oswiadczenie-o-przyznaniu-premii, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Umowy pisma i takie tam pierdoły


(oznaczenie pracodawcy) (miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE PRACODAWCY O PRZYZNANIU PREMII

Pan/ Pani

(oznaczenie pracownika)

Niniejszym informuję Pana/Panią, że w dniu ,

(dzień spełnienia przesłanek)

na podstawie

(podstawa prawna)

przyznano Pani/ Panu premię w wysokości % wynagrodzenia zasadniczego, co stanowi

kwotę zł.

Premia zostanie wypłacona

…………………………………………………… ….................................................................

(data i podpis pracownika) (podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej

pracodawcę albo osoby upoważnionej

do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)

0x01 graphic

Wzór pochodzi z Portalu Ekspertkadrowy.plWyszukiwarka