modu- 6, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ############################, A notatki


Opracował: mgr Piotr Michalski

PRACA OPIEKUNKI Z PODOPIECZNYM

W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

- zasady pracy z poszczególnymi grupami podopiecznych

Podstawowe zagadnienia z zakresu pracy z podopiecznym

Zasady współpracy z podopiecznym w miejscu zamieszkania:

- partnerstwo - traktowanie podopiecznego jako pełnoprawnego partnera, z którym wspólnie ustalam i realizuje cele opieki,

- tolerancja - postawa wykluczająca dyskryminację ludzi, których sposób postępowania oraz przynależność do danej grupy społecznej może podlegać dezaprobacie przez innych pozostających w większości społeczeństwa; z innego punktu widzenia być tolerancyjnym to znaczy nie potępiać inności,

- szacunek - poważanie, uszanowanie np. praw innego człowieka, intymności i godności drugiego człowieka

- akceptacja - wyrażenie zgody, przyjęcie, aprobata; w stosunku do ludzi jest to sprzyjanie przemianie jednostki

- podmiotowe podejście - traktowanie drugiego człowieka jako podmiot oddziaływań, jedność biopsychospołeczną mającą swoje własne zdanie i odczucia, a nie jak przedmiot, który można przestawić i zrobić z nim co się zechce

- motywowanie (jako proces) - ukierunkowanie zachowania jednostki na osiągnięcie określonych, istotnych dla niego stanów rzeczy, kierowanie wykonywaniem pewnych czynności tak, aby doprowadziły do zamierzonych wyników

* motywacja wewnętrzna - aktywizacja następuje gdy człowiek dąży do zaspokojenia swoich potrzeb

* motywacja zewnętrzna - wzbudzenie potrzeb poprzez stosowanie kar i nagród, informowaniu o możliwościach zawartych w różnego rodzaju sytuacjach i manipulowaniu tymi możliwościami

- motyw - przeżycie pobudzające człowieka do działania lub powstrzymujące go, lub przeszkadzające jego wykonaniu.

Otoczenie pacjenta - podopiecznego:

Ludzie zdrowi w przeciwieństwie do osób chorych mają możliwość wyboru własnego otoczenia. Jeżeli z jakiegoś powodu miejsce, w którym przebywają staje się niebezpieczne lub niewygodne wówczas wprowadzają zmiany, aby czuć się bezpiecznie. Osoba niesamodzielna, przebywająca w łóżku nie ma takiej możliwości - skazana jest na to, aby osoba opiekująca się nią wprowadziła pewne zmiany i zaspokoiła jej potrzebę bezpieczeństwa fizycznego, a tym samym poprawiła komfort.

Pokój w którym znajduje się podopieczny powinien być czysty. Powietrze może przenosić zarazki z jednej osoby na drugą, a kurz osadzać się na jedzeniu lub ranie i doprowadzić do infekcji. Pokój powinien być pozbawiony nieprzyjemnych zapachów, ponieważ zmysł powonienia w trakcie choroby jest bardziej wrażliwy. Właściwa temperatura panująca w pomieszczeniu ma również wpływ na samopoczucie podopiecznego - zbyt niska może doprowadzić do przeziębienia, a zbyt wysoka do przegrzania. Optymalna temperatura to 20-23 stopnie. Jeśli osoba cały czas przebywa w łóżku należy zapewnić jej ochronę przeciwodleżynową w postaci materaca pneumatycznego zmiennociśnieniowego, udogodnień i zachęcania do zmiany pozycji i aktywności w obrębie łóżka. Ważne jest, aby chory mógł z łóżka samodzielnie sięgać po przedmioty potrzebne mu, dlatego powinniśmy ustawić stolik lub szafkę nocną w zasięgu ręki. Można na szafce zostawić także dzwonek. W przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych lub trudności chory dzięki niemu poinformuje nas, gdy będziemy zajęci inną czynnością. Opiekując się osobą o ograniczonej świadomości należy pamiętać, aby chory nie miał dostępu do przedmiotów, za pomocą których mógłby zrobić sobie krzywdę podczas naszej nieobecności.

