PNOM kolokwium1-wykłady3 4 5, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semestr 1, Pnom, pnom


0x01 graphic

Wady budowy krystalicznej: Punktowe (wakanse, atomy między węzłowe, atomy obce); Liniowe (dyslokacje krawędziowe, dys. śrubowe, dys. mieszane)

Powierzchniowe (granice zmian - wąsko kątowe szeroko kątowe bliźniacze; granice między fazowe; błędy ułożenia)

Liniowe:

0x01 graphic
0x01 graphic

wakanse atomy międzywęzłowe

Najprostszym defektem typu punktowego jest brak atomu w węźle sieci przestrzennej zwany wakansem albo luką. Wakanse powstają na wskutek drgań cieplnych sieci które są zależna od temperatury

Dyslokacje krawędziowe charakteryzują się określonymi własnościami dynamicznymi m.in. mają możliwość poruszania się w płaszczyźnie poślizgu pod wpływem naprężeń wewnętrznych lub zewnętrznych w wyniku czego następuje poślizg części kształtu wzdłuż określonej płaszczyzny sieciowej. Dyslokacje krawędziowe które leżą w płaszczyznach najgęściej obsadzonych atomami które jednocześnie są płaszczyznami poślizgu przemieszczają się pod wpływem naprężenia statycznego

Dyslokacja śrubowa jest liniowym defektem struktury wywołanym przemieszczeniem części kryształu wokół osi nazywanej linią dyslokacji śrubowej. Wokój dyslokacji śrubowej następuje jedynie odkształcenie postaciowe kryształu. Dla dyslokacji śrubowej wektor Burgersa b jest równoległy do jej linii

Granice ziarn stanowią wady powierzchniowe budowy krystalicznej. W metalu

polikrystalicznym granice oddzielają ziarna różniące się wzajemną orientacją krystalograficzną W zależności od kąta dezorientacji krystalicznej granice ziarn dzieli się na:

wąskokątowe (małego kąta dezoriętacji<20o)

- wąskokątowa granica nachylona

- wąskokątowa granica skręcona

szerokokątowe (dużego kąta dezoriętacji>20o)

- w tym przypadki szczególne(granice specjalne)

-granice koincydentne

-granice bliźniacze

Granice międzyfazowe: Granice między ziarnami różnych faz są nazywane granicami międzyfazowymi. Granice międzyfazowe, oddzielające fazy różniące się parametrami i typem sieci, mają budowę zbliżoną do granic szerokokątowych

- granice koherentne

- granice półkoherentne

- granice niekoherentne

Międzyfazowe granice koherentne (spojne) charakteryzują się dobrym dopasowaniem

sieci sąsiadujących faz w przeciwieństwie do granic niekoherentnych Częściowe dopasowanie wykazują granice półkoherentne, cechujące się występowaniem dyslokacji na granicy

Błędy ułożenia

W metalach o sieci A1 płaszczyzny gęstego ułożenia atomów {111} są usytuowane w kolejności ABCABC... Kolejne płaszczyzny A, B i C spoczywają na sobie, przesunięte względem siebie. Kolejność ułożenia tych

płaszczyzn może lokalnie ulec zaburzeniu, w wyniku którego nastąpi sekwencja ABAB.. lub ACAC.., charakterystyczna dla metali o sieci A3. Taka wada budowy krystalicznej jest nazywana błędem ułożenia.

Błędy ułożenia tworzą się wskutek:

- kondensacji wakansów,

- zaburzonego wzrostu kryształu,

- odkształcenia plastycznego.

0x08 graphic
0x01 graphic

sieć A1 wewnętrzny

0x01 graphic

sieć A1 zewnętrzny

0x01 graphic

systemy bliźniakowania w metalach

0x01 graphic

Skutki odkształcania: Wzrost umocnienia materiału (wzrost Rm, R0,2p, HB) a zmniejszenie własności ciągliwych (A, Z); Wzrost zdefektowania struktury (defektów budowy krystalicznej); Wydłużenie ziarna w kierunku odkształcenia, fragmentacja wydzieleń, tekstura; Gniot: walcowanie Δh=h0-h1,

ε%-h0-h1/h0*100%

Rekrystalizacja

- Zdrowienie: wypoczynek; poligonizacja (koalescencja subziaren)

- Rekrystalizacja pierwotna: migracja granic pierwotnych; wzrost subziaren (migracja subziaren, koalescencja subziaren)

- Rozrost ziaren

- Rekrystalizacja wtórna

Prawidłowości rekrystalizacji

- zarodki tworzą się w sposób uprzywilejowany w miejscach o dużym zdefektowaniu

- zarodki powstają po przekroczeniu gniotu krytycznego

- istnieje uprzywilejowana orientacja zarodków

- szybkość zarodkowania rosnie ze wzrostem szybkości nagrzewania

- temperatura rekrystalizacji Tr=(0,35÷0,6)Tt

- ze wzrostem stopnia zgniotu maleje temperatura rekrystalizacji

- ze wzrostem szybkości nagrzewania rośnie temperatura i czas rekrystalizacji

- podczas odkształcania plastycznego na zimno może powstawać tekstura struktury materiału sprzyjająca anizotropii własności

Zależność wielkości ziarna od stopnia gniotu po wyżarzaniu po uprzednim odkształceniu plastycznym na zimno

0x01 graphic

Struktury stopów metali

roztwory stałe: podstawowe i wtórne

Roztwór stały podstawowy - gdy rozpuszczalnikiem jest pierwiastek będący składnikiem stopu

Roztwór stały wtórny - gdy rozpuszczalnikiem jest faza między metaliczna

Roztwory stałe - ciągłe (rozpuszczalność od 0 do 100%) i graniczne (rozpuszczalność od 0 do X%). Roztwory mogą być różno węzłowe i międzywęzłowe.

Czynniki decydujące o tworzeniu roztworów:

- wielkości atomów - wzajemna rozpuszczalność w stanie stałym występuje gdy stosunek promieni atomowych jest mniejszy od 1,08 powyżej powstaja roztwory graniczne

- typów sieci - podobny typ sieci warunkuje powstanie roztworów ciągłych

- elektrowartościowości ujemnej - im mniejsza jest różnica wartościowości składników tym większa jest tendencja do tworzenia roztworów

- względnych wartościowości - metale o większej wartościowości rozpuszczają się łatwiej w metalach o mniejszej wartościowości, niż odwrotnie


0x08 graphic
ekspansja
sieci
kontrakcja sieci

Fazy między metaliczne

Cechy faz międzymetalicznych:

- struktura krystaliczna faz różni się od struktury każdego ze składników

- atomy każdego ze składników wykazują uporządkowane rozmieszczenie w sieci krystalicznej

- w oddziaływaniu między metalami występuje przewaga wiązania metalicznego

- stosunki ilościowe atomów składników nie spełniają zależności stechiometrycznych (analogii do wzorów chemicznych)

Przykłady faz międzymetalicznych

- fazy elektronowe: β(3/2), γ(21/13), ε(7/4)

- fazy Lavesa: A : B = 1,05÷1,68, najczęściej AB2

- fazy o strukturach siatek KAGOME (σ.P,R,µ,δ)

Fazy międzywęzłowe

- o strukturach prostych, gdy rx/rM≤0.59, np. M4X, M2X,MX, MX2

- o strukturach złożonych, gdy gdy rx/rM≥0.59, np. MC, MC2, M3C, M7C3, M23C6

Układy równowagi fazowej

- równania termodynamiczne układu

dE+PdV=dQ≤TdS

E - energia wewnętrzna e=f(T,V,P)

P - ciśnienie, V - obj. Q - ciepło doprowadzone

do układu, S - entropia

dE+PdV=dQ - I zasada termodynamiki

(jeżeli na układ nie działają żadne czynniki zewnętrzne, to energia układu nie ulega zmianie)

dQ≤TdS - II zasada termodynamiki

(ciepło może zmieniać się w pracę wtedy gdy przechodzi ze źródła o temperaturze wyższej do obiektu o temp. niższej)

Równowagę faz opisuje reguła faz W.Gibbsa

f=n-p-c+m

f - liczba stopni swobody układu

n - liczba prostych składników stopu

p - liczba faz

c- liczba reakcji chemicznych

m - liczba czynników termodynamicznych

Dla stopów metali: f=n-p+1

0x01 graphic

Krzywe chłodzenia a) teoretyczna b) i c) rzeczywiste

Wzory

Naprężenia tarcia w sieci krystalicznej

TO=2G/K exp (-2πd/Kb)

K - stała zależna od rodzaju dyslokacji

G - moduł sprężystości postaciowej

d- odległość między najbliższymi płaszczyznami poślizgu

b - wektor Burgersa

Energia dyslokacji

A) śrubowej: Es=Gb2I/4π*In R/ro+Eo

B) krawędziowej:Ek=Gb2I/4π (1-v)*In Ro/ro+Eo

Ek=3/2Es

C) mieszanej: Em=Gb2I/4π (1-v)*In Ro/ro (1+cos2α)+Eo

E0 - energia rdzenia dyslokacji o promieniu ro=b-5b

v - współczynnik Poissona (sprężystości), v=1/3

bk=b sinα, bs=b cosα

α - kąt między linią dyslokacji i jej wektorem Burgersa

G - moduł sprężystości postaciowej

I - długość dyslokacjiWyszukiwarka

Podobne podstrony:
pnom KOLOKWIUM II wybrana teoria, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLS
PKM sciaga, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semes
wyklad kolos sciaga, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżyniersk
PKM Pytania 1 i 2, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie
Opracowanie3, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Sem
Kolos - opracowanie pytań, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inży
laboratorium nr 2, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie
opracowanie OU, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, S
ou, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semestr 6, Ob
OU pytania, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Semes
PNOM NOTATKI na exam, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżyniers
Wytrzymałość na rozciąganie, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, In
Rozk ad labów, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżynierskie, Se
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżyn
W.7.4.Stale Stopowe - Wprowadzenie, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM P
Pytania PKM 1wszy termin, POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Mechaniczny-Technologiczny - MiBM POLSL, Inżyn

więcej podobnych podstron