składników majątkowych dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych oraz takie koszty, których prezentacja w wyniku finansowym danego okresu zniekształciłaby obraz finansowy jednostki. Np.:

- Koszty znaczących remontów

- Opłacone z góry: czynsz prenumerata, ubezpieczenia

ZAPASY

1. Materiały

2. Półprodukty i produkty w toku

3. Produkty gotowe

4. Towary

5. Zaliczki na dostawy

Rzeczowe aktywa obrotowe - są przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy.

BILANS - PASYWA

Kapitał (fundusz) własny

I. Kapitał (fundusz) podstawowy

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)

III. Udziały (akcje) własne (-)

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych

VIII. Zysk (strata) netto

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)

Kapitał (fundusz) podstawowy

Jednostka gospodarująca

Nazwa kapitału

Spółka akcyjna

Kapitał zakładowy

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kapitał zakładowy

Spółka jawna

Kapitał wspólników

Spółka partnerska

Kapitał wspólników

Spółka cywilna

Kapitał wspólników lub kapitał zakładowy

Przedsiębiorstwo państwowe

Fundusz założycielski

spółdzielnia

Fundusz udziałowy

Kapitał podstawowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub w statucie jednostki.

Wycena - w wartości nominalnej.

KAPITAŁ ZAPASOWY

W spółkach kapitałowych - tytuły zwiększeń:

1. Nadwyżka ceny emisyjnej akcji ponad ich cenę nominalną (aggio, premia)

2. Dopłaty wspólników (dodatkowe świadczenia) w zamian za przyznanie udziałom szczególnych uprawnień

3. Zysk netto na mocy uchwały wspólników o podziale zysku

4. Dodatnie różnice między wynagrodzeniem za umorzone udziały a ich wartością nominalną, (gdy umorzenie następuje drogą obniżenia kapitału zakładowego).

5. Kapitał z aktualizacji wyceny sprzedanych lub zlikwidowanych środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny

Gdy założenie kontynuacji działalności jest zasadne:

 1. aktualizacja wyceny środków trwałych na postawie odrębnych przepisów

 2. skutki przeszacowania inwestycji zaliczkowych do aktywów trwałych, powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych.

KOREKTA BŁĘDU

- w następstwie którego nie można uznać sprawozdania finansowego za dany rok lub lata poprzednie za rzetelne i jasno przedstawiające sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy danej jednostki, to kwotę korekty spowodowanej usunięciem tego błędu odnosi

się na kapitał własny i wykazuje jako „zysk (strata) z lat ubiegłych”.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

SEGMENTOWA FORMUŁA USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO NETTO

 1. przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów

 2. koszty sprzedanych produktów i towarów

 3. zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)

 4. pozostałe przychody operacyjne

 5. pozostałe koszty operacyjne

 6. zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

 7. przychody finansowe

 8. koszty finansowe

 9. zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)

 10. wynik zdarzeń nadzwyczajnych

 11. zysk (strata) brutto (I +/- J)

 12. podatek dochodowy

 13. pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego

 14. zysk (strata) netto (K -L -M)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

 1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

 1. Przychodu netto ze sprzedaży produktów

 2. Zmiana stanu produktów (zwiększenie, zmniejszenie)

 3. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jedn.

 4. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

 1. Koszty działalności gospodarczej

 1. Amortyzacja

 2. Zużycie materiałów i energii

 3. Usługi obce

 4. Podatki i opłaty

 5. Wynagrodzenia

 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

 7. Pozostałe koszty rodzajowe

 8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów.

 1. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B).

USTALENIE KOSZTU SPZREDANYCH PRODUKTÓW

(kosztu własnego sprzedaży)

 1. Koszty rodzajowe 100 000

 2. Stan początkowy zapasu wyrobów gotowych 60 000

 3. Stan końcowy zapasy wyrobów gotowych 90 000

 4. Przyrost stanu zapasów wyborów gotowych 30 000.

Sposób 1

Stan początkowy zapasu wyrobów gotowych 60 000

(+) Koszty rodzajowe 100 000

(-) Stan końcowy zapasu wyrobów gotowych 90 000

= Koszt sprzedanych produktów 70 000.

Sposób 2

Koszty rodzajowe 100 000

(+) zmniejszenie stanu produktów

Lub

(-) zwiększenie stanu produktów 30 000

= Koszt sprzedanych produktów 70 000.

USTALENIE WYNIKU ZE SPRZEDAŻY

(metoda porównawcza)

 1. Przychody ze sprzedaży produktów 140 000

 2. Koszty rodzajowe 100 000

 3. Stan początkowy zapasu wyrobów gotowych 60 000

 4. Stan końcowy zapasu wyrobów gotowych 50 000

 5. Zmniejszenie stanu zapasów wyrobów gotowych 10 000

 6. Koszt sprzedanych produktów (100 000 + 10 000) 110 000.

Sposób 1

Przychody ze sprzedaży produktów 140 000

(-) zmniejszenie stanu zapasów wyrobów gotowych 10 000

Lub

(+) zwiększenie stanu zapasów wyrobów gotowych

(-) Koszty sprzedanych produktów 110 000

= wynik ze sprzedaży produktów 30 000.

Sposób 2

Przychody ze sprzedaży produktów 140 000

(-) Koszty sprzedanych produktów 110 000

= wynik ze sprzedaży produktów 30 000.

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY

 1. Produktów

(wyrobów gotowych, półfabrykatów, usług, robót)

 1. Towarów

(prowizja ze sprzedaży, sprzedaż detaliczna, hurtowa, wysyłkowa, komisowa, na raty)

 1. Materiałów

(nadmiernych zapasów, odpadków)

Z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatki od towarów i usług.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant kalkulacyjny)

 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów

 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

 1. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów

 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

 1. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)

 2. Koszty sprzedaży

 3. Koszty ogólnego zarządu

 4. Zysk (strata) ze sprzedaży (C - D - E).

USTALENIE WYNIKU ZE SPRZEDAŻY

(metoda kalkulacyjna)

 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 140 000

 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów 80 000

 3. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 75 000

 4. Koszt sprzedanych towarów 60 000

 5. Koszty ogólnego zarządu 25 000

 6. Koszty sprzedaży 10 000.

Rozwiązanie

 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów 220 000

 2. Koszt sprzedanych produktów i towarów 135 000

 3. Zysk (brutto ze sprzedaży (A - B) 85 000

 4. Koszty sprzedaży 10 000

 5. Koszty ogólnego zarządu 25 000

 6. Zysk (strata) ze sprzedaży (C - D - E) 50 000.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
praca-magisterska-7005, 1a, prace magisterskie Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
7005
MAPA PLASTYCZNA STOJĄCA PODKONSTRUKCJA STALOWA LAKIEROWANA RAL 7005
7005
7005
7005
7005 Wypełniony rejestr użycia alkomatu(1)
7005

więcej podobnych podstron