Lab.Fiz II-1, MIBM WIP PW, fizyka 2, laborki fiza(2), 50-Charakterystyka licznika Geigera-Mullera i badanie statystycznego charakteru rozpadu promieniotwórczego


  1. Wyznaczenie charakterystyki roboczej licznika geigera-mullera.

Napięcie

Czas

U [V]

J [imp/min]

t [s]

σ

486

10456

60

13,20101

492

11664

60

13,94274

495

11866

60

14,06295

500

14991

60

15,80664

505

15600

60

16,12452

510

15737

60

16,19516

520

15534

60

16,09037

530

15969

60

16,3141

540

15683

60

16,16735

560

15744

60

16,19877

580

15930

60

16,29417

600

16330

60

16,49747

620

17264

60

16,9627

640

17630

60

17,14157

660

19333

60

17,95039

680

21576

60

18,96312

700

25886

60

20,77097

710

28606

60

21,83499

720

31918

60

23,0644

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

Jak widać na wykresie przy napięciu poniżej Vp impulsy są tak małe że urządzenie liczące nie rejestruje ich jest tzw. napięciem progowym. dla napięć Vp<V<V1 rejestrowana ilość impulsów rośnie z napięciem.

W tym zakresie nie wszystkie impulsy są rejestrowane ze względu na ich różne wartości.

Poczynając od napięcia V1 do napięcia V2 ilość zliczanych impulsów prawie nie zależy od napięcia. jest to tzw.”plateau” licznika.

Vpracy=V1+V2

0x08 graphic
2

V1-Napięcie początku plateau

Odczytałem z wykresu i wynosi ono:

V1=505[V]

V2-napięcie końca plateau

Odczytałem z wykresu wynosi ono:

V2=600[V]

Więc:

Vpracy=505+600

0x08 graphic
2

Vpracy=525,5 [V]

Przy pracy w zakresie plateau licznik rejestruje ponad 99% dostających się do niego cząsteczek naładowanych.

D=V2-V1

D=600-505=95

OBLICZENIE NACHYLENIA PLATEAU.

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

V progowe= 505 [v]

0x08 graphic

V PRACY= 525,5 [v]

0x08 graphic

DŁUGOŚĆ PLATEAU= 95 [v]

0x08 graphic

NACHYLENIE PLATEAU= 4,8%

0x08 graphic

  1. CZAS MARTWY LICZNIKA GEIGERA-MULLERA

Przebieg ćwiczenia

  1. Umieszczenie preparatu pod licznikiem tak by szybkość liczenia była rzędu Ii= 10000 imp/min

Ii mierzymy w czasie t=5 min.

  1. Nie ruszając pierwszego umieszczamy pod licznikiem drugi mierzymy szybkość liczenia w czasie 5 min.

  2. Usuwamy pierwszy preparat i zmierzyć aktywność preparatu drugiego w czasie 5 min.

  3. Wyniki przedstawiam w tabeli.

0x08 graphic
`

Czas martwy licznika obliczymy ze wzoru:

  1. 0x08 graphic
    0x08 graphic

3.badanie rozkładu poissona.

przeprowadziliśmy test x^2

Wartości odczytane z diagramu:

Liczba pomiarów: n=700

n śr =20,03429 zaokrąglam do 20

nk-ilość otrzymanych takich samych intensywności promieniowania

pk -prawdopodobieństwo znalezienia się elementu w danej grupie.

0x08 graphic

X^2=suma (nk-Nk)^2

0x08 graphic
Nk

X^2=11,20995279

Liczba stopni swobody L=r-1-p

r- liczba podgrup

r =20

p -ilość określanych hipotezą parametrów rozkładu

p =1

L=20-1-1=18

Przyjmujemy poziom istotności

,

Odczytujemy z tablic wartość X0^2=28.87

Otrzymana przez nas wartość jest mniejsza niż wartość graniczna X0^2,a więc na poziomie istotności  =0,05 przyjmujemy hipotezę ,że natężenie promieniowania badanego preparatu ma rozkład Poissona o wartości n śr=20.

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphicWyszukiwarka