Diagnoza - opis, Pedagogika UŚ, Licencjat 2010-2013, II rok - semestr zimowy, Diagnoza psychopedagogiczna dzieci I-III


Prowadzący zajęcia: Dr Danuta Krzywoń

Przedmiot : Diagnoza psychopedagogiczna dzieci w klasach I-III

Rodzaj zajęć dydaktycznych : ćwiczenia

Rok akademicki: 2011/2012

Semestr : zimowy

Wymagania rygorowe:

-obecność i aktywne uczestnictwo na zajęciach,

-teczka z materiałami diagnostycznymi,

-prezentacja i referat

-kolokwium zaliczeniowe

-praca zaliczeniowa z prezentacją : omów zaburzenie emocjonalne. Oceń publikacje w których podane zostały sposoby pracy wychowawczej i terapeutycznej z dziećmi o emocjonalnych zaburzeniach rozwoju.

Liczba punktów ECTS:

Uwagi : Przedmiot jest realizowany w formie ćwiczeń-warsztatów.

Szczegółowa tematyka zajęć dla studentów studiów dziennych i zaocznych

 1. Diagnoza i jej rodzaje - różnorodność procesu poznawania

 2. Zakres diagnozy szkolnej.

 3. Kompetencje badacza i zasady etycznego postępowania

 4. Błędy etyczne popełniane w relacji diagnostycznej

 5. Charakterystyka podstawowych metod, technik i narzędzi w diagnostyce pedagogicznej.

-Metoda sondażu diagnostycznego,

-Metoda indywidualnych przypadków,

-Podstawowe techniki w pracy pedagoga- obserwacja, wywiad, ankieta i kwestionariusze.

-Techniki socjometrii i ich zastosowanie w pracy pedagoga.

-Techniki projekcyjne w badaniu pedagogicznym - możliwości i ograniczenia.

Literatura :

 1. Czownicka A., Zalewska M., O obserwacji psychologicznej dziecka, zasady wnioskowania diagnostycznego. Psychologia rozwojowa 10/2002

 2. Ekiert-Grabowska D., Techniki socjometryczna w pracy wychowawcy klas początkowych. Katowice 1984

 3. Lepalczyk I., Badura J., Elementy diagnostyki pedagogicznej. Warszawa 1987

 4. Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków 2005

 5. Molak A., Socjometryczne techniki badawcze. Warszawa 1974

 6. Pilch T., Zasady badań pedagogicznych. Warszawa 1998

 7. Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Warszawa 2001

 8. Sęk H., Metody projekcyjne. Tradycja i współczesność. Poznań 1984

 9. Skałbania B., Diagnostyka Pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne.

Kraków 2011

 1. Szczerbak M., Wywiad - rozmowa z rodzicami jako element procedury diagnozowania dzieci zdolnych w: Partyka M., Modele opieki nad dzieckiem zdolnym. Warszawa 2000

 2. Włoch S, Włoch A., Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Warszawa 2009

 3. Wosik -Kawala D., Zubrzycka-Maciąg T., Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela.

Kraków 2011

 1. Wysocka E., Człowiek a środowisko życia. Podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy.

Warszawa 2007

14. Zaczyński W., Praca badawcza nauczyciela. Warszawa 1968

15. Ziemski S., Problemy dobrej diagnozy. Warszawa 1973

A - rola ucznia - dojrzałość szkolna

1.Test gotowości do podjęcia nauki szkolnej Alicji Szemińskiej,

2.Test Dojrzałości Szkolnej w opracowaniu Barbary Wilgockiej - Okoń

3.Oceny Dojrzałości Szkolnej Bożeny Janiszewskiej

4.Diagnoza Dojrzałości Szkolnej pięcio-i sześciolatka (aDDS)

Literatura:

1.Bąbka A., Diagnoza rozwoju ucznia rozpoczynającego edukację szkolną. Częstochowa 2004

2.Brejnak W., Czy twój przedszkolak dojrzał do nauki ? Warszawa 2006

3.Hanisz J, Grzegorzewska E., Ocena opisowa rozwoju ucznia. Warszawa 2005

4.Janiszewska B., Ocena dojrzałości szkolnej. Arkusz oceny dojrzałości. Metody badań dojrzałości.

Pomoce do badań. Warszawa 2006

5.Janiszewska B., Diagnoza dojrzałości szkolnej u progu klasy I Wesoła Szkoła - Karty ćwiczeń.

Warszawa 2009

6.Jarosz E., Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego. Katowice 2005

7.Matczak A., Dziecięca Skala Rozwojowa - nowe narzędzie diagnostyczne, w: Brejnak W., Zabłocki K., red:

Wczesna diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka z dysfunkcjami. Warszawa 2009 pomyślny start ucznia

w szkole. Biuletyn Informacyjny PTD (red); W. Brejnak

8.Rokicińska I., Kwestionariusz diagnozy dziecka rozpoczynającego naukę w klasie I. Gdańsk 2007

9.Szemińska A., (red): Zapisy do klasy pierwszej szkoły podstawowej. Warszawa 1969

10.Walkowiak M., Wrzesiak A., Szwugier D., Diagnoza ucznia w ramach indywidualizacji nauczania.

Łódź 2010

 1. Wilgocka - Okoń B. Dojrzałość szkolna. Warszawa 2003

 2. Wilgocka -Okoń B., Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich. Warszawa 2003

 3. Wysocka E., Człowiek a środowisko życia. Podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy. Warszawa 2007

 4. ZabłockiJ.K, Brejnak W. Emocjonalno-społeczne uwarunkowania dojrzałości szkolnej. Warszawa 2008

B - rola ucznia - testy do badań rozwoju ucznia

1.Test sprawności fizycznej

2.Test do badania poziomu sprawności manualnej i percepcji wzrokowej

(analizy i syntezy) H. Spionek

3.Test do badania poziomu analizy i syntezy słuchowej wyrazów I. Styczek

4.Wzory literopodobne

5.Badanie mowy i myślenia. Test S. Szumana

6.Badanie poziomu analizy i syntezy wzrokowej -puzzle

7.Badanie myślenia - porównywanie obrazków

8.Badanie tempa i techniki pisania Test E. Grzegorzewskiej

9.Test do badania czytania głośnego dla klas I-VII J. Konopnickiego,

10.Próba cichego czytania M. Grzywak-Kaczyńskiej,

11. Seria Testów do czytania i pisania dla klasy I - III Teresy Straburzyńskiej i Teresy Śliwińskiej.

12.Test Głośnego Czytania dla klas I - VII Jana Konopnickiego.

13.Test Czytania Głośnego Marii Sobolewskiej i Andrzeja Matuszewskiego.

14.Badanie tempa i techniki czytania w ujęciu Bronisława Rocławskiego.

15.Test Pomiaru Szybkości Czytania Głośnego Władysława Puśleckiego

16.Diagnoza zaburzeń mowy.

17.Rocławski B. Test ortofoniczny

16.Rozpoznawanie i identyfikacja trudności w uczeniu się - Ryzyko dysleksji, dysortografii i dysgrafii

Marty Bogdanowicz

17.Kwestionariusz Operowania Liczbami - tłumaczenie polskie Urszuli Oszwy.

18.Skala Umiejętności Matematycznych Urszuli Oszwy

Literatura :

1.Bogdanowicz M., Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym. Warszawa 1989

2.Bogdanowicz M., Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie. Gdańsk 2003

3.Bogdanowicz M., Ryzyko dysleksji, dysortografii i dysgrafii. Skala Ryzyka Dysleksji wraz z normami dla klas I-III. Gdańsk 2011

4.Gruszczyk-Kolczyńska E., Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Warszawa 2008

5.Janiszewska B., Cyferkowo Warszawa 2004

6.Janiszewska B., Diagnoza dojrzałości szkolnej u progu klasy I Wesoła Szkoła - Karty ćwiczeń.

Warszawa 2009

7.Jarosz E., Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego. Katowice 2005

8.Jarosz E., Wysocka E. Diagnoza psychopedagogiczna podstawowe problemy i rozwiązania 2006.

9.Kaja B., Diagnoza dysleksji. Bydgoszcz 2003

10.Matczak A., Dziecięca Skala Rozwojowa - nowe narzędzie diagnostyczne, w: Brejnak W., Zabłocki K., red:

Wczesna diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka z dysfunkcjami. Warszawa 2009

11.Oszwa U., Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej. Kraków 2007

12.Oszwa U., Wczesna diagnoza dziecięcych trudności w liczeniu. Kraków 2011

13.Oszwa U., Psychologiczna analiza procesów operowania liczbami u dzieci z trudnościami w matematyce.

Lublin 2009

14.Oszwa U., Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych. Kraków 2006

15.Piszczek M., Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka. Wybrane zagadnienia. Warszawa 2007

16.Puślecki W., Test Pomiaru Szybkości Czytania Głośnego. Kraków 2003

17.Rocławski B., Badanie tempa i techniki czytania. Gdańsk 1998

18.Rokicińska I., Kwestionariusz diagnozy dziecka rozpoczynającego naukę w klasie I. Gdańsk 2007

19.Skałbania B., Diagnostyka Pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne.

Kraków 2011

20.Stupnicki R, Przewęda R, Milde K., Centylowe siatki sprawności fizycznej polskiej młodzieży.

Warszawa 2003

21.Walkowiak M., Wrzesiak A., Szwugier D., Diagnoza ucznia w ramach indywidualizacji nauczania.

Łódź 2010

22.Włoch S, Włoch A., Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Warszawa 2009

23.Wysocka E., Człowiek a środowisko życia. Podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy. Warszawa 2007

C- rola członka społeczności szkolnej

1.Arkusz Zachowania się Ucznia B. Markowskiej.

2.Kwestionariusz Zachowania się Dziecka w Przedszkolu i Szkole ( CBI ) E. S. Schaefera i M. Aaronson.

3.Karta Mierzenia Postępu Uspołecznienia się Dziecka K. M. B. Bridges ( J. Konopnickiego )

4.Badanie rozwoju emocjonalno-społecznego

6.Arkusz Diagnostyczny D. H. Stotta „Dziecko w Szkole” J. Konopnickiego 1964

7.Arkusz Obserwacyjny T. M. Achenbacha

8.Test rysunkowy „Mój nauczyciel”,

9. Skala postaw wobec szkoły A. Stankowskiego,

10. Analiza wytworów ucznia,

12. Ocena zaburzeń w przystosowaniu i trudności adaptacyjnych dzieci,

13.Kwestionariusz Przystosowania Społecznego do Szkoły E. Jackowskiej 1980

14.Skala Nieprzystosowania Społecznego (SNS) L. Pytki.

Literatura :

 1. Chermet-Carroy S., Zrozum rysunki dziecka, czyli jak interpretować rysunki małych dzieci. Łódź 2005

 2. Ekiert-Grabowska D., Techniki socjometryczna w pracy wychowawcy klas początkowych. Katowice 1984

 3. Gryniku I., Tuszyńska-Bogucka V., Psychorysunek tematyczny „ Mój nauczyciel jako metoda diagnozy sytuacji szkolnej dziecka. W: Gaś Z., red: Szkoła i nauczyciel w percepcji uczniów. Warszawa 1999

 4. Gryniku I., Tuszyńska-Bogucka V., Test rysunku nauczyciela jako metoda diagnozy sytuacji szkolnej. „Psychologia Wychowawcza” nr 3

 5. Jarosz E., Wysocka E. Diagnoza psychopedagogiczna podstawowe problemy i rozwiązania 2006.

 6. Kmiecik -Baran K., Narzędzia do rozpoznawania zagrożeń społecznych w szkole. Gdańsk 2000

 7. Markowska B., Szafraniec H., Podręcznik do Arkusza Zachowania się ucznia B. Markowskiej, w: Choynowski M., red: Testy psychologiczne w poradnictwie wychowawczo-zawodowym. Warszawa 1977

 8. Matczak A., Dziecięca Skala Rozwojowa - nowe narzędzie diagnostyczne, w: Brejnak W., Oszwa U., Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej. Kraków 2007

 9. Piszczek M., Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka. Wybrane zagadnienia. Warszawa 2007

 10. Sęk H., Metody projekcyjne. Tradycja i współczesność. Poznań 1984

 11. Skałbania B., Diagnostyka Pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne. Kraków 2011

 12. Walkowiak M., Wrzesiak A., Szwugier D., Diagnoza ucznia w ramach indywidualizacji nauczania. Łódź 2010

 13. Włoch S, Włoch A., Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Warszawa 2009

 14. Woynowska-Sołdan., Badanie klimatu społecznego klasy techniką wypracowania „Remedium” ( styczeń)

 15. Wysocka E. Zagrożenia społeczne w szkole - wymiar diagnoza i przeciwdziałanie. Perspektywa teoretyczno - pragmatyczna, ( w : ) Goździcka - Piotrowska M., Zduniak A.,

 16. Wysocka E., Człowiek a środowisko życia. Podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy. Warszawa 2007

 17. Zwierzyńska E., Matuszewski A., Kwestionariusz „Ja i moja szkoła”. Warszawa 2002

D - Diagnozowanie fobii szkolnej.

1.Testy do badania lęku szkolnego,

2.Kwestionariusz „Ja i Moja Szkoła”, E. Zwierzyńskiej i A. Matuszewskiego

3.Skala odmowy uczęszczania do szkoły Kearney, Silverman 1993,

4.Skala Nieprzystosowania Społecznego (SNS) L. Pytki.

5. Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych (SNOS) S. Rimm

Literatura :

 1. Dyrda B., Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć jako niepowodzenie szkolne uczniów zdolnych. Diagnoza i terapia. Kraków 2000

 2. Gryniku I., Tuszyńska-Bogucka V., Psychorysunek tematyczny „ Mój nauczyciel jako metoda diagnozy sytuacji szkolnej dziecka. W: Gaś Z., red: Szkoła i nauczyciel w percepcji uczniów. Warszawa 1999

 3. Gryniku I., Tuszyńska-Bogucka V., Test rysunku nauczyciela jako metoda diagnozy sytuacji szkolnej. „Psychologia Wychowawcza” nr 3

 4. Jarosz E., Wysocka E. Diagnoza psychopedagogiczna podstawowe problemy i rozwiązania 2006.

 5. Kmiecik -Baran K., Narzędzia do rozpoznawania zagrożeń społecznych w szkole. Gdańsk 2000

 6. Oszwa U., Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej. Kraków 2007

 7. Skałbania B., Diagnostyka Pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne. Kraków 2011

 8. Winiarski M. Niepowodzenie szkolne, ( w : ) Lalak D., Pilch T. ( red. ) Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej ( 1999 )

 9. Włoch S, Włoch A., Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Warszawa 2009

 10. Wysocka E., Człowiek a środowisko życia. Podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy. Warszawa 2007

 11. Zwierzyńska E., Matuszewski A., Kwestionariusz „Ja i moja szkoła”. Warszawa 2002

E -Diagnoza środowiska rodzinnego

1.Kwestionariusz do badania postaw rodzicielskich M. Ziemskiej,

2.Kwestionariusz do badania postaw rodzicielskich M. Plopy,

3.Techniki projekcyjne w rozpoznawaniu sytuacji rodziny,(rysunek człowieka, rodziny, drzewa),

4.Techniki werbalne i ich wykorzystywanie przez pedagoga: test niedokończonych historyjek.

5.Działania diagnostyczne w rozpoznawaniu zjawiska krzywdzenia dziecka.

Literatura:

 1. Braun-Gałkowska., Test Rysunku Rodziny. Lublin 1991

 2. Chermet-Carroy S., Zrozum rysunki dziecka, czyli jak interpretować rysunki małych dzieci. Łódź 2005

 3. Frydrychowicz A., Rysunek rodziny. Warszawa 1996

 4. Gryniku I., Tuszyńska-Bogucka V., Psychorysunek tematyczny „ Mój nauczyciel jako metoda diagnozy sytuacji szkolnej dziecka. W: Gaś Z., red: Szkoła i nauczyciel w percepcji uczniów. Warszawa 1999

 5. Jarosz E., Wysocka E. Diagnoza psychopedagogiczna podstawowe problemy i rozwiązania 2006.

 6. Karłyk A., Diagnoza przemocy domowej dziecka. „Szkoła Specjalna” nr 4/ 2005

 7. Lisowska E., Przemoc wobec dziecka. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie. Kielce 2005

 8. Sęk H., Metody projekcyjne. Tradycja i współczesność. Poznań 1984

 9. Skałbania B., Diagnostyka Pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne. Kraków 2011

 10. Szczerbak M., Wywiad - rozmowa z rodzicami jako element procedury diagnozowania dzieci zdolnych w: Partyka M., Modele opieki nad dzieckiem zdolnym. Warszawa 2000

 11. Walkowiak M., Wrzesiak A., Szwugier D., Diagnoza ucznia w ramach indywidualizacji nauczania. Łódź 2010

 12. Wysocka E., Człowiek a środowisko życia. Podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy. Warszawa 2007

 13. Ziemska M., Kwestionariusz dla rodziców do badania postaw rodzicielskich, Warszawa 1981

F -Identyfikacja zachowań agresywnych-opis narzędzi pomiaru agresji,

1.Kwestionariusz zachowań agresywnych w sytuacji ekspozycji społecznej,

2.Arkusz Obserwacyjny Zachowania Z. Bartkowicz,

3.Ankieta Skala „A”-Agresor, Skala „O”-ofiara K. Kmiecik-Baran,

4.Kwestionariusz „Nastroje i humory” A. Buss, A. Durkee,

Literatura :

 1. Borecka-Bernat D., Zachowania agresywne i nieśmiałe młodzieży w sytuacji ekspozycji społecznej. Wrocław 1998

 2. Jarosz E., Wysocka E. Diagnoza psychopedagogiczna podstawowe problemy i rozwiązania 2006.

 3. Karłyk A., Diagnoza przemocy domowej dziecka. „Szkoła Specjalna” nr 4 2005

 4. Kmiecik -Baran K., Narzędzia do rozpoznawania zagrożeń społecznych w szkole. Gdańsk 2000

 5. Skałbania B., Diagnostyka Pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne. Kraków 2011

 6. Wysocka E. Zagrożenia społeczne w szkole - wymiar diagnoza i przeciwdziałanie. Perspektywa teoretyczno - pragmatyczna, ( w : ) Goździcka - Piotrowska M., Zduniak A., (red.) Edukacja w społeczeństwie "ryzyka". Bezpieczeństwo jako wartość ( 2007)

 7. Wysocka E., Człowiek a środowisko życia. Podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy. Warszawa 2007

G - Problematyka zaburzeń rozwoju psychoruchowego:

1.nadruchliwość,

2.depresja i mania,

3.zaburzenia lękowe,

4.mutyzm wybiórczy,

5.upośledzenie umysłowe,

6.zanieczyszczanie kałem,

7.zaburzenia więzi,

Literatura :

 1. Brągiel J., Zrozumieć dziecko skrzywdzone. Opole 1996

 2. Czownicka A., Zalewska M., O obserwacji psychologicznej dziecka, zasady wnioskowania diagnostycznego. Psychologia rozwojowa 10/2002

 3. Gałkowski T. Dzieci specjalne troski. Warszawa 1979

 4. Greszta E., Wieź emocjonalna i sposoby jej badania. „Psychologia Wychowawcza, nr 1/2000

 5. Kałkowski A., Zaburzenia zachowania, w: Wolańczyk T., Komander J., red. Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci, Warszawa 2005

 6. Kostrzewski J., Diagnoza odchyleń od normy, w: Pomykało W, Encyklopedia Pedagogiczna, Warszawa 1993

 7. Oszwa U., Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej. Kraków 2007

 8. Piszczek M., Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka. Wybrane zagadnienia. Warszawa 2007

 9. Seligman M.E., Walker E.F., Rosenhan D.L., Psychopatologia, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003,

 10. Skałbania B., Diagnostyka Pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne. Kraków 2011

 11. Włoch S, Włoch A., Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Warszawa 2009

 12. Wysocka E., Człowiek a środowisko życia. Podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy. Warszawa 2007

 13. Zimbardo P.G., Johnson R.L., McCann V., Psychologia - kluczowe koncepcje. Psychologia osobowości, PWN, Warszawa 2010

H -Uczeń z ADHD - rozpoznawanie i formy pomocy pedagogicznej,

Literatura :

 1. Dudek M., Nieprzystosowanie społeczne dzieci a ADHD Warszawa 2009

 2. Kowalik-Olubińska M., Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo-problemy wczesnej diagnozy i interwencji, w: Włoch S., red: Edukacja przedszkolna w teorii i praktyce. Opole 2006

