0005 - Wniosek o przeprowadzenie procesu, DOKUMENTY BHP(1)

Pobierz dokument
0005.wniosek.o.przeprowadzenie.procesu.doc
Rozmiar 72 KB

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Jednostka Certyfikująca UDT-CERT

ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa

Wniosek

o przeprowadzenie procesu:  certyfikacji,  rozszerzenia,  odnowienia certyfikacji na zgodność z:

 PN-EN ISO 9001:2001

 PN-EN ISO 14001

 PN-N-18001

 PN-EN 729-2

 PN-EN 729-32

 PN-EN 729-42

0x08 graphic

Dane ogólne:

Nazwa i adres Organizacji: ...............................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Telefon: ......................................... fax: ....................................... e-mail: ...........................................

Identyfikator Organizacji wg Europejskiej Klasyfikacji Działalności PKD/EKD: ..........................

Nr NIP dla płatników VAT: ........................................... REGON : .....................................................

Stan zatrudnienia (ogółem): ...................... Liczba oddziałów organizacji: ....................................

Zakres certyfikacji: ............................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Propozycja terminu auditu: audit wstępny: ƒ tak ƒ nie termin ...................................

audit certyfikujący: termin (miesiąc, rok) ...................................

Upoważniony do kontaktów z UDT-CERT: ......................................................................................

(imię i nazwisko, stanowisko, telefon)

Do wniosku dołączamy kopię wypisu z rejestru handlowego/zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

................................................ ...................................................................

(miejsce, data) (Dyrektor)

Wniosek zarejestrowano w UDT-CERT pod numerem ewidencyjnym: ..............................................

Warszawa, dnia: ................................... ..........................................................

(podpis osoby rejestrującej wniosek)

Dane szczegółowe

1. Stan zatrudnienia:

Ogółem

objęty

procesem certyfikacji

w działach

projektowych

w produkcji

w działach zapewnienia jakości

Ilość zmian produkcyjnych w zakładzie ...............

2. Czy zakład posiada udokumentowany system jakości? ƒ tak ƒ nie

Data wprowadzenia: ....................... przewidywana data wprowadzenia: ..............................

3. Struktura posiadanej dokumentacji systemu jakości

3.1. Księga jakości: ƒ tak ƒ nie

3.2. Procedury: ƒ tak ƒ nie

3.3. Instrukcje: ƒ tak ƒ nie

4. Certyfikaty lub świadectwa wydane przez inne organizacje

Rodzaj certyfikatu/

świadectwa

Organizacja certyfikująca

Data wydania

Data ważności

  1. Czy zakład posiada uprawnienie UDT ? ƒ tak ƒ nie

  1. Czy zakład będzie ubiegać się o uprawnienie UDT? ƒ tak ƒ nie

  1. Jeśli odpowiedź na pytanie 5 i/lub 6 była twierdząca, proszę podać zakres uprawnienia:

..............................................................................................................................................................

Uwaga: Jeżeli odpowiedź na którekolwiek z powyższych pytań zajmie więcej miejsca niż to przewidziano w formularzu, należy dołączyć dodatkowy arkusz z odpowiednim numerem.

W przypadku wnioskowania o przeprowadzenie procesu certyfikacji na zgodność z normą PN-EN ISO 14001:2005 i/lub PN-N-18001:2004, proszę wypełnić stronę 3 niniejszego wniosku.

Prosimy wypełnić w przypadku wnioskowania o certyfikację

na zgodność z normą PN-EN ISO 14001

8. Procesy technologiczne lub inna działalność związana ze znaczącymi aspektami środowiskowymi w przedsiębiorstwie:

wykaz aspektów środowiskowych i związanych z nimi oddziaływań:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

wykaz zezwoleń dotyczących środowiska:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

wykaz mających zastosowanie przepisów dotyczących środowiska: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Prosimy wypełnić w przypadku wnioskowania o certyfikację

na zgodność z normą PN-N-18001

9. Prace lub obszary działań związane ze znaczącymi zagrożeniami bezpieczeństwa pracy:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zaznaczyć właściwe.

W przypadku wnioskowania o certyfikację zgodnie z normami serii PN-EN 729 do wniosku należy dołączyć kwestionariusz.

CS/02-01/Wydanie D/06.06.2005/Stron 3

Strona 1 z 1


Pobierz dokument
0005.wniosek.o.przeprowadzenie.procesu.doc
Rozmiar 72 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
0001- Wniosek o przeprowadzenie procesu certyfikacji systemu jakości wytwórcy, DOKUMENTY BHP(1)
0022 - WNIOSEK O SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI, DOKUMENTY BHP(1)
0015 - WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE BADANIA ODBIORCZEGO WÓZKA JEZDNIOWEGO, DOKUMENTY BHP(1)
0003 -Wniosek o przeprowadzenie oceny zgodności, DOKUMENTY BHP(1)
0002 - WNIOSEK o przeprowadzenie certyfikacji wyrobów, DOKUMENTY BHP(1)
0012 - WNIOSEK, DOKUMENTY BHP(1)
0013 - wniosek O SKREŚLENIE URZĄDZENIA Z EWIDENCJI, DOKUMENTY BHP(1)
WNIOSEK O UPRAWNIANIE, DOKUMENTY BHP(1)
karta szkolenia wstepnego, DOKUMENTY BHP(1)
instrukcja dezynfekcji wody 3 (1), Dokumenty BHP, Instrukcje
ocena ryzyka sprzątaczka, Dokumenty BHP, BHP
BIOZ WZORCOWY, DOKUMENTY BHP(1)
AKTA, DOKUMENTACJA BHP
4c30e300b50da, DOKUMENTY BHP(1)
Jak często przeprowadzać próbną ewakuację, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, PPOŻ
17[1].UzytMaszyn, Dokumenty BHP i PPOż, Ustawy BHP Warunki pracy

więcej podobnych podstron