W pokoju powinny znaleźć się:

Odbiorcy usług w pracy opiekunki środowiskowej:

Specyfika pracy z dzieckiem w warunkach domowych

Opiekowanie się dzieckiem chorym polega nie tylko na przestrzeganiu zakazów i nakazów związanych bezpośrednio z jego stanem chorobowym, ale przede wszystkim zapewnienie mu warunków do aktywności, wypoczynku, stworzenie pogodnej atmosfery, wychowywanie i obserwowanie oraz zapewnienie dziecku niezbędnych warunków szybkiego powrotu do zdrowia.

Obserwacja dziecka powinna być ciągła i bardzo uważna. Musi obejmować to, co w zachowaniu dziecka lub jego wyglądzie odbiega od normy. Obserwuje się wygląd skóry, sen, humor, płacz, niepokój, stosunek do otoczenia, zainteresowanie, reakcje na bodźce, apetyt, wymioty, wydzielinę i inne dolegliwości bezpośrednio związane ze zdiagnozowana jednostką chorobową.

Dziecko w zaspokajaniu swoich potrzeb zależne jest w dużej mierze od osoby dorosłej opiekującej się nim. Rola osób w zaspokajaniu potrzeb dziecka zmienia się i jest zależna od jego rozwoju, ale zawsze istotna. Oddziaływanie otoczenia na dziecko, zaspokojenie lub niezaspokojenie jego potrzeb, jest źródłem pierwszych jego doświadczeń życiowych, które wpływają na jego dalszy rozwój. Choroba przewlekła somatyczna jest elementem sytuacji, która zmienia życie dziecka i sprawia, że zaspokajanie jego potrzeb napotyka na przeszkody.

Jeśli choroba przewlekła atakuje małe dziecko to jego organizm musi się zmagać z dolegliwościami i cierpieniem przez wiele lat, a czasami przez całe życie. Wszystkie dolegliwości są czynnikiem utrudniającym i zakłócającym prawidłowy rozwój młodego człowieka. Charakter tych zmian zależy od rodzaju, stopnia ciężkości i czasu trwania tej choroby, od psychofizycznych właściwości dziecka oraz całokształtu uwarunkowań zewnętrznych. Choroba zwykle też zmniejsza odporność na stresory psychiczne, dlatego też wywołują one łatwiej niż u człowieka zdrowego objawy nerwicowe. 

Podział potrzeb psychicznych dzieci wg T. Ostrowskiego:

- bycie kochanym w sposób bezwarunkowy

- dawanie miłości

- zapewnienie radości i cieszenia się z życia

- bezpieczeństwo

- stymulacja pozwalająca na rozwój intelektualny (dostarczanie wiadomości, materiałów i sytuacji kształcących)

- potrzeba ruchu

- potrzeba ciągłej aktywności fizycznej

Choroba dziecka zawsze wiąże się z poczuciem pewnego nieszczęścia spadającego na chorego i jego rodzinę. Jej pojawienie się i trwanie stanowi trudną próbę dla całej rodziny. Wstrząs, wywołany wystąpieniem choroby przewlekłej oraz jej leczeniem, prowadzi do zmian w istniejącej dotychczas strukturze rodziny. Chore dziecko staje się osobą centralną, skupiającą na sobie zainteresowanie, uwagę i uczucia rodziców, rodziców często także innych członków rodziny. Na postawę rodziców wobec chorego dziecka wpływają okoliczności samej choroby (stopień zagrożenia zdrowia czy życia, możliwości i zakres powrotu do zdrowia, rodzaj leczenia itp.), także sposób spostrzegania ról rodzicielskich, jak również spostrzeganie samego dziecka, czy oczekiwania wobec chorego.

