1450


0x01 graphic

AGH

EAIiE

Urządzenia Elektryczne

Kierunek: Elektrotechnika

Rok: III

Temat ćwiczenia:

Badanie środków ochrony przeciwporażeniowej

Ćw. nr 1

Grupa:

B

Wykonali: 1. Madej Tomasz 3. Kutek Przemysław 5. Leśniak Łukasz

2. Ludwin Andrzej 4. Lewandowski Michał 6. Ibragimow Marcin

Data wykonania ćwiczenia:

30.10.2002

Data oddania sprawozdania:

6.11.2002

Ocena:

1. Cel ćwiczenia:

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi wiadomościami z zakresu ochrony przeciwporażeniowej dotyczącej instalacji i urządzeń do 1kV.

`

2. Przebieg ćwiczenia:

I. Badanie szybkiego wyłączania w układzie modelowym.

Tabela

Układ sieciowy

Nastawy rezystorów

Iz [A]

Ud [V]

Uwagi

TN - C

odbiornik I

Rp2 max

Rud max

5,85

11,6

Zwarte zaciski:

1-2; 5-6;

13-32;

32-34

Rp2 min

Rud min

12,5

1,5

Rp2 min

Rud max

12,5

1,7

Rp2 max

Rud min

6,6

7,8

Rp2 min Rud max

13

2,1

Przerwa 32-34

Rp2 max Rud min

4,2

10,3

Przerwa 1-2

TN - S

odbiornik I

Rp1 max Rud max

5

13,3

Zwarte zaciski:

1-2; 3-4;

5-6; 33-34;

13-29

Rp1 max Rud min

6

8,7

Rp1 min Rud min

12,5

2,4

Rp1 min Rud max

12,5

3,2

Rp1 min Rud max

12,5

3,4

Przerwa 33-34

Rp1 max Rud min

4,2

10,2

Przerwa 3-4

TT

odbiornik I

Ruo min

5,8

4,8

Zwarte zaciski:

1-2; 5-6; 13-30

Ruo max

1,1

20,6

IT

odbiornik III

Ruo max

0,26

5,4

Zwarte zaciski:

7-8; 9-10; 11-12; 20-30

Ruo min

0,28

0,2

II. Pomiar impedancji pętli zwarciowej w sieci rzeczywistej w układzie TN-C i ocena skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

Schemat układu do pomiaru impedancji pętli zwarciowej

0x01 graphic

Pomiar impedancji pętli zwarcia dokonaliśmy miernikiem typu MZC- 302. Poniżej przedstawione zostały wyniki pomiaru przy dwóch wartościach rezystora Rd (max i min).

Rd

I [A]

U [V]

Z [Ω]

R [Ω]

X [Ω]

φ [°]

max

58,8

217

3,74

3,74

0,11

1,6

min

681

217

0,33

0,32

0,05

9,3

III. Badanie ochronnego wyłącznika różnicowo-prądowego.

Badaniu naszym zastał poddany wyłącznik jednofazowy różnicowo-prądowy 30 [mA]. Użyliśmy do tego miernika cyfrowego MRP-1. Miernik ten pozwala nam na bezpośrednie sprawdzenie działania wyłącznika i jego parametrów. Dokonaliśmy próbnego sprawdzenie tegoż wyłącznika różnicowo-prądowego i uzyskaliśmy następujące wyniki:

3. Wnioski

Podczas badania pierwszego układu TN-C, który jest najczęściej spotykanym układem połączeń stosowanym w instalacjach w naszym kraju mogliśmy stwierdzić na podstawie przeprowadzonych pomiarów, iż rezystancja w przewodzie ochronno-neutralnym oraz rezystancja uziemień dodatkowych przewodu PEN maja znaczący wpływ na wartości prądu zwarcia oraz na wartość napięcie dotykowego. Zmniejszenie rezystancji (z max na min) w przewodzie PEN wpływa na zmniejszenie napięcia dotykowego, a wartość prądu zwarcia wzrasta wówczas dwukrotnie. Obniżenie wartości rezystancji uziemienia dodatkowego również powoduje niewielkie obniżenie napięcia dotykowego i nieduży wzrost prądu zwarciowego. Z punktu widzenia użytkownika najkorzystniejsze jest aby rezystancja w przewodzie ochronnym miała jak najmniejszą wartość wówczas napięcie dotykowe będzie miało wartość bezpieczną.

