•umowa akwizycji, Umowa o prace - podpisanie, rozwiazanie


Umowa akwizycji

zawarta w --> dniu[Author:SF]

roku w

pomiędzy:

spółką

, z siedzibą w

adres:

, zarejestrowaną w Sądzie,

Rejonowym w

. Wydział

za numerem RHB

, wysokość kapitału zakładowego:

PLN, członkowie Zarządu:

numer NIP:

, zwaną dalej Spółką, reprezentowaną przez

oraz

, zamieszkałym w

legitymującym się dowodem osobistym nr:

, wydanym przez

zwanym dalej Akwizytorem.

§ 1.

Na podstawie niniejszej Umowy Akwizytor zobowiązuje się do świadczenia usług polegających na pozyskiwaniu klientów dla Spółki poprzez składanie przez nich zamówień na

poniższe wyroby Spółki

, zwane dalej Wyrobami, a Spółka zobowiązuje się dostarczyć będące w jej posiadaniu próbki i materiały promocyjne dotyczące Wyrobów, które są niezbędne dla pozyskania klientów przez Akwizytora.

§ 2.

Spółka określa według własnego uznania ilość oraz rodzaj próbek i materiałów promocyjnych, które zostaną przekazane Akwizytorowi.

§ 3.

Akwizytor nie jest uprawniony do składania klientom wiążących informacji obejmujących cenę Wyrobów, ich ilość oraz warunki dostawy, chyba że znajdują się one w materiałach promocyjnych lub innych pisemnych materiałach przekazanych mu przez Spółkę, a Akwizytor ma pewność, że materiały te nie uległy zmianie w tym zakresie. W każdym przypadku Akwizytor jest zobowiązany do poinformowania klienta, że nie jest upoważniony do zawarcia umowy w imieniu i na rzecz Spółki oraz że zawarcie takiej umowy nastąpi na podstawie zamówienia przyjętego przez Spółkę.

§ 4.

Spółka jest zobowiązana do niezwłocznego informowania Akwizytora o wszelkich zmianach dotyczących ceny Wyrobów oraz warunków ich dostawy, jak również zaopatrzy Akwizytora w dokument zaświadczający o tym, że jest on uprawniony do wykonywania usług akwizycyjnych na rzecz Spółki.

§ 5.

1. Akwizytor zobowiązuje się poprzez swoje zachowanie oraz sposób prezentacji Wyrobów godnie reprezentować interesy Spółki.

2. Akwizytor nie może przekazywać klientom żadnych informacji dotyczących Spółki.
Nie dotyczy to informacji powszechnie znanych, zawartych w materiałach promocyjnych lub też takich, do których udostępnienia Akwizytor został upoważniony przez Spółkę.

3. W czasie obowiązywania niniejszej Umowy Akwizytor nie może prowadzić jakiejkolwiek działalności związanej z reklamą, promocją lub sprzedażą wyrobów identycznych lub zbliżonych do Wyrobów bądź też mających takie samo zastosowanie jak Wyroby.

§ 6.

Akwizytor będzie przekazywał Spółce wszelkie uwagi klientów, które uzna za istotne dla dalszej sprzedaży Wyrobów.

§ 7.

Akwizytor jest zobowiązany do informowania Spółki o wszelkich zawartych przez niego umowach z jakimikolwiek podmiotami, na mocy których bierze udział w reklamie, promocji lub sprzedaży oferowanych przez nie usług lub wyrobów. Wykonywanie tych umów przez Akwizytora nie może w żaden sposób naruszać interesów Spółki lub mieć negatywnego wpływu na wykonywanie przez niego obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

§ 8.

Akwizytor nie może powierzać osobom trzecim wykonywania czynności przewidzianych w niniejszej Umowie.

§ 9.

1. Wynagrodzenie Akwizytora stanowi prowizja w wysokości

% zrealizowanych z jego

udziałem zamówień na Wyroby.

2. Na potrzeby niniejszej Umowy przyjmuje się, że realizacja zamówienia uprawniającego Akwizytora do prowizji ma miejsce w sytuacji, gdy klient dokonał zapłaty ceny za Wyroby, które nabył na podstawie pisemnego zamówienia złożonego Akwizytorowi lub też zamówienia złożonego w inny sposób, jeżeli przy jego składaniu klient po­wiadomi Spółkę, że ma ono miejsce w bezpośrednim następstwie działania Akwizy­tora.

3. Zapłata należnej Akwizytorowi prowizji będzie następować w terminie

dni od realizacji zamówienia na

rachunek nr:

w

§ 10.

Spółka nie jest zobowiązana do zwrotu Akwizytorowi jakichkolwiek kosztów poniesionych przez niego w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.

§ 11.

1. Niniejsza Umowa została zawarta na czas nie określony i może być rozwiązana przez każdą ze Stron

za

miesięcznym pisemnym wypowiedzeniem, z zastrzeżeniem

postanowień § 11 pkt 2 poniżej.

2. Spółka może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie naruszenie przez Akwizytora jakiegokolwiek z jej postanowień.

§ 12.

Akwizytorowi przysługuje prowizja od wszelkich zamówień na Wyroby, złożonych na podstawie niniejszej

Umowy, jeżeli zostaną one zrealizowane nie później niż w terminie

miesięcy po jej rozwiązaniu.

§ 13.

W dniu rozwiązania niniejszej Umowy Akwizytor zwróci Spółce wszelkie próbki i materiały dotyczące Wyrobów, które zostały mu przekazane przez Spółkę i znajdują się w jego posiadaniu. Przekazanie powyższych próbek i materiałów nastąpi w siedzibie Spółki.

§ 14.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 16.

Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w polskiej wersji językowej oraz w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w angielskiej wersji językowej, po jednym egzemplarzu każdej wersji językowej dla każdej ze Stron. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między polską i angielską wersją językową, wiążąca jest wersja polska.

W imieniu Spółki

Akwizytor

© www.signform.pl Sp. z o.o., e-mail: biuro@signform.pl, tel. (0-22) 337-11-51, fax: (0-22) 337-11-52

Przykładowa data: 18-05-2001Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
•umowa o dzieło, Umowa o prace - podpisanie, rozwiazanie
aneks do umowy o prace, Umowa o prace - podpisanie, rozwiazanie
Umowa zlecenia, Umowa o prace - podpisanie, rozwiazanie
•Oferta pracownika rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron, Umowa o prace - podpisanie,
porozumienie zmieniające warunki umowy o pracę, Umowa o prace - podpisanie, rozwiazanie
•Porozumienie rozwiązujące umowę o pracę, Umowa o prace - podpisanie, rozwiazanie
•Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę, Umowa o prace - podpisanie, rozwiazan
•Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę, Umowa o prace - podpisanie, rozwiazan
•Cofnięcie wypowiedzenia przez pracownicę w ciąży, Umowa o prace - podpisanie, rozwiazanie
rozwiazanie-umowy-o-prace-bez-wypowiedzenia, Umowa o pracę
PPP1 Umo o prace wersja podstawowa 01 , Umowa_o_prace_wersja_podstawowa
umowa o prace na czas okreslony minimum 6 miesiecy z mozliwoscia na wczesniejsze rozwiazanie
UMOWA O PRACĘ - JOB SHARING, Prawo
umowa o pracę, pracownicze

więcej podobnych podstron