skrocenie okresu wypowiedzenia, kadry-i-awans


.............................................   ................................

(pieczęć nagłówkowa pracodawcy)   (miejscowość i data)

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ Z ZASTOSOWANIEM SKRÓCONEGO OKRESU WYPOWIEDZENIA

Pan (Pani)

.........................................................

Rozwiązuję z Panem (Panią) umowę o pracę zawartą w dniu .............................. z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia, który wynosi .......................................................................................................................................................

(wskazać długość zastosowanego okresu wypowiedzenia na podstawie art. 361 § 1 k.p.) i upłynie w dniu ...............................................................

Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest …………………………………………….

Jednocześnie informuję, iż w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje Panu (Pani) prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy w .................................................................................

................................................................

(podpis pracodawcy )

…………………………………………..

(potwierdzenie odbioru przez pracownika                      

- data i podpis)

portalPRZEDSZKOLNY.PLWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Rozwiazanie umowy o prace bez zachowania okresu wypowiedzenia, kadry-i-awans
Wypowiedzenie umowy o prace z zachowaniem okresu wypowiedzenia, kadry-i-awans
Porozumienie skrócenie okresu wypowiedzenia
Porozumienie w zakresie skrocenia okresu wypowiedzenia
Wypowiedzenie warunkow pracy i placy, kadry-i-awans
Wypowiedzenie warunkow umowy o prace art 20KN, kadry-i-awans
Zawiadomienie zwiazku zawodowego o zamiarze wypowiedzenia stosunku pracy, kadry-i-awans
wypowiedzenie warunkow umowy o prace, kadry-i-awans
Zawiadomienie zwiazku zawodowego o zamiarze wypowiedzenia warunkow pracy placy, kadry-i-awans
Rozwiazanie stosunku pracy z powodu czasowej niezdolnosci do pracy spowodowanej choroba, kadry-i-awa
Rozwiazanie stosunku pracy z nauczycielem mianowanym w razie negatywnej oceny pracy, kadry-i-awans
Zaswiadczenie o akceptacji komisji kwalifikacyjnej na stopien nauczyciela kontraktowego, kadry-i-awa
Akt mianowania, kadry-i-awans
Umowa o prace na czas wykonywania okreslonej pracy, kadry-i-awans
Wniosek nadanie tytulu honorowego profesora oswiaty, kadry-i-awans
Umowa o prace z nauczycielem, kadry-i-awans
Przeniesienie nauczyciela inne stanowisko, kadry-i-awans
Wniosek o wyrazenie zgody na zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji, kadry-i-awans

więcej podobnych podstron