Zakłócenia pojawiające się w wychowywaniu dzieci przewlekle chorych (wg I Obuchowskiej):

Oczekiwania dziecka wobec opiekunki:

 1. Przedstaw się jak mnie odwiedzasz, chcę wiedzieć kim jesteś, powiedz parę słów, abym cię poznał

 2. Zostaw swoje smutki i problemy za drzwiami - ja mam dosyć swoich nie chcę czuć, że ty też je masz

 3. Zachowuj się normalnie jeśli zauważysz „dziwne” skutki mojej choroby np. brak włosów, sine usta, niską masę ciała, amputowaną kończynę

 4. Jeśli chcę ci coś powiedzieć o mojej chorobie SLUCHAJ, jeśli nie to milcz razem ze mną

 5. Odwróć moja uwagę od choroby bym choć przez chwile zapomniał o niej

 6. Jeśli nie mam ochoty się z tobą bawić to może oznaczać, że źle się teraz czuję - chcę żebyś wrócił i się nie zrażał

 7. Nie przynoś prezentów - najważniejsze, że jesteś

 8. Nie obiecuj jeśli nie masz pewności, że dotrzymasz słowa

Faber i Mazlish aby zachęcić dziecko do samodzielności proponują następujące zasady:

Przykład:

Należy stwarzać jak najwięcej sytuacji, w których dziecko może dokonać samo wyboru, np. samo może wybrać ubranie spośród kompletów przez nas przygotowanych lub samo może wybrać napój spośród tych przez nas zaproponowanych. Gdy dziecko zmaga się z jakąś trudną czynnością, np. wiązanie sznurowadeł, zamiast ignorować zmagania dziecka, ośmieszać je lub wyręczać dziecko, należy docenić jego wysiłki i okazać szacunek dla jego zmagań. Gdy dziecko wraca późno do domu, zamiast zadawać mnóstwo pytań, należy je serdecznie  przywitać  i  okazać  radość  z  jego powrotu,  a  wtedy  samo  powie,  gdzie było i dlaczego tak długo. Gdy dziecko zadaje pytanie, nie należy od razu dawać mu gotowej odpowiedzi, ale zachęcić je do odnalezienia odpowiedzi samemu poprzez zadanie mu pytań pomocniczych. Gdy dziecko ma jakiś problem, można zachęcić je do skorzystania z czyjegoś doświadczenia, wskazując, kto już miał podobny problem i jak sobie z nim dał radę. Gdy widzimy,  że dziecko  chce  podjąć  się  bardzo  trudnego  zadania,  nie należy zniechęcać go i przedstawiać czarnego scenariusza, ale właśnie zachęcić do podjęcia wysiłku i pokazać, że warto to zrobić, chociaż będzie to wymagało wiele czasu i wysiłku

Przykładowe problemy dziecka chorego przewlekle i na nowotwór:

- problem z poruszaniem się

- osłabienie

- apatia

- niski ciężar ciała (niedożywienie)

- uszkodzenie błony śluzowej

- ból o charakterze przewlekłym

- brak kontaktów z rówieśnikami

- ciągłe wizyty u lekarza i przebywanie w szpitalu

- brak aktywności intelektualnej i ruchowej

- ciągłe infekcje

- lęk w związku z wystąpieniem fazy zaostrzenia choroby

Przykładowe potrzeby dziecka chorego przewlekle i na nowotwór:

- potrzeba bezpieczeństwa fizycznego

- potrzeba bezpieczeństwa psychicznego

- potrzeba przyjmowania posiłków o właściwej zawartości kalorycznej

- potrzeba zapewnienia higieny osobistej

- potrzeba kontaktów społecznych

- potrzeba aktywności

- potrzeba organizacji czasu wolnego

- potrzeba miłości

- potrzeba edukacji i rozwoju intelektualnego

Przykładowe czynności/zadania wykonywane przez opiekunkę środowiskową:

- asystowanie podczas poruszania, pomoc w przemieszczaniu się

- dostosowywanie czynności i zadań do aktualnego stanu fizycznego i możliwości intelektualnych dziecka

- utrzymanie domu w czystości (ochrania przed infekcjami i zakażeniami)

- przygotowywanie posiłków zgodnie z zaleceniami dietetyka lub lekarza (wysokoenergetyczne, podawane w sposób zachęcający w niewielkich ilościach a częściej)

- zachęcenie do kontaktów z rówieśnikami mieszkającymi w pobliżu, zorganizowanie spotkania z innymi dziećmi, zaproponowanie w miarę możliwości zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej lub warsztacie terapii zajęciowej

