zal III dla IV r (termin I i II) 2009-2010, Giełdy z farmy

Pobierz dokument
zal.iii.dla.iv.r.termin.i.i.ii.2009.2010.gieldy.z.doc
Rozmiar 122 KB

1. Nieprawdą jest, że synteza czynników krzepnięcia II, VII, IX i X ulega zahamowaniu po zastosowaniu:

a. klopidogrelu

b. poch. hydroksykumaryny

c. leków defibrynujących

d. odp. a., b.

e. odp. a., c.

2. Do receptorów metabotropowych zaliczysz:

  1. receptor nikotynowy w płytce nerwowo-mięśniowej

  2. receptor nikotynowy w zwoju wegetatywnym

  3. receptor α -adrenergiczny

  4. odp. a. i b.

  5. odp. b. i c.

3. Wszystkie zdania są prawdziwe za wyjątkiem:

a. agoniści receptorów α2 adrenergicznych pobudzają funkcje neuronów adrenergicznych

b. agoniści receptorów β2 adrenergicznych rozkurczają mm. gładkie oskrzeli, macicy, naczyń

c. receptor β-adrenergiczny jest metabotropowy

d. receptor muskarynowy jest metabotropowy.

e. odp. a. i b.

4. Drżenia mięśniowe, kołatania serca, tachykardia, nerwowość, hipokaliemia, paradoksalny skurcz oskrzeli, to działania niepożądane do:

a. leków blokujących receptory β

b. efedryny

c. β- adrenomimetyków

d. adrenaliny i dopaminy

e. wszystkich sympatykomimetyków

5. Indapamid, to:

a. silny lek moczopędny

b. przede wszystkim ma działanie wazodilatacyjne

c. wywiera efekt hipotensyjny

d. odp. b. i c.

e. wszystkie odp. są prawdziwe

6. Nieprawdą jest, że:

 1. stosując warfarynę, aceonokumarol kontroluje się czas protrombinowy i współczynnik INR

 2. stosując heparynę kontroluje się czas protrombinowy i współczynnik INR

 3. stosując heparynę kontroluje się czas krzepniecia i APTT

 4. stosując warfarynę, aceonokumarol kontroluje się czas krzepnięcia i APTT

 5. odp. jest b. i d.

7. Działa bezpośrednio i pośrednio symptykomimetycznie, działa ośrodkowo pobudzająco, podnosi ciśnienie tętnicze, rozkurcza mm. gładkie oskrzeli - to charakterystyka:

  1. amfetaminy

  2. dobutaminy

  3. doksazosyny

  4. efedryny

  5. adrenaliny

8. Epinefryna:

 1. powoduje rozszerzenie tt. nerkowych co jest korzystne we wstrząsie kardiogennym

 2. podaje się ją podskórnie we wstrząsie anafilaktycznym lub może być dodawana do leków znieczulających miejscowo

 3. jest skuteczna po podaniu p.o. i i.v.

 4. podawana jest we wlewie dożylnym dla szybkiego podniesienia ciśnienia tętniczego

 5. odp. a. i d.

 1. Zaburzenia przewodnictwa w sercu, skurcz oskrzeli, zaburzenia ze strony o.u.n., hipotensja, zmiany zakresie lipidów krwi mogą pojawić się po:

a. β -blokerach

b. β- adrenomimetykach

c. α -blokerach

d. dihydralazynie i todralazynie

e. agonistach receptorów imidazolinowych

10. Kardioselektywne (czyste, bez dodatkowych działań) β -blokery to:

a. propranolol, acebutolol

b. karwedilol, pindolol

c. bisoprolol, metoprolol

d. acebutolol, celiprolol

e. odp. b. i c.

11. Nieprawdą jest, że:

a. etamsylat zwiększa adhezję płytek i uszczelnia ścianę naczyń

b. fitomenadion to naturalna witamina K i należy ja podawać podskórnie, domięśniowo, doustnie

c. witaminy K biorą udziału w syntezie czynnika II, VII, IX i X w wątrobie

d. kwas aminokapronowy jest aktywatorem plazminogenu

e. witamina K2 jest syntetyzowana przez bakterie jelitowe

12. Efekt z odbicia (objaw rebound) dotyczy m.in. β -blokerów i wiąże się z tym, że:

 1. zwiększa się ilość receptorów β i uwalnianie NA przy długim stosowaniu tych leków

