odlewy sciaga, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semestr 5, Odlewnictwo, Odlewnictwo, Materia y, ci gi


Żeliwo szare węglowe można podzielić na trzy grupy:

· żeliwo szare zwykłe, · żeliwo modyfikowane, · żeliwo sferoidalne.

żeliwa szare zwykłe mogą cechowaæ siê strukturą osnowy: ferrytyczną, ferryty­czno-perlityczną oraz perlityczną.

W strukturze żeliwa szarego - poza osnową metaliczną - wystêpuje również grafit, steadyt (eutektyka fosforowa) oraz wtrącenia

niemetaliczne.żeliwo szare ferrytyczne charakteryzuje siê nisk¹ wytrzymałościa, dobrą skrawalnością oraz małą odpornoœcią

na zuzycie ścierne. Twardośc i wytrzymałoœæ żeliwa szarego zwiększa się w miarę zwiększania udziału perlitu w strukturze.

żeliwo modvfikowane polepszenie własności i ujednorodnienie struktury odlewu z żeliwa o składzie wykazującym tendeneję do krzepnięcia jako białe lub połowiczne jest możliwe dzięki modyfikacji. W tym celu bezpośrednio przed odlaniem, do kąpieli metalowej o temperaturze ok. 1400°C, w rynnie spustowej lub kadzi, dodaje się ok. 0,1=0,5% sproszkowanego modyfikatora, najczęściej żelazo-krzemu, wapnio-krzemu lub aluminium.

Działanie modyfikatora polega na odgazowaniu kąpieli i wymuszeniu heterogenicznego zarod­kowania grafitu na licznych drobnych czasteczkach tlenków. W wyniku tego żeliwo krzepnie jako szare, a węgiel wydziela się w postaci bardzo licznych, drobnych płatków grafitu, równomiernie rozmieszczonych w osnowie.

Najkorzystniejsze własności ma żeliwo modyfikowane o osnowie perlitycznej. Jego wytrzyma­łość na rozciąganie R", może wynosić 300=400 MPa. Żeliwo modyfikowane, podobnie jak żeliwo szare zwykłe, wykazuje bardzo niskie własności plastyczne.

żeliwo sferoidalne W odróżnieniu od pozostałych grup żeliw szarych bardzo dobre własności - zarówno wytrzymałościowe, jak i plastyczne - wykazuje żeliwo sferoidalne. Uzyskuje się je w wyniku modyfikowania żeliwa o tendeneji do krzepnięcia jako szare, lecz o bardzo małym stę­żeniu siarki i fosforu. Jako modyfikatorów używa się ceru lub magnezu. W wyniku tego zabiegu technologicznego grafit występuje w tych żeliwach w postaci kulistej.

W zależności od struktury osnowy żeliwo sferoidalne może być ferrytyczne, ferrytyczno-per­lityczne lub perlityczne. Osnową może być też bainit lub martenzyt odpuszczony. Żeliwo sfero­idalne krzepnie zwykle jako perlityczne. Po nagrzaniu do ok. 850=900°C grafit rozpuszcza się w austenicie, który przemienia się w perlit podczas chłodzenia w powietrzu. W przypadku bardzo wolnego chłodzenia lub wytrzymania przez ok. 10 h w temperaturze 680=700°C - węgiel wy­dziela się w postaci kulistej, a osnowa staje się ferrytyczna. Żeliwa sferoidalne są stosowane

między innymi na wały korbowe, koła zębate, walce, pierścienie tłokowe, rury.

żeliwo białe Strukturę żeliwa białego stanowi ledeburyt przemieniony i ewentualnie ­steadyt. W żeliwie podeutektycznym występuje przewaga perlitu, natomiast w żeliwie nadeutekty­cznym - cementytu. Ze względu na bardzo dużą kruchość i złą skrawalność żeliwa białe nie zna­lazły bezpośredniego zastosowania, chociaż stanowią półprodukt do wytwarzania żeliw ciągliwych.

FAZA STAŁA

Ferryt - odmiana alotropowa żelaza α zawierająca niewielkie ilości, mniejsze niż 0.025%, węgla oraz niekiedy inne dodatki stopowe.

Austenit - międzywęzłowy roztwór węgla oraz niekiedy innych dodatków stopowych w żelazie γ

MIESZANINY

Perlit - mieszanina eutektoidalna ferrytu z cementytem zawierająca 0.77% węgla.

