5360

Pobierz dokument
5360.doc
Rozmiar 150 KB

Instalacje sanitarne

Wykład 25/11/2010

Obliczanie hydrauliczne sieci wodociągowej.

Należy sprawdzić w jakich zakresach waha się ciśnienie. Najniższe gwarantowane podaje zawsze dostawca (musi być takie, aby woda dotarła do najmniej korzystnego punktu czerpalnego i zachowane było tam odpowiednie ciśnienie wypływu). Projektant musi tak zaprojektować, żeby ciśnienie zaprojektowane było równe lub większe od tego podanego przez dostawcę.

Uwzględnia się przepływ wody. Obliczenia wykonuje się zgodnie z normą. Podawane są tam wzory, według których trzeba obliczać instalacje. Instalacje dzieli się na odcinki obliczeniowe, na których zmienia się przepływ. Analizujemy kolejne odcinki, zbliżając się do najmniej korzystnego miejsca (rozpatrywanego punktu).

Wyznacza się przepływ na odcinkach - dla każdego z punktów obliczeniowych podaje się wypływy normatywne. Mając przepływy na odcinkach (zsumowane poszczególne wypływy) dopiera się odpowiednie średnice, aby była zachowana odpowiednia prędkość. (np. za pomocą nomogramu).

Liczymy straty od początku przewodu do punktów najbardziej niekorzystnych (wysokość geometryczna, suma strat ciśnienia na długości, strat miejscowych na przeszkodach: kolankach, trójnikach - straty liniowe zwiększa się o 30%na konto strat miejscowych, nie wyznacza się ich dokładnie obliczeniowo). Oblicza się także straty na wodomierzach.

Porównujemy rzeczywiste (wyliczone) ciśnienie z podanym przez dostawcę - musi ono być większe lub równe od podanego przez dostawcę.

Układy instalacyjnej wodociągowej sieci wewnętrznej.

Instalacja może być zaopatrywana w wodę z sieci poziomej dolnej, sieci poziomej górnej lub z sieci pierścieniowej. Jeżeli ciśnienie w sieci miejskiej jest wystarczające (tzn. woda dotrze do najmniej korzystnego punktu pod odpowiednim ciśnieniem) to stosujemy bezpośrednie zaopatrzenie instalacji w wodę.

W przypadku, gdy ciśnienie w sieci jest za duże, to Stosujemy reduktory ciśnienia (gdy w instalacji panuje za duże ciśnienie, to jest ona nieekonomiczna, wzrasta zużycie wody).

Gdy ciśnienie jest za małe, stosujemy pośrednie zaopatrzenie instalacji w wodę:

Rozdział dolny wody.

Sieć przewodów rozprowadzających wodę do pionów jest w piwnicy. Bezpośrednie zaopatrzenie w wodę, brak urządzeń zwiększających ciśnienie po drodze. W rozdziale dolnym woda pionami płynie do góry (przewody mają coraz mniejsze średnice), z przewodów umieszczonych najczęściej pod stropem piwnicy. Rozdział dolny zapewnia sprawne odpowietrzanie instalacji (w przeciwieństwie do górnego).

Rozdział dolny wody z urządzeniem hydroforowym przy pośrednim zaopatrzeniu w wodę.

Pompa i zbiornik są podstawowymi elementami układu hydroforowego. Na rurociągu umieszcza się pompę, za nią zawór zwrotny i zbiornik hydroforowy. Urządzenie hydroforowe podnosi nam ciśnienie. Stosuje się to rozwiązanie gdy ciśnienie w sieci ulicznej jest za małe.

Rozdział dolny wody ze zbiornikiem wyrównawczym górnym.