- odwrócenie uwagi od bólu poprzez organizację czasu wolnego (gry, zabawy, ćwiczenia, stymulowanie intelektualne)

- podawanie leków zgodnie z zaleceniami lekarza o określonej porze i w właściwej formie

- stosowanie psychoedukacji w kontakcie z dzieckiem i nauka rozpoznawania objawów świadczących o zaostrzeniu stanu zdrowia

- zachęcanie do wyrażania własnych uczuć, stworzenie klimatu zaufania, miłości

Specyfika pracy z podopiecznym starszym

W większości krajów europy odsetek osób starszych zwiększa się. W 1999 roku odsetek ludzi w wieku ponad 60 lat wynosił 16,4% ogółu, w 2020 roku prognozy demograficzne głoszą, że na świecie prawie co czwarty obywatel będzie miał ponad 75lat. Starość można podzielić na trzy etapy: wczesną (60-74 lat), pośrednią (75-89lat) i późną (po 90 rż)

Proces starzenia prowadzi do spowolnienia procesów biologicznych, zmniejsza stabilność równowagi wewnętrznej ustroju, sprawia, że gorzej zaczynają funkcjonować wszystkie narządy i układy. Do głównych zdrowotnych zmian starczych należy: dalekowzroczność, osłabienie funkcjonowania narządów zmysłów (wzrok, słuch, smak, powonienie), zmiany w układzie ruchu (pochylona sylwetka, choroby kości i stawów uniemożliwiające lub pogarszające przemieszczanie się), obniżenie procesów poznawczych i emocjonalnych. Najważniejsze cechy osobowości osoby starszej to:

Do problemów osób w wieku podeszłym można zaliczyć:

Wielkie problemy geriatryczne:

- nietrzymanie moczu - przyczyny

> odwracalne (chory nie wie gdzie jest toaleta, źle przystosowane mieszkanie, infekcje dróg moczowych, przepojenie, depresja, splątanie, psychozy, zaburzenia metaboliczne

> utrwalone (zaburzenie funkcji mięśnia wypieracza pęcherza lub drogi odpływu moczu

- nietrzymanie stolca - przyczyny

> przewlekłe zaparcia i kałowe zatkanie odbytnicy

> rak odbytnicy i wypadanie odbytnicy

> stan splątania

> biegunka

- postępowanie

> określenie przyczyny i próba jej usunięcia

> opanowanie infekcji

> regularne wypróżnianie (stałe pory chodzenia z podopiecznym do toalety)

> farmakoterapia na zlecenie lekarza

> założenie cewnika do pęcherza moczowego

> trening jelita grubego

> aktywność fizyczna

- przyczyny:

> zewnętrzne (wystające progi, śliska lub nierówna powierzchnia, złe oświetlenie, schody)

> wewnętrzne (zmiany inwolucyjne - wydłużony czas reakcji, zmiana postawy; przewlekłe i ostre schorzenia, przyjmowanie leków)

> pierwszy nieswoisty objaw (zapalenia płuc, zawału mięśnia sercowego, zakażenia dróg moczowych)

- postępowanie:

> niwelowanie przyczyn

> nadzór nad podopiecznym

> likwidacja barier architektonicznych

> stosowanie sprzętów pomocniczych przy poruszaniu się

Osoba starsza, która doświadczyła upadku cierpi na tak zwany zespół poupadkowy - w obawie przed kolejnym upadkiem ogranicza swoja aktywność, przez co pogarsza się jej sprawność i ryzyko kolejnego upadku wzrasta.

