T.13 CHARAKTERYSTYKI UZYTKOWANIA SRODKOW TRANSPORTOWYCH, Podstawy logistyki, Transport i spedycja


CHARAKTERYSTYKI UŻYTKOWANIA ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Wskaźniki umożliwiające ocenę środków transportu.

 1. Elastyczność systemu transportowego Et - wskaźnik mówiący o spełnieniu wymagań przez danego przewoźnika. Umożliwia eliminację najsłabszych podwykonawców oraz nagradzanie najlepszych.

Et = 0x01 graphic

gdzie: ws - liczba spełnionych wymagań, Wt - liczba wymagań transportowych.

 1. Niezawodność taboru przewoźnika Nt - wskaźnik charakteryzujący procent terminowo wykonanych przewozów. Jego monitoring umożliwia bieżącą kontrolę przewoźnika oraz podjęcie działań mających na celu zwiększenie stopnia niezawodności.

Nt = 0x01 graphic

gdzie : pt - liczba terminowo wykonanych przewozów, ppsp - liczba przewozów surowców i produktów.

 1. Czas trwania kursu th na trasie h - czas od chwili wyjazdu środka transportowego z punktu początkowego do chwili jego do punktu końcowego.

th = tjh + twh [min., godz.]

gdzie: tjh - czas jazdy na trasie h, czyli czas kiedy pojazd znajduje się wyłącznie w ruchu, twh - czas przeznaczony na oczekiwania operacyjne, taki jak postoje na światłach, wsiadanie pasażerów, załadunek czy wyładunek.

 1. Czas obrotu 0x01 graphic
  na trasie h - czas przejazdu w obie strony z uwzględnieniem czasu spędzonego w punkcie początkowym oraz końcowym (np. czas załadunku oraz wyładunku).

0x01 graphic
= 2(th + ∆t) [min., godz.]

gdzie: ∆t - czas poświęcony na załadunek/wyładunek, postoje autobusu na pętli

 1. Potok towarowy Ph na linii h - wielkość masy towarowej przewożonej przez dowolny punkt określonej trasy przewozowej w jednym kierunku w jednostce czasu.

Psieci = 0x01 graphic
h [ton/godz., palet/godz.]

 1. Potok pasażerski Ph na linii h - liczba pasażerów przewożonych przez dowolny punkt określonej trasy przewozowej w jednym kierunku w jednostce czasu.

Psieci = 0x01 graphic
h [pasażerów/godz.]

 1. Interwał ruchu IRh na linii h - odstęp czasu, w którym dwa środki transportowe obsługujące tę samą trasę przewozową kolejno przejeżdżają po sobie przez dowolny punkt tej trasy.

0x08 graphic
IRh = 0x01 graphic
[min., godz.]

gdzie: 0x01 graphic
- czas obrotu na linii h, xh - liczba pojazdów na danej trasie przewozowej.

 1. 0x08 graphic
  Częstotliwość ruchu ωh na trasie h - liczba środków transportowych przejeżdżających w czasie jednej godziny w jednym kierunku przez dowolny punkt trasy przewozowej obsługiwanej przez te pojazdy.

0x08 graphic
ωh = 0x01 graphic
, przy IRh wyrażonym w minutach

 1. Prędkość eksploatacyjna pojazdu 0x01 graphic
  na trasie h - stosunek drogi wykonanej przez pojazd do czasu pracy pojazdu w określonym horyzoncie czasowym.

0x08 graphic
0x08 graphic
0x01 graphic
= 0x01 graphic
[km/h]

gdzie: Lh - długość drogi na linii h [km], Tph - czas pracy/jazdy pojazdu jak i wszystkich czynności towarzyszących [godz].

 1. Prędkość techniczna pojazdu 0x01 graphic
  na trasie h - stosunek drogi wykonanej przez pojazd do czasu pracy pojazdu w określonym horyzoncie czasowym.

0x08 graphic
0x08 graphic
0x01 graphic
= 0x01 graphic
[km/h]

gdzie: Lh - długość drogi na linii h [km], Tjh - czas jazdy pojazdu na trasie h [godz]

 1. Współczynnik wykorzystania czasu pracy 0x01 graphic
  na trasie h - to stosunek czasu jazdy do czasu pracy.

0x08 graphic
0x08 graphic
0x01 graphic
= 0x01 graphic

gdzie: 0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
; Tjh - czas jazdy pojazdu na trasie h [godz]; Tph - czas pracy/jazdy pojazdu jak i wszystkich czynności towarzyszących [godz].

 1. Praca przewozowa Qh na trasie h - to iloczyn ładunku/pasażerów przewożonego na danej trasie lub jej odcinku i długości tej trasy lub jej odcinka.

Qh = 0x01 graphic
i x Li [tkm, pkm]

gdzie: Qi - wielkość ładunku wyrażona w tonach lub pasażerach, Li - długość odcinka

 1. Współczynnik wykorzystania ładowności 0x01 graphic
  - to stosunek pracy przewozowej rzeczywiście wykonanej przez pojazd w horyzoncie czasu t do pracy przewozowej możliwej do wykonania przy pełnym wykorzystaniu ładowności lub pojemności pojazdu.

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x01 graphic
= 0x01 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
gdzie: 0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
, Q - maksymalna dopuszczalna pojemność pojazdu wyrażona w tonach lub pasażerach.

 1. Współczynnik gotowości technicznej taboru 0x01 graphic
  - to stosunek czasu użytkowania pojazdu do całkowitego czasu inwentarzowego będącego sumą czasu użytkowania i obsługiwania.

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x01 graphic
= 0x01 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
gdzie: 0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
, T - czas użytkowania, czyli czas, w którym pojazd jest gotowy do natychmiastowego użycia, T - czas obsługiwania, czyli czas przeznaczony na przeglądy oraz naprawy.

 1. Współczynnik wykorzystania pojazdu 0x01 graphic
  - to stosunek czasu pracy pojazdu do całkowitego czasu inwentarzowego będącego sumą czasu użytkowania i obsługiwania.

0x08 graphic

0x01 graphic
= 0x01 graphic

gdzie: 0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
.

 1. Współczynnik wykorzystania pojazdu sprawnego technicznie 0x01 graphic
  to stosunek czasu pracy pojazdu do czasu użytkowania pojazdu.

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x01 graphic
= 0x01 graphic
= 0x01 graphic

gdzie: 0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
.

 1. Wydajność pojazdu wh - to stosunek pracy przewozowej do czasu pracy pojazdu.

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
wh = 0x01 graphic
[tkm/godz.] lub [pkm/godz.]

 1. Efektywność pojazdu EFh na trasie h - to stosunek pracy przewozowej do liczby wozokilometrów (obejmuje przebiegi puste i pełne).

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
EFh = 0x01 graphic
[tkm/wkm] lub [pkm/wkm]

0x08 graphic

0x08 graphic
gdzie: n - liczba wozokilometrów zrealizowanych na trasie h

 1. Liczba pojazdów w systemie Psys - to stosunek pracy przewozowej do średniej pojemności pojazdu wśród eksploatowanego taboru wyrażonej w tonokilometrach lub wozokilometrach w danym horyzoncie czasu.

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
Psys = 0x01 graphic

0x08 graphic

 1. 0x08 graphic
  Współczynnik wypełnienia pojazdu N na odcinku od a do b, na trasie h.

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
N = 0x01 graphic
[%]

0x08 graphic

0x08 graphic
gdzie: Q - wielkość ładunku na odcinku a, b, na trasie h wyrażona w tonach lub pasażerach.

 1. Koszty eksploatacji KEh taboru na trasie h - to iloczyn jednostkowego kosztu wozokilometra i liczby wozokilometrów zrealizowanych przez zbiór pojazdów w określonym horyzoncie czasowym.

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
KEh = z x n [zł]

0x08 graphic

0x08 graphic
gdzie: z - koszt jednego wozokilometra na trasie h

 1. Rentowność przewozów Rh na trasie h - to iloczyn zysku generowanego przez pojazd lub zespół pojazdów na danej trasie h do całkowitej sprzedaży zrealizowanej przez ten pojazd lub zespół pojazdów.

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
Rh = 0x01 graphic
= 0x01 graphic
[%]

gdzie: Sh - przychód ze sprzedaży usług.

PRZYKŁAD

Zrealizuj dostawę towaru od trzech producentów do magazynu wiedząc, że:

- od 1-go producenta trzeba przewieźć 15000 kg, odległość do magazynu - 190 km;

- od 2-go producenta trzeba przewieźć 4500 kg, odległość do magazynu - 210 km;

- od 3-go producenta trzeba przewieźć 2000 kg, odległość do magazynu - 200 km;

oraz dysponujesz następującymi środkami transportu:

Ładowność pojazdu [kg]

Stawka za 1 km [zł]

Liczba miejsc paletowych

24000

2,50

33

14000

2,10

16

10000

2,00

14

8000

1,80

12

5000

1,50

8

2000

1,00

6

1000

1,00

4

Wariant I

Dla każdego z dostawców dobieramy pojazd, który jest w stanie przewieźć wskazany ładunek.

Trasa

Wielkość ładunku [kg]

Długość trasy [km]

Stawka transportowa [zł/km]

Koszt transportu [zł]

Średni koszt przewiezienia 1 kg ładunku [zł/kg]

I

15000

190

2,5

475

475 zł/15000 kg = 0,032 zł/kg

II

4500

210

1,5

315

0,07

III

2000

200

1,0

200

0,10

990

0,046

Wariant II (łączenie tras w celu minimalizacji kosztów transportu)

Wyliczamy łączną wielkość ładunku, która na być dostarczona do magazynu od trzech producentów. Łącznie musimy przewieźć 21,5 tony.

Dobieramy pojazd, który będzie mógł jednorazowo przewieźć taki ładunek.

0x08 graphic

Trasa

Wielkość ładunku [kg]

Łączna długość trasy [km]

Stawka transportowa [zł/km]

Koszt transportu [zł]

Koszty doładunku [zł]

Łączne koszty transportu [zł]

Średni koszt przewiezienia 1 kg ładunku [zł/kg]

I - II - III - magazyn

21500

245

2,5

612,5

2 * 100 = 200

812,5

0,0378

koszty doładunku - stała opłata doliczana przez przewoźnika za każdy dodatkowy punkt załadunku (w naszym przypadku przyjęto 100 zł za każdy dodatkowy punkt).

Wnioski

a. zmniejszono koszty transportu o 18%,

b. wykorzystano jeden pojazd,

c. ograniczono nadzór tylko do jednego środka transportowego

h

2

1

B

A

Punkt na trasie

Punkt na trasie

IRh

h

ph

h

jh

h

ph

jh

h

h

h

poj

poj

h

u

h

o

h

u

h

o

h

u

h

h

p

h

u

h

o

p

p

h

g

h

h

u

h

h

p

h

h

wkm

h

wkm

h

h

poj

h

h

ab

h

h

poj[wkm]

ab

ab

h

ab

wkm

wkm

h

h

wkm

h

h

h

h

h

h

Producent 1

Producent 2

Producent 3

Magazyn

35 km

20 km

190 kmWyszukiwarka

Podobne podstrony:
EŚT 07 Użytkowanie środków transportu
06 Użytkowanie środków transportu
EŚT 07 Użytkowanie środków transportu
Projekt SAM, Transport PWR, Semestr 3, PPŚT I - podstawy projektowania środków transportu I P [Sperz
ściąga - 2 koło, Transport PWR, Semestr 3, PPŚT I - podstawy projektowania środków transportu I P [S
kolo, Studia PWR Tranposrt Mechaniczny Politechnika Wrocławska, SEMESTR V, Podstawy projektowania śr
T-27. Transport i spedycja - Outsourcing w transporcie, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
podstawy eksploatacji środków transportu
Zagadnienia transportowe z zadaniami, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
sciaga ppst, PWR, Podstawy projektowanie środków transportu PPŚT
T 13 TiS semestr 2 Podstawowe ustawy i konwencje w działalności transportowej i spedycyjnej
Multimodalny Dok Przew PL, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
Wykorzystanie środków transportu w turystyce- pigółka, Prezentacje, Materiały z Podstaw Tur
13 Wykorzystywanie środków transportu w przemyśle
podstawy logistyki, Logistyka - Transport i magazyny - ściąga, Konwencjonalny system transportowy
Twaróg transport rurociągowy w, Tomalowo, uczelnia, Logistyka, Podstawy logistyki
Zalety stosowania EDI w gospodarce, Podstawy logistyki, Transport i spedycja

więcej podobnych podstron