 2. nagłe odstawienie leku grozi skokiem ciśnienia, wystąpieniem dolegliwości wieńcowych nawet zawałem serca

 3. należy powoli odstawiać lek

d. wszystkie odp. są prawdziwe

e. wszystkie odp. są fałszywe

13. Do anemizacji śluzówki nosa, spojówek, gardła, zatok można użyć wszystkie środki za wyjątkiem:

  1. efedryny

  2. midodryny

  3. nafazoliny

  4. ksylometazoliny

  5. fenylefryny

14. Nasilenie wydzielania śliny i łez, jaskra, atonie pęcherza moczowego i jelit, choroba Alzheimera - to wskazania dla:

a. parasympatykolityków

b. estrów choliny i alkaloidów o działaniu cholinomimetycznym bezpośrednim

c. inhibitorów acetylocholinesterazy

d. prawdziwe b. i c.

e. wszystkie odp. są prawdziwe

15. Prawdziwe jest zdanie:

a. atropina nie wpływa na ośrodkowy układ nerwowy

b. atropina polepsza przewodnictwo w układzie przewodzącym serca, hamuje wydzielanie gruczołów zewnątrzwydzielniczych, rozszerza źrenicę

c. atropina rozkurcza rozkurcza mm. poprzecznie prążkowane

d. prawdziwe b. i c.

e. wszystkie odp. są prawdziwe

16. Wskazania dla leków cholinolitycznych, to wszystkie za wyjątkiem:

a. choroba Parkinsona, skurcze mm. gładkich narządów jamy brzusznej

b. skurcz oskrzeli, badanie dna oka

c. rozedma płuc

d. choroba lokomocyjna, w leczeniu biegunek

e. choroba wrzodowa

17. Zaznacz, które leki można zastosować w terapii niewydolności serca :

a. enalapryl, furosemid, losartan, karwedilol

b. ramipryl, kwas acetylosalicylowy, glikozydy cebuli morskiej, metylodigoksynę

c. leki sodopędne, leki działające -inotropowo, nitraty, leki blokujące receptory β

d. dopamia, dobutamina, noradrenalina

e. wszystkie odp. są prawdziwe

18. Prawdziwe jest zdanie:

a. glikozydy nasercowe pobudzają czynność węzła zatokowego i zwalniają czynność serca

b. wpływają +ino, -chrono, -dromotropowo

c. mogą zadziałać -batmotropowo w przypadku hyperkaliemii

d. działanie +intropowe zależy od pobudzania ATP-azy zależnej od sodu i potasu

e. prawdziwe b. i d.

19. W przewlekłej niewydolności nerek i do diurezy wymuszonej wykorzystuje się:

  1. diuretyki pętlowe

  2. antagonistów aldosteronu

  3. diuretyki osmotyczne

  4. diuretyki oszczędzające potas

e. wszystkie odp. są prawdziwe

20. W zatruciu glikozydami nasercowymi nie występuje:

a. ciężka niewydolność oddechowa i niewydolność nerek

b. bigeminia i trigeminia komorowa jako wczesny objaw

c. zaburzenia widzenia i zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego

d. blok zatokowo-przedsionkowy jest rzadkim objawem

e. może towarzyszyć hipokaliemia, hipomagnezemia, które ułatwiają wystąpienie zatrucia

21. Nieprawdą jest, że w niedokrwistości mikrocytarnej niedobarwliwej stosuje się:

a. tylko doustne preparaty żelaza

b. preparaty żelaza dwuwartościowego

c. witaminę B12 i kwas foliowy

d. preparaty żelaza trójwartościowego

e. odp. a. i c.

22. Do stabilizatorów błony komórkowej nie należą:

a. fenytoina, fenazolina

b. werapamil, diltiazem

c. chinidyna, meksyletyna

d. propafenon, lignokaina,

e. metoprolol, acebutolol

23. Głównym wskazaniem do zastosowania fenytoiny są:

  1. niemiarowości poglikozydowe

  2. ostra niewydolność serca

  3. niemiarowości po atropinie

  4. bloki przewodnictwa w sercu

  5. prawdziwe a. i c

24. Triazotan glicerolu to:

  1. lek o nazwie handlowej Sorbonit i hamuje agregację płytek

  2. nazwa synonimowa monoazotan izosorbidu i zmniejsza obciążenie serca

  3. nitrogliceryna, która przede wszystkim rozszerza naczynia żylne

  4. nitrogliceryna, która przede wszystkim rozszerza naczynia wieńcowe i to tłumaczy jej działanie znoszące ból dławicowy

  5. nitrogliceryna, która przede wszystkim zmniejsza siłę skurczu serca

25. Leki blokujące receptory β, antagoniści kanałów wapniowych stosuje się w przewlekłej chorobie wieńcowej, ponieważ:

  1. ekonomizują pracę serca

  2. poprawiają procesy metaboliczne w sercu

  3. niektóre mogą rozszerzać naczynia wieńcowe

d. wszystkie odp. są prawdziwe

e. odp. a. i c.