Ledeburyt - mieszanina eutektyczna austenitu z cementytem zawierająca 4.3% węgla.

Bainit to mieszanina przesyconego ferrytu i wydzielonych węglików.

FAZA WYSOKOSTOPOWA

Grafit- krystaliczna postać węgla, Dobrze przewodzi prąd elektryczny i ciepło

Zastosowanie:

-wyrób cegieł ogniotrwałych

-grafit do ołówków

-czarne farby chroniące ołów przed korozją

-naczynia ognioodporne

-elektrody

Cementy - węglik żelaza Fe3C jest fazą międzymetaliczną o maksymalnej zawartości węgla 6,67% w zależności od fazy w której został wydzielony I, II lub III rzędowy

Struktura żeliwa sferoidalnego ferrytycznego:

0x01 graphic

Struktura żeliwa sferoidalnego ferrytycznego:

0x01 graphic

Stopień nasycenia Sc

Sc=C/Fo

C- całkowita zawartość węgla

Fo - zawartość węgla w eutektyce

Sc<1 - żeliwo podeutektyczne

Sc=1 - żeliwo eutektyczne

Sc> - żeliwo nadeutektyczne

Podział pieców:

Paliwowe

a) Paliwo stałe , ciekłe lub gazowe . Zaliczamy do nich piece :

1 . szybowe - żeliwiaki

2. płomieniowe - stałe

- obrotowe

3. martenowskie - stałe - przechylne

Elektryczne:

1łukowe o działaniu pośrednim ( jedno-fazowe) - o działaniu bezpośrednim ( trój -fazowe )

2 . indukcyjne -tyglowe

- kanałowe

3 . plazmowe - łukowo - plazmowe

- indukcyjno - plazmowe

I . OPOROWE :

1 . tyglowe - tygle metalowe z żeliwa żaro odpornego, ze staliwa - tygle grafitowe , szamotowe , grafitowo - szamotowe , specjalne

- tygle metalowe

- tygle grafitowe

2. wannowe - przewody grzejne metalowe

-przewody grzejne niemetalowe

3. bębnowe - z prętem grafitowym

Reakcje chemiczne :

1. konwertory - konwertor z bocznym dmuchem powietrza

- konwertor z górnym dmuchem powietrza

RODZAJE PIASKÓW

piasek kwarcowy- temp. Topnienia 1713°C, stosowany do Al., Zu, Cu, Mg, żeliwa, zanieczyszczenia obniżają temp. Topnienia · piasek cyrkonowy- temp. topnienia 2200- 2400°C, stosowany do staliw, drogi nie zwilżany przy ciekłym metalu, czysta powierzchnia metalu, szybkie odprowadzanie ciepła · piasek oliwnowy- temp. top. 1700°C, stosowany do staliwa manganowego, żeliwa i metali nieżelaznych, jest silnie zasadowy, mała rozszerzalność cieplna · piasek magnezytowy- temp. Top. 1600-1660C duża odporność na działanie tlenków żużli zasadowych, szybkie odprowadzanie ciepła, wadą jest duży współczynnik rozszerzalności · piaski glinokrzemianowe- sylimonit, mulit, szamot, temp. top. 1800°C chemicznie obojętny ogniotrwały do odlewów staliwnych · piasek chromitowy temp. top. 1700-1900°C dobra przewodność cieplna , odporny chemicznie, do form i rdzeni, do odlewów staliwnych · piaski korundowe- temp. top. 1850-2050°C, bardzo twardy, odporny na działanie tlenków , mała rozszerzalność, drogi stosowany do stopów o wysokiej temp. Topnienia

METODA WYTAPIANYCH MODELI

Charakterystyka - gładkość C10-C20 duże modele do C40. Wszystkie stopy met. także trudnoobrabialne, elem. turbosprężarek, łopatki; - obróbka końcowa prow. w niewielkim zakresie (szlifowanie); -modele woskowe 1-razowe nie dzielone bez pochyłki i zbieżności odlewniczych; - grubość ścianki 1-2 mm, może być 0,4-0,75mm;

Wady: · czasochłonność, wysoki koszt · trudne czyszczenie odlewu z masy formierskiej · rnaksymalny ciężar odlewu do 10 kg, jest to metoda do małych lekkich odlewów,