- przyczyny:

> choroby zwyrodnieniowe OUN

> choroba Alzheimera

> choroba zaburzenia naczyniowe mózgu

- objawy:

> upośledzenie funkcji poznawczych (brak możliwości przyswajania nowych informacji, pogarszanie się funkcji językowych, afazja - zaburzenia mowy, apraksja - zaburzenia wykonywania złożonych czynności, agnozja - upośledzenie rozpoznawania złożonych elementów otoczenia)

> zaburzenia nastroju

> objawy psychotyczne (omamy, urojenia, zespół błędnego rozpoznania)

> zaburzenia zachowania (większa drażliwość, nerwowość, utrata zainteresowań, zmiana nawyków, zaburzenia rytmu dnia)

- postępowanie niefarmakologiczne:

> ćwiczenia pamięci,

> trening orientacji

> ćwiczenia fizyczne

> kontakt ze zwierzętami

> wsparcie ze strony rodziny i instytucji

Depresja - podstawowe objawy: obniżenie nastroju podstawowego (smutek, przygnębienie, zobojętnienie), zaburzenia napędu psychoruchowego (spowolnienie myślowe, poczucie obniżonej sprawności, utrata energii, zmęczenie fizyczne), zaburzenie rytmów biologicznych, popędów, ośrodkowej regulacji hormonalnej i przemiany materii, lęk.

Osiowe objawy depresji - obniżenie nastroju, napędu psychoruchowego, zaburzenia rytmu doby, lęk, apatia, brak koncentracji uwagi.

- przyczyny:

> zmiany inwolucyjne OUN,

> częste występowanie chorób przewlekłych

> farmakoterapia

> infekcje

- czynniki podtrzymujące trwanie zespołu majaczeniowego

Zespół majaczeniowy ma nagły początek, można dokładnie określić, kiedy się zaczął - trwa od kilku godzin do kilku tygodni.

Psychologiczny aspekt funkcjonowania osób starszych

 1. Pamięć

- wcześniejsze przeżycia oddziaływają na teraźniejszość, przypominanie sobie poszczególnych przeżyć i świadome umiejscawianie ich w przeszłości

- gorsze zapamiętywanie i zmniejszona skuteczność przyswajania nowych informacji

 1. Uwaga i czas reakcji

- osłabienie selektywności i zdolności do koncentrowania uwagi

- popełnianie błędów oraz wydłużony czas reakcji podczas wykonywania zadań

 1. Myślenie

- myślenie postformalna - dopuszczanie więcej niż jednego prawidłowego rozwiązania, akceptowanie sprzeczności i wieloznaczności

 1. Inteligencja

- obniżenie inteligencji wrodzonej (przetwarzanie informacji i nabywanie nowych sprawności)

- wzrasta inteligencja nabyta w toku edukacji i gromadzenia doświadczeń życiowych

- tzw mądrość ludzi starszych - wiedza, znawstwo, zwracanie uwagi na kontekst, trafny osąd w ważnych momentach

 1. Emocje

- osłabienie ogólnej uczuciowości i reaktywności emocjonalnej

- sztywność wegetatywna

- ludzie starsi rzadko miewają ataki złości, ujawniają mniej agresji,

 1. Motywacja

- osłabienie motywacji związane ze spadkiem energii i gorszym działaniem mechanizmów pobudzenia

- zmniejszenie możliwości przyzwyczajania się do nowych warunków

„ na naszą starość zarabiamy w ciągu całego życia,

nosimy ją w sobie i kształtujemy już od poczęcia”

Specyfika pracy z osobą przewlekle chorą

Choroba przewlekła - to proces patologiczny trwający ponad 4 tygodnie, cechujący się brakiem nasilonych objawów chorobowych. Rozróżniamy choroby o pierwotnie przewlekłym przebiegu np. niektóre choroby gośćcowe oraz wtórnie przewlekłe np. schyłkowa niewydolność nerek. W przebiegu chorób przewlekłych mogą nastąpić zaostrzenia objawów, zmniejszenie się ich lub czasowe ustąpienie.

