8877


Konspekt lekcji

Temat lekcji: Starożytny Izrael.

Klasa: Ic Gim.

Data: 10.10.2011

I. Założenia metodyczne

1. Cele lekcji:

Poziom I - Wiadomości

Kategoria A - uczeń zna, wie, pamięta:

- nazwy geograficzne: Kanaan, Palestyna, Jerozolima, Izrael, Babilonia, Persja;

- postacie: Mojżesz, Dawid, Salomon, Cyrus II Wielki, Jahwe;

- pojęcia: Palestyna, Niewola babilońska, Mesjasz, prorok, judaizm, monoteizm, dekalog, Biblia, Stary Testament, Nowy Testament, Tora;

- fakty: Hebrajczycy wierzyli w jednego Boga- Jahwe. Okres świetności Izraela przypada na rządy Salomona. Świętą księgą chrześcijan jest Biblia.

Kategoria B - uczeń rozumie:

- kto był bogiem Żydów,

- jakie tereny zamieszkiwali Izraelici,

- jakie skutki, miały powstania Żydowskie,

- jaki jest podział Biblii.

Poziom II - Umiejętności

Kategoria C - stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych - uczeń potrafi:

- wskazać na mapie położenie Izraela,
- opisać religię Hebrajczyków,

- powiedzieć gdzie znajdowała się świątynia poświęcona Jahwe,

- opisać wygląd świątyni jerozolimskiej,

- powiedzieć ile lat trwałą Niewola babilońska,

- wyjaśnić znaczenie pojęć: Palestyna, prorok, judaizm, Biblia.

Kategoria D - stosowanie wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych) - uczeń potrafi:

- wymienić, jakie plemiona zostały podbite przez Izraelitów,

- powiedzieć, jaki skutek miało powstanie Szymona Bar-Kochby.

Poziom III - Kształcone postawy i przekonania

Kategoria E, F - uczeń ma świadomość:

- Hebrajczycy zamieszkiwali tereny Palestyny,

- Jahwe był bogiem Żydów,

- Tora jest świętą księgą religii Judaizmu.

2. Środki dydaktyczne:

- podręcznik „Śladami przeszłości kl.1” str. 38-41;

- mapa „Afryka i Bliski Wschód”;

- ilustracja przedstawiająca rekonstrukcje świątyni jerozolimskiej.

3. Metody nauczania:

- praca pod kierunkiem nauczyciela w oparciu o podręcznik;

- praca z mapą,

- opis;

- rozmowa nauczająca;

4. Zasady nauczania:

- zasada świadomego i aktywnego uczestnictwa uczniów;

- zasada trwałości wiedzy.

5. Forma pracy:

- zbiorowa;

- indywidualna.

Struktura i opis lekcji

Fazy lekcji

Czynności nauczyciela

Czynności ucznia

I

Wprowadzenie

1.Czynności organizacyjne:

Przywitanie uczniów, sprawdzenie obecności.

2.Rekapitulacja wtórna.

Nauczyciel zadaje pytania:

- Kto był najważniejszym z bogów egipskich?

- Jak przedstawiano bogów na malunkach?

- Na czym polega proces mumifikacji?

- Jak nazywamy grobowce Egipcjan?

- Czego dokonali Egipcjanie?

3.Wprowadzenie tematu.

Jakie powstało państwo Izrael? Jak nazywamy mieszkańców tego państwa? W co wierzyli? Dowiemy się na dzisiejszej lekcji. Temat brzmi: „Starożytny Izrael.”. Nauczyciel zapisuje temat na tablicy.

Uczniowie przygotowują się do lekcji.

Uczniowie odpowiadają.

Uczniowie słuchają.

Uczniowie zapisują temat do zeszytu.

II

Rozwiniecie

4. Nauczyciel mówi uczniom o tym, że dzieje Hebrajczyków, czyli Izraelitów lub Żydów nie są dobrze znane. Uważa się, że zajmowali się pasterstwem prowadząc koczowniczy tryb życia. Nauczyciel poleca przeczytanie fragmentu z podręcznika „Królestwo Izraela” str.38 Ukierunkowuje pracę uczniów zadając pytania:

- Czego dotyczy pierwsza wiarygodna informacja dotycząca Żydów? Z którego wieku ona pochodzi?

- Jak pierwotnie nazywała się Palestyna?

Nauczyciel podsumowuje odpowiedzi uczniów.

5. Nauczyciel mówi, że Izrael okres świetności osiągnął za panowania królów Dawida(XI/Xw. p.n.e) i Salomona(Xw. p.n.e.). Dawid zjednoczył państwo Izraelskie podbijając wszystkie plemiona żyjące na obszarze Palestyny. Poleca analizę mapki ze str. 38. Ukierunkowuje pracę uczniów zadając pytania:

- Jakie plemiona podbił Dawid?

- Jakie miasto było stolicą Izraela? Wskaż na mapie.

Nauczyciel podsumowuje odpowiedzi uczniów.

6. Nauczyciel zadaje pytanie:

- Z czego słynął król Salomon?

Nauczyciel mówi, że skupił się on na umocnieniu nowo powstałego państwa. Za jego panowania wybudowana została ogromna świątynia poświęcona - Jahwe, jedynemu Bogu Izraelitów. (Nauczyciel pokazuje uczniom ilustrację z rekonstrukcją świątyni) Zadaje pytanie:

- Jaki charakter miała religia żydowska?

Nauczyciel podsumowuje odpowiedzi uczniów.

7. Nauczyciel poleca przeczytać fragment „Dalsze dzieje Żydów” str. 39. Ukierunkowuje pracę uczniów zadając pytania:

- Co stało się po śmierci Salomona?

