Umowa ekspozycyjna

Pobierz dokument
umowa.ekspozycyjna.doc
Rozmiar 172 KB

UMOWA EKSPOZYCYJNA

zawarta w dniu

w

w siedzibie firmy przy ul.

pomiędzy:

zwanym dalej Wypożyczającym

a

zwanym dalej Ekspozytorem

1. Wypożyczający udostępnia Ekspozytorowi w okresie od

do

w celu eksponowania towaru i zapoznania się z produktem następujące urządzenia:

1.

za cenę

2.

za cenę

3.

za cenę

4.

za cenę

5.

za cenę

6.

za cenę

7.

za cenę

8.

za cenę

9.

za cenę

10.

za cenę

2. Ekspozytor ponosi odpowiedzialność za ewentualne zniszczenie, uszkodzenie lub utratę wypożyczonych
urządzeń.

3. Po zapoznaniu się z wypożyczonym sprzętem i po zakończeniu ekspozycji, Ekspozytor zobowiązuje się na

koszt zwrócić towar Wypożyczającemu.

4. Ewentualne zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Niedotrzymanie terminu zwrotu wypożyczonego urządzenia traktowane jest na równi

ze sprzedażą i upoważnia Wypożyczającego do wystawienia faktury VAT.

6. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym

dla każdej ze stron.

Wypożyczający

Ekspozytor


Pobierz dokument
umowa.ekspozycyjna.doc
Rozmiar 172 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Umowa użyczenia, UMOWY
UMOWA PRZECHOWANIA, WZORY UMÓW-SKARBÓWKA,SĄD-ugody,skargi,zlecenia i inne
Umowa na czas wykonania określonej pracy, administracja, prawo pracy, Semestr II
umowa agencyjna wzor, Dokumenty, różne pisma, Wzory pism
UMOWA O PRACĘ - JOB SHARING, Prawo
UMOWA SPRZEDAŻY NA RATY, WZORY UMÓW-SKARBÓWKA,SĄD-ugody,skargi,zlecenia i inne
umowa obszar C zalacznik 1-1, DOKUMENTY WNIOSKI PFRON
UMOWA SPRZEDAŻY SAMOCHODU PRZEZ WSPÓŁWŁASCICIELA, Umowy kupna-sprzedaży auta,motocykla
UMOWA PORĘCZENIA, WZORY UMÓW-SKARBÓWKA,SĄD-ugody,skargi,zlecenia i inne
List intencyjny Umowa przedwstępna, II rok II semestr, org
Umowa kupna - sprzedaży samochodu (dwóch sprzedających - dwóch kupujących), Umowy o auta
Umowa leasingu kazusy, Prawo, prawo handlowe

więcej podobnych podstron