26. Zjawisko tolerancji dotyczy:

  1. anagonistów Ca

  2. β - blokerów

  3. azotanów

  4. IKA

  5. prawdziwe a. i b.

27. Zaznacz prawdziwe zdanie:

  1. aminy katecholowe to: noradrenalina, adrenalina, izoprenalina, fenylefryna

  2. endogenne aminy katecholowe to: noradrenalina, adrenalina, lewodopa

  3. biosynteza amin katecholowych odbywa się w kolejności: dopamina, noradrenalina, adrenalina

  4. selektywni agoniści receptorów α2 adrenergicznych to: klonidyna, metyldopa, guanfacyna

  5. prawdziwe jest c. i d.

28. W nadciśnieniu samoistnym można zastosować farmakoterapię lekami:

a. moczopędnymi, lekami blokującymi receptory β-adrenergiczne, nitratami

b. α adrenomimetykami, lekami moczopędnymi, blokującymi receptory β, antagonistami kanałów wapniowych

c. lekami moczopędnymi, lekami blokującymi receptory α lub β adrenergiczne, antagonistami kanałów wapniowych, inhibitorami konwertazy angiotensyny, lekami blokującymi receptor angiotensynowy

d. wszystkie odp. są prawdziwe

e. wszystkie odp. są fałszywe

29. Stosowanie tiazydów, leków tiazydopodobnych, diuretyków pętlowych zagrożone jest:

 1. osteoporozą, hiperkaliemią

 2. encefalopatią wątrobową, jaskrą

 3. hipokaliemią, hiperurikiemią

 4. hipoglikemią, hiperlipidemią

 5. wszystkie odp. są prawdziwe

30. Klonidyna:

 1. jest lekiem hipotensyjnym

 2. wpływa na receptory obwodowe postsynaptyczne

 3. pobudza receptory α2 adrenergiczne w jadrze pasma samotnego

 4. stosowana jest w leczeniu zespołu odstawiennego w uzależnieniu od opioidów

e. za wyjątkiem odp. b. wszystkie są prawdziwe

1. Prawdziwe jest zdanie, że:

a. receptory α1 adrenergiczne mogą być związane z fosfolipazą C

b. receptory α2 adrenergiczne pobudzają aktywność cyklazy adenylanowej

c. receptory β adrenergiczne hamują aktywność cyklazy adenylanowej

d. pobudzenie receptorów M1 , M3 prowadzi do zwiększenia stężenia jonów wapnia w cytozolu i np. skurczu mm. gładkich

e. prawdziwa odp. a. i d.

2. Do α -adrenomimetyków zaliczysz:

a. noradrenalinę, adrenalinę, dopaminę

b. noradenalinę, fenylefrynę, ksylometazolinę

c. dihydroergotaminę, efedrynę, midodrynę

d. nafazolinę, tolazolinę, hydrazynoftalazynę

e. odp. a. i b.

3. W nadciśnieniu samoistnym można zastosować farmakoterapię lekami:

a. moczopędnymi, lekami blokującymi receptory β-adrenergiczne, glikozydami nasercowymi, nitratami

b. α- adrenomimetykami, lekami moczopędnymi, blokującymi receptory β, antagonistami kanałów wapniowych

c. lekami moczopędnymi, lekami blokującymi receptory α lub β adrenergiczne, antagonistami kanałów wapniowych, inhibitorami konwertazy angiotensyny

d. wszystkie odp. są prawdziwe

e. wszystkie odp. są fałszywe

4. Do selektywnych agonistów receptorów β2 adrenergicznych zaliczysz:

a. orcyprenalina, adrenalina, salbutamol

b. izoprenalina, dobutamina, formoterol

c. metoprolol, bisoprolol, acebutolol

d. salbutamol, fenoterol, salmeterol

e. odp a. i d.

5. Zaznacz prawdziwe zdanie:

  1. aminy katecholowe to: noradrenalina, adrenalina, izoprenalina, fenylefryna

  2. endogenne aminy katecholowe to: noradrenalina, adrenalina, lewodopa

  3. biosynteza amin katecholowych odbywa się w kolejności: dopamina, noradrenalina, adrenalina

  4. selektywni antagoniści receptorów α2 adrenergicznych to: klonidyna, metyldopa, guanfacyna

e. wszystkie odp. są prawdziwe

6. Doksazosyna:

  1. blokuje postsynaptyczne rec. α1 adrenergiczne selektywnie

  2. jest to poch. alkaloidów sporyszu

  3. stosowana jest w łagodnym przeroście gruczołu krokowego

  4. wskazana jest w nadciśnieniu tętniczym

  5. za wyjątkiem odp. b. wszystkie są prawdziwe

7. Nieprawdą jest, że klonidyna:

 1. jest sympatykolitykiem

 2. wpływa na odcinek postsynaptyczny neuronu pozazwojowego

 3. pobudza receptory α2 adrenergiczne w jadrze pasma samotnego

 4. może być używana w leczeniu zespołu odstawiennego w uzależnieniu od opioidów

e. obniża ciśnienie krwi

8. Wskazania do β -blokerów to wszystkie za wyjątkiem:

 1. zaburzenia przewodnictwa w sercu, choroby naczyń obwodowych

 2. nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca

 3. nadczynność tarczycy, kardiomiopatie

 4. jaskra, choroba Parkinsona

 5. odp. b. i d.

9. β -blokery działają hipotensyjnie, ponieważ:

 1. wszystkie rozszerzają naczynia tętnicze

 2. zmniejszają wydalanie sodu i wody

 3. upośledzają kurczliwość serca i zmniejszają pojemność minutową serca

 4. hamują układ RAA i zmn. ośrodkową impulsację współczulną

 5. prawdziwe c. i d.

10. Losartan:

 1. należy do grupy IKA

 2. stosowany jest w leczeniu nadciśnienia samoistnego

 3. ma także działanie moczopędne

 4. najważniejszym działaniem niepożądanym jest skurcz oskrzeli związany z nagromadzeniem bradykininy

 5. odp. b. i c.

11. Objawy zatrucia muskaryną znosi:

 1. pilokarpina

 2. fizostygmina

 3. homatropina

 4. atropina

e. wszystkie odp.są fałszywe

12. Butylobromek skopolaminy:

 1. nie wykazuje wpływu na o.u.n.

 2. hamuje skurcze mm. gładkich p.pokarmowego, dróg moczowych, żółciowych

 3. to syntetyczny cholinolityk

 4. wszystkie odp. są prawdziwe

 5. tylko odp. a. i b.

13. Prawdziwe jest zdanie:

a. hioscjamina i tropikamid to alkaloidy tropinowe

b. Scopolan i ipratropium to syntetyczne parasympatykomimetyki

c. po cholinolitykach mogą wystąpić: suchość w jamie ustnej, światłowstręt, tachykardia, trudności w oddawaniu moczu

d. atonia jelit, przerost gruczołu krokowego są wskazaniami do stosowania leków cholinolitycznych

e. odp. c. i d.

14. Zaznacz wskazanie/a do glikozydów nasercowych:

 1. komorowe zaburzenia rytmu serca

 2. szybkie nadkomorowe zaburzenia rytmu serca u chorego z hipokaliemią

 3. przewlekła niewydolność serca z migotaniem przedsionków

 4. przewlekła niewydolność serca z zaburzeniami przewodnictwa w sercu

 5. odp. b. i d.

15. Zaznacz leki moczopędne o silnym działaniu:

 1. metyloksantyny, tialorid

 2. torasemid, furosemid

 3. diuramid, klopamid

 4. spironolakton, triamteren

 5. acetazolamid, aldakton

16. Stosowanie tiazydów, leków tiazydopodobnych, diuretyków pętlowych zagrożone jest:

 1. osteoporozą, hiperkaliemią

 2. encefalopatią wątrobową, jaskrą

 3. hipokaliemią, hiperurikiemią

 4. hipoglikemią, hiperlipidemią

 5. prawdziwe jest c. i d.

17. Zaznacz leki zmniejszające automatyzm serca bez zahamowania przewodnictwa:

 1. lidokaina. meksyletyna

 2. werapamil, atropina

 3. orcyprenalina, prokainamid

 4. propranolol, werapamil

 5. bisoprolol, diltiazem

18. Lekiem z wyboru w komorowych zaburzeniach rytmu jest:

 1. bisoprolol

 2. glikozydy nasercowe

 3. podanie pozajelitowe soli potasu

 4. lidokaina i.v.

 5. lidokaina p.o.

19. Antagoniści Ca w klasyfikacji Vaughan'a Williama stanowią;

 1. grupę IV

 2. grupę II

 3. nie są ujęte w tym podziale

 4. grupę leków przedłużających czas trwania potencjału czynnościowego

 5. stabilizatory błony komórkowej

20. W napadzie dławicy piersiowej stosuje się:

 1. triazotan glicerolu

 2. diazotan izosorbidu

 3. monoazotan izosorbidu

 4. poch. dihydropirydyny

 5. prawdziwe a. i b.

21. Nie podaje się w chorobie niedokrwiennej serca :

 1. kwasu acetylosalicylowego

 2. simwastatyny

 3. leków przeciwzakrzepowych

 4. spironolaktonu

 5. leków zwiększających fibrynolizę

22. Nieprawdą jest, że:

 1. enoksaparyna to heparyna drobnocząsteczkowa

 2. małe dawki stężonych roztworów soli heparyny niefrakcjonowanej stosowane są podskórnie

 3. heparyny drobnoczasteczkowe wykazuja silniejszą aktywność anty- Xa

 4. heparyny drobnoczasteczkowe wykazuja silniejszą aktywność anty- IIa

 5. heparyna klasyczna może hamować tworzenie trombiny i neutralizować ją

23. Nieprawdą jest, że:

 1. heparyny nie można stosować w ciąży

 2. heparyna działa antykoagulacyjnie in vivo i in vitro

 3. heparyna działa pośrednio przez aktywację antytrombiny III

 4. u chorych leczonych przewlekle heparyną stopniowo zmniejsza się stężenie antytrombiny III, co może zwiększać tendencje do zakrzepów

 5. heparynę można podawać wziewnie

24. Nieprawdą jest, że powstawaniu zakrzepów zapobiegają:

a. tiklopidyna i klopidogrel

b. hirudyna

c. analogi prostacykliny

d. kwas acetylosalicylowy

e. trombina i cyklonamina

25. W przedawkowaniu doustnych antykoagulantów podaje się:

a. siarczan protaminy

b. jony Ca

c. witaminę K

d. aprotyninę

e. odp. a. i c.

26. Zaznacz prawdziwe zdania:

a. kwas foliowy poprawia obraz hematologiczny w niedokrwistości megaloblastycznej

b. witaminę B12 stosuje się we wstrzyknięciach dożylnych

c. metotrexat jest antagonistą kwasu foliowego

d. prawdziwe jest a. i b.

e. prawdziwe jest a. i c.

27. Prawdziwe jest zdanie:

a. atropina wpływa na ośrodkowy układ nerwowy w dawkach wyższych od terapeutycznych

b. atropina hamuje przewodnictwo w układzie przewodzącym serca

c. atropina kurczy mm. gładkie oskrzeli

d. prawdziwe a. i b.

e. wszystkie odp. są prawdziwe

28. Wskazania dla leków cholinolitycznych, to wszystkie za wyjątkiem:

a. choroba Parkinsona, skurcze mm. gładkich narządów jamy brzusznej

b. skurcz oskrzeli, badanie dna oka

c. rozedma płuc

d. choroba lokomocyjna, w leczeniu biegunek

e. choroba wrzodowa

29. Nasilenie wydzielania śliny i łez, jaskra, atonie pęcherza moczowego i jelit, choroba Alzheimera - to wskazania dla:

a. parasympatykolityków

b. estrów choliny i alkaloidów o działaniu cholinomimetycznym bezpośrednim

c. inhibitorów acetylocholinesterazy

d. prawdziwe b. i c.

e. wszystkie odp. są prawdziwe

30. Zjawisko tolerancji dotyczy:

a. anagonistów Ca

b. β - blokerów

c. azotanów

d. IKA

e. prawdziwe a. i b.


Pobierz dokument
zal.iii.dla.iv.r.termin.i.i.ii.2009.2010.gieldy.z.doc
Rozmiar 122 KB

Wyszukiwarka