Spraw1fizlab, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka licznika Geigera-Mullera i badanie statystycznego charakteru rozpadu promieniotwórczego


1.Cel ćwiczenia:

Celem ćwiczenia było zapoznanie się zespołu z budową i zasadą działania licznika Geigera-Mullera i wykazanie, że częstość przemian promieniotwórczych jest funkcją statystyczną, której gęstość prawdopodobieństwa wyrażona jest jako:

a/ rozkład Poissona, w przypadku małych wartości częstości,

b/ rozkład Gaussa, gdy wartości częstości są duże.

W części pomiarowej ćwiczenia dokonano pomiarów napięcia licznika i opowiadającej mu szybkości zliczania impulsów w celu wyznaczenia charakterystyki roboczej licznika. Wykonano również pomiary szybkości zliczania impulsów dla dwóch próbek promieniotwórczych razem oraz dla każdej z osobna. Posłużyło to następnie do obliczenia czasu martwego licznika. Zgodność rozpadu promieniotwórczego z rozkładem Poissona została zbadana przy pomocy testu χ2 na zautomatyzowanym ( komputer ) stanowisku pomiarowym.

Schemat blokowy aparatury pomiarowej przedstawia poniższy rysunek

0x01 graphic

2.Pomiary

A.Wyznaczenie charakterystyki roboczej licznika Geigera-Mullera

W pierwszej części ćwiczenia wyznaczaliśmy charakterystykę roboczą licznika. W tym celu dokonaliśmy pomiarów, na podstawie których można ją narysować.

0x01 graphic

U[V]

N[imp]

I[imp/min]

sigma

496

6741

6741

82,10359

498

9087

9087

95,32576

500

9627

9627

98,11728

502

9938

9938

99,68952

504

10153

10153

100,7621

506

10506

10506

102,4988

508

10459

10459

102,2693

510

10430

10430

102,1274

530

10832

10832

104,0769

550

11170

11170

105,6882

570

11453

11453

107,0187

590

11509

11509

107,28

610

11952

11952

109,3252

630

12482

12482

111,7229

650

13212

13212

114,9435

670

15535

15535

124,6395

690

19010

19010

137,8768

710

28123

28123

167,6991

712

30098

30098

173,4878

720

31022

31022

176,1306

Gdzie:

U[V] - napięcie między katodą a anodą licznika

N[imp] - ilość zliczonych impulsów podczas pomiarów (t=1min)

I[imp/min] - szybkość zliczania impulsów

Sigma=0x01 graphic

Na podstawie wykresu możemy określić podstawowe parametry licznika:

Napięcie progowe: Up=496 [V]

Napięcie U1=506[V]

Napięcie U2=578[V]

Napięcie pracy: U=542 [V]

Długość plateau: 72 [V]

Nachylenie plateau:12,57%

Zmierzyliśmy również tło licznika: I = 12 [imp/min]

B. Czas martwy licznika Geigera-Mullera

Dalsza część ćwiczenia miała na celu określenie czasu martwego badanego licznika, który jest głównym czynnikiem ograniczającym szybkość zliczania impulsów. Opieraliśmy się na pomiarze aktywności dwóch próbek osobno i razem.

Nr. preparatu

t [min]

N [imp]

In [imp/min]

I = In-Itła

1

10

113533

11353

11341

1+2

10

252845

25285

25273

2

10

144525

14453

14441

Wartość czasu martwego mogę wyznaczyć korzystając z przybliżonej zależności. Została ona wyprowadzona w oparciu o równanie, które stwierdza równość między rzeczywistą aktywnością obu próbek jednocześnie i sumą rzeczywistych aktywności każdej z próbek z osobna. Wyniki pomiarów aktywności przy pomocy licznika Geigera-Mullera stwierdzają brak takiej zgodności w przypadku aktywności zmierzonych. Wynika ona z tego, że pomiar aktywności obarczony jest błędem wynikającym z istnienia czasu martwego. Czas martwy powoduje, że przy pomiarze większych aktywności pominięta zostanie większa liczba cząstek, które powinny wzbudzić licznik i wywołać zliczenie kolejnego impulsu, niż przy pomiarze mniejszych aktywności. Spowodowane jest to tym, że cząstki są częściej wysyłane i częściej trafiają na licznik w `stanie martwym'. Dlatego zmierzona aktywność połączonych próbek jest mniejsza niż suma zmierzonych aktywności obu próbek z osobna. Znając zależność między intensywnością rzeczywistą, a intensywnością zmierzoną i czasem martwym licznika można dojść do zależności:

