PRAWOPODATKOWE-wszytskiewyklady, Studia GWSH, Sem IV


VIES (System Wymiany Informacji o VAT) jest to system informatyczny, który pozwala na wymianę informacji między państwami członkowskimi o transakcjach wewnątrzwspólnotowych oraz podatnikach VAT. System ten zapewnia administracji podatkowej natychmiastowy dostęp do bazy numerów identyfikacyjnych podatników VAT w innym państwie członkowskim. W ten sposób dostawca za pośrednictwem własnej administracji podatkowej ma możliwość upewnienia się, czy nabywca jest podatnikiem VAT zarejestrowanym dla celów handlu wewnątrzwspólnotowego.
Podatnicy zainteresowani uzyskaniem potwierdzenia numeru identyfikacyjnego VAT swojego kontrahenta z innego państwa członkowskiego mogą zwrócić się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przysusze składając wniosek VAT-ID - Sala obsługi podatników stanowisko nr 1 tel. 675-20-76 wew. 101
Wnioski można składać na piśmie lub faksem. Uzyskanie potwierdzenia jest bezpłatne.
Potwierdzenie numeru VAT kontrahenta można uzyskać również przesyłając wniosek VAT-ID:
- na adres internetowy: numery.vat@mofnet.gov.pl - pocztą na adres: Ministerstwo Finansów, Biuro Wymiany Informacji o VAT, Ośrodek Zamiejscowy w Koninie, ul. Poznańska 46, 62-510 Konin.

Zwolnienie podmiotowe od podatku od towarów i usług w 2011 r.Limit obrotu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług określony został ustawą z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 215, poz. 1666). Od dnia 1 stycznia 2011 r. kwota limitu obrotu, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, uprawniająca do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego wynosi 150 000 zł.

Na mocy ww. ustawy w 2011 r. ze zwolnienia podmiotowego będą mogli skorzystać (oprócz podatników, którzy nie przekroczyli w 2010 r. "starego" limitu - 100.000 zł) również podatnicy, u których wartość sprzedaży opodatkowanej w 2010 r. będzie wyższa niż 100.000 zł, ale nie przekroczy kwoty 150.000 zł.
Ze zwolnienia mogą również skorzystać podatnicy rozpoczynający w 2010 r. wykonywanie czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, u których łączna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczyła 100 000 zł i nie przekroczyła 150 000 zł.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w  2011 r. w przypadku przekroczenia w 2010 r. "starego" limitu obrotu, ale nie przekroczenia "nowego" limitu obrotu (w obu wskazanych przypadkach) jest pisemne zawiadomienie o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia 15 stycznia 2011 r.
Spełnienie tego warunku pozwala na korzystanie ze zwolnienia od 1 stycznia 2011 r.

Natomiast podatnicy VAT czynni (nie korzystający w roku 2010 ze zwolnienia podmiotowego), którzy w 2011 roku spełnią warunki do skorzystania ze zwolnienia - ale nie zamierzają z tej możliwości skorzystać -nie muszą ponownie rezygnować ze zwolnienia.

Podatek dochodowy od osób prawnych 2011.01.05 13:10

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.), zwana dalej „ustawą”.

 

Rodzaj zobowiązania oraz

typ formularza

Termin wykonania

Podatnik lub płatnik

Treść obowiązku - podstawa prawna

Zaliczki i wpłaty w trakcie roku podatkowego

Zaliczki miesięczne

W terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni; zaliczka za ostatni miesiąc uiszczana w wysokości zaliczki za miesiąc poprzedni do dnia 20 ostatniego miesiąca roku podatkowego.

Podatnicy wymienieni w art. 1 ustawy, w tym podatkowa grupa kapitałowa, w zakresie dochodów określonych w art. 3 ust. 1 ustawy (mający siedzibę lub zarząd na terytorium RP - podlegający obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów) oraz w art. 3 ust. 2 ustawy (niemający siedziby lub zarządu na terytorium RP - podlegający obowiązkowi podatkowemu od dochodów, któreosiągają na terytorium RP).

W imieniu podatkowej grupy kapitałowej zaliczki oblicza i wpłaca spółka ją reprezentująca, wskazana w umowie o utworzeniu tej grupy.

Wpłata zaliczki miesięcznej w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące (art. 25 ust. 1 i 1a ustawy).

Zaliczki kwartalne

W terminie do dnia 20 każdego miesiąca następującego po kwartale, za który jest wpłacana zaliczka; zaliczka za ostatni kwartał uiszczana w wysokości zaliczki za kwartał poprzedni do 20 dnia ostatniego miesiąca roku podatkowego.

Mali podatnicy oraz w pierwszym roku podatkowym podatnicy rozpoczynający działalność, z zastrzeżeniem art. 25 ust. 1d ustawy

Wpłata zaliczki kwartalnej w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie kwartały (art. 25 ust. 1b ustawy).

Podatnicy, którzy wybrali kwartalne wpłaty zaliczek mają obowiązek w terminie do dnia 20 drugiego miesiąca roku podatkowego zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej metody. Zawiadomienie to dotyczy lat następnych, chyba że podatnik w terminie wpłaty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy zawiadomi o rezygnacji z kwartalnych wpłat zaliczek (art. 25 ust. 1e i 2 ustawy)

Zaliczki miesięczne lub kwartalne

Możliwość wpłaty zaliczek miesięcznych lub kwartalnych począwszy od dnia 20 października każdego roku - przez podatników prowadzących działalność pozarolniczą i rolniczą.

Podatnicy uzyskujący w roku podatkowym przychody z działalności rolniczej oraz z innych źródeł, u których w roku poprzedzającym rok podatkowy udział przychodów z działalności rolniczej w ogólnej kwocie przychodów wynosił co najmniej 50%.

Wpłata zaliczki w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące (art. 25 ust. 1-1c i 2a ustawy).

Zaliczki w uproszczonej formie

Wpłaty miesięcznych zaliczek w terminach do dnia 20 miesiąca za miesiąc poprzedni, w wysokości 1/12 podatku należnego (lub przypadającego proporcjonalnie na miesiąc, jeżeli rok podatkowy trwał krócej lub dłużej niż 12 kolejnych miesięcy) wykazanego w zeznaniu, złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy, jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego mogą wpłacać zaliczki miesięczne w ww. wysokości podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata.

Podatnicy, którzy w terminie wpłaty pierwszej zaliczki zawiadomili urząd skarbowy o wyborze uproszczonej formy wpłat zaliczek, z wyłączeniem podatników, którzy po raz pierwszy podjęli działalność w roku poprzedzającym rok podatkowy lub w roku podatkowym.

Według zasad określonych w art. 25 ust. 6-10 ustawy.

Jednorazowe wpłaty podatku

Do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wydatku, jeżeli podatnicy wymienieni w art. 17 ust. 1 ustawy, korzystający ze zwolnienia w związku z przeznaczeniem dochodów na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, wydatkowali dochód na inne cele niż określone w art. 17 ust. 1b ustawy.

Podatnicy uprawnieni do zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy, przeznaczający dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, którzy uprzednio zadeklarowali, że przeznaczą dochód na te cele i dochód ten wydatkowali na inne cele.

Obowiązek wpłaty podatku zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy.

Odsetki "amortyzacyjne”

Do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął roczny okres używania składników majątku podlegających amortyzacji.

Podatnicy amortyzujący składniki majątku.

Kwota odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku do dnia, w którym okres ich używania przekroczył rok, lub do dnia zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych - art.16e ust.1 pkt 4 i ust.2 ustawy.

Zryczałtowany podatek dochodowy

CIT-6R roczna deklaracja.
CIT-6AR roczna deklaracja.
CIT-7 informacja.

Wpłata w trakcie roku podatkowego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP z tytułu dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych.

Obowiązek przekazania podatku w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zryczałtowany podatek, lub w którym powstał dochód.

Deklaracje CIT-6R i CIT-6AR - w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku.

CIT- 7 - do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek.

Płatnik, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy, dokonujący wypłat dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 22 ustawy.
W przypadku dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy, płatnikiem jest spółka przejmująca lub nowo zawiązana przy podziale spółek kapitałowych.

W przypadku dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy, spółka przejmująca przy połączeniu lub podziale spółek kapitałowych, obowiązana jest do wpłaty zryczałtowanego podatku (art. 25a ustawy).

Przekazanie przez płatnika kwoty podatku do właściwego urzędu skarbowego (art. 25a oraz art. 26 ust. 1, 2 i 3 ustawy).

Złożenie przez płatnika do urzędu skarbowego rocznych deklaracji CIT-6R i CIT-6AR (art. 26a ustawy).

Przekazanie przez płatnika podatnikowi informacji CIT-7 o pobranym podatku dochodowym (art. 26 ust. 3 pkt 1 i ust. 3a ustawy).

CIT-10Z roczna deklaracja.
IFT-2 informacja
IFT-2R roczna informacja.

Wpłata w trakcie roku podatkowego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika niemającego siedziby lub zarządu na terytorium RP z tytułu dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych z tytułu wypłat, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy (np. należności licencyjnych) i w art. 22 ust. 1 ustawy (np. dywidendy).

Obowiązek przekazania przez płatnika podatku w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zryczałtowany podatek

Deklaracja CIT-10Z składana przez płatnika - w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku.

Informacja IFT-2 - w terminie 14 dni od dnia złożenia przez podatnika pisemnego wniosku.

Informacja IFT-2R - w terminie do końca 3 miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat lub do dnia zaprzestania przez płatnika działalności przed upływem tego terminu.

Płatnik - dokonujący wypłat należności osobom, które nie mają na terytorium RP siedziby lub zarządu, wymienionych w:

1) art. 21 ust. 1 ustawy - z tytułu odsetek, należności licencyjnych, świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze,

2) art. 22 ust. 1 ustawy - z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Przekazanie przez płatnika kwoty podatku do właściwego urzędu skarbowego.

Złożenie przez płatnika do urzędu skarbowego rocznej deklaracji CIT-10Z (art. 26a ustawy).

Przekazanie przez płatnika podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu informacji o pobranym podatku na wniosek podatnika (IFT-2) oraz informacji za cały rok podatkowy (IFT-2R) - art. 26 ust. 3-3d ustawy.

CIT-9R roczna deklaracja.

Wpłata podatku od przychodu z tytułu wywozu ładunku i pasażerów przyjętych w porcie polskim.

Wpłata podatku przed wyjściem statku z portu polskiego lub wpłata zaliczki od przewidywanego przychodu i w ciągu 60 dni od dnia wyjścia z portu wpłata różnicy między kwotą należnego podatku a kwotą wpłaconej zaliczki.

CIT-9R - w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku

Zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej.

Wpłata podatku na podstawie art. 26 ust. 1b ustawy.

Przekazanie do urzędu skarbowego rocznej deklaracji CIT-9R (art. 26a ustawy).

CIT-11R roczna deklaracja.

Wpłata podatku od dochodów z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niestatutowe, powodujące utratę prawa do zwolnienia.

Wpłata podatku do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wydatku na inne cele niż cele statutowe lub inne cele wymienione w art. 17 ust. 1 ustawy, w związku z wcześniejszym oświadczeniem, o przeznaczeniu dochodu z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na cele uprawniające do zwolnienia.

CIT-11R - w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku.

Podatnicy uprawnieni do zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy, przeznaczający dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, osiągający dochody z dywidend lub inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych, od których płatnik nie pobrał podatku, wydatkujący dochody na inne cele niestatutowe.

Wpłata zryczałtowanego podatku (art. 26 ust. 4 i 5 ustawy).

CIT-5 oświadczenie

Nie później niż w dniu dokonania wypłaty należności.

Podatnicy osiągający dochody z dywidend lub inne przychody z udziału w zyskach osoby prawnej, którzy składają oświadczenie płatnikom dokonującym wypłat tych należności, o przeznaczeniu tych dochodów (przychodów) na cele statutowe lub inne cele określone w art. 17 ust. 1 ustawy.

Oświadczenie o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na cele statutowe lub inne cele określone w art. 17 ust 1 ustawy, uprawniające do zwolnienia (art. 26 ust. 1a ustawy).

Szczególna dokumentacja podatkowa

W dowolnej formie

W terminie 7 dni od dnia doręczenia żądania organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej.

Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej może dotyczyć:
1) podatników dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 ustawy,
2) podatników dokonujących transakcji, w związku z którymi zapłata należności wynikających z tych transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę albo zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową ("raje podatkowe").

Dokumentacja powinna obejmować:
1) określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko),
2) określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty,
3) metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji,
4) określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach - w przypadku gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot,
5) wskazanie innych czynników - w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały te inne czynniki,
6) określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń - w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym.
(art. 9a ustawy).

Zeznanie za rok podatkowy

CIT-8
Załączniki:
CIT-8/O
CIT-ST
SSE-R

CIT-D

Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ceny transakcyjnej.

Do końca 3 miesiąca następnego roku.

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, o których mowa w art. 1 ustawy, w zakresie dochodów określonych w art. 3 ust. 1 ustawy (mający siedzibę lub zarząd na terytorium RP - podlegający obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów) oraz w art. 3 ust. 2 ustawy (niemający siedziby lub zarządu na terytorium RP - podlegający obowiązkowi podatkowemu od dochodów, które osiągają na terytorium RP).

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy i wpłacenie podatku należnego albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku (art. 27 ust. 1-3 ustawy).

CIT-8A lub CIT 8B
Załączniki :
CIT-ST
CIT-D

Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ceny transakcyjnej.

Do końca 3 miesiąca następnego roku.

Podatnik - podatkowa grupa kapitałowa, o której mowa w art. 1a ustawy.

Składający - spółka reprezentująca podatkową grupę kapitałową, wskazana w umowie o utworzeniu tej grupy.

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (straty) przez podatkową grupę kapitałową i wpłacenie podatku należnego albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku (art. 27 ust. 1-3 ustawy).

Dokumenty bilansowe:

sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finan­sowych, a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe.

W terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego

Podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego.

Przekazanie dokumentów bilansowych do urzędu skarbowego (art. 27 ust. 2 ustawy).

Informacja o otrzymanych darowiznach

CIT-D

W terminie złożenia zeznania - do końca 3 miesiąca następnego roku.

Podatnicy, którzy nie składają zeznania, a otrzymali darowizny, o których mowa w art. 18 ust. 1f ustawy.

Informacja CIT-D o otrzymanych darowiznach składana do urzędu skarbowego w formie samodzielnego formularza (art. 18 ust. 1f ustawy).

ŹRÓDŁA PRAWA PODATKOWEGO :

1.Konstytucje , która odnosi się wprost do zagadnień podatkowych art. 84, 217.

Wynikają z tego 3 zasady:

1. Zasada równości - równość wobec prawa.

2. Zasada powszechności - obowiązek dla wszystkich.

3. Zasada ustawowej regulacji - regulacje ustawowe dotyczą wprowadzenia obciążeń podatkowych.

Ar. 217. określa jakie elementy konstrukcji podatku mają zostać określone w drodze ustawy ( podmiot, przedmiot, stawka) pominięto natomiast podstawę.

2. Ordynacja podatkowa ust. z 29.08.1997

Zawiera przepisy dotyczące:

- zagadnień ogólnych

- organów podatkowych

- odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe

- postępowanie podatkowe oraz czynności kontrolne

3.Przepisy materialnego prawa podatkowego.

Trzy ustawy dotyczące podatków dochodowych

4.Ustawa o kontroli skarbowej z 1998 roku.

5. Ustawa o samorządowym kolegium odwoławczym.

PODATEK

Art.6. ordynacji podatkowej

Jest to świadczenie o charakterze publiczno prawnym, nieodpłatne, przymusowe, bezzwrotne, ekwiwalentne, pieniężne na rzecz Skarbu Państwa czy jednostki samorządu terytorialnego. Jest to świadczenie wynikające z ustawy podatkowej. Jest to świadczenie o charakterze ogólnym.

- Świadczenie o charakterze publiczno-prawnym - tzn. ,że obowiązek podatkowy istnieje niezależnie od woli podatnika. W niektórych przypadkach ustawodawca przewidział odpowiedzialność solidarną.

-Świadczenie nieodpłatne - tzn. , że fakt uiszczenia podatku nie upoważnia nas do żądania jakiegokolwiek zachowania się organu podatkowego.

Podatek jest formą daniny publicznej.

OPŁATY dzielimy na:

1. opłaty za korzystanie z urządzeń użyteczności publicznej

2. opłaty za usługi w rozumieniu usług świadczonych przez organy administracji publicznej.

3. opłaty ekologiczne.

Ad.1. Opłaty za przejazd środkami komunikacji lokalnej, opłaty za wstęp do zoo , basen miejski. Opłata nie pokrywa kosztów użytkowania obiektu.

Ad.2. Opłata paszportowa, opłaty probiercze, opłaty legalizacyjne, opłata skarbowa np. za zawarcie związku małżeńskiego.

Ad.3. Opłata za zanieczyszczenie środowiska.

Cła i należności celne są również pewną formą podatku.

- Przymusowość - tzn. ,że nawet przed terminem płatności istnieje możliwość zabezpieczenia podatkowego na majątku podatnika jeżeli zachodzi uzasadniona obawa co do zapłaty podatku. Od 01.09.2005 nowe brzmienie art.33 ordynacji podatkowej, ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomościach art.34 i następne. Zastaw skarbowy na rzeczach ruchomych ( powyżej 10 tysięcy ) art. 41 i następne.

Ustawa z 1996 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

- Świadczenie bezzwrotne- tzn. , że raz uiszczony podatek nie podlega zwrotowi, chyba że mamy doczynienia z nadpłatą. PIT 4 - to jest zaliczka na podatek dochodowy osób fizycznych.

- Świadczenie na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego - podatek od czynności cywilno-prawnych cywilnoprawnych podatek od spadków i darowizn - na rzecz jednostek samorządu terytorialnego ale pobierane są przez Urząd Skarbowy.

Podatek może być wprowadzony tylko w drodze ustawowej.

Norma powinna być tak skonstruowana żeby dotyczyła adresatów- kręgów ograniczonych.

KONSTRUKCJA PODATKU.

1. Elementy mające charakter stały - muszą wystąpić zawsze w podatku.

2. Elementy zmienne.

Ad.1. Elementy stałe.

a) podmiot

b) przedmiot

c) podstawa opodatkowania

d) stawka

Podmiot - czyni podatek tj. Parlament.

- bierny

Podmiot bierny dzieli się na 3 kategorie:

1. płatnik

2. podatnik

3. inkasent

Płatnik - nalicza, pobiera, odprowadza w określonym terminie. Odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania podatkowe.

Podatnik - ponosi ciężar podatków , odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania podatkowe w pełnej wysokości.

Inkasent - pobiera i odprowadza na rachunek określony rodzaj opłat . Odpowiada on całym swoim majątkiem do wysokości pobranej a nie odprowadzonej kwoty.

Przedmiot - zdarzenie , które powoduje obowiązek uiszczenia podatku, opłaty np. posiadanie psa, zawarcie umowy kupna-sprzedaży, otrzymanie spadku.

Przedmiot - wyrażony jest ilościowo lub wartościowo.

Stawka podatku - wyraża stosunek

Stawki mogą być stałe inaczej proporcjonalne, inaczej liniowe tzn. że przyrost podstawy opodatkowania nie ma wpływu na zmianę stawki.

- stawka regresywna, przyrost podstawy opodatkowania występuje powoli, obniżenie stawki podatku.

- progresja globalna, wraz ze wzrostem podstawy opodatkowania( o każdą złotówkę) wzrasta stawka opodatkowania.

- stawka degresywna, przyjmuje się tu pewien pułap degresji

Elementy zmienne:

1. Zwolnienia.

2. Ulgi.

3. Zwyżki.

4. Terminy płatności.

5. Forma zapłaty.

Ad.1. Zwolnienia mogą mieć charakter podmiotowy i przedmiotowy. Podmiotowy tylko w oparciu o ustawę. Zwolnienia przedmiotowe to np. pojazdy zabytkowe, zwrot kosztów podróży, stypendia socjalne, zapomogi.

W podatku rolnym grunty klasy 6.

W podatku leśnym lasy z drzewostanem do 40 lat.

Ad.2. Ulgi mają charakter podmiotowy, przedmiotowy mogą dotyczyć obniżenia podstawy opodatkowania albo kwoty podatku.

np. w podatku dochodowym od osób fizycznych ulga dla osób niepełnosprawnych na dojazdy na zabiegi rehabilitacyjne, opłaty za turnusy rehabilitacyjne.

np. ulga remontowo budowlana - obowiązuje limit.

W podatku rolnym przymusowa ulga żołnierska ulga wynosi 60 %.

Przedmiotowa grunty położone w terenach górskich.

Ad.3. Zwyżki - naczelnik Urzędu Skarbowego z urzędu lub na wniosek podatnika może obniżyć lub podwyższyć opłatę podatkową. Zwyżka nie może być wyższa niż 50%.

Ad.4. Terminy :

- na zasadach ogólnych tj. do 14 dni od dnia w którym zdarzenie miało miejsce.

- terminy wyznaczone w drodze ustawowej.

Ad.5. Forma zapłaty.

Podatek jest świadczeniem pieniężnym. Art.61. ordynacji podatkowej stanowi o tym , że przedsiębiorca ma dokonać zapłaty za pomocą rachunku bankowego.

ORGANY PODATKOWE:

Dzielimy na dwa piony :

1. Samorządowe organy podatkowe.

2. Państwowe organy podatkowe.

Ad.1. Samorządowe ograny podatkowe - organy I i II instancji.

Organy I instancji: wójt, burmistrz, prezydent miasta.

Organy II instancji : Samorządowe Kolegia Odwoławcze „SKO”

W niektórych sprawach SKO jest organem I instancji, a organem II instancji jest również SKO ale w innym składzie.

Ad.2. Państwowe organy podatkowe.

Organy I instancji : Naczelnik Urzędu Skarbowego, Naczelnik Urzędu Celnego.

Organy II instancji: Dyrektor Izby Skarbowej, Dyrektor Izby Celnej.

W niektórych przypadkach Dyrektor Izby Skarbowej lub Dyrektor Izby Celnej jest organem I instancji. A organem II instancji jest również Dyrektor Izby Skarbowej lub Dyrektor Izby Celnej lub dla niektórych spraw Minister Finansów.

Dla niektórych kategorii spraw organem I instancji jest Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej a organem II instancji Dyrektor Izby Skarbowej.

Organy samorządowe

Państwowe organy podatkowe

Wójt, burmistrz, prezydent miasta

SKO

Naczelnik

US / UC

Dyrektor

IS / IC

Minister finansów

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej

Prezes Narodowego funduszu ochrony środowiska

SKO

SKO

Dyrektor

IS / IC

Dyrektor

IS / IC

Minister finansów

Dyrektor Izby Skarbowej

Minister ochrony środowiska

OBOWIĄZEK A ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE.

Nie można tych pojęć używać zamiennie.

Obowiązek podatkowy ( art.4.) - wynika z przepisów ustawowych pewna powinność poniesienia przymusowego świadczenia jeśli zajdą okoliczności przewidziane w ustawie.

Konkretyzacja obowiązku podatkowego następuje w zobowiązaniu podatkowym.

Zobowiązanie podatkowe wynika obowiązku podatkowego i konkretyzuje podatek, osobę podatnika, wysokość, termin i miejsce świadczenia.

Należy najpierw ustalić jakie zobowiązanie nastąpiło i precyzujemy podatek.

Następnie precyzujemy podatnika.

Wysokość podatku może być ustalona przez podatnika lub przez organ w drodze decyzji.

POWSTAWANIE I WYGASANIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH.

art.21 ordynacji podatkowej dotyczy powstawania zobowiązania podatkowego:

1). z chwilą zaistnienia zdarzenia , z którym przepis prawa wiąże obowiązek podatkowy czyli z mocy prawa.

2). z (chwilą) dniem doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania.

Organy podatkowe mogą również wydawać decyzje określające tzn. decyzje deklaratoryjne art.21.ust.2. ordynacji podatkowej.

Decyzje te określają wysokość zobowiązania podatkowego.

Decyzja deklaratoryjna jest wydawana po terminie płatności. Podatnik we własnym zakresie ma obliczyć odsetki za zwłokę.

WYGASANIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO.

Art.59 ordynacji podatkowej wymienia rodzaje sytuacji wygaśnięcia.

W praktyce rozróżnia się:

Wygaśnięcie efektywne - kiedy organ podatkowy zostaje zaspokojony.

Wygaśnięcie nieefektywne.

1).Wygaśnięcie efektywne :

a) zapłata art.61

b). kompensata art.64

c). przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych.

2). Wygaśnięcie nieefektywne:

a) zaniechanie poboru art.22

b) umorzenie zaległości podatkowej art.67 par.1

c) przedawnienie art.68 i 70.

EFEKTYWNE :

Ad.1. Zapłata : przez osoby fizyczne za pośrednictwem poczty, banku lub organu podatkowego lub na ręce inkasenta, przez przedsiębiorców za pomocą rachunku bankowego.

Ad.2. Kompensata tylko wtedy kiedy istnieje wzajemna, bezsporna i wymagalna wierzytelność podatnika wobec Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego np. prawomocne wyroki wykonywane na podstawie art.419 KC i art. 417 KC dotyczy to odpowiedzialności funkcjonariusza państwowego.

np. kiedy zostanie wywłaszczona nieruchomość i przysługuje za to należność.

Ordynacja podatkowa przewiduje takie odniesienie tych przepisów o kompensacie do podmiotu realizującego zamówienie publiczne.

Ad.3. Art.66 Przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych może to dotyczyć tych podmiotów, którzy nie mają zdolności podatkowej.

Przeniesienie własności następuje na podstawie aktu, dodano ustęp 5 że przeniesienie to następuje w drodze umowy.

art.55 par.2

art.56 dotyczy odsetek

NIEEFEKTYWNE :

Ad.1. Zaniechanie poboru art.22. ordynacji podatkowej. Kompetencje te przysługują Ministrowi Finansów . Instytucja zaniechania może być także stosowana przez organy podatkowe art. …. par 2.

Organ podatkowy na wniosek podatnika może zwolnić płatnika , dotyczy to zatem tych sytuacji w których występuje płatnik.

art.208 ordynacji podatkowej dotyczy umorzenia postępowania jeśli stanie się ono bezprzedmiotowe.

Wygaśnięcie następuje w drodze rozporządzenia Ministra Finansów lub w drodze decyzji organu podatkowego I instancji.

Ad.2. Umorzenie zaległości podatkowej i odsetek za zwłokę.

Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określa szczegółowe zasady umorzenia zaległości podatkowych, jest to niezgodne z Konstytucją która stanowi ,że musi to nastąpić w drodze ustawy. Jeżeli zostają umorzone zaległości to również odsetki za zwłokę. Instytucja umorzenia może być także zastosowana z urzędu, art.67a par 1 określa cztery sytuacje ewidentne:

1.Zachodzi uzasadnione przypuszczenie , że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne.

2. Kiedy kwota zaległości podatku nie przekracza pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia(5 x 8,80 = 44)

3. Kiedy w zakończonym postępowaniu upadłościowym lub likwidacyjnym zaległości nie wyegzekwowano.

4. Kiedy podatnik będący osobą fizyczną zmarł nie pozostawiając żadnego majątku, nie pozostawił spadkobierców.

Ad.3 Przedawnienie - jest konsekwencją upływu czasu.

Terminy są zróżnicowane 3 lata i 5 lat.

- art.68. dla organu podatkowego , jeżeli decyzja nie została doręczona i jest to okres 3 lat.

- na zasadach ogólnych tj. z upływem 5 lat (art.75) od końca roku w którym nastąpiło zobowiązanie.

Bieg terminu przedawnienia przesuwa zastosowanie środka egzekucyjnego.

System podatkowy- jest rozbiór uporządkowanych podatków w danym czasie i na danym terenie.

Są różne podziały w terowi prawa podatkowego:

* Kryterium przedmiotowe podziału podatku najczęściej jest stosowane:

1. Przychodowe ( obrotowe).

2. Dochodowe.

3. Majątkowe.

4. Konsumpcyjne.

Ad.1. Przychodowe ( obrotowe) cechuje je przerzucalność . W cenie są przenoszone na nabywców. Np. vat (towary, usługi ), podatek akcyzowy w części, podatek od czynności cywilno-prawnych.

Ad.2. Dochodowe ( osobiste) obciążają wyniki działalności podatnika. Dotyczy konkretnego podmiotu np. podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Ryczałt od przychodów duchownych ( śluby, pogrzeby, chrzciny) , osób duchownych.

Wpłaty z zysku do budżetu państwa.

Podatek majątkowy zastąpiono podatkiem dochodowym.

Nie wolno opodatkować dwa razy tego samego źródła.

Powiaty i województwa uzależnione są od wyników działalności Urzędów Skarbowych.

Podatek od spadków i darowizn można zaliczyć go do dwóch grup ( przychodowy, dochodowy).

Ad.3. Podatek majątkowy.

Np. od środków transportowych, podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek rolny.

W podatku rolnym sposób klasyfikacji gruntu decyduje. Mamy przeliczniki , które określają klasę użytku, rodzaj, klasyfikacje gminy.

Podatek rolny ma charakter podatku przychodowo- majątkowego , przeliczany w hektarach.

Ad.4. Podatek konsumpcyjny.

Np. od posiadania psa.

Związane z zaspokojeniem wyższych potrzeb.

Jest to podatek akcyzowy. Podatek od gier zobowiązani są do płacenie właściciele.

* Kryterium podmiotowe podziału podatków:

1.Podmioty obciążone podatkami.

- obciążają osoby fizyczne

- obciążają osoby prawne

- obciążają jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Spółki osobowości prawnej nie posiadają (wyjątek spółki kapitałowe w organizacji).

2. Podmioty, budżet który podatek zasila.

a) państwowe

b) samorządowe ( gminne).

Podatek od gier - dochód państwa.

Rolny, leśny, od psa, od środków transportowych, czynności cywilno-prawnych, spadków i darowizn, nieruchomości - dochód gminny.

* Kryterium czasowe podziału podatków:

I 1) Jednorazowe.

2) Wielokrotne.

lub

II 1) Stałe.

2) Okresowe

Ad. I . Jednorazowe podatki od wzbogacenia wojennego, zewnętrznych znamion wzbogacenia, spadków i darowizn w części dotyczącej spadkobrania.

Wielokrotne podatki: dochodowy ( osoby fizyczne, prawne) podatki majątkowe.

Ad. II . Stałe podatki : dochodowe ( osoby fizyczne, prawne).

Okresowe podatki : składki na fundusz obsługi zadłużenia zagranicznego. Podmioty , które osiągały duże zyski zagranicą. Podatek importowy w 1993 roku, towary nadsyłane lub sprowadzane z zagranicy.

* Podział podatków z punktu związania z osobą podatnika lub przedmiotem opodatkowania:

1. Osobiste ( dochodowy od osób fizycznych).

2. Rzeczowe ( podatek od nieruchomości).

Zmarłego się nie rozlicza.

ZASADY PODATKOWE .

Trzeba przestrzegać pewnych zasad , żeby system był spójny i przyjazny dla podatnika.

Zasady są to postulaty nauki pod adresem budowniczych systemu podatkowego, mają zapewnić podstawy podatkowe.

A. Smith sformułował pierwsze zasady podatkowe ( ekonomista, Wielka Brytania) :

Zasada równości.

Zasada pewności.

Zasada dogodności.

Zasada taniości.

Zasada równości - obciążenie identyczne jak podobna sytuacja. Sytuacja osobista podatnika nie powinna mieć wpływu. Np. liczba dzieci, zdrowie.

Zasada pewności - system podatkowy stabilny, podatnik ma wiedzieć jakie są regulacje prawne dotyczące obciążeń podatkowych.

Zasada dogodności - pobór podatku w okresie najdogodniejszym dla podatnika.

Np. rolny po zbiorach. dochodowy w dniu wypłaty należności.

Zasada taniości - postulat żeby system był taki aby wymiar i pobór podatku był najtańszy.

A. Wagner w XIX wieku zmodyfikował zasady A. Smitha, zasadę równości zamieniono zasadą sprawiedliwości, pozostałe zasady określił jako techniczne, wprowadził zasadę wydajności źródła i elastyczności systemu podatkowego.

Zasada nienaruszalności źródła - kiedy podatnik osiąga dochody, system musi być tak kształtowany by z posiadanego majątku mógł go podatnik zapłacić. Żeby nie musiał zbywać majątku.

Zasada elastyczności - system ma szybko reagować na zmiany koniunktury.

* Przyczyny zmian przepisów podatkowych !!!

1). Wadliwa dotychczasowa regulacja, istnienie tzw. Luk prawnych.

Ustawodawca usunął pewne postanowienia, które miały zostać . Błąd ustawodawcy.

2). Uchwały , wyroki Trybunału Konstytucyjnego.

3). Przyczyny o charakterze gospodarczym, społecznym. Nowe zjawiska pojawiają się.

Ustawodawca powinien liczyć się z przepisami konstytucji i orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego.

Technika prawa podatkowego powinna uwzględniać zasadę równości , powszechności ustawowej regulacji obciążeń podatkowych ale także wywiedzione przez Trybunał Konstytucyjny zasadę nie działania prawa wstecz i zasadę vacatio legis.

* Materialne Prawo Podatkowe !!!

Podatki i opłaty lokalne związane z opodatkowaniem nieruchomości.

Systemy opodatkowania nieruchomości są zróżnicowane dzielą się na:

1. System powierzchniowy.

2. System wartościowy.

3. System mieszany.

4. Brak opodatkowania nieruchomości.

Ad.4. Brak opodatkowania nieruchomości w Norwegii, państwa po rozpadzie ZSSR ( Białoruś , Ukraina).

Ad.1. System powierzchniowy. Kraje demokracji ludowej. Europa środkowo -wschodnia. Bierze się pod uwagę powierzchnię gruntu, budynku.

Ad.2. System wartościowy. Europa zachodnia i USA.

*Są dwa modele :

1. Model francuski ustala się wartość nieruchomości dla celów podatkowych. Są katastry zawierające dane określonej nieruchomości , mają charakter fiskalny te rejestry.

2. Kataster niemiecki ma charakter prawny, wszystko co dotyczy danej nieruchomości w nim jest.

Ad.3. Systemy mieszane. Grunty, budynki - system powierzchniowy.

Budowle - bierze się wartość ustaloną na potrzeby podatkowe na dzień1 stycznia roku podatkowego. Jak są związane te budowle z działalnością gospodarczą. Wartość amortyzacji przy budowlach.

Irlandia - podatki określa wartość nieruchomości. Jak sprzedaje to 110 % wartości może chcieć. Cele podatkowe i odszkodowawcze.

Holandia - gminy mogą modyfikować jest system wartościowy co do zasady.

* Opodatkowanie gruntów !

Od stycznia 2003 roku znaczenie ma klasyfikacja gruntów. W gminach prowadzi tą ewidencje Starostwo.

28 marzec 2001 rozporządzenie ministra infrastruktury , ewidencja gruntów i budynków.

Prawo geodezyjne i kartograficzne art.20. organy podatkowe są związane z danymi z ewidencji.

1991 ustawa o lasach.

30.10.2002 ustawa i podatku leśnym.

Obszary zadrzewione to podatek rolny.

Jak las to podatek leśny mamy.

Podatek rolny - grunty, które w ewidencji są jako rola.

Jeśli jako nieużytki , drogi, tereny kolejowe to podatek od nieruchomości.

12 stycznia 1991 podatek od nieruchomości

2002 rok

hektar = 10.000 m² max 0,09 zł/ m² min 0,05zł=900→500

0,05 zł/ m² grunt rolny działalność rolnicza min 0,03zł=500→300

od 1.01.2003 roku

10.000 m² = 1 ha ≈167,00zł

Cena kwintala żyta podatek rolny.

2003 roku 0,30 zł/ m²

0,61 zł/ m² grunty pozostałe

Grunty klasy 5 i 6 są ustawowo zwolnione z podatku.

Zabudowa B - kl V - 0 = 3000 skasowano drugi człon( klasy).

B - kl III - 167

15 listopada 1984 roku ustawa o podatku rolnym.

Gospodarstwo rolne - obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej jeden hektar lub jeden hektar przeliczeniowy stanowiącej własność lub będące w posiadaniu jednego podmiotu.

Podatek rolny ma charakter lokalny, rzeczowy , majątkowy z elementami przychodowości.

***KONSTRUKCJA PODATKU ROLNEGO.

Podatnik - osoby fizyczne, osoby prawne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Przedmiot opodatkowania - własność, samoistne opodatkowanie , użytkowanie wieczyste a także posiadanie na podstawie zawartej umowy lub nawet bez umowy gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

Podstawa opodatkowania - zróżnicowana, gospodarstwo rolne lub grunty.

Grunty wchodzące w skład gospodarstw rolnych to powierzchnia wyrażona w hektarach przeliczeniowych. Pozostałe grunty powierzchnia rzeczywista w hektarach.

Stawka - stała, kwotowa oparta o przelicznik równowartości pieniężnej ceny kwintala żyta i wynosi od 1 hektara przeliczeniowego równowartość pieniężną 2,5 kwintali żyta. Od hektarów rzeczywistych wynosi 5 kwintali żyta.

Na 2006 1 hektar przeliczeniowy 69,70 zł

1 hektar rzeczywisty 139,40 zł

Osoby fizyczne składają informacje na podatek rolny ( do czasu aż się nic nie zmieni).Do wójta ,burmistrza, prezydenta miasta.

Osoby prawne , jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej - składają deklaracje, samoobliczenie podatku w 4 ratach płacą podatek. Do 15 stycznia składają deklaracje.

Łączne zobowiązanie pieniężne - obejmuje nakaz 2 lub 3 podatków. Wójt szuka czy podatnik rolny nie musi jeszcze zapłacić innego podatku.

Uprawnienia Rady Gminy w podatku rolnym.

Ustala wzory deklaracji na podatek rolny ( formularze). Może zarządzić pobór od osób fizycznych w drodze inkasa, określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso. W drodze uchwały może obniżyć cenę skupu żyta. ( 27,88 zł zyto).

Jeśli nie podejmuje to cena z komunikatu prezesa GUS-u obowiązuje.

Katalog zwolnień mamy.

Zwolnienia podmiotowe identyczne w 3 podatkach.

- Zwolnienia podmiotowe - szkoły, placówki oświatowe, uczelnie wyższe, jednostki badawczo-rozwojowe, Polski Związek Działkowców jednostki Państwowej Akademii Nauk.

Muszą być one wpisane w decyzji.

Zakład pracy chronionej - grunty podlegają zwolnieniu.

- Zwolnienia przedmiotowe - szeroki katalog. Grunty klasy 5 i 6 , grunty pasa granicznego, grunty objęte melioracją, użytki ekologiczne , grunty pod zbiorniki wody, grunty wpisane do rejestru zabytków, scalenie lub zamiana na rok.

Zwolnienia są stałe i okresowe.

- Ulgi stałe - żołnierska ( 60%, 40%)

- Ulgi przedmiotowe - tereny górskie i podgórskie 60% 350 metrów npm

30% grunty 1,2,3 a,b

- Ulga inwestycyjna: 25% wydatków ( faktury vat ) . Ma charakter przejściowy.

Instytucja zaniechania, ustalania i poboru ( szczególna regulacja).

Klęska żywiołowa, powstały duże szkody , wysokość zależy od strat.

*** KONSTRUKCJA PODATKU LEŚNEGO.

Ustawa o podatku leśnym 30.10.2002.

Wcześniej ustawa o lasach regulowała ten temat.

Jest podatkiem lokalnym, gminnym , rzeczowym, majątkowym.

def. Lasu - grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji jako lasy ( symbol L ).

LZ - podatek rolny ( zadrzewione, zakrzewione).

Konstrukcja:

Podmiot i przedmiot jak w podatku rolnym.

Podatnik - osoby fizyczne, osoby prawne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Przedmiot opodatkowania - własność, samoistne opodatkowanie , użytkowanie wieczyste a także posiadanie na podstawie zawartej umowy lub nawet bez umowy gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

Podstawa opodatkowania - powierzchnia w hektarach rzeczywistych.

Stawka - stała, kwotowa, oparta o przelicznik równowartości pieniężnej średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa.

Za 1 hektar 0,220 m³ ceny drewna ( 28,90 zł za hektar ).

Lasy jak na terenie leśnych pasów ochronnych, rezerwaty, parki narodowe obniża się o 50 %.

Rada Gminy ustala wzory formularzy , inkasentów, może obniżyć cenę m³ drewna uchwałą .

Osoby fizyczne - składają informację ( płatność 4 raty).

Osoby prawne , jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej - składają deklaracje do 15 stycznia ( płatność 12 rat).

* Nie ma instytucji zaniechania, poboru i ustalania.

- Zwolnienia podmiotowe - szkoły, placówki oświatowe, uczelnie wyższe, jednostki badawczo-rozwojowe, Polski Związek Działkowców jednostki Państwowej Akademii Nauk.

Muszą być one wpisane w decyzji.

Zakład pracy chronionej - grunty podlegają zwolnieniu.

- Zwolnienia przedmiotowe - drzewostan do 40 lat.

***KONSTRUKCJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI .

Ustawa z 12.01.1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

Konstrukcja :

Oprócz gruntów, opodatkowane są budynki lub ich części i budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Definicja nieruchomości z Kodeksu Cywilnego nie ma w przypadku podatku tego zastosowania.

Opodatkowanie gruntów.

Podatek lokalny, majątkowy, rzeczowy.

Podmiot i przedmiot jak w podatku rolnym i leśnym.

Podatnik - osoby fizyczne, osoby prawne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Przedmiot opodatkowania - własność, samoistne opodatkowanie , użytkowanie wieczyste a także posiadanie na podstawie zawartej umowy lub nawet bez umowy gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

Podstawa opodatkowania - grunty , powierzchnia w m² .

Stawka - stała , kwotowa, uzależniona od sposobu wykorzystania.

Grunty : - działalność gospodarcza związane bez względu na sposób zakwalifikowania gruntów.

- grunty pozostałe

- grunty pod jeziorami i zbiornikami wodnymi.

Działalność gospodarcza - ………………………………………..

Budynek - trwale związany z gruntem ( fizycznie i prawnie ). Definicja w słowniczku ustawy.

Podstawa opodatkowania - stanowi powierzchnia użytkowa budynku lub części budynku (art.3).

Powierzchnia użytkowa definicja w słowniczku ( art.4. ust.2 )

Stawka - jest stawką stałą. Zróżnicowana od sposobu wykorzystania budynku dodatkowo Rada Gminy może stawki zróżnicować , podatkowy podział.

Stawki - waloryzuje Minister Finansów . Stawki na określonym terenie określa Rada Gminy w drodze uchwały.

Rada Gminy corocznie ma obowiązek podjąć uchwałę o wysokości stawek, jak nie podejmie to stosuje się stawki z ubiegłego roku.

Budowle - art.1a obiekt budowlany, nie jest budynkiem, obiekt małej architektury.

Obiekt małej architektury np: fontanna, piaskownica.

Podstawa opodatkowania - jest wartość ustalona na 1 stycznia roku podatkowego, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku.

Stawka stała , procentowa, maksymalnie 2% wartości.

Podatnik - osoby fizyczne, osoby prawne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Obowiązki podatników jak w leśnym. Terminy płatności.

Zwolnienia :

- Zwolnienia podmiotowe - szkoły, placówki oświatowe, uczelnie wyższe, jednostki badawczo-rozwojowe, Polski Związek Działkowców jednostki Państwowej Akademii Nauk.

Muszą być one wpisane w decyzji.

- Zwolnienia przedmiotowe - wyłącznie i na potrzeby publicznego transportu, budynki gospodarcze i ich części służące działalności gospodarczej położone na gruntach rolnych, wpisane do rejestru zabytków.

Rada Gminy może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe w drodze uchwały.

*** PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH.

Zwalniane są środki w transporcie kombinowanym.

Podatek od środków transportowych 12.01.1991 ustawa. Jest dochodem budżetu gminy. Podatek majątkowy, rzeczowy.

Podmioty: Osoby fizyczne osoby prawne , jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Przedmiot : Fakt posiadania zarejestrowanego środka transportowego.

Podlegają opodatkowaniu:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony.

- ciągniki siodłowe i balastowe.

- przyczepy i naczepy

- autobusy.

Podstawa opodatkowania: Ilość i rodzaj pojazdów z uwzględnieniem dopuszczalnej masy całkowitej.

Art.10. ustawy przewiduje maksymalne stawki.

Rada Gminy różnicuje wysokość stawek ( rok produkcji itp.).

W 2002 roku ustawę wyposażono w załączniki ( stawki minimalne). Stawki się waloryzuje.

Stawki minimalne waloryzuje się je biorąc pod uwagę kurs euro .

W 2001 roku wprowadzono do przepisów ustawy transport kombinowany.

Art.12a. ulgi i zwolnienia nie maja zastosowania do podatku od środków transportowych.

Stawki mają charakter stawek stałych , kwotowych.

Podatek płatny bez wezwania, w 2 ratach.

*** PODATEK OD POSIADANIA PSA.

Podatnik : wyłącznie osoby fizyczne.

Przedmiot : Fakt posiadania psa.

Podstawa : Ilość posiadanych psów.

Stawka : Stawka stała , kwotowa.

Rada Gminy dysponuje pełnym władztwem podatkowym ( zasada poboru, terminy płatności) może wyznaczyć inkasentów. Może wprowadzić inne zwolnienia o charakterze przedmiotowym.

Zwolnienia osoby niewidome, jeden pies, osoby które ukończyły 65 rok życia.

*** OPŁATA TARGOWA.

Związek ma z podatkiem od nieruchomości.

Podatnik : są wszyscy którzy dokonują sprzedaży na targowiskach.

Targowiska - wszelkie miejsca na których jest prowadzony handel.

W 2003 roku opacie nie podlega handel w budynkach lub częściach z wyjątkami.

Stawka: Stawka jest kwotowa, dzienna wysokość ustala Rada Gminy nie może przekroczyć 612, 81 zł .

Opata targowa ma charakter opłaty publiczno-prawnej.

Zwolnienia podmiotów , które pacą podatek od nieruchomości.

*** OPŁATA MIEJSCOWA.

Pobierana od osób fizycznych które przebywają więcej niż dobę w miejscowościach o szczególnych walorach.

Ma zróżnicowany charakter, są dwie stawki :

- miejscowość o szczególnych walorach 1,72 zł.

- miejscowość uzdrowiskowa ( status obszaru ochrony uzdrowiskowej) 2,46 zł.

*** OPŁATA UZDROWISKOWA.

Osoby fizyczne, przebywające dużej niż dobę w gminach uzdrowiskowych 3,42 zł.

Zwolnienia: dyplomaci, osoby w szpitalach , osoby niewidome i ich przewodnicy.

Szczególne walory klimatyczne i krajobrazowe.

*** OPŁATA ADMINISTRACYJNA.

Charakter fakultatywny. Rada Gminy może ją wprowadzić za czynności urzędowe wykonywane przez jej organy nie mogą to być te, które są objęte opata skarbową.

Stawka : stawka jest stała, kwotowa.

*** OPŁATA SKARBOWA .

Ustawa 9.09.2000 roku o opłacie skarbowej.

Pobierana przez organy administracji publicznej za czynności podejmowane przez te organy w indywidualnych sprawach na wniosek stron.

Np. podania, odwołania , wnioski, zaświadczenia, zezwolenia, pozwolenia, koncesje, dokumenty ( ustanawiające pełnomocnictwa, weksle, oświadczenie woli poręczyciela).

Sprawy ze stosunku pracy, rodzinne, nauki, szkolnictwa, oświaty. Budownictwo mieszkaniowe. Podlegają zwolnieniu.

Podmiot : wszyscy co się ubiegają o podjęcie działań.

NBP zwolniony z opłat.

Stawki są w załącznikach do ustawy.

Jest dochodem budżetu Gminy.

Organem wójt , burmistrz, prezydent miasta.

Stawki waloryzowane, zastrzeżone dla ministra finansów (on reguluje).

Instytucja zaniechania, organ podatkowy może zwolnić płatnika.

*** OPŁATA EKSPLOATACYJNA.

Ustawa 1994 roku.

Pobierana za wydobywanie kopalin ze złóż.

Wydobywanie kopalin jest objęte koncesja.

Wysokość ustala przedsiębiorca górniczy we własnym zakresie , dokonuje samoobliczenia . Bierze pod uwagę rodzaj kopalin, rozmiar wydobycia, stawkę obowiązująca dla tej kopaliny ustalona przez Rade Ministrów.

Wylicza , wpłaca, informuje tych którym się to należy i organ koncesyjny.

Czyni to do końca kwartału i do końca miesiąca następującego po kwartale dokonuje wpłaty na rachunek.

Art.87. prawo górnicze i geologiczne.

*** PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNO - PRAWNYCH.

Podatek Gminny. Ustawa z 2002 roku. Pobierany przez Urzędy Skarbowe.

Podatek o charakterze obrotowym.

Podatnik : Podatnikami są wszyscy.

Katalog czynności , które podlegają opodatkowaniu jest katalogiem zamkniętym.

Jest dochodem budżetu gminy.

UKS organ 1 instancji, odwołanie do dyrektora izby skarbowej.

Podstawa opodatkowania, zróżnicowana :

Np. sprzedaż- wartość rynkowa rzeczy.

Umowa spółki - wartość wkładów

Dożywocie - wartość nieruchomości

Umowa pożyczki, kupno- sprzedaż , zamiana , darowizna ( długi i ciężar) zniesienie współwłasności , depozyt nieprawidłowy , orzeczenia sądów, ugody zawarte przed sadami.

Wartość rynkowa na podstawie przeciętnych cen jest ustalona, stosowanych w danej miejscowości:

Stawka : Stawki stale ,procentowe.

W dwóch przypadkach stawka kwotowa, generalnie stawka procentowa.

Jak jedna ze stron zwolniona to stawki obniżają się o 50%.

Jest tu zasada odpowiedzialności solidarnej.

Na zeznaniu podatkowym złożyć podpisy.

*** PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN.

Dochód gminy pobierany przez Urząd Skarbowy.

Klasyfikowany czasami jako podatek majątkowy czasami jako dochodowy.

Podatnik: Podatnikami są wyłącznie osoby fizyczne.

Jest podział na 3 grupy.

Przedmiot opodatkowania: nabycie w drodze spadku lub darowizny własności rzeczy znajdujących się w kraju lub praw majątkowych w kraju.

Nabyciu podlega też zasiedzenie, nieodpłatne zniesienie współwłasności , zachowek.

Nabycie prawa do wkładu oszczędnościowego i jednostek uczestnictwa w przypadku dyspozycji.

Podstawa opodatkowania : wartość spadku i darowizn po potrąceniu długów i ciężarów.

Wartość według cen rynkowych uwzględnia się stan i stopień zużycia pomniejszoną kwotę wolna od opodatkowania po zakwalifikowaniu do którejś grupy.

I 9637 zł

II 7276 zł

III 4902 zł

Art.14. ustawy

Stawka: stawka progresywna, szczeblowa, procentowa.

Przy zasiedzeniu stawka stała , procentowa.

Obowiązek złożenia zeznania w 30 dni od nabycia. Na podstawie tego zeznania naczelnik Urzędu Skarbowego wydaje decyzję o wysokości zobowiązania podatkowego.

Wykład 5

*** KARTA PODATKOWA.

Zryczałtowana forma opodatkowania . Uregulowana ustawą z 20.11.1998 zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zasila budżet Gmin.

Jest to ryczałt ustalony według stawki kwotowej ( rodzaj wykonywanej działalności , liczba zatrudnionych osób, liczna ludności miejscowości gdzie jest wykonywana działalność).

Liczba zatrudnionych pracowników 5 lub 8 przy bezrobociu.

Przyznawana na wniosek podatnika.

Naczelnik Urzędu Skarbowego ustala wysokość podatku.

Ryczałt ewidencjonowany lub prowadzi książkę przychodów i rozchodów.

Nie jest to forma obowiązkowa można ją wycofać.

Nie musi prowadzić ewidencji podatkowej, ma przez 5 lat trzymać kopie rachunków.

Nie można łączyć dochodu ze współmałżonkiem .

Np. rusznikarstwo, repasacja pończoch, wata cukrowa, usługowa, wytwórcza, handlowa działalność , stomatolog, lekarz, usługi transportowe i usługi rozrywkowe.

* Ryczałt ewidencjonowany ( od przychodów ewidencjonowanych).

Podatnik rozpoczyna działalność albo w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczył kwoty 250.000 euro ( przychód).

Osoby, które wykonują działalność produkcyjną, usługową, handlową i wolne zawody.

Wolny zawód ( art.4.) pozarolnicza działalność wykonywana osobiście przez lekarzy, stomatologów itd.

Jest formą na wniosek.

Do 20 stycznia podatnik ma wybrać formę , nie otrzymuje tutaj żadnej decyzji.

Może złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się tej formy.

8,5 % - wytwórcza 5,5 % - handlowa 3% - usługowa

Od 2003 nastąpiły zmiany więcej działalności może podlegać tej formie ( ryczałt ).

20% - wolne zawody i 17% doszły stawki usługi parkingowe, prowadzenie hoteli, grafika komputerowa.

8,5 % - przedszkola, ogrody botaniczne, kolportaż prasy, działalność usługowa, wynajem nieruchomości i lokali ( czynsz do 4000 euro) po przekroczeniu tej kwoty stawka 20% .

5,5 % - roboty budowlane, przewóz ładunków powyżej 2 ton , działalność wytwórcza, sprzedaż znaczków i biletów.

3% - handlowa, gastronomiczna, nie sprzedaż alkoholu.

Jeżeli nie jest prowadzona ewidencja maksymalnie do 75% .

Podatnik ma prowadzić ewidencję zatrudnionych osób i środków trwałych oraz ewidencję wyposażenia.

* Ryczałt . Zryczałtowany podatek dochodowy od osób duchownych.

Dotyczy proboszczów i wikariuszy. Jest związany z przychodami z tytułu opłat i w związku z pełnieniem funkcji duszpasterskiej. Jest to forma do wyboru. W 14 dni ma zgłosić obowiązek podatkowy w Urzędzie Skarbowym . Wysokość ryczałtu ustala Naczelnik Urzędu Skarbowego bierze pod uwagę liczbę mieszkańców miejscowości gdzie jest parafia, liczbę mieszkańców parafii , i czy dane wyznanie nie jest mniejszością na tym terenie.

Jest to ryczałt kwartalny. Duchowni zwolnieni z obowiązku składania zeznań.

Po zakończeniu kwartału do 20 dnia miesiąca muszą zapłacić.

Do 20 stycznia roku podatkowego może się zrzec i prowadzi książkę przychodów i rozchodów.

Pomniejsza podatek na ubezpieczenie zdrowotne ( składkę).

Składa jedną deklarację do końca stycznia roku następnego po roku podatkowym.

*** PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OGÓLNYCH.

26 lipca 1991 roku ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

fizycznych 1993 i 2000 roku nowelizacje, późnij jeszcze 59 zmian.

Są 4 rodzaje kumulacji:

- kumulacja podmiotowa.

- kumulacja przedmiotowa

- kumulacja terytorialna

- kumulacja czasowa

Kumulacja podmiotowa - korzystne dla podatnika może łączyć dochody ze współmałżonkiem lub osoba samotnie wychowująca dzieci, suma dochodów ulega podziałowi na 2 części .

Warunki : Musi być złożony zgodny wniosek o wspólne rozliczenie . Małżeństwo trwa cały rok podatkowy, wspólność małżeńska, muszą podlegać nie ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Nowe rozwiązanie wspólne opodatkowanie po śmierci małżonka.

Łączenie dochodów powoduje możliwość obniżenia progu podatkowego i płacę podatek mniejszej wysokości.

Kumulacja przedmiotowa - niekorzystna dla podatnika, łączenie dochodów z różnych źródeł można wtedy przekroczyć próg podatkowy.

Wyjątki od tej zasady : dochody nie podlegają kumulacji ,wygrane w konkursach i grach podatek 10%. Nagrody rzeczowe powyżej 1000 zł musze uregulować podatek.

Świadczenia wypłacone przez funkcjonariuszy mundurowych służb . Fundusze operacyjne z tytułu udzielenia pomocy policji, straży.

Dochody ustalone na oszacowaniu jako pochodzące z nieznanych źródeł ( 75 %).

Nie podlegają kumulacji.

75% gromadzenie oszczędności na każdym indywidualnym koncie emerytalnym.

Kumulacja terytorialna - art.3. ustawy.

Kryterium decydujące to miejsce zamieszkania. Podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Jak ,mieszkam poza RP , nie mam tu miejsca zamieszkania to chodzi o te dochody tu osiągnięte.

Kumulacja czasowa - łączy dochody osiągnięte w roku podatkowym . Płatnik potrąca tyle ile wynika z ewidencji.

*Konstrukcja podatku dochodowego na zasadach ogólnych.

Podmiot : podatnik osoby fizyczne . Indywidualne rozliczenie.

Przedmiot : osiągnięcie dochodów ze źródeł przychodów wskazanych w ustawie (art.10.).

Np. umowa o pracę, działalność wykonywana osobiście, pozarolnicza działalność gospodarcza, najem nieruchomości, kapitały pieniężne , sprzedaż rzeczy ruchomych i nieruchomości , najem i podnajem.

Podstawa opodatkowania : suma dochodów osiągniętych w roku podatkowym , niekiedy przychód bez uwzględniania kosztów.

Działalność gospodarcza podatnik może ewidencjonować koszty ale są wyłączenia.

Art.23. tytuły wydatków poniesionych przez podatnika.

Przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania stanowi podstawę do opodatkowania.

Ulga 760 zł na Internet, odlicza się ja od podstawy opodatkowania.

Darowizny na określone cele nie więcej niż 6% dochodów podatnika. Należy wskazać na jaki cel była przekazana darowizna.

Ulga na zaspokojenie celów mieszkaniowych.

Pit D nie ma odliczenia podatku w zakresie ulgi budowlanej.

Stawka : stawka progresywna, procentowa 19%, 30%, 40% .

Są też 3 progi podatkowe:

I 37024

II 74048

III powyżej

Ulgi , które mogą pomniejszyć podatek:

- składka na ubezpieczenie zdrowotne tylko podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych .

- pomniejszenie o 1% kwoty podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

* Składka od dochodu na ubezpieczenie emerytalne pomniejsza.

Rolnicy składek na ubezpieczenie zdrowotne nie płacą.

- ulga na nianie, gospodarstwo domowe opłaca składki ubezpieczenie społeczne . Powoduje to zwiększenie wydatków.

** Niekiedy opodatkowaniu podlega przychód :

- zlecenie, umowa o dzieło ryczałt 20%.

- zagraniczna żegluga powietrzna 10% .

Osoby , które podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Przychód od środków finansowych 20% .

*** PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH.

Ustawa z 15 luty 1992 roku.

Mamy 4 kumulacje :

Kumulacja podmiotowa - art.1a. podatkowa grupa kapitałowa , trzeba spełnić pewne warunki spółki ZOO i S.A. , akt notarialny na okres 3 lat, nie może nikt wstąpić i wystąpić, kapitał 1000.000 zł , nie może być zaległości publiczno-prawnych , nie mogą być w związkach kapitałowych i osobowych, udział dochodów w przychodach 3%.

Wniosek do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki . Naczelnik Urzędu Skarbowego w drodze decyzji rejestruje.

Korzyści : Można przenosić koszty działalności miedzy podatnikami.

Kumulacja przedmiotowa - łączenie dochodów ze wszystkich źródeł .

Kumulacja terytorialna - siedziba lub zarząd w RP od całości osiąganych, jak nie mają to siedziby w RP to od uzyskanych w RP.

Jedno skonsolidowane badanie finansowe (sprawozdanie).

Kumulacja czasowa - możliwość wyboru innego okresu rozliczeniowego . Może kończyć się inaczej niż koniec roku kalendarzowego.

Konstrukcja:

Podmiot : Stosuje się też do spółki nie mającej osobowości prawnej maja siedzibę lub zarząd w innych krajach i tam są uznane za osoby prawne , jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, spółki kapitałowe w organizacji.

Np. zakład budżetowy.

Przedmiot : prowadzenie działalności gospodarczej , uzyskuje się przychód lub dochód .

Podstawa opodatkowania : suma dochodów osiągniętych w roku podatkowym.

Zaliczki odprowadzające narastająco od początku roku.

Dochód ustala się art.15. w ustawie.

Koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem art.16 ustęp1.

Stawka: stawka jest stała procentowa i wynosi 19% .

Podstawa opodatkowania może być pomniejszona o darowizny 10%.

Obliczenia dotyczące banków (restrukturyzacja, 20 % mogą tego straconego odliczyć od dochodu).

*** WPŁATA Z ZYSKU DO BUDŻETU PAŃSTWA.

***PODATKI OBROTOWE.***

Podatki przychodowe są to . Ich cechą charakterystyczną jest ich przerzucalność. Są przeniesione w cenie towaru , usługi na nabywcę. Rekompensata przez zwiększenie podatków obrotowych.

Część towarów z importu nie ma obowiązków celnych (te z Unii).

Podwójny podmiot (podatnik realny- podatnik ekonomiczny ponosi faktyczny ciężar podatku np. j.s.t. nie może odliczyć i ten kto jest zarejestrowanym podatnikiem , prowadzi działalność ekonomiczną ( podatnik formalny).

j.s.t = terytorium, majątek, mieszkańcy.

1.Podatek od czynności cywilno- prawnych dochód j.s.t.

Podatek Gminny. Ustawa z 2002 roku. Pobierany przez Urzędy Skarbowe.

Podatek o charakterze obrotowym.

Podatnik : Podatnikami są wszyscy.

Katalog czynności , które podlegają opodatkowaniu jest katalogiem zamkniętym.

Jest dochodem budżetu gminy.

UKS organ 1 instancji, odwołanie do dyrektora izby skarbowej.

Podstawa opodatkowania, zróżnicowana :

Np. sprzedaż- wartość rynkowa rzeczy.

Umowa spółki - wartość wkładów

Dożywocie - wartość nieruchomości

Umowa pożyczki, kupno- sprzedaż , zamiana , darowizna ( długi i ciężar) zniesienie współwłasności , depozyt nieprawidłowy , orzeczenia sądów, ugody zawarte przed sadami.

Wartość rynkowa na podstawie przeciętnych cen jest ustalona, stosowanych w danej miejscowości:

Stawka : Stawki stale ,procentowe.

W dwóch przypadkach stawka kwotowa, generalnie stawka procentowa.

Jak jedna ze stron zwolniona to stawki obniżają się o 50%.

Jest tu zasada odpowiedzialności solidarnej.

Na zeznaniu podatkowym złożyć podpisy.

2.Podatek od gier.

Regulacja nieprawidłowa , reguluje ustawa , która dotyczy innej materii 29 lipca 1992 - ustawa o grach i zakładach wzajemnych.

Reguluje stosunki legalizacji działalności koncesjonowanej. Trzeba zalegalizować taką działalność. Liczba salonów gier i kasyn w miejscowości , bierze się przy tym pod uwagę liczbę mieszkańców .

Zabezpieczenie wygranych ( polisy ubezpieczeniowe, papiery wartościowe itp.)

Wprowadzono cenzus wieku 18 lat , kasyna bilety imienne i ewidencjonowanie gości.

Ustawa też definiuje pewne pojęcia. Warunki urządzania i prowadzenia działalności .

- gry losowe - pieniężne, losowe, wygrana zależy od przypadku ( liczbowe, bingo, telebingo, poker, kości, loterie promocyjne ).

- zakłady wzajemne - pieniężne :- totalizatory (wyścigi hartów ,myszodrom, liga piłkarska ).

- bukmacherstwo (wyniki wyborów).

- gry na automatach - pieniężne , rzeczowe. Mechaniczne, elektro-mechaniczne, elektroniczne.

- gry na automatach o niskich wygranych - max wygrana 15 euro, max stawka 25 groszy.

Najniższa wygrana ( wartość) nie może być niższa niż cena losu. Chciano zredukować hazard podziemny.

** Konstrukcja podatku :

- Podmioty - ten kto posiada koncesję na prowadzenie działalności. Forma organizacyjna nie ma znaczenia . W 1992 roku przedsiębiorstwa państwowe Totalizator sportowy i przedsiębiorstwo emisji loterii i spółki akcyjne.

- Przedmiot - prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gier i zakładów na podstawie udzielonego zezwolenia.

- Podstawa opodatkowania - - loterie , telebingo - suma wpływów uzyskanych ze sprzedaży losów.

- gry liczbowe, zakłady wzajemne - suma wpłaconych stawek.

- bakarat, kości, blackjack - różnica kwoty sprzedanych żetonów , a kwota wypłacona uczestnikom opuszczającym kasyno.

- poker - oplata za stolik

- gry na automatach - różnica kwoty wpłaconej , a wygrana.

- Stawki - stałe , procentowe ( 10%, 20%)

- podatek od automatów stawka stała , kwotowa. (50,75,100,125 euro od każdego urządzenia).

20% stawka ceny losu

10% wideoloterie, telebingo

-Dopłaty od stawek - : tworzą Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 80% i Fundusz Promocji Kultury 20%.

Podatki obrotowe stanowią 2/3 wpływów, najbardziej dochodowe.

Podatki obrotowe VAT i akcyza regulują przepisy Unijne.

Dyrektywa 6 pełna harmonizacja . Rozpiętości stawek od 15% do 25% od towarów i usług .

8.01.1993 ustawa VAT i akcyza miała liczne mankamenty .

23.01.2004 ustawa o podatku akcyzowym.

11 marzec 2004 ustawa o podatku od towarów i usług.

3. Podatek akcyzowy.

Podatek od fanaberii ( używki, sól, zapałki ).

Objęte towary i usługi ( hotele lux, wyjazdy zagraniczne nie lecznicze).

8.01.1993 ustawa obejmuje VAT i akcyzę.

Były bony paliwowe dla rolników ( 10, 20, 50 zł)

-11,20 groszy od hektara.

23.01.2004 ustawa nowa o podatku akcyzowym.

**Konstrukcja podatku:

- Podmioty - art.11. krąg jest bardzo szeroki, wszyscy są co podlegają opodatkowaniu. Podmioty nabywające lub posiadające towary akcyzowe , bo nie odprowadzono akcyzy w należytej wysokości. Podmioty które mają nadmierne ubytki, niedobory towarów akcyzowych. Podmioty zleceniobiorcy wytwarzający towary akcyzowe w ramach umowy o dzieło , zlecenie.

- Przedmiot - art.4. Produkcja wyrobów akcyzowych zharmonizowanych , wyprowadzenie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych ze składu podatkowego, sprzedaż wyrobów akcyzowych na terytorium kraju , eksport i import ( kraje poza Unią) , nabycie wewnątrz-wspólnotowe o dostawa wewnątrz-wspólnotowa.

W dniu dokonania czynności, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Podatek ten ma zapewnić zrównoważenie budżetu. Podatek drenażowy.

Minister Finansów ustala stawki, wpływy jak największe maja być.

- Podstawa opodatkowania - - kwota należna z tytułu sprzedaży na terytorium kraju wyrobów akcyzowych pomniejszona o kwotę vatu i akcyzy należnej od tych towarów.

- kwota jaką nabywca ma zapłacić za wyroby akcyzowe w przypadku wewnątrz-wspólnotowego nabycia.

- import : wartość celna + cło

- ilość towarów akcyzowych

- cena detaliczna na opakowaniu jednostkowym

- przeciętna cena w danej miejscowości lub rynku krajowym

- Stawki - - może stanowić procent podstawy opodatkowania ( stała , procentowa).

- kwotowa na jednostkę wyrobu ( stała, kwotowa).

- stała, procentowa ceny detalicznej.

- kwota na jednostkę wyrobu i procencie maksymalnej ceny detalicznej.

Wszystko to są warianty i Minister Finansów określa stawki i podstawy.

Wyroby zharmonizowane ( załącznik 2) jest to załącznik prawidłowy , zgodne z Unią, zasady opodatkowania sukcesywnie ujednolicane.

Polski załącznik 1: auta, asfalt, perfumy.

4. Podatek od towarów i usług.

**Konstrukcja podatku:

- Podatnik - wszyscy , nie ma znaczenia forma organizacyjna.

Art.15. kto ma się zarejestrować mówi.

***Spółki osobowe są podmiotami.

- Przedmiot - art.5. odpłatna dostawa towarów i świadczenie usług, eksport, import, wewnątrz-wspólnotowa dostawa i nabycie wewnątrz-wspólnotowe towarów.

- Podstawa opodatkowania - obrót, kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku.

- Stawka - stała, procentowa ,22% podstawowa.

Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej stawki wynoszą od 15-20% .

* Wyjątki:

Mają charakter przejściowy . Pewne usługi , towary mogą mieć stawkę preferencyjną 7%. Katalog ten się zmniejsza.

Pewne kategorie mogą mieć stawkę 3% np.: produkty roślinne, zwierzęce , opodatkowanie działalności rolniczej.

Stawka zerowa - nie jest zwolniona z opodatkowania, wewnątrz-wspólnotowa dostawa towarów , eksport towarów.

Szkodliwa konkurencja - niektóre kraje stosują , ma ograniczyć przepływ kapitału na inne terytorium. Usługi finansowe, administracyjne. 39 obszarów i państw wymieniono w ustawie. Podatki dochodowe rozporządzenie RM o szkodliwej działalności.

Raj podatkowy - to miejsce w którym nie ma żadnego opodatkowania, miejsce gdzie podatki są niskie dla mieszkańców kraju, miejsca. Lub dla inwestorów zagranicznych stosuje się preferencje. Kraj ,obszar w którym dla pewnych kategorii stosuje się znaczne preferencje podatkowe.

Wymagania raju podatkowego :

- niskie podatki

- stabilizacja polityczna

- dostępność geograficzna i informacyjna

- tajemnica bankowa

Irlandia - generalnie wysokie podatki, literaci zwolnieni są z płacenia podatków.

Szwecja - podatki bardzo wysokie, państwo socjalne, osoby po transplantacji serca nie płacą podatków.

Polska - inwestowanie w przemysł farmaceutyczny i budowlany , wykup upadających przedsiębiorstw państwowych, specjalne strefy ekonomiczne.

Liberia - przemysł morski, statki, kraj taniej bandery.

***MIĘDZYNARODOWE PRAWO PODATKOWE.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju ( OICD) - działaniami wywiera wpływ na kierunki regulacji. Powstała w 1960 roku na mocy Konwencji Paryskiej. Działała od drugiej połowy 1961 roku.

Założyciele : USA, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, Dania, Kanada, Belgia, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Holandia , Grecja w sumie 25 państw.

Główne założenia OICD to: wspieranie polityki gospodarczej zmierzającej do zwiększenia zatrudnienia, poprawy warunków życia, rozwoju ekonomiczno- społecznego , utrzymanie stabilizacji finansowej., oddziaływanie na państwa nie będące członkami ( udzielanie pomocy , wpływ na rozwiązania prawne). Popieranie rozwoju handlu , nie dyskryminowanie , koordynowanie pomocy o charakterze publicznym ( Afryka, Azja, Pacyfik, Karaiby, Ameryka łacińska).

Metoda nacisków równych sobie - rządy krajów członkowskich wywierają na siebie presję , w zakresie przyjętych i pożądanych kierunków działania.

Monitoring międzynarodowy nad całością wewnętrznej i zewnętrznej polityki gospodarczej prowadzonej przez rządy państw członkowskich i inne rządy . Nadzór realizacji podstawowych celów.

Decyzje SA podejmowane na zasadzie konsensusu.

Umowa Modelowa - jest to podstawowy akt , reguluje kwestie podatkowe w zakresie podatków dochodowych i obrotowych .

Harmonizacja obejmuje podatki obrotowe , chcą uregulować kwestie dochodów. Zawarto umowy dotyczące ograniczenia podwójnego opodatkowania.

OICD przyczyniła się do uporządkowania międzynarodowego prawa podatkowego, jest kilka grup podstawowych:

- porozumienia dotyczące podwójnego opodatkowania

- porozumienia zwalniającego organizacje międzynarodowe i ich pracowników z opodatkowania

- rozwiązania dotyczące ulg, dla przedstawicieli dyplomatycznych i konsularnych

- umowa o pomocy prawnej w dziedzinie prawa podatkowego

- umowa o przeciwdziałaniu unikania opodatkowania

Jak prowadzę działalność to płacę podatki tam gdzie ja prowadzę.

Reguluje pozycję podatnika , uprawnienia obydwu państw. Podatnik nie dyskryminowany , nie wykorzystuje regulacji do uchylania się od obowiązków podatkowych.

Tworzy się ramowe umowy wykorzystywane przez poszczególne kraje. Tworzą je organizacje międzynarodowe np. eliminowanie powiązań osobowych ( kilka różnych organów).

***W UNII EUROPEJSKIEJ.

W UE jest część stanowiąca prawo podatkowe wspólnot europejskich.

Traktat Wspólnotowy zawiera dwa postanowienia.

Art.25. zakaz ceł eksportowych i importowych oraz innych danin o skutku ekwiwalentnym w państwach UE.

Art.90. żadne państwo członkowskie nie obciąża bezpośrednio ani pośrednio towarów z innych państw członkowskich podatkami wewnętrznymi nie zależnie od ich rodzaju , wyższymi od tych które obciążają bezpośrednio lub pośrednio podobne towary krajowe. Zakaz pośredniej ochrony innej produkcji poprzez wprowadzenie wewnętrznych podatków.

Harmonizacja w UE obejmuje podatki pośrednie.

Podatki bezpośrednie reguluje Umowa Modelowa OICD.

W ramach Unii Europejskiej prowadzi się kontrolę stosowania przepisów przez państwa członkowskie , sprawuje ją Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

Kontrola : - działalność orzecznicza jak strona wyczerpie tok instancji w kraju może wtedy wnieść skargę przeciw państwu i jego organom do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS).

Rozstrzygnięcia ETS zapadają w indywidualnej sprawie, analogiczne opieranie się na podobnych wyrokach.

- druga działalność , może rozstrzygać wątpliwości zgłaszane przez organy lub sądy państw członkowskich.

Istnieją regulacje ponadkrajowe. Największe zdanie ma Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju ( OICD).

Polska nie należy do OICD.

OICD oddziałuje na Unię Europejską ponieważ część państw najbogatszych jest w składzie OICD.

Cztery rozporządzenia Komisji Europejskiej odnoszą się do podatków bezpośrednich . Rozporządzenia są stosowane wprost.

4Wyszukiwarka