Zalety: · dowolność kształtu · wysoka gładkość powierzchni · można wykonywać odlewy z materiałów trudnoobrabialnych

Proces technologiczny wykonania odlewu metodą wytapianych modeli

1. Opracowanie projektu technologicznego

2. Wykonanie matrycy do wykonywania modeli

3. Wykonanie modelu

4. Wykonanie zestawu modelowego

5. Wykonanie formy

6. Wytapianie modeli

7. Suszenie i wyżarzanie formy

8. Zalewanie formy ciekłym metalem

9. Wybicie odlewu z formy i oczyszczenie odlewu

10. Kontrola jakości i obróbka końcowa

TRANSPORT PNEUMATYCZNY

Cechy przesyłania materiałów w zamkniętych przewodach transportowych: zabezpieczenie materiałów przed środowiskiem i odwrotnie, elastyczność prowadzenia trasy w zadanych warunkach, możliwość prostych połączeń do pobierania i odbierania materiału, bezpieczeństwo transportu w przypadku zagrożenia toksycznego i wybuchowego, wysoki stopień niezawodności i możliwość pełnej automatyzacji.

Zalety: szybkość, pewność, brak strat materiałowych(transport zamknięty), brak zanieczyszczenia środowiska, brak kontaktu z otoczeniem, wydajność, · zabezpieczenie materiałów przed środowiskiem i odwrotnie ·elastyczność prowadzenia trasy w zadanych warunkach · możliwość prostych połączeń

do pobierania i odbierania materiałów · bezpieczeństwo transportu w przypadku zagrożenia toksycznego i wybuchowego · wysoki stopień niezawodności i możliwość pełnej automatyzacji.

Wady · wysoki koszt urządzeń do transportu pneumatycznego( sprężarki itp.) · zużywanie się elementów przewodów rurowych zwłaszcza na łukach

Rodzaje przenośników (podajników):

1. Ssące (podciśnieniowe) pracują praktycznie przy podciśnieniu do 0,05 MPa. Zakres ich stosowania jest więc ograniczony do transportu materiałów suchych (zwłaszcza toksycznych),

łatwo transportujących się, przy odległości transportu do 100m (maks. 200m). 2. Tłoczące (nadciśnieniowe) zasilane powietrzem o sprężu do 0,8 MPa. Ze względu na wielkość stosowanych ciśnień rozróżnia się instalacje nisko- , średnio- i wysokociśnieniowe. Współczesne rozwiązania urządzeń są stosowane do transportu na odległość do 3 km.

Ssąco - tłoczące

Krzywe stygnięcia

Stała temp. Krzepnięcia, czyste metale i niektóre stopy

0x01 graphic

Krzepnięcie w interwale temperatur

Większość stopów niektóre metale czyste

0x01 graphic

MRS - polega na zastąpieniu pochodnych występujących w równaniach różniczkowych ilorazami przyrostów odpowiednich zmiennych.

W metodzie tej dla prostokątnego układu współrzędnych rozpatrywany obszar jest dyskretyzowany (układ dyskretyzowany składa się ze skończonych liczby części)za pomocą elementów prostopadłościennych

MES - w metodzie tej rozważany obszar wyraża się przez układ wielu podobszarów o kształcie prostokątnym np. trójkąt

MEB - polega na podziale powierzchni ciała, stosuje się jako sprawdzenie metod MRS i MESWyszukiwarka

Podobne podstrony:
PKM sciaga, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semes
wyklad kolos sciaga, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżyniersk
Rozk ad labów, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Se
Pytania2, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semestr
File60, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semestr 5
Pytania z odlewnictwa, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynier
Rozk ad labów, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Se
sciaga pkmt, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Seme
ZAGADNIENIA Z MECHANIKI PŁYNÓW OBOWIAZUJACE DO ZALICZENIA sciąga, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechan
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżyn
W.7.4.Stale Stopowe - Wprowadzenie, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM P
PNOM kolokwium1-wykłady3 4 5, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, I
Pytania PKM 1wszy termin, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżyn
PrzydziałZD2, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Sem
PYTANIA-x, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semest
PKMT pytania 03, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie,
mat rezystywne, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, S

więcej podobnych podstron