b(1), 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY


TESTY Z INTERNY

1)Następstwem przewlekłego zespołu mocznicowego nie jest:

a)włóknikowe zapalenie osierdzia

b)martwica cewek nerkowych

c)obrzęk mózgu

d)zapalenie błon śluzowych przewodu pokarmowego

e)niedokrwistość

2)Która z wymienionych zmian nie jest następstwem nadciśnienia tętniczego:

a)stwardnienie tętnic

b)rozmiękanie mózgu

c)marskość wątroby

d)zawał serca

e)mocznica

3)Przyczyną osteoporozy nie jest:

a)niedoczynność gonad

b)zespół Cushinga

c)kortykoterapia

d)nadmierna aktywność fizyczna

e)zapalenie wirusowe mięśnia sercowego

4)Wada zastawkowa nie posiada związku z:

a)gorączką reumatuczną

b)posocznicą bakteryjną

c)kiłą sercowo-naczyniową

d)zapaleniem mięśnia sercowego

5)Następstwem zawału m. sercowego nie jest:

a)hyperthrophia musculi cordis

b)haemopericardium

c)aneurysma cordis

d)thrombosis parietalis endocardii

e)pericarditis epistenocardiaca

6)Hemodynamiczny obrzęk płuc jest następstwem:

a)zaburzenia ciśnienia onkotycznego

b)wzrostu ciśnienia hydrostatycznego

c)zmian w tętnicach płucnych

d)uszkodzenia tętnic oskrzelowych

e)toksycznego uszkodzenia śródbłonka

7)Pierwotne ognisko gruźlicze nie powstaje w:

a)skórze

b)migdałkach

c)jelicie

d)węźle chłonnym

e)płucu

8)Która ze zmian nie jest przyczyną krwiomoczu:

a)ostra niezapalna niewydolność nerek

b)gruźlica jamista nerki

c)rak nerki

d)zawał nerki

e)kamica nerki

9)Mocznica kojarzy się z niżej wymienionymi za wyjątkiem:

a)neuropatii obwodowej

b)zapalenia błon śluzowych przewodu pokarmowego

c)policytemią

d)zapalenia osierdzia

e)rozlanego uszkodzenia pęcherzyków płucnych

10)Za procesem zapalnym, przewlekłym przemawia obecność wymienionych komórek za wyjątkiem:

a)limfocyty

b)kom. nabłonkowe

c)granulocyty

d)kom. plazmatyczne

e)histiocyty

11)Które z zaburzeń stwarza predyspozycje do zakrzepicy:

a)rak trzustki

b)ciąża

c)niedobór wit. K.

d)rozległe oparzenia

e)zmiażdżenie tkanek

12)Który z wymienionych czynników należy uznać za podstawowy w różnicowaniu a)nowotworów złośliwych i łagodnych:

b)naciekanie otoczenia

c)wysoka aktywność mitotyczna

d)obecność martwicy

e)przerzuty

f)anaplazję komórkową.

13)Mnogie ubytki w strukturze kości, wzrost Ig, wzrost Ca2+, białkomocz wskazują na:

a)aka nerki

b)szpiczaka

c)nadczynność przytarczyc

d)przewlekłe zapalenie nerek

e)osteroprozę klimakteryczną.

14)Przewlekły zespół płucno-sercowy nie ma związku z:

a)chorobą niedokrwienną serca

b)rozedmą płuc

c)pylicą krzemową

d)astmą oskrzelową

e)sarkoidozą płuc

15)Śródmiąższowe zapalenie płuc jest związane z zakażeniem:

a)pneumokokowym

b)wirusowym

c)zachłystowym

d)gronkowcowym

e)gruźliczym

16)Zmiany zapalne i zanikowe języka, żołądka zmiany zwyrodnieniowe w powrózkach a)bocznych i tylnych rdzenia przemawiają za:

b)stwardnieniem rozsianym

c)przewlekłą białaczką limf.

d)uszkodzeniem po kortykoterapii,

e)kiłą

f)niedokrwistością megaloblastyczną.

17)Przyczyną ostrej niewydolności oddechowej jest:

a)rozedma płuc

b)zator tętnicy płucnej

c)pylica krzemowa

d)gruźlica prosówkowa

e)zapalenie śródmiąższowe płuc

18)Obrzęki, albuminuria, hyperlipemia to wykładniki:

a)zesp. mocznicowego

b)niewydolności krążenia

c)zespołu. nerczycowego

d)uogólnionej miażdżycy

e)zesp. Cushinga

19) Czego nie stwierdzamy w EKG w nadczynności tarczycy:

a)skrócenia PQ

b)migotania przedsionków

c)wysokiego P

d)wysokich zespołów QRS

20)Działanie glikozydów naparstnicy oprócz:

a)Inotropowo dodatnie

b)Tonotropowo (-)

c)Batmotropowo(+)

d)Chronotropowo (-)

21) Objawy nie występujące w poparciokowcowym zap. nerek:

a)Przebieg dyskretny

b)Przebieg ostry

c)Ubytek C3 dopełniacza

22) Podawanie leków fibrynolitycznych po 6 godzinach może spowodować udrożnienie tętnic wieńcowych:

a)Oba zdania są prawdziwe i jedno wynika z drugiego

b)Oba fałszywe

c)Oba prawdziwe

d)Pierwsze prawdziwe, drugie fałszywe

e)Pierwsze fałszywe, drugie prawdziwe

23) Najczęstsza przyczyna migotania przedsionków u doroslych

a)Stenoza mitralna

b)Nadczynność tarczycy

c)Cechy bloku prawej odnogi pęczka Hisa w EKG

d)Choroba wieńcowa

24) Najczęstsza przyczyna migotania przedsionków u osób młodych:

a)Stenoza mitralna

b)Nadczynność tarczycy

c)Cechy bloku prawej odnogi pęczka Hisa w EKG

d)Choroba wieńcowa

25)Do monitorowania leczenia doustnymi antykoagulantami stosujemy czas :

a)Czas protrombinowy

b)Aktywność płytek

c)Czas kaolinowo kefalinowy:

d)Czas krwawienia

26)Glikozylacja hemoglobiny w cukrzycy polega na wiązaniu Hb:

a)Enzymatycznym z grupą karboksylową

b)Nieenzymatycznym z gr. Karboksylową

c)Enzymatycznym z grupą amidową

d)Nieenzymatycznym z gr. Amidową

27)Glikozylacja Hb powoduje :

a)Wzrost wiązania tlenu z Hb

b)Spadek wiązania tlenu z Hb

c)Łatwiejsze oddawanie tlenu z Hb

d)Utrudnione oddawanie tlenu z Hb

e)Krótsze przejście erytrocytów(?)

Kombinacje odp.

28) Jakich cech nie rozpoznaje się w toczniu układowym:

a)Leukopenia

b)Nadwrażliwość na światło

c)Rumień w kształcie motyla

d)Nadpłytkowośc

e)przeciwciał ANA

29)Czego nie ma w RZS?

a)Czynnik reumatoidalny

b)Zapalenie i obrzęk stawów

c)Poranna sztywność

d)Wzrost kwasu moczowego w surowicy

30)Zesp Conna charakteryzuje się:

a)Wysoką akt. reninową osocza

b)Niską swoistą akt. reninową osocza

c)Wysokim potasem

31)Jakich leków nie podajemy w obrzęku płuc:

a)Tlen

b)Morfina

c)Beta blokery

d)furosemid

e)sterydy

32)Największe powiększenie śledziony obserwujemy w:

a)Ostrej białaczce szpikowej

b)Ostrej białaczce limfoblastycznej

c)Przewlekłej białaczce limfatycznej

d)Przewlekłej białaczce szpikowej

33)Objawy choroby posurowiczej to:

a)Wysypka

b)Obrzęk węzłów chłonnych

c)Gorączka

d)Skurcz oskrzeli

Kombinacje odpowiedzi.

34)Palenie papierosów powoduje rozedmę na podstawie wszystkich mechanizmów, oprócz :

a)hamowanie niszczenia bakterii w płucach

b)uaktywnienie elastazy makrofagów

c)uaktywnienie elastazy granulocytów

d)chemotaksji granulocytów

35)Istotne zwężenie dla zastawki dwudzielnej :

a)0,5-1,0 cm2

b)1,0-1,5 cm2

c)1,5-2,0 cm2

d)2,5-3,0 cm2

e)4,0-6,0 cm2

36)Dysplazję oskrzelowo-płucną można wykryć na podstawie :

a)rtg płuc

b)morfologii krwi

c)jonogramu

d)proteinogramu

37)Utrata przytomności u pacjenta. W Ekg częstoskurcz z wąskimi zespołami QRS. Co należy wykonać :

a)defibrylację

b)kardiowersję 50J

c)kardiowersję 100J

d)podjęcie akcji resuscytacyjnej

e)wstrzyknięcie adenozyny

38)Utrata przytomności. W Ekg częstoskurcz zatokowy 140/min bez tętna :

a)defibrylacja

b)kardiowersja

c)czysty tlen + 500 ml 0,9% NaCl

d)akcja reanimacyjna + 1 mg adrenaliny

39)Zaburzenia restrykcyjne charakteryzują się wszystkimi cechami, oprócz :

a)spadek FEV1, a normalne Vc

b)zniekształcenie kl. piersiowej

c)zwłóknienie płuc

40)Etiologia śródmiąższowego zapalenia płuc to :

