Prawo administracyjne, oprac umk 030404b, Ustawa z dnia 15 listopada 1956r

Pobierz dokument
prawo.administracyjne.oprac.umk.030404b.doc
Rozmiar 23 KB

Ustawa z dnia 15 listopada 1956r. o zmianie imion lub nazwisk.

Zmieniać imię lub nazwisko może na zasadach określonych w ustawie: 1) obywatel polski, Osoba nie posiadająca przynależności państwowej jeżeli ma miejsce zamieszkania na terytorium RP. Zmiana może również dotyczyć nazwiska rodowego kobiety, która pozostaje lub pozostawała w związku małżeńskim. Zmiana nazwiska rozciąga się na małoletnie dzieci. Nazwisko może składać się najwyżej z dwóch części. Wniosek o zmianę nazwiska lub imienia podlega uwzględnieniu jeżeli jest uzasadniony ważnymi względami.

Ważne względy: gdy wnioskodawca nosi nazwisko lub imię: 1) ośmieszające albo nie licujące z godnością człowieka, 2) o brzmieniu nie polskim, 3) posiadającym formę imienia; a także jeżeli wnioskodawca pragnie zmienić swoje nazwisko na nazwisko, którego od wielu lat używa.

Wniosek o zmianę nazwiska nie podlega uwzględnieniu: 1) gdy zachodzi uzasadniona obawa, że wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska w zamiarze ułatwienia sobie działalności przestępczej albo uchylenia się od odpowiedzialności cywilnej lub karnej, 2) gdy wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne, wsławione na polu kultury i nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że posiada członków rodziny o tym nazwisku lub jest powszechnie znany pod tym nazwiskiem.

Właściwości organów: W sprawach określonych w ustawie, w drodze decyzji adm. rozstrzyga, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, a w przypadku braku takiego miejsca- Prezydent miasta stołecznego Warszawy. Jeżeli osoba mieszka za granicą podania składa za pośrednictwem konsula RP. Organ zawiadamia o zmianie imienia lub nazwiska urzędy stanu cywilnego właściwe ze względu na miejsce sporządzenia aktu urodzenia i małżeństwa wnioskodawcy oraz miejsce sporządzenia aktów urodzeń jego małoletnich dzieci, a ponadto właściwy urząd skarbowy i organ Policji, woskową komendę uzupełnień i organy ewidencji ludności oraz Centralny Rejestr Skazanych. Określone zadania i kompetencje starosty są zadaniami z zakresu adm. rządowej, wojewodowie sprawują nadzór nad działalnością tych organów. Wojewoda jest również organem odwoławczym od orzeczeń adm. wydawanych przez organy powiatu.


Pobierz dokument
prawo.administracyjne.oprac.umk.030404b.doc
Rozmiar 23 KB

Wyszukiwarka