Rozdzial 7 PradniceSilniki teoria, Elektra


Rozdział 7

Prądnice i silniki

7.1. Podstawowe równania opisujące obwody w maszynach

elektrycznych

7.1.1. Silniki asynchroniczne

Zależności podstawowe

Prędkość obrotowa pola magnetycznego stojana

0x01 graphic

0x01 graphic

p - liczba par biegunów w stojanie

f1 [Hz] - częstotliwość sieci zasilającej

Względna różnica prędkości pola magnetycznego (n1) i wału silnika (n) jest tzw. poślizgiem w silniku asynchronicznym

0x01 graphic
lub 0x01 graphic

0x01 graphic

Siła elektromotoryczna indukowana w uzwojeniu stojana i wirnika silnika asynchronicznego wynoszą kolejno

0x01 graphic

0x01 graphic

gdzie:

N1 i N2 - liczby zwojów uzwojenia stojana i wirnika

0x01 graphic
- częstotliwość prądu w uzwojeniach wirnika

0x01 graphic
- współczynniki uwzględniające konstrukcję uzwojeń

Ponieważ pole magnetyczne w uzwojeniu wirnika wiruje względem pola stojana z prędkością 0x01 graphic
to częstotliwość prądu w wirniku można obliczyć wykorzystując pojęcie poślizgu:

0x01 graphic

Moc czynna pobierana przez silnik z sieci wynosi

0x01 graphic

gdzie

U1 oraz I1 - napięcie i prąd zasilania silnika

Moc na wale silnika jest mniejsza ze względu na sprawność η silnika

0x01 graphic

gdzie

M [Nm] jest momentem obrotowym na wale silnika

Uwzględniając parametry elektryczne takie jak oporność R2 [Ω] fazy uzwojenia wirnika oraz reaktancję X2 [Ω] tego uzwojenia, dla silnika trójfazowego można podać wzór na moment elektromagnetyczny działający na wirnik

0x01 graphic

0x08 graphic

Poślizg przy którym moment Me ma maksymalną wartość Mmax, można określić jako 0x01 graphic
.

Wówczas moment maksymalny można określić jako

0x01 graphic

Moment występujący przy zatrzymanym (s=1) wirniku jest nazywany rozruchowym Mr.

0x01 graphic

Stosunek momentu Me/Mmax jest określany tzw. wzorem Klossa.

0x01 graphic

Uwzględniając powyższy wzór, można sporządzić wykres momentu w funkcji poślizgu s

7.1.2. Maszyny prądu stałego

Silniki prądu stałego wytwarzają moment elektromagnetyczny, który jest wprost proporcjonalny do strumienia Φ wytworzonego przez wzbudzenie maszyny i prądu It w uzwojeniu twornika.

0x01 graphic

Współczynnik k jest zależny nie tylko od konstrukcji silnika, lecz również od stopnia nasycenia obwodu magnetycznego.

W wyniku spadku napięcia na rezystancji twornika napięcie zasilania silnika prądu stałego musi być większe od siły elektromotorycznej (sem) E.

0x01 graphic

W silniku obcowzbudnym prąd obciążenia jest równy prądowi twornika 0x01 graphic
. W silniku bocznikowym prądu stałego prąd obciążenia jest większy od prądu twornika o prąd wzbudzenia Iw.

0x01 graphic

Prędkość obrotowa silnika prądu stałego jest wprost proporcjonalna do sem E i odwrotnie proporcjonalna do strumienia Φ.

0x01 graphic

Prądnice prądu stałego wytwarzają siłę elektromotoryczną (sem), która jest wprost proporcjonalna nie tylko do strumienia magnetycznego wzbudzenia lecz przede wszystkim do prędkości obrotowej wirnika ω(n).

0x01 graphic

Współczynnik c zależy nie tylko od konstrukcji prądnicy lecz również od wartości strumienia w obwodzie magnetycznym.

Uwzględniając schemat zastępczy prądnicy (Rys. VII.1) można napisać

0x01 graphic

Rt [Ω] - rezystancja uzwojenia twornika

0x01 graphic

Rys. VII.1

W prądnicy bocznikowej prąd obciążenia jest pomniejszony o prąd Iw płynący przez obwód wzbudzenia

0x01 graphic

Dla prądnicy ze wzbudzeniem prąd obciążenia jest równy prądowi twornika 0x01 graphic
.

245

prądnica

praca

stabilna

prądnica

praca

niestabilna

1

SK

-1

SK

S

Me

0

silnik

praca

stabilna

silnik

praca

niestabilnaWyszukiwarka