a)wirusy

b)pneumokoki

c)gronkowce

d)grzyby

e)pasożyty

41)Zespół Conna charakteryzuje się :

a)nadciśnieniem + hipokaliemią

b)nadciśnieniem + hiperkaliemią

c)hiperosmią

42)Ostra duszność powstaje w :

a)zatorze płuc

b)śródmiąższowym zapaleniu płuc

c)gruźlicy

43)Stany odpowiedzialne za powstawanie kwasicy metabolicznej to wszystkie, oprócz :

a)nadużycie morfiny

b)utrata zasad

c)nadmierna podaż kwasów

d)hiperwentylacja

44)W kwasicy metabolicznej występują wszystkie stany, oprócz :

a)hiperkaliemia

b)hipokaliemia

45)Cechy odmy :

a)kaszel

b)duszność

c)ból w klatce piersiowej

d)krwioplucie

46)Co nie prowadzi do serca płucnego :

a)rozstrzenie oskrzeli

b)astma

c)rozedma

d)zator tętnicy płucnej

47)W RZS bardzo rzadko zajete sa stawy:

a)miedzypaliczkowe blizsze

b)miedzypaliczkowe dalsze

c)srodstpia

d)nadgarstka

48)Najczestsza etiologia pozaszpitalnego zap. pluc:

a)Staph. Aureus

b)Pnumococcus

c)Klebsiella

d)Mycoplasma

49)Graves-Basedow - nieprawidłowe stwierdzenie:

a)podłoże immunologiczne

b)ophtalmophlegia

c)sucha, łuszcząca się skóra

d)obrzęk przedgoleniowy

e)zaburzenia rytmu serca typu migotanie przedsionków

50)Zesp. Barlowa to:

a)żółtaczka

b)zespół wypadania płatka zastawki

c)zespół preekscytacji

d)kolagenoza

e)zapalenie tarczycy

51)Kompensacja zwężenia lewego ujścia tętniczego:

a)powiększenie przedsionków

b)niedomykalność zastawki trójdzielnej

c)niedomykalność zastawki dwudzielnej

d)przerost prawej komory

e)przerost lewej komory

52)Przyczyny przewlekłej niewydolności lewokomorowej:

a)wada zastawki aortalnej

b)przebyty zawał

c)niedomykalność zastawki dwudzielnej

d)dyczawica oskrzelowa

e)nadciśnienie płucne

a. 1,4,5, b. 1,2, c. 2,3, d. 1,5, e. 2,4,

53)WPW spowodowane jest dodatkowym połączeniem między:

a)prawym i lewym przedsionkiem

b)lewą a prawą odnogą pęczka Hisa

c)przedsionkiem a komorami

d)lewym przedsionkiem a węzłem przedsionkowo komorowym

węzłami

54)Zespół Conna:

a)nadciśnienie ze wzrostem K+

b)nadciśnieniem ze spadkiem K+

c)nadciśnienie ze wzrostem wydzielania amin katecholowych

d)nadciśnienie z obniżeniem ciśnienia rozkurczowego

e)hipotonia z nadprodukcją amin katacholowych

55) Nadczynność gruczołów przytarczycznych:

a)wzrost PTH

b)wzrost wchłaniania CA2+ z kości

c)spadek wchłaniania Ca2+ w jelitach

d)wzrost wchłaniania Ca2+ w jelitach

e)wzrost uwapnienia komórek

56)Dna moczanowa - zaburzenia przemiany:

a)bilirubiny

b)aminokwasów

c)białek

d)porfiryn

e)zasad purynowych

57)Niedobór magnezu może wynikać z:

1)przewlekłe wymioty

2)przewlekły alkoholizm

3)niewydolność nerek

4)leki moczopędne

5)leki alkalizujące

a. 1,2,4; b. 3,4,5; c. 1,4,5; d. 2,3,4; e 4,5.

58)W ciasnym zwężeniu lewego ujścia żylnego jego powierzchnia wynosi:

a)1 - 1,5

b)0,5 - 1

c)1,5 - 2

d)1 -2

3)4 - 6 (cm)

59)Hiperfasfatemia może być uwarunkowana:

1)nadmierną podażą wit. C

2)przewlekłą niewydolnością nerek

3)ostrą niewydolnością nerek

4)niedoborem wit. D

5)uporczywymi wymiotami/biegunką

a. 1,2,3; b. 2,3,4; c. 1,2,5; d. 3,4,5; e. 3,5

60)Zasadowicę mataboliczną powodują:

a)wymioty

b)przedawkowanie leków alkalizujących

c)wzrost K+

d)spadek K+

e)hiperwentylacja psychogenna

61)Metaboliczny zespół X:

1)wzrost insuliny

2)nietolerancja węglowodanów

3)wzrost RR

4)otyłość trzewna

5)spadek HDL

a. 1,2,3; b. 2,3,4; c. 4,5 d. 1,2,4; e. 1,2,4

62)Ostre zatrucie atropiną:

a)przyczyny zatrucia - owoce bielunia

b)hamujące działanie Ach na efektor komórkowy

c)w pierwszym etapie zatrucia występuje faza pobudzenia

d)blada skóra i wzrost potliwości

e)zaczerwieniona, sucha skóra

63)Do wstrząsu nie prowadzi:

a)krwotok z przewodu pokarmowego

b)kwasica ketonowa w cukrzycy

c)rozległe oparzenie

d)rozległy uraz

e)zawał mięśnia sercowego

64)Wtórny wzrost RR nie jest następstwem:

a)przewlekłego kłębkowego zapalenia nerek

b)zespołu Conna

c)koarktacji aotry

d)zwężenia tętnicy nerkowej

e)zwężenia lewego ujścia żylnego

65)Niedokrwistość Addisona-Biermera:

a)wzrost Fe

b)neurolina

c)wzrost B6

d)niedobór cz. Castlea

e)autoimmunologiczne

PRZERWAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

66)Brunatnoczerwony mocz po pewnym czasie:

a)rak pęcherza

b)odmiedniczkowe zapalenia nerek

c)kamica nerkowa

d)skaza krwotoczna

e)porfiria

67)Nie zaliczamy do kolagenoz:

a)SLE

b)guzkowego zapalenia tętnic

c)z. Ebsteina

d)z. Sjogrena

e)zapalenia śródskórnego

68)Nie prowadzi do ostrej kwasicy oddechowej:

a)przedawkowanie morfiny

b)odma opłucnej

c)rak płuc

d)obrzęk płuc

e)hiperwentylacja psychogenna

69)Nadciśnienie nie powoduje:

a)przerostu lewej komory

b)stwardnienie tętnic i przez to uszkodzenia nerek

c)przewlekłego uszkodzenia wątroby

d)stwardnienia tętnic siatkówki

e)przyspieszenie rozwoju ch. niedokrwiennej serca

70)Zespół Zolingera-Elisona jest następstwem niekontrolowanej produkcji:

a)insuliny

b)tyroksyny

c)sekretyny

d)reniny

e)gaestryny

71)Osteoporoza -wskaż fałszywe:

a)związana z wypadaniem estrogenów

b)proces starzenia się

c)pojawia się w przewlekłym leczeniu sterydami

d)pojawia się w przewlekłym leczeniu kw. acetylosalicylowym

72)Restrykcyjna postać upośledzenia sprawności wentylacyjnej płuc - fałsz:

a)spadek pojemności żylnej płuc

b)spadek wskaźnika procentowego natężenia objętości wydechowej FEV %

c)zaburzenia restrykcyjne mogą być spowodowane chorobami opłucnej

d)zaburzenia restrykcyjne mogą być spowodowane chorobami układu kostno-stawowego klatki piersiowej

e)zwłóknieniem śródmiąższowym płuc

73)Objaw nie towarzyszący wystąpieniu odmy samoistnej:

A)nagły ból klatki piersiowej

b)bradykardia

c)duszność

d)kaszel

e)odgłos bębenkowy w badaniu

74)Tętno dziwaczne:

a)wzrost amplitudy na wydechu

b)spadek amplitudy na wydechu

c)stała amplituda w czasie oddychania

75)Wskaż objawy osłuchowe charakterystyczne dla stenozy mitralnej:

1) Szmer rozkurczowy nad koniuszkiem serca,

2) Szmer skurczowy nad koniuszkiem serca,

3) Wzmożony, kłapiący I ton nad koniuszkiem serca,

4) Osłabiony I ton nad koniuszkiem serca,

5) Trzask otwarcia zastawki dwudzielnej.

A. 1, 4, 5 B. 2, 4, 5 C. 2, 5 D. 1, 3, 5

LEP!!!!

 1. Zespół Brugadów:

1)jest wynikiem genetycznie uwarunkowanego zaburzenia funkcji kanałow jonowych w m. sercowym

2)napady wystepują podczas wysiłku fiz

3)wystepuje czesciej u osob z organiczna wada serca

4)charakterystyczn jest blok prawej odnogi peczka hisa

5)w leczeniu zalecane są beta-blokery

a)1,2,3,4,5 b)1 c)3 d)1,4 e)żadne

 1. Zatrucie beta brokerami leczymy:

a)glukagonem

b)adrenalina

c)atropina

d)fizostygmina

e)terazosyna

 1. W kardiomiopatii przerostowej p/wskazane są :

a)beta-blokery

b)glikozydy

c)blokery kanału Ca

d)amiodaron

 1. Zmiana barwy głosu po usunieciu wola jest spowodowana uszkodzeniem:

a)nerwu krtaniowego gornego

b)nerwu krtaniowego wstecznego

c)n. phrenicus

d)n.vagus

 1. W zesp. WPW pojawienie sie czestoskurczu o etiologii przedsionkowej wiąże sie z wyjotkowo wysokim ryzykiem zgonu, DLATEGO, ze dodatkowa droga przewodzenia bardzo szybko i niewybiórczo przewodzi impulsy do komór i może wywołac VF

a)oba fałszywe

b)oba prawdziwe ze związkiem

c)oba prawdziwe bez związku

d)pierwsze P, drugie F

e)pierwsze F, drugie P

 1. Cecha częstoskurczu komorowego typu torsade de pointer jest :

a)niemiarowy rytm komór i taki sam kształt QRS

b)miarowy rytm i zmieniające się QRS

c)niemiarowy rytm i zmieniające się QRS

d)miarowy rytm i taki sam kształt QRS

 1. Homans (+) może wystąpić w :

a)zakrzepicy żył głębokich podudzia

b)OZT

c)marskości wątroby

d)kamicy pęcherzykowej

 1. Wzrost aktywności kinazy kreatynowej występuje w zawale serca po:

a)1h

b)4-6h

c)24h

d)48h

 1. Odprowadzenia EKG, w których szukasz przerostu LK :

a)V5

b)V6

c)Al

d)I i II

e)I , II , III

 1. Tętno małe i leniwe wystepuje w

a)niedomykalności Ao

b)niedomykalności żylnej

c)stenozie zylnej

d)stenozie mitralnej

e)nadczynności tarczycy

 1. Deficyt tętna występuje

a)VF

b)migotanie przedsionków

c)blok P-K I-stopnia

d)niewydolności serca

 1. Patologiczny Q w V5 i V6 wskazuje na zawał:

a)boczny

b)przedni

c)tylnej

d)dolnej

 1. P/wskazania do glikozydów. Wskaż odp błędna:

a)WPW

b)świezy zawał serca

c)kardiomiopatia przerostowa

d)tachyarytmia w migotaniu przedsionków

e)hiperkalcemia

 1. W zesp Conna zaburzenia elektrolitowe polega a na:

a)podwyższeniu poziomu K i Na

b)Podwyższeniu K i obniżeniu Na

c)Obniżeniu K i Na

d)Obniżeniu K i podwyższeniu Na

 1. Typowe dla dusznicy Prinzmetala w EKG:

a)uniesienie ST

b)obniżenie ST

c)pogłębienie Q

d)poszerzenie Q

 1. P/wskazania do próby wysiłkowej :

1)rozpoznanie zwężenia n.wieńcowego głownego

2)stabilna dlawica piersiowa

3)objawowa niewydolność serca

4)tetniak aorty

5)zakazenie z gorączka

a)1,2,3 b)2,3,4,5 c)1,3,4,5 d)3,4,5 e)wszystkie

 1. W której wadzie serca występują zatory tętnicze na obwodzie:

a)niedomykalności aorty

b)stenozie aortalnej

c) niedomykalności mitralnej

d)stenozie mitralnej

ODPOWIEDZI : 1)d 2)a 3)b 4)b 5)c 6)c 7)a 8)c 9)e 10)b 11)b 12)a 13)d 14)d 15)b 16)c 17)b

LEP!!!!!!!!!

 1. Nosicielstwo może wystąpić w przypadku WZW

 1. A, E

 2. B, C, D

 3. A, B, D

 4. C, V

 1. Typowe dla odmy nie jest

 1. duszność

 2. bol w KLP

 3. krwioplucie

 4. brak szmerow oddechowych

 1. WZW wywołane dna wirusem

 1. A

 2. B

 3. C

 4. D

 1. Pneumokokowe zap płuc wywoluje

 1. Str. pneumonie

 2. H. influenze

 3. Mycoplasma

 4. St. ureus

 1. Głownym objawem ZZO jest

 1. niewydolność krążenia prawokomorowa

 2. niewydolność krążenia lewokomorowa

 3. zab. rytmu serca

 4. ból zamostkowy

 1. PoChP umiarkowana w spirometrii

 1. wsk Tiffenau mniejszy/równy 80% ale nie mniejszy niż 70%

 2. wsk Tiffenau wiekszy niż 50% al.e mniejszy niż 80

 3. wiekszy niż 30 ale mniejszy niż 50

 4. poniżej 30

 5. przewlekla niewydolność oddechowa

 1. Który marker najpóźniej

 1. ckm

 2. troponina i

 3. troponina t

 4. hFABP

 5. mioglobina

KURWA ZAJEBAć SIĘ IDZIE

 1. Achalazja przełyku to :

 1. zap błony sluzowej

 2. upośledzenie motoryki

 3. choroba nowotworowa

 4. zgaga

 1. Prawidlowa kolejność markerów wzw B

 1. HBsAG HBeAg anty-HBc anty-HBe anty-HBs

 2. anty-HBe anty-HBs HBsAG HBeAg anty-HBc

 3. HBsAG anty-HBe anty-HBs HBeAg anty-HBc

 4. anty-HBc anty-HBe HBsAG HBeAg anty-HBs

 1. Wodonercze to objaw niekorzystny jesli chodzi o rokowanie , występujący często w pewnym stadium zaawansowania raka szyjki macicy. O które stadium chodzi

 1. IIIa

 2. IIIb

 3. IIa

 4. IIb

 5. IV

 1. Enteropatia wysiękowa to

 1. utrata albumin przez p.p.

 2. wodnista biegunka

 3. zaburzenie wchłaniania

 4. zaburzenia neurowegetatywne

 1. Najczestszy nowotwor łagodny przelyku to:

 1. miesniak gladkokomorkowy

 2. brodawczak plaskonablonkowy

 3. naczyniak

 4. tłuszczak

 1. W sklad kompletu proteinazy wchodza aktywne czynniki :

 1. VII, VIII

 2. V, X

 3. VIII, IX

 4. V, VII, IX, X

 5. II, VII

 1. Astmę oskrzelową można rozponać gdyw spirometrii

 1. wzrost FEV1 o 12% po inhalacji leku rozkurczowego

 2. wzrost FEV1 o 1%% po początkowym probnym leczeniu GS

 3. wzros PEF o 15% po inhalacji leku rozszerzającego oskrzela

 4. samoistny wzrost FEV1 w powtorzonej spirometrii o 15%

 5. wszystkie upoważniają do rozpoznania astmy

 1. Który marker pojawia się najwcześniej?

 1. mioglobina

 2. troponina i

 3. troponina t

 4. h-FABP

 5. CK-MB

16) Która z serologii wskazuje na osobe zaszczepioną przeciw WZW B

a)HBsAg (+) HBeAg (+) AntyHBsIgM(+)

b) HBsAg (+) HBeAg (+) AntyHBsIgM(-)

c) HBsAg (-) AntyHBcIgM(-) AntyHBc (+) AntyHBs(+)

d) HBsAg (-) AntyHBcIgM(-) AntyHBc (-) AntyHBs(+)

e) HbsAg(+) HBeAG(-) AntyHBsIgM(+)

17) Lekiem nie zalecanym rutynowo w terapii PoChp jest

a) antybiotyki

b) mukolityki

c)cholinolityki

d)GS wziewnie

e)nie zaleca się a) b) d)

 1. W śpiączce hiperosmolarnej wystepują zazwyczaj :

 1. hipoglikemia, hipokaliemia hipernatremia

 2. hiperglikemia hiperK hipoNa

 3. hiperglikemia hipoK hipoNa

 4. hiperglikemia hiperK hiberna

 1. Objawy PZT

 1. bole brzucha , chudnięcie, nudności, wymioty, tluszczowe stolce, cukrzyca

 2. bole brzucha , chudnięcie, nudności, wymioty, zaparcia, cukrzyca

 3. bole brzucha otyłość, nudności, wymioty, zaparcia, cukrzyca

 4. bole brzucha , chudnięcie, nudności, wymioty, biegunka, hiperinsulinomia'

 1. Wybierz fałszywe dotyczące śpiączki ketonowej

 1. rozwija się na podlozu TYP I

 2. ph najczęściej prawidłowe

 3. dwuwęglany podajemy gdy ph poniżej 7.35

 4. leczeniem z wyboru jest insulina iv i wyrównanie zab elektrolitowych

 5. poziom glikemii jest wyższy niż w hipermolarnej

a)1,2,3,4,5 b) 1,2,3 c) 2,3,4 d)2,3,5 e) 2,3

ODPOWIEDZI!! 1)b2)d3)b4)a5)a6)b7)c8)b9)a

10)b - nacieka moczowód tylko w tym stadium

11)a12)a

13)b - protrombinaza jest najwazniejszym procesem krzepniecia. Formowanie skrzepu jest uwarunkowane kompletnością i uzupełnianiem się tzw 3 faz tego procesu, indukcji wzmocnienia i eżektorowej. Protrombinaza bierze udzial w fazie wzmocnienia i w efekcie powoduje narastanie najmocniejszego czynnika prokoagulacyjnego czyli trombiny

14)e

15)a jest to bialko wiazace kwasy tluszczowe pojawiające sie mniej niz 30minut od bólu jesli jest to zawał. Jest to bardzo nowoczesna rzecz. Mioglobina po godzinie, potem troponica t, ckm, troponina i

16)d17)e18)e19)a

20)d- nie podajemy dwuweglanow bo plyny i elektrolity wystarczą, podajemy je gdy ph spadnie poniżej 7.1

LEP!!!!

  1. Guzki Aschoffa SA swoistym objawem :

 1. gorączki reumatycznej

 2. plamicy schoenleina henocha

 3. gruźlicy

 4. AIDS

  1. Test Amslera sluzy do wykrywania

 1. zeza

 2. zwyrodnienia starczego plamki

 3. zacmy

 4. jaskry

  1. szmer austina-flinta :

 1. szmet rozkurczowy nad koniuszkiem

 2. szmer skurczowy nad koniuszkiem

 3. szmer rozkurczowy nad zast aortalna

 4. szmer skurczowy nad zast aortalna

 5. żaden

  1. objaw skrzyżowani wg skali Gunna to stopien retinopatii:

 1. I

 2. II

 3. III

 4. IV

  1. niedokrwistość, zapalenie żołądka, zab neurologiczne to

 1. niedokrwistość z niedoboru B12

 2. anemia sierpowata

 3. krwawienia z pp

 4. a+c

 5. wszystkie

6) mononukleoza 1)można zarazic się przez calowanie 2) wywoluje EBV 3) zle rokowanie 4) zap gardla i limfadenopatia 5) zapalenie wątroby - kombinacje (1,2,4,5 prawidlowe)

7)wartość cisnienia rozkurczowego to

 1. I ton Korotkowa

 2. II ton Korotkowa

 3. III ton Korotkowa

 4. IV ton Korotkowa

 5. V ton Korotkowa

8)skala Glasgow. Otwiera oczy na polecenie , mowa niewlasciwa, reakcja zgieciowa na ból. Ile pktów

6 , 7 , 8 , 9, 10

9) Najlepiej leczyc sterydami :

A) kzn

B) zap pluc

c)zakrzepowe zap zyl

d)zap m. sercowego

10) nieprawidłowe w mukowiscydozie :

1)uwarunkowana genetycznie

2)u dzieci zab przyrostu masy ciała

3)wystepuje spadek NaCl w probie potowej <60 mmol

4)pierwszym objawem u dziecka biegunka po urodzeniu

5)synonimiem jest panegzokrynopatia

A(1,2 b)2,3 c) 3,4,5 d)4 e)3,4

11) gdzie najczęściej udar krwotoczny

a) jadra podstawy

b) kora

c) istota biala

dsrodmozgowie

e)most

12) jaka insulina iv

a) gensulin

b) actrapid

c)insulatard

d)humulin r

E)a b d

13)kryteria duze jonesa nie nalezy

a)zap serca guzki podskorne

b)zapalenie wielostanowe

c)plasawica

d)goraczka bole stawów

14) obj zakrzepicy

A) homans

b) mayr

c)payr

d)zaden

e)każdy

15)nowotwory dajace meta do kosci

1)tarczyca

2)prostta

3)jajnik

4)pęcherz moczowy

5)nerki

a)1,2,5 b)2,3 c) 5 d)wszystkie e)1,2,4

 1. wzrost Ca ii PTH wystepuje

 1. pierwotna nadczynnosc

 2. wtorna nadczynnoc

 3. trzeciorzedowa nadczynności

 4. paranowotworowe wytwarzanie

 5. a , d

 1. typ IV reakcji alergicznej to

a)komorko nk

b)neutrofile

c)ige

d)igg

 1. róża to :

a)gronkowcowe zap tk podskórnej

b) paciorkowcowe zap tk podskórnej

nekrotyczne zap skory staphylokokowe

d)nakadzenie rany bakteriami beztlenowymi

 1. Komorka macierzysta zawiera antygen:

 1. cd34

 2. cd19

 3. cd14

 4. cd33

ODPOWIEDZI!!!!!! 1a

2b Test Amslera jest badaniem jakościowym czynności plamki i jej najbliższej okolicy. Istnieje wiele jego odmian, ale podstawowym testem jest siatka o boku 10 cm z zaznaczonym punktem centralnym. W przypadku zmian chorobowych okolicy plamki pacjent, patrząc z odległości 30 cm na punkt centralny, zauważa zniekształcenie linii, ubytki lub mroczki zaburzające regularność siatki.

3a 4b5a 6e

7e Wartość ciśnienia wyznacza się, wysłuchując tzw. tony Korotkowa (rosyjski lekarz) - z chwilą pojawienia się pierwszej fali tętna wysłuchuje się nad tętnicą łokciową pierwszy ton i odczytany w tym momencie stan słupka rtęci wskazuje wysokość ciśnienia skurczowego (jest to tzw. I faza Korotkowa). Wartość ciśnienia odczytana z manometru w chwili, gdy ton całkowicie zanika, wskazuje wysokość ciśnienia rozkurczowego (jest to tzw. V faza Korotkowa).

8e 9a 10e 11d 12c 13d 14e 15a 16e 17a 18b 19a

  1. jaki czas monitorujemy w leczeniu heparyną niefrakcjonowaną

 1. aptt

 2. inr

 3. krwawienia

 4. zadnego

 5. d-dimery

  1. czego nie ma w niedokrwistości

 1. bladosci powlok

 2. upośledzenia laknienia

 3. wzmożonego przyjmowania płynów przez niemowlaki

 4. bradykardii

 5. zab koncentracji

  1. prolactinoma. Fałszywe:

 1. najczestszy hormonalnie czynny guz przysadki

 2. objawy u Kobiet to brak miesiaczki, spadek libido i mlekotok

 3. możliwe objwy ciasnoty śródczaszkowej i upośledzenia pola widzenia

 4. powoduje mlekotok i wtorne krwawienia z drog rodnych

 5. przyczyna objawow prolactinoma może dawac metoclopramid

  1. leukopenia towarzyszy wszystkim z wyjątkiem

 1. gruźlicy

 2. wyniszczeniu

 3. niedokrwistości złośliwej

 4. wysilkowi fizycznemu

 5. hipersplenizmowi

  1. który z preparatow krwiopochodnych można przechowywac z temp pokojowej

 1. krew pelna

 2. koncentrat erytrocytarny

 3. osocze

 4. koncentrat płytkowy

  1. Triada Cushinga to

 1. tachykardia, tachypnoe, wzrost BP

 2. bradykardia tachypnoe wzrost BP

 3. bradykardia bradypnoe spadek BP

 4. tachykardia tachypnoe spadek BP

 5. bradykardia tachypnoe spadek BP

  1. U pacjenta stwierdzono wzrost aspat i alat i przeciwciała p-mitochondrialne AMA. Co podejrzewasz?

A_pierwotna marskość wątroby

B wzw

C marskość poalkoholowa

Kamica zolciowa

Hemochromatoza

  1. objawem nadczynności tarczycy nie jest

 1. stale uczucie goraca

 2. spadek THS i wzrost fT4

 3. hipercholeterolemia

 4. bicie serca

 5. wilgotna skora

  1. w ch. Addisona nie wystepuje

  1. hiperpigmentacja

  2. osłabienie astenia

  3. hipokaliemia

  4. spadek łaknienia

  5. hipotonia ortostatyczna

  1. co uszkadza nerki w rzs

 1. nlpz

 2. metotrexat

 3. skrobiawica

 4. zap naczyn towarzyszace

 5. kazde

  1. objawem prolactinoma nie jest:

a_ spadek libido

b mlekotok

c hipokaliemia

d) zab miesiączkowania i erekcji

e)niepłodność

  1. najczestszy objaw raka pluc to :

a krwioplucie

b duszność

c kaszel

d bol w klp

e dysfagia

  1. krew na gazometrie pobieramy :

1 artelializowana wlosniczkowa

2 z pnia płucnego

3 z promieniowej

4 z udowej

5 z przedsionka prawego

A)1,3 ,5 b) 1,3 c)3,4 d) 1,5 e)1,3,4

  1. jaka witamina w rzn leczonym metotrexatem , żeby zapobiec powiklaniom

a)tiamina

b ryboflawina

c kwaspantotenowy

d kwas foliowy

e biotyna

  1. zlotym standardem w pochp jest

 1. rtg

 2. spirometria

 3. gazometria

 4. ct płuc

ODPOWIEDZI 1a 2d 3d 4d 5d 6b 7a 8c 9c 10e 11c 12c 13e 14d 15 b

Jutro dośle jeszcze jakies ~50

pozdroWyszukiwarka

Podobne podstrony:
egzamin2(1), 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
test z gastrologii(1), 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
2008v2, 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
2006, 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
pietro1, 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
egzamin3, 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
2009, 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
Regulamin egzaminu testowego z chorób wewnętrznych dla studentów V roku(1), 5 ROK, INTERNA, # EGZAMI
2008, 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
2004, 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
matuszkiewicz rowinska, 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
Test Interna 2007a(1), 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
interna przyklad 2008(1), 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
egzamin2, 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
pietro2, 5 ROK, INTERNA, # EGZAMIN, KOLOKWIA, GIEŁDY
Pytania z interny na zaliczenie 2007, III rok, Interna, Egzamin, Giełdy
pyt z interny-1kolo-3 rok, III rok, Interna, Egzamin, Giełdy

więcej podobnych podstron