Cechy choroby przewlekłej:

• Pojawia się w różnym wieku

• Ma długotrwały przebieg

• Może towarzyszyć dziecku przez całe życie

• Może mieć łagodny lub burzliwy przebieg

• Sposób leczenia jest długi, żmudny i uciążliwy

• Sposób leczenia wiąże się często z koniecznością długotrwałych pobytów w szpitalu oraz rozłąki z bliskimi

• Niektóre choroby zagrażają bezpośrednio życiu

Chorobę przewlekłą bardzo trudno zaakceptować, przychodzi nie proszona i nie pyta nikogo o zgodę, a co najgorsze nie mija, dezorganizując życie nie tylko choremu ale także jego rodzinie. Powoduje chaos, niepewność, napięcie i lęk oraz niepokój. Wywiera niekorzystny wpływ na psychikę i funkcje rodziny. Jest bardzo trudna do zaakceptowania ponieważ:

Psychologiczne następstwa choroby przewlekłej:

Praca  z  chorymi  na  rzs.  W  przypadku  powstania  zmian nieodwracalnych  w stawach kończyn górnych należy dostosować przedmioty codziennego użytku oraz narzędzia pracy do powstałych zniekształceń. Można np. przedłużyć szczotkę do włosów tak, by chory sam się mógł poczesać, czy też przedłużyć sztućce albo zwiększyć objętość uchwytu sztućca tak, by chory umiał go ująć w dłoń. W celu zwiększenia sprawności kończyn  dolnych zaleca  się   pracę   na   nożnej  maszynie do  szycia.  Przy  sztywności  stawów  biodrowych  i kolanowych zaleca się przygotowanie długich szczypców, które pozwalają choremu na obucie się, podniesienie przedmiotów z ziemi itp.

Specyfika pracy z osobą niepełnosprawną

Niepełnosprawny - według WHO osoba niepełnosprawna to taka, która nie może samodzielnie, częściowo lub całkowicie zapewnić sobie możliwości normalnego życia indywidualnego i społecznego na skutek wrodzonego lub nabytego upośledzenia sprawności fizycznej lub psychicznej.

Niepełnosprawną jest osoba, której stan fizyczny (i) lub psychiczny, trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia wypełnianie zadań życiowych i ról społecznych zgodnie z normami prawnymi i społecznymi.

Zasady ortodydaktyki to zasady pracy z upośledzonymi umysłowo, ale stosuje się je do wszystkich grup niepełnosprawnych. Spośród tych zasad dla opiekuna najważniejsze są: akceptacja, życzliwa pomoc, kształtowanie pozytywnej atmosfery prac oraz indywidualizacja. Stojąc przed osoba niepełnosprawną musimy uświadomić sobie jakie odczucia w nas ona wzbudza i wyraźnie oddzielić je od samego niepełnosprawnego. To co czujemy to jedna rzecz, ale to, że osoba pomimo jakiejś ułomności jest wartościowa to druga strona medalu. Musimy jako profesjonalny opiekun to zaakceptować. To, że np. poprzez ślinienie się z powodu medycznego ktoś wzbudza w nas niemiłe uczucie, nie oznacza, że jest to osobą niegodną naszego szacunku i gorszą. W takim podejściu do osoby niepełnosprawnej pomoże nam zasada akceptacji, która oznacza, że powinniśmy akceptować daną osobę taką jaka jest. Osoby niepełnosprawne to zazwyczaj osoby pełne niewiary we własne możliwości, zadaniem opiekuna jest pomoc w przezwyciężeniu tej niewiary, pomoc w odkryciu własnych talentów, umiejętności i zdolności oraz motywowanie do ich wykorzystania. Nie możemy utwierdzać go w przekonaniu, że wszystko co robi wychodzi mu gorzej, wolniej niż osobie w pełni zdrowej. Taka postawa pogłębia lęk i niewiarę oraz sprawia, że uzależniamy go od osób trzecich w sferach, w których mógłby sam dobrze funkcjonować. Zamiast wykonywać pracę z zaciśniętymi ustami, z przymusu i od niechcenia, możemy nasze czynności zawodowe wykonywać z uśmiechem na ustach, w sposób życzliwy i z cierpliwością, nawet gdy zostajemy poproszeni piąty raz o to samo w czasie jednej wizyty. Pomoże to podopiecznemu przełamać lęk, a nam ułatwi z nim współpracę i osiąganie zamierzonego celu pracy. W kształtowaniu pozytywnej atmosfery ważne jest także rozwiązywanie wszelkiego rodzaju konfliktów i pomoc w trudnych sytuacjach, dzięki czemu nasz podopieczny czuje, że ma w nas oparcie i może na nas liczyć. Chcąc efektywnie współpracować z podopiecznym i jego rodziną na samym początku powinniśmy go dobrze poznać - jego mocne i słabe strony, umiejętności i ograniczenia, przyczyny i rodzaj niepełnosprawności, aby wiedzieć co potrafi, czego możemy wymagać i w czym możemy mu pomóc, czyli zastosować zasadę indywidualnego podejścia do podopiecznego.

Pracując z podopiecznym mającym jakikolwiek stopień niedorozwoju umysłowego należy pamiętać, że nie ma on świadomości czynionego przez siebie zła, nie potrafi kontrolować swoich emocji i nie rozumie naszego tłumaczenia, że czegoś mu nie wolno. Zamiast tłumaczyć właściwe zachowania osobie z umiarkowanym lub znacznym upośledzeniem umysłowym zadaniem opiekuna jest wyuczyć taką osobę instrumentalnego zachowania i wyeliminować te niewłaściwe. Oznacza to, że na co dzień w pracy z taką osobą powinniśmy zastosować system nagród i kar, za pomocą którego wyuczymy zachowań dobrych (nagradzając) i wyeliminujemy złe (karząc). W naszej pracy z niepełnosprawnym musimy nieustannie uczyć się odczytywać jego sygnały - mimikę twarzy, zachowania w konkretnych sytuacjach i miejscach, aby zdobyć informacje na temat czynników wywołujących agresję lub uspokajających podopiecznego. Zdobyta wiedza pozwoli nam aktywizować podopiecznego, gdyż będziemy wiedzieć co na niego działa mobilizująco i zachęcająco. Oprócz obserwacji, ważne jest, aby tworzyć podopiecznemu taki świat, w którym wszystko ma swoje miejsce i czas, i jest to ciągle to samo miejsce i ten sam czas. Takie uporządkowanie sprawi, że podopieczny poczuje się bezpieczniej i zaufa nam, a przede wszystkim łatwiej będzie funkcjonował w codzienności. Należy ustalić harmonogram dnia i tygodnia i trzymać się jego kurczowo tzn. o tej samej porze każdego dnia podawać posiłek, zaprowadzać na rehabilitację, prowadzić zajęcia usprawniające z terapii zajęciowej, organizować zabawę i odpoczynek. Ta przewidywalność daje poczucie bezpieczeństwa osobie, która nie wie co się wokół niej dzieje.

Zasady pracy z osobą słabo widzącą lub niewidomą

Zasady pracy z głuchym i głuchoniewidomym

a naturalne ruchy twojego ciała będą „mówiły” jej, jakie kroki teraz wykonacie. Podobnie postępuj przy schodach. Zatrzymaj się przed nimi, wejdź na pierwszy schodek, znów się zatrzymaj i idź dalej. Postępując tak za każdym razem, utrwalisz właściwe przyzwyczajenia i pewność siebie.

o tym. Bądź zawsze blisko, aby czuła się bezpiecznie. Będąc jej oczami i uszami, jesteś odpowiedzialny za jej dobre samopoczucie

Zasady pracy z osobą niepełnosprawną fizycznie

Przy konstruowaniu planu, programu rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu ruchu należy wziąć pod uwagę szereg czynników, m.in.:

Wobec powyższych problemów osób z dysfunkcją narządu ruchu opiekun powinien zachować szczególną wrażliwość na sygnały płynące od podopiecznego, powinien wykazać dużą cierpliwość, empatię, ale nie powinien rozczulać się nad niepełnosprawnym ani też wyręczać go w tych czynnościach, które potrafi wykonać sam lub których może się nauczyć. Powinien wspierać psychicznie chorego, stawiać przed nim wymagania na miarę jego możliwości, stwarzać okazje do wykazywania jego możliwości po to, by podopieczny czuł się potrzebny i wartościowy. Przede wszystkim powinien pamiętać, że celem opieki jest usamodzielnienie podopiecznego, odbudowanie jego psychiki i jak najpełniejsze przywrócenie do życia społecznego.

1Wyszukiwarka