Referat pt. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, DANE OSOBOWE (OCHRONA)

Pobierz dokument
referat.pt.generalny.inspektor.ochrony.danych.doc
Rozmiar 48 KB

Generalny Inspektor

Ochrony Danych Osobowych

Za dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883) uważa się każdą informację dotyczącą osoby fizycznej, pozwalającą na określenie tożsamości tej osoby.

Wyżej cytowana ustawa wprowadza zasadę, że każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych. Natomiast przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne tylko ze względu na dobro publiczne, dobro osoby, której dane dotyczą, lub dobro osób trzecich w zakresie i trybie określonym ustawą. Ochrona danych osobowych obejmuje także przetwarzanie danych osobowych w systemach informatycznych, w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i w innych zbiorach ewidencyjnych. Zakres podmiotowy ustawy o ochronie danych podmiotowych jest szeroki. Nałożone przez ustawę obowiązki dotyczą bowiem organów państwowych, organów samorządu terytorialnego, państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych, podmiotów niepaństwowych realizujących zadania publiczne, a także osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, które przetwarzają dane w związku z działalnością zarobkową, zawodową lub dla realizacji celów statutowych. Ustawa ma także zastosowanie do podmiotów, które przetwarzają dane przy wykorzystaniu środków technicznych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa nie dotyczy jednak osób fizycznych, które przetwarzają dane wyłącznie w celach osobistych lub domowych.

Ustawa uwzględnia w znacznej mierze główne założenia Dyrektywy Unii Europejskiej 95/46/EC oraz Konwencji nr 108 Rady Europy. Ma ona umożliwić realizację gwarantowanego w Konstytucji prawa do prywatności i ochrony danych osobowych.

Organem powołanym do ochrony danych osobowych jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, którego powołuje i odwołuje Sejm Rzeczypospolitej Polskiej za zgodą Senatu. Do jego zadań należy w szczególności:

 1. kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych;

 2. wydawanie decyzji administracyjnych i rozpatrywanie skarg w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych;

 3. prowadzenie rejestru zbiorów danych oraz udzielanie informacji o zarejestrowanych zbiorach;

 4. opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony danych osobowych;

 5. inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych;

 6. uczestniczenie w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych.

Do kompetencji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz upoważnionych przez niego inspektorów należy: prawo wstępu do pomieszczeń, w którym zlokalizowany jest zarejestrowany zbiór danych, i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych z ustawą; prawo żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wzywać i przesłuchania osoby w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego; prawo żądania okazania dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z problematyką kontroli; prawo żądania udostępnienia do kontroli urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania danych; możliwość zlecania sporządzania ekspertyz i opinii.

W przypadku stwierdzenia, że naruszone zostały przepisy niniejszej ustawy Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych z urzędu lub na wniosek zainteresowanej osoby, nakazuje w drodze decyzji administracyjnej, przywrócenie stanu zgodnego z prawem, a w szczególności może nakazać: usunięcie uchybień, uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, udostępnienie lub nieudostępnienie danych osobowych, zastosowanie dodatkowych środków zabezpieczających zgromadzone dane osobowe, wstrzymanie przekazywania danych osobowych za granicę, zabezpieczenie danych lub przekazanie ich innym podmiotom, usunięcie danych osobowych.

Przetwarzanie danych, o którym mowa wyżej, jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:

1) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,

2) zezwalają na to przepisy prawa,

3) jest niezbędne osobie, której dane dotyczą, w celu wywiązania się z umowy, której jest stroną, lub na jej życzenie w celu podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy,

4) jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,

5) jest niezbędne do wypełnienia usprawiedliwionych celów administratorów danych, o których mowa w art. 3 ust. 2, a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Obecnie Generalnym Inspektorem Danych Osobowych jest Ewa Kulesza, prawnik, wybrana przez Sejm RP 4 kwietnia 1998 r., po raz pierwszy na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz 26 kwietnia 2002 r. ponownie, na kolejną, czteroletnią kadencję. W dniu 22 maja 2002 r. Dr Ewa Kulesza złożyła przed Sejmem RP ślubowanie. Od tej daty, zgodnie z przepisami ustawy, rozpoczęła się druga kadencja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych prezydent w drodze rozporządzenia nadaje biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych statut.

Jest to rozporządzenie z dnia 29 maja 1998 r. w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. (Dz. U. z dnia 16 czerwca 1998 r.) z późniejszymi zmianami (rozporządzenie z dnia 3 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. ( z dnia 17 listopada 2000 r. Dz. U. Nr 133, poz. 883)

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zwane dalej "Biurem", jest jednostką pomocniczą Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Biuro zapewnia wykonanie zadań wynikających z kompetencji Generalnego Inspektora określonych w ustawie, a także w innych przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
Siedzibą Biura jest m.st. Warszawa.

Biurem kieruje Dyrektor Biura powoływany i odwoływany przez Generalnego Inspektora. Dyrektor Biura zapewnia funkcjonowanie Biura, warunki jego działania i organizację pracy, a także za zgodą Generalnego Inspektora określa liczbę etatów w Biurze oraz ich podział między poszczególne statutowe jednostki organizacyjne Biura. Generalny Inspektor sprawuje nadzór nad pracą Biura, a także przysługują mu uprawnienia i obowiązki pracodawcy wobec pracowników Biura.
Generalny Inspektor może upoważnić w formie pisemnej osoby zatrudnione na stanowiskach inspektorów do dokonywania w jego imieniu czynności należących do jego kompetencji

Statutowymi jednostkami organizacyjnymi Biura są:

 1. Departament Organizacyjno-Administracyjny,

 2. Departament Prawny,

 3. Departament Skarg,

 4. Departament Inspekcji,

 5. Departament Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych,

 6. Departament Informatyki,

 7. Dział Finansowy,

 8. Pion Ochrony,

 9. Stanowisko do Spraw Pracowniczych,

 10. Zespół Prasowy.

Statutowymi jednostkami organizacyjnymi Biura kierują dyrektorzy tych jednostek, z wyjątkiem Działu Finansowego, którym kieruje główny księgowy, Pionu Ochrony, którym kieruje Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, Zespołu Prasowego, którym kieruje rzecznik prasowy, oraz Stanowiska do Spraw Pracowniczych

Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, a w szczególności: uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze; uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych; uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie tajemnicy państwowej, służbowej lub zawodowej,

wniesienia, w określonych przypadkach pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację.

 Jedną z ważniejszych kwestii wpływających na to czy dane są danymi osobowymi jest pojęcie "osoby zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania" do której te dane się odnoszą. Biuro GIODO stwierdza:

"Wypracowanie wykładni tego pojęcia w polskim systemie prawnym będzie wymagało zatem stosownej praktyki. Niewątpliwie podstawę takiej wykładni będą stanowiły, wydawane na podstawie konkretnych stanów faktycznych, rozstrzygnięcia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wsparte następnie orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego."

Źródła prawa :

KONSTYTUCJA

z dnia 2 kwietnia 1997 r.Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r. Nr 78, poz. 483
Art. 47.

Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.
Art. 51.

 1. Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby.
  2. Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym.
  3. Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych. Ograniczenie tego prawa może określić ustawa.
  4. Każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą.
  5. Zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania informacji określa ustawa.

USTAWA

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926

ROZPORZĄDZENIE

z dnia 29 maja 1998 r. w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. (Dz. U. z dnia 16 czerwca 1998 r.) z późniejszymi zmianami (rozporządzenie z dnia 3 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. ( z dnia 17 listopada 2000 r. Dz. U. Nr 133, poz. 883)

postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11.12.2000:

Dane osobowe korzystają z ochrony przewidzianej ustawą o ochronie danych osobowych już wówczas, jeżeli mogą znaleźć się w zbiorze danych osobowych, bez względu na to, czy się w nim ostatecznie znalazły (...) Rzecz bowiem w tym, że każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych (art..1 ust.1 ustawy), a nie jedynie ten, czyje dane znalazły się już w zbiorze.

Opracowane na podstawie ww. aktów prawnych oraz strony www.giodo.gov.pl


Pobierz dokument
referat.pt.generalny.inspektor.ochrony.danych.doc
Rozmiar 48 KB

Wyszukiwarka