- Wskaż na mapie jak zostało podzielone państwo po śmierci Salomona.

- Jak długo państwo Judy zachowało niezależność?

- Kto i kiedy podbił to państwo?

- Co stało się z mieszkańcami Jerozolimy?

Nauczyciel podsumowuje odpowiedzi uczniów. Mówi, że Niewola babilońska była bardzo ważnym okresem w dziejach narodu. Umacnianiem wiary w Boga i kultury zajmowali się prorocy. Nauczali oni o Mesjaszu, który wyzwoli Izraelczyków z niewoli i odbuduje całe królestwo Izraela wraz ze świątynia Jerozolimską.

8. Nauczyciel poleca przeczytanie fragmentu str. 39. Ukierunkowuje prace uczniów zadając pytania:

- Kto i kiedy podbił Babilon?

- Jak zachowywał się Cyrus II Wielki wobec Żydów?

- Ile lat trwała niewola babilońska?

Nauczyciel podsumowuje odpowiedzi uczniów.

9. Nauczyciel mówi, że Palestyna w IVw. p.n.e. przeszła pod rządy Greków a w Iw. p.n.e. pod panowanie Rzymian. Izraelici nie mogli pogodzić się z takim obrotem spraw i często organizowali bunty przeciw zaborcom. Niestety za każdym razem okazywały się bezskuteczne. Największy bunt miał miejsce w roku 70 n.e. wtedy Rzymianie zburzyli świątynie Jerozolimską. Najtragiczniejszy w skutkach bunt miał miejsce w IIw. W latach 132-135. Na czele buntu stał Szymon Bar-Kochba. Zacięte walki z Rzymianami skończyły się wypędzeniem Żydów z Palestyny. Na te tereny Żydzi powrócili dopiero w XXw.

Nauczyciel zadaje pytania:

- Kto w IVw. p.n.e. podbił Izrael?

- W którym roku zburzono świątynie jerozolimską?

- Kto stał na czele buntu w IIw?

10. Nauczyciel poleca analizę infografiki str. 40. Ukierunkowuje pracę uczniów zadając pytania:

- Gdzie przechowywano arkę przymierza?

- Gdzie znajdował się ołtarz?

- Co symbolizowało „Morze”?

- Z jakich materiałów zbudowana była świątynia?

- Jaka cześć świątyni zachowała się do dzisiejszych czasów?

Nauczyciel podsumowuje odpowiedzi uczniów. Mówi, że posągi, które strzegły dostępu do arki przymierza nazywamy cherubami.

11. Nauczyciel poleca przeczytanie fragmentu „Wyznawcy jednego Boga” Ukierunkowuje pracę uczniów zadając pytania:

- W kogo wierzyli Żydzi?

- Jak nazywamy ich religię?

Nauczyciel podsumowuje odpowiedzi uczniów. Mówi, że Izraelici wierzyli, że są narodem wybranym.

- Jak nazywamy prawa, które mieli przestrzegać Żydzi? - Co symbolizowały kamienne tablice z przykazaniami?

Nauczyciel podsumowuje odpowiedzi uczniów.

12. Nauczyciel zadaje pytania:

- Jak nazywamy świętą księgę Żydów?

Mówi, co jest w niej zawarte.

- W jaki sposób zostało spisane Pismo Święte?

- Jak Chrześcijanie dzielą Biblię?

Nauczyciel poleca przeczytać fragment „Biblia” str.41. Zadaje pytania:

- Jak inaczej nazywamy Stary Testament?

- Co znajduje się Testamencie?

Nauczyciel podsumowuje odpowiedzi uczniów. Mówi, że Żydzi uznają tylko pięć pierwszych ksiąg Starego Testamentu, czyli Torę.

Uczniowie słuchają.

Uczniowie czytają.

Uczniowie odpowiadają.

Uczniowie słuchają.

Uczniowie słuchają.

Uczniowie analizują i odpowiadają.

Uczniowie słuchają.

Uczniowie odpowiadają.

Uczniowie słuchają i oglądają ilustracje.

Uczniowie odpowiadają.

Uczniowie słuchają.

Uczniowie czytają.

Uczniowie odpowiadają.

Uczniowie słuchają.

Uczniowie czytają.

Uczniowie odpowiadają.

Uczniowie słuchają.

Uczniowie słuchają.

Uczniowie odpowiadają.

.

Uczniowie analizują.

Uczniowie odpowiadają.

Uczniowie słuchają.

Uczniowie czytają.

Uczniowie odpowiadają.

Uczniowie słuchają.

Uczniowie odpowiadają.

Uczniowie słuchają.

Uczniowie odpowiadają.

Uczniowie czytają.

Uczniowie odpowiadają.

Uczniowie słuchają.

III

Podsumowanie

13. Rekapitulacja pierwotna.

Nauczyciel zadaje pytania uczniom:

- Jak inaczej nazywamy Hebrajczyków?

- Kiedy i za jakich władców Izrael osiągnął szczyt potęgi?

- Jaki charakter miała religia Żydowska?

- Podaj lata niewoli babilońskiej.

- Kto i kiedy zniszczył świątynie jerozolimską?

- Jak nazywamy religię Żydowską?

- Z czego składa się Biblia?

- Która z ksiąg jest najważniejsza dla Żydów?

14. Nauczyciel ocenia pracę uczniów na lekcji.

15. Zadanie domowe:

Nauczyciel poleca przygotowanie materiału z dzisiejszej lekcji.

Uczniowie odpowiadają.

Uczniowie zapisują zadanie domowe.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
8877
8877

więcej podobnych podstron