Zastosowanie przy zmiennych okresowych ciśnieniach w sieci ulicznej, porą nocną ciśnienie w przewodzie sieci ulicznej jest wystarczające, woda płynie do rozdziału dolnego i zaopatruje piony, woda może dopłynąć do zbiornika wyrównawczego górnego (instalowanego ponad najwyższą kondygnacja). Zbiornik oddaje wodę w dzień, gdy ciśnienie jest za małe w sieci i woda płynie pionem w dół do rozdziału dolnego. Zbiornik musi mieć odpowiednią pojemność, żeby woda w nim zgromadzona starczyła potem podczas dnia. Objętość ta to tzw. pojemność użytkowa.

Rozdział górny wody.

Sieć przewodów rozprowadzających wodę znajduje się nad najwyższą kondygnacją. Ma zastosowanie w sieciach instalacyjnych wielostrefowych ze zbiornikami otwartymi górnymi. Porą nocną ciśnienie jest wystarczające, żeby woda dopłynęła do sieci przewodów rozdzielających (do rozdziału górnego), przez dzień zbiornik oddaje wodę. Zawór zwrotny przed zbiornikiem zapobiega cofaniu się wody.

Wodociągowa instalacyjna sieć pierścieniowa.

Najkorzystniejsza pod względem pewności dostawy i rozdziału wody, sieć instalacyjna o jednocześnie górnym i dolnym rozdziale (tzw. sieć instalacyjna pierścieniowa) co wskazane jest przy wodociągowych instalacjach przeciwpożarowych, wielostrefowych.

Instalacja wodociągowa dwustrefowa o sieci instalacyjnej pierścieniowej z urządzeniem hydroforowym.

Do strefy pierwszej, dolnych kondygnacji, woda dopływa z sieci, występuje rozdział dolny; do strefy górnej za pomocą urządzenia hydroforowego, rozdział górny.

Urządzenia zbiornikowe.

Zbiorniki mogą być otwarte lub zamknięte ciśnieniowe. Przykładem zbiornika ciśnieniowego jest zbiornik hydroforowy.

Zbiorniki otwarte górne umieszczane są w najwyższej części budynku, tak aby zapewnić minimalne ciśnienie wylotowe w najbardziej niekorzystnym punkcie. Zbiornik wykonany jest ze stali, ma określoną objętość, której częścią jest tzw. pojemność martwa Vm przeznaczona na osady. Przewód odprowadzający wodę jest wyniesiony ponad dno. Wyżej jest Vu czyli objętość użytkowa (zapas wody). Całkowita pojemność to Vm + Vu [m3]. Woda dopływająca podnosi zawór pływakowy, w momencie zapełnienia zostaje automatycznie zamknięty dopływ z sieci. W przypadku awarii zaworu pływakowego, woda zostaje odprowadzona poprzez przewód przelewowy, na którym nie ma żadnego odcięcia odpływu. Nieco niżej znajduje się przewód sygnalizacyjny, z zaworem, który służy do sprawdzenia, czy zbiornik wypełnia się wodą. Zbiornik wyposażony jest także w zawór spustowy. W pokrywie zbiornika znajduje się przewód napowietrzająco - odpowietrzający. Podczas opadania wody, powietrze wchodzi, podczas zapełniania zbiornika powietrze uchodzi tym przewodem. Vu zbiornika uzupełnianego za pomocą pomp uruchamianych i zatrzymywanych automatycznie zależy od czasu pracy pomp i ich wydajności i powinna wynosić:

Vu = Qp/4*n

Vu - objętość użytkowa

Qp - średnia wydajność pompy

n - liczba włączeń lub wyłączeń pompy w ciągu jednej godziny (n = 4 ~ 6).

Wykład 09/12/2010

Zbiornik ciśnieniowy - nadciśnienie, jest tam sprężone powietrze, stalowy, zamknięty.

0x01 graphic

Zbiornik hydroforowy - wypełniony sprężonym powietrzem i wodą:

Zbiorniki pośrednie.

Wewnętrzne wodociągi strefowe.

