Opracowanie Drzewiecka, Analiza instrumentalna

Pobierz dokument
opracowanie.drzewiecka.analiza.doc
Rozmiar 42 KB

 1. Rozwiń i omów skróty TLC i HPLC.

TLC- od angielskiego Thin Layer Chromatography oznacza chromatografię cieńkowarstwową, czyli chromatografię, przebiegającą na płytkach z żelem krzemionkowym(?), a fazą rozwijającą jest lotna ciecz.

HPLC- z angielskiego High Performance Liquid Chromatography oznacza wysokosprawną chromatografię cieczową. Proces przebiega w specjalnych chromatografach, które wytwarzają bardzo duże ciśnienie.

 1. Co nazywamy limitem detekcji i liniowości w analizie chromatograficznej?

Limit detekcji stanowi najmniejsza mierzalna wartość, na podstawie której możliwe jest wnioskowanie o obecności analitu z rozsądną pewnością statystyczną. Limit detekcji jest liczbowo równy trzykrotnej wartości odchylenia standardowego średniej dla wyznaczonej dla ślepej próby (n <20). Ślepa próba jest definiowana jako pomiar prowadzony całkowicie zgodnie z procedurą analityczną, z pominięciem obecności próbki lub zastąpieniem jej równoważną ilością destylowanej wody.

 1. Wymień znane typy detektorów stosowane w sprzężeniu z wysokosprawną chromatografią cieczową i krótko omów podstawy ich działania.
  Detektory spektrometryczne UV - działają na zasadzie absorpcji promieniowania UV. Firmy produkujące chromatografy oferują trzy rodzaje detektorów UV:
  a) pracujące przy jednej długośći fali λ=254 nm - promieniowanie UV o tej długości fali absorbuje wiele substancji organicznych
  b) pracując w bliskim nadfiolecie i zakresie widzialnym (190-600 nm) z płynnym nastawianiem mierzonej długości fali
  c) detektory z matrycą diod; z wymienionymi detektorami stosowana jest przepływowa komora pomiarowa o długości drogi optycznej wynoszącej 10 nm i objętości 10-2 cm3

Detektor spektrofluorometryczny
Detektory elektrochemiczne
Detektory radioaktywne

 1. Omów rozdział chromatograficzny w normalnym układzie faz oraz o odwróconych fazach.

 2. Co oznacza elucja izokratyczna i gradientowa?

Eulucja izokratyczna polega na użyciu przez cały czas procesu chromatograficznego, eluentu o stałym składzie. Gradientowa natomiast polega - skład eluentu zmienia się czasie analizy.

 1. Wymień zjawiska zachodzące podczas rozdziału chromatograficznego.

 2. Omów różnice między detekcją absorpcjometryczną i fluorymetryczną w analizie chromatograficznej.

Detekcja absorpcjometryczna polega na badaniu natężenia promieniowania, o określonej długości, które przeszło przez badaną próbkę. Jest to metoda uniwersalna.

Detekcja fluorometryczna jest metodą selektywną, gdyż opiera się na badaniu emitowania fluorescyjnego przez substancje zawierająca fluor.

 1. Na czym polega analiza ilościowa w chromatografii cienkowarstwowej?

 2. Na czym polega analiza ilościowa metodą HPLC?

Polega na analizowaniu danych z detektora, najczęściej mamy do czynienia z wykresami czyli chromatografami, przedstawiającymi zależność między absorpcją, a czasem prowadzenia chromatografii ( nowoczesne detektory spektrofotometryczne, w bardzo krótki odcinku czasu zmieniają długość fali, co daje możliwości stworzenia wykresu 3-D). Obliczając pole pod pikiem, możemy określić stężenie badanej substancji

 1. Co to jest preparatywna HPLC?

Polega na otrzymywaniu małych ilości substancji, poprzez rozdział w kolumnie chromatograficznej, w celu ich wykorzystania w dalszej pracy

 1. Jakie znasz zastosowania HPLC?
  - zarówno w analizie jakościowej jak i ilościowej
  - rozdzielanie i analiza substancji, których nie można analizować metodą GC:

- związki biologicznie czynne: białka, polipeptydy, aminokwasy, polisacharydy, witaminy, sterydy, kwasy nukleinowe i ich składniki
- preparaty farmaceutyczne
- środki ochrony roślin, pestycydy
- węglowodory policykliczne
- związki metaloorganiczne i związki kompleksowe
- aniony nieorganiczne metodą chromatografii jonów
- skomplikowane mieszaniny kationów

 1. Jakimi parametrami opisujemy kolumnę w HPLC?

 2. Naszkicuj schemat wysokosprawnego chromatografu cieczowego.

 3. Co to jest czas i objętość retencji w HPLC i współczynnik Rf w TLC?

Czas retencji - czas jaki upływa między wprowadzeniem próbki a pojawieniem się maksimum piku rozpatrywanego składnika próbki.

Objetość retencji - objętość fazy ruchomej, jaka musi przejść przez chromatograf od wprowadzenia próbki do pojawienia się maksimum piku.

współczynnik Rf - iloraz odległości przebytej przez substancję rozdzielaną przez odległość przebytą przez czoło eluentu

 1. Wymień czynniki wpływające na rozdział chromatograficzny.

 1. Jakie funkcje pełni prekolumna?

 1. Jakie zadanie spełnia degazer? Jakie znasz rodzaje degazerów?

W degazerze zachodzi proces odgazowania, czyli usunięcia gazów i par cieczy zaabsorbowanych przez eluent. Odgazowanie przeprowadza się zazwyczaj poprzez wygrzewanie w próżni, lub przepuszczając fazę ruchomą przez substancje silnie pochłaniające gazy (pary cieczy).

6


Pobierz dokument
opracowanie.drzewiecka.analiza.doc
Rozmiar 42 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
drzewiecka niektore pytania, Analiza instrumentalna
Opracowania pytań na analizę instrumentalną
opracowanie pytan1, AGH, WEiP, Technologia chemiczna, Analiza instrumentalna, Egzamin
drzewiecka niektore pytania, Analiza instrumentalna
Opracowania pytań na analizę instrumentalną
opracowanie pytan na kolokwium wykladowe analiza instrumentalna
JHP, Informacja naukowa i bibliotekoznastwo 2 semestr, Analiza i opracowaniw dokumentów, Analiza i o
Chromatografia, Technologia chemiczna, Analiza instrumentalna
Analiza instrumentów pochodnych
Analiza Instrumentalna Miareczkowanie spektrofotometryczne Sprawozdanie 3 x
1(1), Technologia chemiczna, 5 semestr, analiza instrumentalna, sprawozdania
Techniki Fluorescencji w Analizie instrumentalnej, Analityka medyczna, Analiza instrumentalna
sprawozdanie1 cw.4, Technologia chemiczna, 5 semestr, analiza instrumentalna, sprawozdania
spektrofotomeria - sprawozdanie, studia, studia I rok, chemiczna analiza instrumentalna, spr
Cw9, Technologia chemiczna, 5 semestr, analiza instrumentalna, sprawozdania
Wyznaczanie charakterystyki elektrody szklanej, analiza instrumentalna
tabelka do sprawozdań, far, II rok III sem, analiza instrumentalna

więcej podobnych podstron