Kolejnym badanym przez nas układem był układ TN-S. Jest to układ który posiada oddzielny przewód neutralny N i oddzielny przewód ochronny PE. Układ ten wymaga od nas sprawdzania ciągłości przewodu PE gdyż jego uszkodzenie spowoduje nie dostateczną ochronę użytkownika podczas wystąpienia zwarcia i pojawienie się napięcia niebezpiecznego na obudowie urządzenia. Tak jak w układzie wcześniejszym ( TN-C ) zmniejszenie rezystancji tylko, że tym razem w przewodzie ochronnym powoduje zmniejszenie się napięcia dotykowego, a wzrost prądu zwarcia. Przerwa przewodu ochronnego przy zasilaniu (rozwarte zaciski 3-4 ), powoduje że wpływ na napięcie dotykowe ma rezystancja uziemienia dodatkowego - warunkiem jest aby jej wartość była jak najmniejsza i wówczas zapewni to bezpieczne napięcie dotykowe na obudowie urządzenia.

Następnie badaniu naszemu zastał poddany układ sieciowy TT. Jest to układ charakteryzujący się tym, że obudowa urządzenia połączona jest z uziemieniem. W naszym przypadku uziemienie to jest zrealizowane poprzez rezystor Ru0 oddający rzeczywiste rezystancje uziemienia. Jak można zauważyć z naszym obliczeń ważne jest aby rezystancja miała jak najmniejszą wartość i wówczas wartość napięcie dotykowego będzie miała wartość bezpieczną dla użytkownika.

Ostatnim badanym układem sieciowym był układ IT, który stosowany przy średnich napięciach i jego cechą charakterystyczną jest to iż punkt gwiazdowy transformatora jest nie uziemiony, a obudowa tak jak w układzie TT jest połączona jest bezpośrednio z uziomem. I w ten układzie ważne jest aby rezystancja uziomu i przewodu ochronnego łączącego części dostępne z uziomem była jak najmniejsza co spowoduje pojawienie się najmniejszego napięcia dotykowego na obudowie urządzenia.

Pomiar impedancji pętli zwarciowej dokonaliśmy miernikiem cyfrowym który po ustawieniu sam dokonał wszelkich pomiarów które zanotowaliśmy w tabeli. Dzięki pomiarowi impedancji pętli zwarciowej można sprawdzić skuteczność szybkiego wyłączenia korzystając z zależności zp * Ia ≤ Uo, gdzie zp jest to impedancja pętli zwarcia, Ia jest to prąd który zapewni zadziałanie urządzenia ochronnego, który dobierany jest z charakterystyk czasowo-prądowych tych urządzeń, Uo jest to napięcie pomiędzy skrajnym przewodem sieci a ziemią. Przy doborze należy pamiętać o przyjęciu maksymalnego dopuszczalnego czasu wyłączania (czas ten zależy od napięcia Uo a także od warunków środowiskowych)

Badanie wyłącznika różnicowo-prądowego dokonaliśmy za pomocą miernika MRP-1. Miernik ten jest przeznaczony do badania tych urządzeń lecz tylko jednofazowych. Trzeba podkreślić że wyłączniki różnicowo-prądowe nie mogą być tylko stosowane w układach sieciowych typu TN-C. Urządzenie to zapewnia nam skuteczna ochronę przed porażeniem i charakteryzuje się dużą czułością zadziałania i szybkim czasem wyłączenia.Wyszukiwarka