Strefowanie w wewnętrznych instalacjach wodociągowych stosujemy wówczas, jeżeli:

 1. Ciśnienie w sieci miejskiej zawsze lub w pewnych okresach czasu jest niewystarczające, na skutek czego wyższe kondygnacje muszą być zaopatrywane w wodę dodatkowo

 1. Gdy z powodu znacznej wysokości budynku zaopatrzenie jednostrefowe wywołałoby zbyt duże ciśnienie (ponad 0,6 MPa = powyżej 60 m słupa wody - nie może tego przekroczyć) w sieci wewnętrznej

Próba szczelności i odbiór wewnętrznej instalacji wodociągowej wody zimnej

(badanie szczelności przewodów i armatury)

Próba wodna na ciśnienie:

 1. W najwyższych punktach sieci instalacyjnej należy zamontować odpowietrzniki, a podejścia do armatury czerpalnej zamknąć korkami gwintowanymi.

 2. Napełnianie woda instalacji należy przeprowadzać od najniższego punktu, odpowietrzając jednocześnie przewody (otwarte odpowietrzniki).

 3. Podwyższenie ciśnienia w przewodach do ciśnienia wymaganego należy wykonać za pomocą pompy hydraulicznej (przy zamkniętych odpowietrznikach) sprawdzając wskazania manometru tarczowego.

 4. Przewody wodociągowe należy badać na ciśnienie o 0,2 MPa (20 m słupa wody) wyższe od ciśnienia statycznego w przyległym punkcie miejskiej sieci wodociągowej, mierzonego od poziomu przewodu wodociągowego w miejscu wprowadzenia do budynku. Wyniki próby należy uznać za pozytywne, jeżeli ciśnienie w sieci instalacyjnej nie opadnie w ciągu 20 minut więcej niż 5% ciśnienia próbnego, a przewody, armatura i połączenia nie wykażą przecieków.

 5. Po wykonaniu próby całość instalacji płucze się z prędkością 2 m/s, następnie chloruje (20-30 mg czynnego chloru na litr wody) - przetrzymujemy zachlorowaną wodę w przewodach instalacyjnych przez około 48 godzin, a następnie płucze się.

 6. Do odbioru końcowego należy dostarczyć: zaświadczenie wydane przez sanepid dotyczące jakości i przydatności badanej wody do celów pitnych.

Wykład 16/12/2010

Instalacje gazowe

Gaz jak i jego spaliny są trujące, dla zabezpieczenia użytkowników przed zatruciem gaz ziemny (bezwonny) jest nawaniany, poprzez dodanie substancji o charakterystycznym ostrym zapachu, który informuje o nieszczelności.

Rodzaje gazów użytkowych:

Paliwa gazowe

podzielone są na grupy w zależności od ich własności fizyko-chemicznych. Podstawowymi parametrami są oprócz ich składu:

Gaz ziemny wysoko metanowy GZ50 (obecnie grupa E) stosowany w Polsce.

Gaz ziemny zaazotowany GZ41,5 (grupa Lw); GZ35 (Ls).

W zależności od rodzaju gazu podaje się ciśnienie przed urządzeniami (palnikami).

Odbiorniki gazu które nie wymagają osobnego odprowadzenia spalin nazywamy przyborami gazowymi.

Odbiorniki gazu, które muszą mieć przewody odprowadzające spaliny na zewnątrz (przewody spalinowe) nazywamy paleniskami gazowymi (podgrzewacze wody przepływowe gazowe, piece gazowe, kotły gazowe).

Pozostałe paleniska do podgrzewania wody: pojemnościowe/ przepływowe.

Podgrzewacz gazowy wody

0x01 graphic

Wewnętrzna instalacja gazowa

Stanowią wszelkiego rodzaju przewody gazowe wraz z uzbrojeniem począwszy od kurka głównego aż do odpowiedniego odbiornika gazowego włączając w to gazomierze jak również rury i kanały spalinowe. Odbiorniki łączy się z instalacją rurami gazowymi. Przed przyborem/odbiornikiem musi być kurek odcinający, również przed gazomierzem (możemy odciąć wtedy całą instalację mieszkaniową. Na dopływie do budynku też jest kurek. Każdy odbiornik można odłączyć od instalacji bo jest przyłączony do instalacji za pomocą śrubunku- dwuzłączki. W budynkach jednorodzinnych zezwala się na prowadzenie przewodów gazowych na zewnątrz budynku. Jeżeli gaz zawiera parę wodną to nie można przewodów umieszczana zewnątrz- bo para wodna będzie zamarzała.

