Rozdzial 5 ObwodyTrojfazowe teoria2, Elektra


5.1.5. Symetryczne układy trójfazowe

5.1.5.1. Połączenie gwiazdowe

W praktyce najczęściej występują symetryczne układy trójfazowe zasilane przez symetryczne źródła energii. Przykładowo, w Unii Europejskiej wartość skuteczna napięcia przewodowego w sieciach n/n wynosi 400 V, a wartość skuteczna napięcia (między przewodami A, B, C a przewodem zerowym) wynosi 230 V. Jeśli generator zasilający jest symetryczny to zespolone sem mają wartość 0x01 graphic
, 0x01 graphic
.

Gdy odbiornik połączony w gwiazdę jest symetryczny, wówczas 0x01 graphic
. Impedancje 0x01 graphic
wszystkich przewodów linii można połączyć z impedancjami faz odbiornika 0x01 graphic
. Tak więc admitancje poszczególnych faz są sobie równe i wynoszą

0x01 graphic
.

Uwzględniając że 0x01 graphic
, napięcie między punktami zerowymi generatora i odbiornika jest równe zeru

0x01 graphic

Oznacza to, że punkty zerowe generatora i odbiornika w układzie symetrycznym mają jednakowe potencjały. Wartości zespolone prądów fazowych są równe

0x01 graphic
, 0x01 graphic
, 0x01 graphic
.

Suma prądów w symetrycznym układzie gwiazdowym, czyli wartość prądu w przewodzie zerowym jest równa zeru 0x01 graphic
. Dlatego też w ukł. symetrycznym przerwanie przewodu zerowego nie wpływa na rozpływ prądów w obwodzie. Rozpływ prądów w symetrycznym układzie czteroprzewodowym można obliczyć w taki sam sposób jak w symetrycznym układzie trójprzewodowym. Tak więc przy obliczaniu symetrycznych układów trójprzewodowych można korzystać z wyprowadzonych wyżej wzorów.

Zwierając punkty zerowe generatora i odbiornika można sporządzić schemat zastępczy jednej fazy układu symetrycznego, z którego wyznacza się prąd 0x01 graphic
. Wartości zespolone pozostałych prądów 0x01 graphic
obliczamy, mnożąc 0x01 graphic
odpowiednio przez a2 oraz a.

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

generator odbiornik

Rys. V.8. Schemat zastępczy dla jednej fazy- odwzorowanie symetrycznego układu trójfazowego

Wartości zespolone napięć fazowych odbiornika oblicza się ze wzorów:

0x01 graphic
, 0x01 graphic
, 0x01 graphic

W symetrycznym układzie gwiazdowym wartość skuteczną napięcia międzyfazowego otrzymuje się mnożąc wartość napięcia fazowego przez 0x01 graphic
. Gdy układ napięć trójfazowych ma kolejność zgodną, napięcie 0x01 graphic
wyprzedza w fazie napięcie 0x01 graphic
o 30°. Wobec tego 0x01 graphic
, 0x01 graphic
, 0x01 graphic
.

5.1.5.2. Połączenie trójkątowe

Z uwagi na to że odbiornik symetryczny połączony w trójkąt jest włączony na napięcie międzyprzewodowe, więc w celu wyznaczenia prądów dzielimy wartości zespolone tych napięć przez impedancje fazowe odbiornika trójkątowego. otrzymujemy wartości zespolone prądów fazowych trójkąta.

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic

0x08 graphic

Rys. V.9. Odbiornik symetryczny połączony w trójkąt

W przypadku połączenia trójkątowego prądy przewodowe są równe różnicy odpowiednich prądów fazowych,

0x01 graphic
, 0x01 graphic
, 0x01 graphic

0x08 graphic

Rys. V.10. Wykres wskazowy prądów symetrycznego odbiornika trójkątowego

Wartość skuteczna I prądu przewodowego jest większa 0x01 graphic
razy od wartości skutecznej If prądu fazowego

0x01 graphic
0x01 graphic

Z rysunku widać, że prąd 0x01 graphic
, opóźnia się w fazie o 30° względem prądu 0x01 graphic
wobec tego

0x01 graphic
0x01 graphic
, 0x01 graphic

Korzystając z operatorów obrotu można napisać 0x01 graphic
0x01 graphic

5.1.6. Moc układów trójfazowych

5.1.6.1. Moc czynna i moc bierna

Moce czynne 0x01 graphic
, faz A, B, C odbiornika połączonego w gwiazdę wyrażają się wzorami:

0x01 graphic
, 0x01 graphic
, 0x01 graphic

Gdzie 0x01 graphic
oraz 0x01 graphic
- wartości skuteczne napięć i prądów fazowych,

0x01 graphic
- kąty przesunięcia fazowego w fazach A, B, C

W przypadku odbiornika połączonego w trójkąt (0x01 graphic
), wzory dla mocy czynnych faz AB , BC , CA przybierają postać:

0x01 graphic
, 0x01 graphic
, 0x01 graphic

przy czym: 0x01 graphic
0x01 graphic
- wartości skuteczne napięć i prądów fazowych połączenia trójkątowego, 0x01 graphic
- kąty przesunięcia fazowego między napięciami i prądami faz AB , BC , CA.

Moc czynna P odbiornika trójfazowego równa się sumie mocy czynnych jego faz.

Wobec tego dla odbiornika połączonego w gwiazdę mamy 0x01 graphic
, a dla odbiornika połączonego w trójkąt 0x01 graphic

Moce bierne faz odbiornika trójfazowego połączonego w gwiazdę wynoszą:

0x01 graphic
, 0x01 graphic
, 0x01 graphic
,

a dla odbiornika połączonego w trójkąt

0x01 graphic
, 0x01 graphic
, 0x01 graphic
,

Moc bierna Q odbiornika trójfazowego równa się sumie mocy biernych jego faz; wskutek tego dla odbiornika połączonego w gwiazdę mamy

0x08 graphic

0x01 graphic
,

a połączonego w trójkąt

0x01 graphic
, 0x01 graphic

Odbiornik symetryczny

Gdy odbiornik jest symetryczny, wówczas wartości skuteczne Uf , If napięcia i prądu fazowego oraz kąt ϕ przesunięcia fazowego są wielkościami stałymi dla wszystkich faz odbiornika. Moc czynna Pf dowolnej fazy odbiornika połączonego w gwiazdę lub trójkąt wynosi 0x01 graphic
, a moc czynna odbiornika symetrycznego jest równa 0x01 graphic

moc bierna dowolnej fazy odbiornika wynosi 0x01 graphic
, a moc bierna odbiornika symetrycznego ma postać 0x01 graphic

Gdy U , I oznaczają wartości skuteczne napięcia i prądu przewodowego, to w przypadku symetrycznego odbiornika gwiazdowego lub trójkątowego moc oblicza się z identycznych wzorów.

0x01 graphic
, 0x01 graphic

187

1

Z

IB

IC

IA

B'

A'

C'

Z

0

0'

A'

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Z

I'CA

I'BC

I'AB

I'A

I'C

I'B

A'

C'

B'

I'CA

IA

I'AB

IB

IC

I'BC

A

UAB

B

C

UBC

0x01 graphic

UCAWyszukiwarka