 3. Munden A, Arcelus J., ADHD nadpobudliwość ruchowa : poradnik dla rodziców, nauczycieli, lekarzy i terapeutów. Warszawa 2006

 4. Neuhaus C., Dziecko nadpobudliwe : jak zrozumieć objawy i znaleźć odpowiednie rozwiązanie / konsultacja naukowa Tadeusz Gałkowski. - Warszawa 2005

 5. Jarosz E., Wysocka E. Diagnoza psychopedagogiczna podstawowe problemy i rozwiązania 2006.

 6. Oszwa U., Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej. Kraków 2007

 7. Skałbania B., Diagnostyka Pedagogiczna. Kraków 2011

 8. Walkowiak M., Wrzesiak A., Szwugier D., Diagnoza ucznia w ramach indywidualizacji nauczania. Łódź 2010

 9. Wysocka E., Człowiek a środowisko życia. Podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy. Warszawa 2007

I -Diagnoza i praca z uczniem zdolnym,

Literatura :

 1. Czaja-Chudyba I., Jak rozwijać zdolności dziecka ?Warszawa 2009

 2. Czaja-Chudyba I., Odkrywanie zdolności dziecka. Kraków 2005

 3. Eby J.W, Smutny J.F. Jak kształcić uzdolnienia dzieci i młodzieży. Warszawa 1998

 4. Lewis D., Jak wychować zdolne dziecko. Gdańsk 2000

 5. Ptaszyńska W., Kryteria uzdolnień plastycznych. Warszawa 1982

 6. Skałbania B., Diagnostyka Pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne. Kraków 2011

 7. Drouin C, Dubos A., Sprawdź zdolności i inteligencję swojego dziecka, Otwock 1993.

J -Diagnoza i terapia z uczniem zagrożonym uzależnieniami,

 1. Uzależnienie od komputera i Internetu

 2. Uzależnienie od narkotyków, leków, środków odurzających, alkoholu, papierosów i dopalaczy

Literatura :

 1. Baran-Furga H., Steinbarth-Chmielewska K., Uzależnienia. Obraz kliniczny i leczenie, Warszawa 1999

 2. Jakubik Andrzej, "Zespół uzależnienia od Internetu", Studia Psychologica, 3, 133-142, 2002 r.

 3. Pasek Marzena, "Narkotyki? Na pewno nie moje dziecko", Toret, Warszawa 1998 r.

 4. Raczkowska Jadwiga, Woyciechowska Teresa D., "Problemy zagrożenia młodzieży uzależnieniem (diagnoza i terapia)", Centralny Ośrodek Metodyczny Poradnictwa Wychowawczo-Zawodowego Ministerstwa Edukacji Narodowej, Warszawa 1993 r.

 5. Serwin Kazimierz, "Złe strony sieci", "PC Format nr 5 (9) maj 2001" str. 12-13.

 6. Siemieniecki Bronisław, Wojciech Lewandowski, "Internet w szkole", Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1998 r.

K- Diagnoza lateralizacji i leworęczności.

Literatura :

 1. Bogdanowicz M., Leworęczność u dzieci. Warszawa 1992

 2. Krzywoń D., Twórcza postawa młodzieży o różnym typie lateralizacji. UŚ. Katowice 2003.

 3. Krasowicz G., Język, czytanie i dysleksja. Lublin 1997.

 4. Meyer R., Poradnik dla leworęcznych, Warszawa 1995.

 5. Spionek H., Dziecko leworęczne, Warszawa 1964.

 6. Spionek H., Powstawanie orientacji w prawej i lewej stronie schematu ciała w ontogenezie, Warszawa 1961

 7. Zazzo R., Metody psychologicznego badana dziecka, Warszawa 1974.

 8. Krzywoń D., Leworęczność - błąd natury czy dar od Boga? Wyd. Librus. Katowice 2005.

 9. Walkowiak M., Wrzesiak A., Szwugier D., Diagnoza ucznia w ramach indywidualizacji nauczania. Łódź 2010

Kolokwium zaliczeniowe, prezentacje, referaty i zaliczenie przedmiotu

1

1Wyszukiwarka