Elementy instalacji gazowej

Rury stalowe czarne najczęściej stosowane w instalacjach wewnętrznych gazu, spawane (względy bezpieczeństwa- szczelność). Połączenie gwintowe stosowane jedynie w przypadkach jak kurek gazowy. Stosuje się rury stalowe ciągnione (bez szwu). Przewody mocuje się na ścianach podobnie jak wodociągowe.

Przewody gazowe poziome w budynkach prowadzi się w odległości nie mniejszej niż 15cm od rur ciepłej wody, centralnego ogrzewania (pod nimi), oraz ponad przewodami wody zimnej i kanalizacji.

Przewody pionowe gazowe prowadzi się w odległości jak 10cm od pionowych przewodów centralnego ogrzewania, wodno - kanalizacyjnych. itd., 20cm od przewodów telekomunikacyjnych i 60cm od iskrzących urządzeń elektrycznych (wyłączniki, gniazda).

Przewody gazowe prowadzimy po wierzchu ścian w obejmach stalowych (uchwytach) zachowując odległość 2cm od tynku. W pomieszczeniach wilgotnych i piwnicy- 3cm. Przewód gazowy nie może być układany pod tynkiem. Piony gazów lżejszych od powietrza można prowadzić razem z pozostałą instalacją w budynku (wodną, kanalizacyjną) we wspólnych szybach instalacyjnych. Szyby instalacyjne (tzw. szachty) są dostępne jedynie od strony pomieszczeń niemieszkalnych. Powinny być podzielone na odcinki przez przesklepienia w poziomie stropów każdej kondygnacji. Każdy odcinek musi mieć zapewnioną należytą wentylację od strony pomieszczeń niemieszkalnych.

Gazociągi można podzielić ze względu na panujące w nich ciśnienie na:

Najczęściej gazociągi niskiego i średniego ciśnienia wykonane z rur PE. Te o wyższym ciśnieniu są z rur stalowych, wytrzymałych na ciśnienie.

Najprostsze sieci gazowe uliczne mają układ rozgałęziony (promienisty). W większych miastach stosuje się układ obwodowy (pierścieniowy). Zwykle jednak jest to układ mieszany- centrum ma pierścieniowy a peryferie rozgałęziony.

Gazociągi prowadzące gazy zawilgocone układa się poniżej głębokości przemarzania (ze względu na skraplanie się pary wodnej i zamarzanie). Gazociągi gazu suchego można układać z przykryciem 0,6m ale bezpieczniej jest stosować 1m ze względu na jeżdżące pojazdy. Przechodząc pod jezdnią stosuje się rury osłonowe.

Sieć miejska składa się zazwyczaj z gazociągów średniego i podwyższonego średniego ciśnienia oraz z gazociągów rozdzielczych niskiego ciśnienia.

Średnice gazociągów:

Wykład 13/01/2010

Instalacje gazowe

Gazomierze - nie można ich instalować w szafce z licznikiem prądu, musi być w oddzielnej szafce. Licznik elektryczny musy być zainstalowany poniżej licznika gazowego (bo gaz jako lżejszy od powietrza - unosi się do góry).

Główny kurek gazowy - 0,5 metra od krawędzi okna i od poziomu terenu.

Gazomierze należy umieszczać na wysokości 1,6 - 1,8 metrów nad podłogą, głównie na klatce schodowej. Gazomierze zakładamy bezpośrednio przed zasiedleniem budynku. (W nowych budynkach dostawca gazu montuje wszystko przed zasiedleniem budynku i oddaje administracji w obecności wykonawcy)

*mogą być instalacje gazu węglowego - na parę wodną, instaluje się odwadniacze z powodu gromadzenia się w nich pary wodnej

Odbiorniki gazu płynnego: nie mogą być lokalizowane poniżej poziomu terenu, pomieszczenia wyposażone w palniki do gazu (propan-butan) nie mogą mieć wypustów podłogowych kanalizacyjnych, bo propan-butan jest cięższy od powietrza i gromadzi się na dole.