τ = ( I1 + I2 - I1,2 ) / 2I1I2

gdzie:

τ - czas martwy licznika;

I1 -zmierzona intensywność pierwszej próbki;

I2 -zmierzona intensywność drugiej próbki;

I1,2 - zmierzona intensywność obu próbek razem;

τ = 1.55 [ μs ];

Błąd wyznaczenia czasu martwego licznika wyznaczam metodą różniczki zupełnej:

0x08 graphic

Przy czym błędy zliczania impulsów wyznaczam z zależności:

0x08 graphic

Zatem błąd wyznaczenia czasu martwego:

0x08 graphic

Ostatecznie więc wyznaczony przez nas czas martwy licznika wynosi:

τ = 1,55 ± 0,36 [μs]

Charakterystyka U - I badanego przez nas licznika ma spodziewany przebieg. Obszar `plateau' charakteryzuje się względnie dużym pochyleniem ( rzędu 13 % ), co sprawia, że w obszarze pracy licznik podaje różne wartości zliczonych impulsów podczas zmian napięcia pracy. Długość obszaru `plateau', która nie jest zbyt duża (72 [V]) także świadczy o niezbyt wysokiej klasie licznika. Na końcu obszaru `plateau' charakterystyka rośnie parabolicznie względnie łagodnie, co spowodowane jest wzrostem prawdopodobieństwa wyładowania samoistnego.

Zmierzone promieniowanie tła, które wynosiło Itła = 12 [imp/min], jest nieznaczne w porównaniu do promieniowania badanego, preparatu promieniotwórczego i w znikomy sposób mogło wpłynąć na uzyskane wyniki.

C. Badanie statystycznego charakteru rozpadu promieniotwórczego

Aby wyznaczyć własności statystyczne rozpadu promieniotwórczego rejestrowaliśmy w krótkich odcinkach czasu impulsy pochodzące z licznika Geigera - Mullera. Krótkie chwile czasu w których następowało zliczanie spowodowały losowy rozrzut uzyskanych stanów przelicznika. Gdyby czas pojedynczych pomiarów był długi to uzyskiwane stany przelicznika byłyby bardzo zbliżone co uniemożliwiałoby analizę statystyczną. Wyniki pomiarów zostały zarejestrowane w postaci histogramów dla dwóch serii pomiarowych:

Histogram te zostały ponadto opisane tabelarycznie.

Dla wartości oczekiwanej zmiennej losowej 0x01 graphic
< 20 (poziom ufności 99,5%) zarejestrowany rozpad promieniotwórczy podlega rozkładowi Poissona Dla wartości oczekiwanej zmiennej losowej 0x01 graphic
> 20 zarejestrowany rozpad promieniotwórczy podlega rozkładowi Gaussa. Za pomocą testu χ2 określiłem zgodność otrzymanych wyników z danym rozkładem. Poszczególne etapy obliczeń zostały zebrane w poniższych tabelach:

Seria pomiarowa 1:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

kj

n(kj)

ki*n(kj)

ki-k

(ki-k)2

Pk(ki)

Pk,k(ki)

n*Pk(ki)

n*Pk,k(ki)

nj-n*Pk(ki)

nj-n*Pk,k(ki)

 

 

