EWENTUALNE PYTANIA Z FINANS, szkoła


Ewentualne pytania:

1)       Wyjaśnij pojęcia: stopa nominalna, efektywna, realna.

2)       Co ma wpływ na przyszłą wartość kapitału? (4 wielkości)

3)       Co to jest kapitalizacja? + rodzaje

4)       Co to jest ryzyko finansowe?

5)       Ryzyka a niepewność.

6)       Źródła ryzyka (mikro i makroekonomiczne)

7)       Klasyfikacje ryzyka wg rodzajów.

8)       Sposoby szacowania ryzyka.

9)       Co to jest oczekiwana stopa wzrostu?

10)   Co to jest współczynnik zmienności?

11)   Kryteria oceny gosp. finansowej (2 płaszczyzny).

12)   Przykłady rozliczeń w ramach gosp. finans. przedsiębiorstw wg kryterium (przedmiotowe i podmiotowe).

13)   Wymień koszty finansowe.

14)   Koszty pracy (osobowe).

15)   Funkcje amortyzacji: umorzeniowa, kosztowa, finansowa.

16)   Uproszczony algorytm WF netto.

17)   Przykłady nadwyżki ekonomicznej w zależności od formy org.-prawej.

18)   Wymień i scharakteryzuj funkcje zysku.

19)   Wskaźnik zyskowności.

20)   Sposoby finansowania: samofinansowanie, samospłata, kredyty bankowe, dotowanie, czerpanie środków z rynku finansowego.

21)   Rodzaje kredytów: w rachunku bieżącym, odbiorcy, dyskontowy itp. itd.

22)   Co to jest weksel? + funkcje.

23)   Faktoring + rodzaje + korzyści.

24)   Wartość bieżąca netto + wady i zalety + inne funkcje

25)   Co to jest polityka kredytów?

26)   5 C kredytu

27)   Wymień i opisz warunki kredytowe.

28)   Co wpływa na zmienność pieniądza w czasie ?

29)   Wnioski dźwigni finansowej.

30)   Wady i zalety, IRR procedura

 

 

1 TEMAT: WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE

Pieniądz ma swoją wartość w czasie ze względu na koszt utraconych możliwości oraz preferencje inwestorów dotyczące rozkładu konsumpcji w czasie.

 

Wartość przyszła - wartość zainwestowanego przez nas kapitału w przyszłości. Początkowy kapitał powiększony zostaje o należne odsetki w okresie realizacji inwestycji.

 

Kapitalizacja odsetek - dopisanie odsetek do kapitału.

 

Jeżeli na końcu każdego okresu naliczonego odsetki proste powiększają kapitał, tworzący nowy, który z kolei może generować nowe odsetki w trakcie następnego okresu to kapitalizację nazywamy złożoną. Podstawą naliczania odsetek jest kapitał początkowy i nagromadzone odsetki.

 

Kapitalizacja prosta oznacza, że doliczanie odsetek następuje na koniec okresu inwestowania. Odsetki nie podlegają oprocentowaniu.

 

Im częściej dopisywane są odsetki, tym większy będzie stan wartości przyszłej. Częstsza kapitalizacja odsetek powoduje większy wzrost przyszłej wartości kapitału.

 

Wartość bieżąca - jest to określenie dzisiejszej wartości kapitału, który uzyskamy w przyszłości. Metodę polegającą na poszukiwaniu bieżącej wartości, przy danej wartości przyszłej określa się jako dyskontowanie, albo jako aktualizacja.

 

Częstsza kapitalizacja odsetek powoduje zmniejszenie się wartości bieżącej.

 

Płatoność - są to kwoty wpłacane regularnie w równych odstępach czasu.

 

Płatności stałe - wpłaty są w tej samej wysokości.

 

Płatności zmnienne - wpłaty są w róznej wysokości.

 

Renty regulowane z dołu - płatności dokonywane pod koniec jakiegoś okresu.

 

Stopa nominalna - stopa nominalana przyjęta w okresie bazowym.

 

Stopa efektywna - stosunek kwoty wyliczonej w formie skapitalizowanych odsetek w okresie bazowym do kapitału.

 

Stopa realna - to stopa nominalna oprocentowania dla danego okresu skorygowana o wskaźnik inflacji w tym okresie.

 

2 TEMAT: RYZYKO W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

 

Ryzykiem nazywamy statystyczne prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia losowego o charakterze negatywnym dla dotkniętego przedmiotu. Ryzyko występuje wtedy, gdy prawdopodobieństwo realizacji zamierzonego zadania dla spełnienia się określonych warunków itd., zawiera się w granicach 0<P(x)<1, gdzie P(x) oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia zmiennej losowej, statystycznie pojęciem ryzyka określa się sytuacja, w której co najmniej jeden z elementów nie jest znany.

 

Niepewność występuje wtedy, kiedy podejmując decyzje wie się, iż wszystkie dopuszczalne zdarzenia i wyniki są możliwe, ale nie jest możliwe określenie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia losowego. Niepewność jest niepoliczalna, tzn. brak jest statystycznych parametrów dla oszacowania możliwości powstania zdarzenia losowego.

 

Źródła ryzyka:

  1. 1)       Makroekonomiczne (niezależne od przedsiębiorstwa)

 

  1. 2)       Mikroekonomiczne (związane z sektorem)

 

Sposoby ograniczania ryzyka:

 

  1. 1)       Makroekonomiczne: