7505


1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI

Nazwa produktu: Kwas fluorowodorowy <7%

Wzór chemiczny: HF + H2O

Producent:

Dostawca:

Użytkownik:

2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Składnik stwarzający zagrożenie:

Nazwa chemiczna

% wag

Nr

CAS

Nr

EINECS

Symbol ostrzegawczy

Symbole zagrożenia (R)

kwas fluorowodorowy

<7

7664-39-3

231-634-8

T

23/24/25-34

3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Substancja niebezpieczna w myśl dyrektywy 1999/45/EEG.

Zagrozenie pożarowe: Kwas fluorowodorowy do 7% jest substancją niepalną, toksyczną. Wskutek działania wysokiej temperatury wydzielają się żrące i toksyczne pary, gazy i dymy.

Zagrozenie toksykologiczne: Kwas fluorowodorowy do 7% w kontakcie z żywą tkanką działa żrąco, powodując uszkodzenie skóry i błon śluzowych oczu, dróg oddechowych, układu pokarmowego.

Zagrożenie ekotoksykologiczne: Kwas fluorowodorowy do 7% działa toksycznie na wszelkie formy życia. W wodzie szybko ulega rozcieńczeniu, stąd zagrożenie dla życia wodnego jest stosunkowo niewielkie.

4. PIERWSZA POMOC

Uwaga: W pierwszej kolejności należy wyprowadzić poszkodowaną osobę ze skażonego parami lub aerozolami kwasu fluorowodorowego środowiska na świeże powietrze. Ułożyć na lewym boku z głową skierowaną w dół.

Zatrucie inhalacyjne:

1.

Zapewnić dopływ świeżego powietrza.

2.

Ułożyć poszkodowaną osobę w pozycji półleżącej.

3

Zapewnić niezwłoczną pomoc medyczną. Skontaktować się z centrum toksykologicznym.

Skażenie oczu:

1.

Przemyć skażone oczy większą ilością letniej wody przez 15 minut, przy wywiniętych powiekach.

2.

Zapewnić fachową pomoc medyczną.

Połknięcie:

1.

Doraźna pomoc przy połknięciu kwasu polega na stosowaniu łagodnych środków neutralizujących: zawiesiny magnezji palonej, zawiesiny wodnej węgla aktywnego, mocnej herbaty niesłodzonej, filiżanki czarnej kawy, białka jaja rozmieszanego z wodą, wody wapiennej. Kwas należy rozcieńczyć 100-krotnie.

2.

Zapewnić niezwłocznie pomoc medyczną.

Skażenie skóry:

1.

Zdjąć skażone ubranie. Oczyścić mechanicznie skażoną skórę (ratujący musi być stosownie chroniony ochronami osobistymi), przemyć dużą ilością wody, a następnie wodą z łagodnym mydłem.

2.

Skonsultować się z lekarzem dermatologiem.

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Informacja ogólna:

Kwas fluorowodorowy do 7% jest substancją niepalną. Zagrożone pożarem obiekty pokryć pianą, a w ostateczności intensywnie polewać wodą. Osoby uczestniczące w akcji pożarowej muszą być wyposażone w niezależne aparaty oddechowe. W ogniu wydzielają się żrące i toksyczne gazy, pary i dymy.

Środki gaśnicze do gaszenia pożarów obiektów sąsiadujących:

  • gaśnice CO2,

  • gaśnice proszkowe z proszkiem gaszącym ABC lub BC,

  • gaśnice pianowe lub gaśnice płynowe z dodatkowym wodnym roztworem środka, rozproszona woda.

Zalecenia szczegółowe:

Stosować ochrony osobiste, gdyż w przypadku kontaktu kwasu z ogniem wydzielają się żrące i toksyczne gazy, pary i dymy.

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Zalecenia ogólne:

W przypadku wydostania się kwasu fluorowodorowego do 7% do środowiska przebywające na zagrożonym awarią obszarze osoby postronne należy ewakuować. Awarie muszą być jak najszybciej lokalizowane i likwidowane. Do likwidowania większych zrzutów do środowiska mogą przystąpić wyłącznie przeszkolone w ratownictwie chemicznym osoby.

Środki ochrony osobistej:

Unikać kontaktu z uwalniającą się cieczą. Stosować ubrania ochronne kwasoodporne, rękawice ochronne, okulary ochronne w szczelnej obudowie, a w przypadku wyraźnie wyczuwalnego zapachu kwasu - ochrony dróg oddechowych. Należy pamiętać o ograniczonym czasie działania ochronnego filtrów cząsteczkowych (P2) i gazowych (filtr oznaczony kolorem żółtym i literą E).

Zalecenia szczegółowe:

W przypadku niemożności zlikwidowania następstw awarii własnymi siłami i środkami, przeprowadzenie akcji należy powierzyć zewnętrznym, wyspecjalizowanym służbom ratowniczym. Chronić kanalizację. W przypadku wydostania się kwasu fluorowodorowego do 7% do wód powierzchniowych lub podziemnych, ostrzec jej użytkowników. Zbieranie rozlanego kwasu fluorowodorowego do 7% dokonywane jest mechanicznie oraz za pomocą obojętnych chemicznie substancji absorbujących (sorbentów mineralnych).

7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ I JEJ MAGAZYNOWANIE

Zapobieganie zatruciom:

Podczas stosowania kwasu fluorowodorowego do 7% nie jeść, nie pić, nie zażywać lekarstw, unikać wdychania par i aerozoli, przestrzegać zasad higieny osobistej, stosować odzież i sprzęt ochrony osobistej, pracować w wentylowanym pomieszczeniu. Przechowywać w zamknięciu, w pomieszczeniu przeznaczonym dla kwasów o właściwościach toksycznych. W pomieszczeniach pracy oraz magazynowych nie powinny przebywać osoby postronne, w szczególności dzieci, kobiety ciężarne, osoby chore i w podeszłym wieku. Dzieci należy chronić przed dostępem do wyrobu.

Magazynowanie:

W oryginalnych, właściwie oznakowanych opakowaniach, szczelnie zamkniętych w magazynie kwasów o właściwościach toksycznych wyposażonym w instalację wentylacyjną, w miejscu chłodnym i suchym, na twardym, kwasoodpornym podłożu. Opakowania chronić przed nagrzaniem. Na terenie magazynu przestrzegać zakazu spożywania posiłków.

Opakowania wyposażyć w napis „Uwaga produkt toksyczny i żrący”. Opakowania chronić przed nagrzaniem. Na terenie magazynu przestrzegać zakazu palenia, spożywania posiłków, używania otwartego ognia i narzędzi iskrzących. Cysterny lub autocysterny muszą być zaopatrzone w wykładzinę wewnętrzną kwasoodporną.

Metody postępowania z odpadami:

Za odpad można uznać kwas fluorowodorowy do 7%, który w żadnej postaci nie nadaje się do zagospodarowania. Odpadowy kwas fluorowodorowy do 7% odstawiany jest do miejsca wskazanego przez odpowiednie organy, celem utylizacji na drodze neutralizacji.

8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Rozwiązania techniczne: Ogólne - niezbędne do prawidłowego przewozu, magazynowania i stosowania kwasu fluorowodorowego do 7% Sprawna wentylacja.

Najwyższe dopuszczalne stężenie dla kwasu fluorowodorowego (fluorowodoru) w środowisku pracy (NDS):

Nazwa chemiczna

NDS (mg/m3)

NDSCh (mg/m3)

Dopuszczalne stężenie we krwi (F)

kwas fluorowodorowy (fluorowodór)

2

-

0,1-4 μg/cm3

Środki ochrony zbiorowej: Wentylacja w magazynach i na stanowiskach pracy. Zdroiki w pobliżu stanowisk pracy.

Ochrony osobiste:

Drogi oddechowe:

Maski ochronne z pochłaniaczami cząstek P2 i par kwaśnych (kolor żółty i litera E).

Ręce:

Rękawice ochronne z tkanin powlekanych, odporne na działanie kwasów.

Oczy:

Okulary ochronne w szczelnej obudowie.

Skóra i ciało:

Ubrania ochronne powlekane, odporne na działanie kwasów.

Inne informacje:

Przestrzegać ogólnych zasad higieny. Nie jeść, nie pić podczas pracy. Po zakończeniu pracy umyć ręce. Zanieczyszczone ubranie wymienić. Unikać bezpośredniego kontaktu powierzchni ciała i dróg oddechowych z kwasem fluorowodorowym. Natychmiast usuwać rozlewiska.

Metody oceny narażenia w środowisku pracy:

PN-86/Z-04050.01 - Ochrona czystości powietrza. Przyrządy i zestawy do pobierania próbek. Postanowienia ogólne.

PN-89/Z-04008.07 - Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Postanowienia ogólne. Zasady pobierania próbek w środowisku pracy i interpretacja wyników.

Ocena narażenia: Zgodnie z normami polskimi dotyczącymi kwasu solnego.

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

9.1

Postać fizyczna, barwa, zapach:

9.2

Temperatura topnienia: do ok. -8oC

9.3

Temperatura wrzenia: do 105oC

9.4

Gęstość (20oC): do1,07 g/cm3

9.5

Rozpuszczalność w wodzie: całkowita

9.6

Wartość pH (20oC): < 1

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Reaktywność i stabilność:

Kwas fluorowodorowy do 7% jest bardzo czynny chemicznie. Koroduje metale. Reaguje z większością metali z wydzieleniem wodoru, co może stwarzać zagrożenie wybuchem. Z tlenkami i wodorotlenkami metali tworzy fluorki. W reakcjach z wieloma związkami wydzielają się silnie toksyczne gazy, jak siarkowodór, cyjanowodór, arsenowodór, chlor i inne.

Właściwości korozyjne:

Silne

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Drogi narażenia człowieka: Wdychanie, kontakt ze skórą, kontakt z oczami.

Informacja ogólna: W kontakcie z żywą tkanką fluorowodór działa żrąco, powodując uszkodzenie skóry i błon śluzowych oczu, dróg oddechowych. Najczęściej wchłania się go przez wdychanie par, co prowadzi w efekcie do podrażnienia górnych dróg oddechowych. Objawami są: chrypka, uczucie duszności, katar, kaszel, kłucie w klatce piersiowej, krztuszenie, bóle i zawroty głowy. Wskutek kontaktu z wodą działa żrąco na błony śluzowe dróg oddechowych, spojówki i skórę. Powoduje zjawisko kalcemii (hypokalcemia), charakteryzujące się zaburzeniami sercowymi i nerkowymi.

Dane toksykologiczne:

LC50(inhalacyjnie, szczur) = 265 mg/m3/ 4 godz. - fluorowodór

Wdychanie par/aerozolu: Wystąpi skrócenie oddechu z kaszlem i pobolewanie w klatce piersiowej. Może rozwinąć się zapalenie oskrzeli. W groźniejszych przypadkach może powstać bezdech z pieniącą się śliną (obrzęk płuc).

Połknięcie: Pojawią się wymioty, ból brzucha i biegunka. W wymiocinach i kale może pojawić się krew. Mogą powstać zaburzenia widzenia i drgawki.

Kontakt ze skórą: Wystąpi ból i zaczerwienienie.

Kontakt z oczami: Działanie par i cieczy na oczy powoduje stany zapalne spojówek i uszkodzenie rogówki.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Wskaźnik oceny dla ostrej toksyczności: wobec ssaków: 7,0

wobec ryb: 6,3-7,2

wobec bakterii 9,0

Stopień zagrożenia wód: mały

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Metody unieszkodliwiania:

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Zawartość opakowania wg:

rodzaju 06 01 99 - inne niewymienione odpady.

Sposób likwidacji A1(A3): „Procesy spalania odpadów niebezpiecznych nie zawierających związków chlorowcoorganicznych...., w obrotowych piecach do produkcji cementu lub wapna” (po rozładowaniu opakowań).

Opakowania wg:

rodzaju 15 01 04 - opakowania z metalu.

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

14.1

Numer ONZ:

1790

14.2

Klasa RID/ADR/IMO:

8

14.3

Kod klasyfikacyjny:

CT1

14.4

Ilości ograniczone:

LQ22

14.5

Kategoria transportowa:

2

14.6

Grupa pakowania:

II

14.7

Numer rozpoznawczy zagrożenia:

86

14.8

Symbole niebezpieczeństwa (R):

23/24/25-34

14.9

Symbole bezpieczeństwa (S):

1/2-7/9-26-28-36/37-45

14.10

Nalepki ostrzegawcze wg ADR/RID Nr 8 + 6.1:

0x01 graphic
0x01 graphic

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Kartę wykonano zgodnie z:

Na etykietach należy umieścić następujące informacje:

Symbole ostrzegawcze na opakowaniach jednostkowych:

0x08 graphic
0x08 graphic

Napis ostrzegawczy na opakowaniach jednostkowych:

„Substancja toksyczna, żrąca.”

Symbole zagrożenia

R 23/24/25

Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

R 34

Wywołuje oparzenia.

Symbole bezpieczeństwa

S 1/2

Przechowywać w zamknięciu i chronić przed dziećmi

S 7/9

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w pomieszczeniu dobrze wentylowanym.

S 26

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

S 28

Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.

S 36/37

Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne

S 45

W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

16. INNE INFORMACJE

  1. Chemiczne określenie produktu:

Kwas fluorowodorowy 7%

16.2 Znaczenie symboli:

Symbol ostrzegawczy na opakowaniach jednostkowych

T

Substancja toksyczna.

C

Substancja żrąca.

Numer rozpoznawczy zagrożenia

86

Materiał żrący, trujący.

Znaczenie oznaczeń transportowych

Klasa RID/ADR: 8-II

Materiał żrący - niebezpieczny.

Numer ONZ: 1790

Kwas fluorowodorowy zawierający nie więcej niż 60% kwasu fluorowodorowego.

Telefon awaryjny: (042) 631 47 24 (informacja toksykologiczna w Polsce)

Uwaga: Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podjęcie wszelkich kroków mających na celu spełnienie wymogów prawa krajowego. Informacje zawarte w powyższej karcie stanowią opis wymogów bezpieczeństwa użytkowania substancji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za określenie przydatności produktu do określonych celów. Zawarte w niniejszej karcie dane nie stanowią oceny bezpieczeństwa miejsca pracy użytkownika. Karta charakterystyki nie może być traktowana jako gwarancja właściwości substancji.

* * * * *

Według rozporządzenia MZ z dnia 3 lipca 2002 r., PN-ISO 11014-1 i Dyrektywy 91/155/EEC

KARTA CHARAKTERYSTYKI

NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI

Wydanie: I

Data wydania 15.04.03

Strona/stron 7/8

Nazwa:

KWAS FLUOROWODOROWY <7%

Kwas fluorowodorowy 7%Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
08 Skąd wyszli, kim byli i kiedy żyli patriarchowieid 7505
7505
7505
7505
praca magisterska 7505

więcej podobnych podstron