0

2

0

-17

289

0,0009119

1,035E-09

0,5927233

6,726E-07

1,4072767

1,9999993

3,341235

6,7485072

1

4

4

-16

256

0,0063832

9,339E-09

4,1490629

6,07E-06

-0,149063

3,9999939

0,0053554

3,8562807

2

20

40

-15

225

0,0223411

7,376E-08

14,52172

4,795E-05

5,4782797

19,999952

2,0666662

27,544814

3

47

141

-14

196

0,0521293

5,099E-07

33,884014

0,0003314

13,115986

46,999669

5,0769985

65,192065

4

62

248

-13

169

0,0912262

3,085E-06

59,297025

0,002005

2,7029754

61,997995

0,1232115

64,821994

5

76

380

-12

144

0,1277167

1,633E-05

83,015834

0,0106155

-7,015834

75,989384

0,5929222

69,557652

6

122

732

-11

121

0,1490028

7,567E-05

96,851807

0,049188

25,148193

121,95081

1,5298898

153,55419

7

91

637

-10

100

0,1490028

0,0003069

96,851807

0,1994673

-5,851807

90,800533

0,3535674

85,127341

8

80

640

-9

81

0,1303774

0,0010891

84,745331

0,70791

-4,745331

79,29209

0,2657157

74,189757

9

56

504

-8

64

0,1014047

0,0033827

65,913035

2,198763

-9,913035

53,801237

1,4908776

43,915033

10

46

460

-7

49

0,0709833

0,0091952

46,139125

5,9768576

-0,139125

40,023142

0,0004195

34,717866

11

25

275

-6

36

0,0451712

0,021875

29,361261

14,218751

-4,361261

10,781249

0,6478127

3,9587986

12

9

108

-5

25

0,0263498

0,045544

17,127402

29,60357

-8,127402

-20,60357

0,8566659

24,785258

13

8

104

-4

16

0,0141884

0,0829865

9,2224474

53,941221

-1,222447

-45,94122

0,162037

228,85419

14

1

14

-3

9

0,0070942

0,1323361

4,6112237

86,018434

-3,611224

-85,01843

2,8280859

1567,5089

15

1

15

-2

4

0,0033106

0,1846898

2,1519044

120,04839

-1,151904

-119,0484

0,6166091

6586,0362

120

650

4302

1784

19,958069

9040,3688

7,5

111,5

Poisson

Gauss

(k)2

Dla rozkładu Poissona *2 = 20

Dla rozkładu Gaussa *2 = 9040

Seria pomiarowa 2:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12

1

12

-14

196

0,0010179

0,0355105

0,6616069

23,081853

0,3383931

-22,08185

0,1730784

737,00597

13

0

0

-13

169

0,0020357

0,0427523

1,3232138

27,788972

-1,323214

-27,78897

1,3232138

583,59954

14

0

0

-12

144

0,0037806

0,050768

2,4573971

32,999229

-2,457397

-32,99923

2,4573971

443,1311

15

2

30

-11

121

0,0065531

0,0594636

4,2594884

38,651343

-2,259488

-36,65134

1,1985683

315,37143

16

6

96

-10

100

0,0106487

0,0686976

6,9216686

44,653436

-0,921669

-38,65344

0,1227266

215,85664

17

7

119

-9

81

0,0162863

0,0782819

10,586081

50,88323

-3,586081

-43,88323

1,2148007

181,91225

18

23

414

-8

64

0,0235246

0,0879854

15,291006

57,190509

7,7089936

-34,19051

0,8865056

76,449572

19

22

418

-7

49

0,0321916

0,0975415

20,924535

63,401969

1,0754649

-41,40197

0,055276

81,919288

20

24

480

-6

36

0,0418491

0,106659

27,201896

69,328375

-3,201896

-45,32838

0,3768905

75,533765

21

14

294

-5

25

0,0518131

0,1150364

33,678537

74,773687

-19,67854

-60,77369

2,4982676

109,6675

22

44

968

-4

16

0,0612337

0,1223778

39,801908

79,545582

4,1980921

-35,54558

0,4427923

31,744418

23

53

1219

-3

9

0,0692207

0,1284102

44,993461

83,46662

8,0065389

-30,46662

1,4247552

20,629997

24

61

1464

-2

4

0,0749891

0,1329002

48,742916

86,38515

12,257084

-25,38515

3,0822141

13,220502

25

60

1500

-1

1

0,0779887

0,1356693

50,692633

88,185026

9,3073672

-28,18503

1,7088693

15,670831

26

41

1066

0

0

0,0779887

0,136605

50,692633

88,79328

-9,692633

-47,79328

2,8532699

45,059755

27

49

1323

1

1

0,0751002

0,1356693

48,815128

88,185026

0,1848721

-39,18503

0,0007001

31,454721

28

48

1344

2

4

0,0697359

0,1329002

45,328333

86,38515

2,671667

-38,38515

0,1574689

32,505491

29

45

1305

3

9

0,0625218

0,1284102

40,639195

83,46662

4,3608049

-38,46662

0,4679379

36,410192

30

31

930

4

16

0,0541856

0,1223778

35,220636

79,545582

-4,220636

-48,54558

0,5057764

66,911726

31

30

930

5

25

0,045446

0,1150364

29,539888

74,773687

0,4601119

-44,77369

0,0071667

67,863596

32

24

768

6

36

0,0369249

0,106659

24,001159

69,328375

-0,001159

-45,32838

5,597E-08

85,606765

33

19

627

7

49

0,0290923

0,0975415

18,910004

63,401969

0,0899959

-44,40197

0,0004283

104,25883

34

18

612

8

64

0,0222471

0,0879854

14,460591

57,190509

3,5394086

-39,19051

0,866314

106,21253

35

8

280

9

81

0,0165264

0,0782819

10,742154

50,88323

-2,742154

-42,88323

1,6999906

171,19206

36

9

324

10

100

0,0119357

0,0686976

7,758222

44,653436

1,241778

-35,65344

0,1987585

163,84779

37

3

111

11

121

0,0083873

0,0594636

5,4517236

38,651343

-2,451724

-35,65134

1,1025777

233,14063

38

6

228

12

144

0,0057387

0,050768

3,7301267

32,999229

2,2698733

-26,99923

1,3812734

195,42456

39

0

0

13

169

0,0038258

0,0427523

2,4867511

27,788972

-2,486751

-27,78897

2,4867511

310,5365

40

0

0

14

196

0,0024868

0,0355105

1,6163882

23,081853

-1,616388

-23,08185

1,6163882

329,60643

41

1

41

15

225

0,001577

0,0290928

1,0250267

18,910298

-0,025027

-17,9103

0,000611

312,94675

795

649

16903

 

2255

31,310768

5194,6911

72,74

Poisson

Gauss

(k)2

Dla rozkładu Poissona *2 = 31,31

Dla rozkładu Gaussa *2 = 5194,7

Wnioski

Zestawienie wyników

Rozkład doświadczalny

N=650

r=16

ksr=7

N=650

r=31

ksr=26

Rozkład Poissona

sp= r-2 =14

*p2= 20

*gr2= 31,32

sp.= r-2 =29

*p2=31,31

*gr2=52,34

Rozkład Gaussa

sG= r-3 =13

*G2=9040,37

*gr2=29,82

SG= r-3 =28

*G2= 5194,69

*gr2=50,99

. Prawdopodobieństwo w rozkładzie dwumianowym określone przez trzy parametry: czas obserwacji t, stałą przemiany λ, oraz ilość atomów N. W praktycznych badaniach nie jesteśmy w stanie dokładnie określić liczby atomów w próbce stąd stosujemy dwie aproksymacje rozkładu dwumianowego: rozkład Poissona ( gdy średnia liczba przemian jest mała) oraz rozkład normalny czyli rozkład Gaussa ( gdy średnia liczba przemian jest duża).

Warto się zastanowić jaki rozkład teoretyczny dobrze opisuje rozkład doświadczalny zmiennej losowej, gdzie zmienna losową jest liczba przemian jąder w preparacie promieniotwórczym w określonym czasie . Wiadomo ,źe jeżeli liczba k będzie większa od 20 to dane zjawisko dobrze opisuje rozkład Gaussa, w przeciwnym przypadku rozkład opisuje rozkład Poissona. Wartości liczby *2 dla rozkładu Poissona dla obu przeprowadzonych serii przybiera wartości odpowiednio 20 oraz 31 (obie wartości są mniejsze od *gr2), podczas, gdy liczby te w rozkładzie Gaussa przybierają wartości kilku tysięcy. Zatem słuszne jest stwierdzenie mówiące, że rozpady promieniotwórcze opisuje rozkład Poissona.

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphicWyszukiwarka