wypowiedzenie-skrocony-okres-zwolnienie-grupowe, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Umowy pisma i takie tam pierdoły

Pobierz dokument
wypowiedzenie.skrocony.okres.zwolnienie.doc
Rozmiar 128 KB

(pieczęć nagłówkowa pracodawcy) (miejscowość i data)

(numer REGON-EKD)

WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ Z ZASTOSOWANIEM

SKRÓCONEGO OKRESU WYPOWIEDZENIA

Pan (Pani)

(imię i nazwisko)

  1. Rozwiązuję z Panem (Panią) umowę o pracę zawartą w dniu

z zachowaniem skróconego okresu wypowiedzenia, który wynosi

(długość zastosowanego okresu wypowiedzenia na podstawie art. 361 § 1 KP)

i który upłynie w dniu

  1. Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest:

(dokładna i zgodna z prawdą przyczyna wypowiedzenia)

  1. Zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ustawy z 13.3.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90 poz. 844 ze zm.), pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna.

  1. Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje Panu (Pani) prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy w

  1. Przed upływem tego terminu może Pan (Pani) złożyć wniosek o wszczęcie postępowania pojednawczego przed Komisją Pojednawczą

…………………………………………………… ….................................................................

(potwierdzam odbiór, (podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej

data i podpis pracownika) pracodawcę albo osoby upoważnionej

do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)

0x01 graphic

Wzór pochodzi z Portalu Ekspertkadrowy.pl


Pobierz dokument
wypowiedzenie.skrocony.okres.zwolnienie.doc
Rozmiar 128 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
wypowiedzenie-zwolnienie-grupowe, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Umowy pisma i takie tam pierd
SF uruzw, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Umowy pisma i takie tam pierdoły
SF fp, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Umowy pisma i takie tam pierdoły
SF urubw, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Umowy pisma i takie tam pierdoły
przyjecie-oferty-pracodawcy-porozumienie-stron, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Umowy pisma i t
wniosek-o-obnizenie-wymiaru-pracy-po-macierzynskim, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Umowy pisma
SF uondk, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Umowy pisma i takie tam pierdoły
udzielenie-urlopu-macierzynskiego, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Umowy pisma i takie tam pier
wniosek-o-ulrop-wypoczynkowy-dla-pracownika-niepelnoetatowego, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń,
wycofanie-wniosku-o-urlop-wychowawczy, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Umowy pisma i takie tam
wniosek-o-pozbawienie-zmniejszenie-zwiekszenie-premii, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Umowy pi
wniosek-o-urlop-na-zadanie, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Umowy pisma i takie tam pierdoły
oswiadczenie-o-przyznaniu-premii, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, Umowy pisma i takie tam pierd
OSP Pytania egzaminacyjne, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, PPOŻ
Rola i zadania pracowników wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji, BHP i PPOŻ przygotowanie
ppoż, BHP i PPOŻ przygotowanie do szkoleń, PPOŻ

więcej podobnych podstron