Odbiór robót/próba szczelności instalacji gazowej

Przed próbą szczelności oczyścić instalację od wewnątrz - przedmuchiwanie sprężonym powietrzem (0,5 - 0,6 MPa), nie można wodą, ponieważ przewody mogą stracić szczelność.

Próbę wykonuje się przed pomalowaniem przewodu oraz przed ustawieniem gazomierzy; oddzielnie dla przewodów przed i za gazomierzem.

Próba szczelności:

Nieszczelności wykrywamy powlekając badane miejsca wodą mydlaną przy pomocy pędzla i obserwujemy czy tworzą się pęcherze. Jeśli połączenie jest nieszczelne: należy je rozebrać i wykonać od początku jeszcze raz.

Instalacje ciepłej wody użytkowej:

* Woda do mycia twarzy, rąk: 25 - 30 °C

* Do kąpieli w wannie, do mycia pod natryskiem: 35 °C

* Do mycia naczyń kuchennych: 50 - 60 °C

* Maszyny do mycia naczyń stołowych: ok. 90 °C (ale one same podgrzewają wodę)

Zespół zamienników może zaopatrywać kilka budynków lub osiedle - mamy wtedy węzeł grupowy (osiedlowy). Połączenie pojemnościowego podgrzewacza wody (wymiennika ciepła) z siecią cieplną wodną wspólnie (równoległe) z inst. C.O. (Rys.)

Urządzenia pogrzewające wodę: *indywidualne: do 1 mieszkania *centralne: dla większej ilości mieszkań / dla większej ilości budynków

Urządzenia zasilane z sieci wodnych: - z kotłowni, elektrociepłowni, urządzenia mogą być przyłączane do sieci wodnej lub parowej, jeden wspólny węzeł grupowy (osiedlowy)

Podgrzewacz pojemnościowy - bojler, stosowane w urządzeniach, w których rozbiory wody ciepłej użytkowej pogledają wahaniom w czasie użytkowania

Podgrzewacz przepływowy (przeciwprądowy) - stosujemy tam gdzie jest w miarę równomierny rozbiór C.W. użytkowej

0x01 graphic

Układy instalacyjne rozprowadzające ciepłą wodę mogą być projektowane z górnym lub dolnym rozdziałem wody:

Cyrkulacja może być:

Przewody trzeba izolować otulinami, np. spieniony polistyren. Gotową otulinę montujemy na rurę.

Próba szczelności instalacji wody ciepłej:

Instalacje ciepłej wody poddajemy próbie na ciśnienie → ciśnienie robocze zwiększone o 50%. Wynik próby uznajemy za pozytywny, jeżeli manometr kontrolny w ciągu 20 minut nie wskaże spadku ciśnienia większego niż 10 hPa. Po próbie ciśnieniowej instalację kilkakrotnie płucze się wodą. Następnie robimy próbę na gorąco → działanie pomp, szczelność, itp.

Instalacje przeciwpożarowe:

Do urządzeń przeciwpożarowych zalicza się następujące instalacje p.poż. :

 1. Instalacja nawodniona z hydrantami wewnętrznymi- cała instalacja pod ciśnieniem, zawory hydrantowe w skrzynkach

 2. Instalacja sucha p.poż. - nie ma w niej wody, przyjeżdża wóz strażacki i tłoczy wodę z hydrantu do instalacji

 3. Instalacja tryskaczowa i zraszaczowi (np. z podwieszonego sufitu).


Pobierz dokument
5360.doc
Rozmiar 150 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
5360
5360
5360
5360
044 2id 5360 Nieznany (2)

więcej podobnych podstron