Pytanie na egzamin-logistyka-wojciechowski, Podstawy logistyki, Transport i spedycja


 1. Podaj definicje według: AMA, CLM, ELA. Omów istotne różnice.?

LOGISTYKA (1945r.) - wg Amerykańskiego Stowarzyszenia Marketingu [AMA] to ruch i operowanie produktami z miejsca wytworzenia do miejsca konsumpcji. [Chodzi o przepływ fizyczny]

LOGISTYKA (1960-1970r.) - wg Amerykańskiej Rady Zarządzania Logistycznego [CLM] to termin opisujący proces planowania, realizowania i kontrolowania, sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów do produkcji, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji - z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji, w celu zaspokojenia wymagań klienta. [Nowością jest przepływ informacji]

Działania logistyczne mogą obejmować:

- obsługę klienta, prognozowanie popytu, przepływ informacji, kontrolę zapasów, czynności manipulacyjne (zachodzące w magazynach), realizowanie zamówień, odszkodowania, zaopatrywanie w części zamienne.

- lokalizację zakładów produkcyjnych i składów, obsługę zwrotów, pakowanie „cichy sprzedawca”, gospodarowanie odpadami, czynności transportowe i składowanie (magazynowanie - akumulator dóbr).

LOGISTYKA (1990r.) - wg Europejskiego Stowarzyszenia Logistycznego [ELA] to proces zarządzania całym łańcuchem dostaw.

 1. Podaj podstawowe klasyfikacje logistyki?

Z punktu widzenia liczby i rodzaju instytucji określających strukturę systemu

Z punktu widzenia przedmiotu dzialalnosci

 1. Wymień cechy logistyki stosowanej?

"logistyka stosowana” - “dziedzina obejmująca wiedzę i umiejętności potrzebne do kształtowania racjonalnych strumieni materiałów i informacji oraz do projektowania techniczno-organizacyjnego i realizacji procesów przepływu materiałów i informacji w celu zaspokojenia potrzeb w ograniczonym obszarze

Cechy logistyki:

 1. Logistyka jest nauką stosowania, usytuowana w naukach ekonomicznych (organizacje i zarządzanie).

 2. W działalności praktycznej logistyka jest sztuką (umiejętnością) projektowania dostaw i przewozów (usług) oraz zarządzania nimi.

 3. Nadrzędnym celem logistyki jest podtrzymywanie zdolności podmiotów gospodarczych i militarnych do funkcjonowania.

 4. Zakres działalności logistycznej zależy od wolnego rynku, ofert dostaw i przewozów.

 5. Kryteriami oceny skuteczności dostaw i przewozów są zadowolenie klientów, minimalne (racjonalne) koszty i czas realizacji.

 1. Scharakteryzuj działy logistyki wyodrębnione według sfer zastosowań?

Działy logistyki stosowanej:

Ekologistyka - dział zajmujący się metodami oddziaływania na systemy logistyczne (transportowe, magazynowania, eksploatacji maszyn) w celu ochrony środowiska przed emisją spalin, hałasem, promieniowaniem, nagromadzeniem odpadów, ściekami.

Eurologistyka - dział zajmujący się systemami zarządzania (planowanie, organizowanie, kontrolowanie, monitorowanie), przepływami rzeczowymi (surowcami, materiałami do produkcji, wyrobami gotowymi) i towarzyszącymi im informacji na kontynencie europejskim, budowanymi i wdrażanymi przez organizacje oraz firmy międzynarodowe.

Logistyka globalna - dział zajmujący się systemami zarządzania, przepływami rzeczowymi oraz towarzyszącymi im informacji w skali globu ziemskiego, budowanymi i wdrażanymi przez międzynarodowe organizacje i koalicje.

Logistyka militarna - teoria i praktyka projektowania systemów dostaw dla wojsk (org. paramilitarnych): przemieszczania oddziałów, budowy i eksploatacji infrastruktury, dostawami, pozyskiwaniem i świadczeniem usług logistycznych oraz organizowaniem ochrony życia żołnierzy.

Logistyka przedsiębiorstw - dział zajmujący się systemami dostaw surowców, materiałów do produkcji i wyrobów gotowych do przedsiębiorstw, wewnątrz firmy i na rynek.

Logistyka medyczna - dział zajmujący się systemami dostaw medykamentów, krwi, płynów infuzyjnych, żywności, sprzętu medycznego, niezbędnego do funkcjonowania zakładów leczniczych.

 1. Scharakteryzuj sfery zastosowań logistyki w przedsiębiorstwie?

 1. Wymień uczestników współpracujących w systemach dostaw?

Łańcuch dostaw rozumiany jest jako przepływ surowców, materiałów, podzespołów i wyrobów gotowych od momentu pozyskania tych pierwszych, do momentu konsumpcji wyrobu finalnego przez użytkownika końcowego

0x08 graphic
0x01 graphic

 1. Wymień typowe problemy logistyczne przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej?

Wolny rynek i wysoka konkurencja wymuszaja potrzebe systemowego traktowania

oraz kształtowania funkcji i zadan realizowanych przez procesy logistyczne, co znajduje wyraz w rozwoju i ewolucji logistyki w kierunku koncepcji zintegrowanego zarzadzania.

Konkurencja była i nadal jest postrzegana jako współzawodnictwo, które wygrac mo_na jedynie przez zapewnienie sobie przewagi nad innymi podmiotami rynku. Uznanie działan logistycznych jako tworzacych wartosc i wpływajacych na zadowolenie klienta spowodowało wzrost zainteresowania zintegrowanym łancuchem logistycznym, jako jednym z podstawowych elementów wzmocnienia pozycji konkurencyjnej i osiagniecia celów strategicznych przedsiebiorstw.

 1. Jakie funkcje pełni kierownik ds. logistyki w przedsiębiorstwie?

Osoba na stanowisku kierownika ds. logistyki odpowiedzialna jest za kierowanie pionami logistyki w przedsiębiorstwach produkcyjnych lub handlowych, może być to też osoba na stanowisku kierowniczym w przedsiębiorstwie odpowiedzialnym za działalność logistyczną (np. firmy logistyczne, przewozowe, spedycyjne)

 1. Scharakteryzuj podstawowe terminy z dziedziny transportu?

TERMINOLOGIA

Kontener - pojemnik, trwałe opakowanie wielokrotnego użytku, dostosowane do towaru i pojemności środków transportowych.

Ładunek - towar ładowany na środek transportowy.

Przewoźnik - przedsiębiorstwo (osoba) trudniąca się zawodowo przewożeniem osób (ładunków).

Proces transportowy - ciąg kolejnych czynności sprawnego zarządzania oraz przemieszczania osób, przedmiotów, energii w celu dostarczenia ich do odbiorcy.

Spedycja - działalność polegająca na zorganizowaniu przemieszczenia ładunków od dostawcy do odbiorcy (z wyłączeniem samego przewozu); spedytor - firma (osoba) uprawniona do prowadzenia działalności spedycyjnej (usług), rzecznik powierzonego mu ładunku.

Transport - przemieszczanie osób (osobowy), przedmiotów (towarowy), energii, służące zaspokajaniu potrzeb gospodarczych, finansowych, społecznych, politycznych, militarnych, ekologicznych. Jest on elementem infrastruktury gospodarczej obejmującej oprócz transportu: łączność, energetykę, gospodarkę wodną i ochronę środowiska.

Transport wewnętrzny - zorganizowany w przedsiębiorstwie w celu przemieszczania towarów między działami firmy, stanowiskami roboczymi, magazynami rozlokowanymi na terenie przedsiębiorstwa; transport wewnątrz magazynowy - jest częścią transportu wewnętrznego, zapewnia on ruch towarów w magazynie.

Transport zewnętrzny - zorganizowany między firmą, dostawcami i odbiorcami oraz między różnymi zakładami i magazynami funkcjonującymi na zewnątrz przedsiębiorstwa na jego korzyść.

 1. Scharakteryzuj proces transportu towarowego i jego uczestnków?

Proces transportowy - to ciąg skoordynowanych, następujących po sobie kolejno ( i równolegle) czynności, w wyniku których towar zostanie dostarczony odbiorcy w jak najsprawniejszy sposób.

Składa się z:

Charakter i przebieg każdego procesu transportowego jest określony przez wiele elementów, wśród których można wymienić:

Czynności w procesie transportowym może wykonywać:

 1. Wymień główne czynności spedytora?

Spedytor to przedsiębiorca świadczący usługi spedycyjne. Czynność ta wykonywana jest za odpowiednią opłatą. Potocznie spedytorem określa się przedsiębiorstwa spedycyjne. Organizuje przewóz, wystawia dokument HAWB - spedytorski list przewozowy. Uprawnienie do wydania ma ten spedytor, który działa jako agent IATA (Organizacja Międzynarodowego Transportu Lotniczego) wydany przez Parlament Kanady w 1945 roku. Spedycja jest to działalność gospodarcza polegajaca na organizacji transportu za określoną cenę na rzecz osoby prawnej lub fizycznej.

Główne czynności spedytora:

 1. Scharakteryzuj krajowy system transportu towarowego?

Logistyka transportu towarowego zajmuje się planowaniem, organizacją, kontrolą i realizacją transportu towarowego oraz zarządzaniem nim w ramach łańcucha dostaw. Jest jedną z sił napędzających konkurencyjność w Europie i tym samym wnosi istotny wkład w odnowioną strategię lizbońską na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Sieci produkcyjne i dystrybucyjne, organizując transport surowców naturalnych i gotowych towarów na obszarze Unii i poza nią, polegają na wysokiej jakości, wydajnych łańcuchach logistycznych. Logistyka jest przede wszystkim działalnością gospodarczą i realizowana jest przez przedsiębiorstwa, niemniej jednak władze mają do odegrania oczywistą rolę w zakresie stworzenia właściwych warunków ramowych. Według szacunkowych danych udział sektora logistycznego w Europie sięga niemal 14 % PKB. W ostatnich latach wskaźnik wzrostu sektora logistycznego przewyższał średni wskaźnik wzrostu gospodarek państw członkowskich. Np. wartość handlu

wewnętrznego i zewnętrznego UE wzrosła od 1999 r. o 55 %. Wzrost ten

zawdzięczamy integracji europejskiej, liberalizacji i stosunkowo niskim kosztom

transportu towarowego, co zaowocowało zmianami w zakresie działań

produkcyjnych i handlowych zarówno w samej UE, jak i w skali globalnej. Jedną z

konsekwencji tego wzrostu jest to, że rozwój handlu kontenerowego i żeglugi

liniowej prowadzi do dużego zagęszczenia ruchu w niektórych portach morskich i na trasach łączących porty z lokalizacjami w głębi kraju

 1. Scharakteryzuj podstawowe terminy z dziedziny magazynowania?

Gospodarka magazynowa - przechowywanie towarów w magazynach: obejmuje

projektowanie i eksploatację budowli magazynowych oraz organizację pracy w magazynach.

Infrastruktura magazynowa - zespół budowli i urządzeń oraz przedsiębiorstw i instytucji

niezbędnych do prawidłowego zarządzania składowaniem towarów.

Magazyn (skład, składnica, baza) - jednostka samodzielna lub podporządkowana firmie

przeznaczona na przechowywanie towarów, dysponująca odpowiednimi pomieszczeniami i wyposażeniem technicznym.

Magazynowanie (składowanie) - przechowywanie towarów w magazynie, ciąg czynności

mających na celu utrzymanie towarów we właściwym stanie i ilości.

Manipulacja towarami w magazynach - sprawne przemieszczanie towarów na krótkich

odległościach do magazynu, w magazynie i z magazynu - mechanicznie lub ręcznie.

Opakowania - Konstrukcje z drewna, tworzyw sztucznych, szkła, aluminium, tektury, papieru, w które pakuje się produkty w celu zwiększenia ich odporności na przemieszczanie i składowanie. Spełniają one funkcje ochronne, informacyjne i reklamowe. Do opakowań stosowanych powszechnie w magazynach i w transporcie należą: kontenery, pojemniki, palety.

 1. Podaj podstawowe klasyfikacje magazynowania?

PODZIAŁ MAGAZYNÓW

 1. Ze względu na rodzaj składowanych produktów:

 1. Ze względu na organizację pracy:

 1. Ze względu na wyposażenie techniczne:

 1. Ze względu na prowadzoną działalność:

5. Ze względu na rodzaj budowli:

- magazyny wysokiego składowania - przeznaczone na towary o średniej i małej

masie,

- magazyny niskiego składowania - przeznaczone dla towarów o dużej masie i

gabarytach,

- magazyny naziemne,

- magazyny podziemne.

 1. Scharakteryzuj obsługę zapasów w magazynie?

0x08 graphic

 1. Scharakteryzuj wyposażenie techniczne magazynów?

Wyposażenie magazynu stanowią środki techniczne i organizacyjne, takie jak maszyny, urządzenia, narzędzia, przyrządy i instalacje, za pomocą których realizowane są następujące funkcje magazynu:

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE MAGAZYNÓW

URZĄDZENIA WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE:

MASZYNY I URZĄDZENIA TRANSPORTOWE:

MASZYNY I URZĄDZENIA DO SKŁADOWANIA:

 1. Wymień cechy nowoczesnych magazynów i zasady ich użytkowania?

 2. Jak dzieli się przestrzeń magazynową?

0x08 graphic

 1. Scharakteryzuj automatyczną identyfikację towarów?

AUTOMATYZACJA W MAGAZYNIE obejmuje zagadnienia związane z przetwarzaniem informacji i obsługą towarów.

Stopień automatyzacji (w zależności od rodzaju sterowania środkami roboczymi i sprzężenia koniecznych do tego systemów informacyjnych):

Techniczne wyposażenie magazynu zależy od wielu czynników: wielkościi i funkcji, magazynowania towarów i ich podatności magaz.i transportowej, rodzaju opakowania, metod składowania, sposobu i rodzaju operacji w magazynie, rodzaju zabespieczeń

24. Automatyczna identyfikacja towarów

Kody kreskowe są najpopularniejszą formą automatycznej identyfikacji towarów. Używane są do opisywania dokumentów i produktów w celu umożliwienia automatycznego odczytywania i wprowadzania danych do komputerów za pomocą urządzeń powszechnie nazywanych: "czytnik kodów kreskowych" lub "skaner kodów kreskowych". Do nadruku kodów paskowych najczęściej są wykorzystywane drukarki etykiet. (np. drukarki Zebra)

Jest wiele rodzajów kodów kreskowych różniących się możliwościami kodowania oraz wyglądem. Kody kreskowe są graficznym zapisem znaków w postaci kombinacji jasnych i ciemnych elementów (pasków - kresek) według zasad symboliki danego typu kodu. Celem stosowania kodów kreskowych jest przyspieszenie i zwiększenie wiarygodności odczytu informacji - zastąpienie ręcznego wpisywania znaków do komputera.

Najbardziej rozpowszechniną formą kodu kreskowego jest kod EAN (European Article Numbering - Europejski Kod Towarowy), który został zatwierdzony do powszechnego stosowania w obrocie detalicznym w roku 1976. Amerykańskim odpowiednikiem jest kod UPC. Kod EAN występuje w dwóch odmianach: EAN-13 (zawiera 12 cyfr danych i jedeną cyfrę kontrolną) i EAN-8 (7 cyfr danych i 1 cyfra kontrolna). Ustalono, że pierwsze 3 cyfry oznaczają kod kraju (np. 590 - Polska), z wyjątkiem oznaczeń rozpoczynających się od cyfry 2 - takimi kodami oznaczane są produkty o zmiennej masie i rozmiarach, zazwyczaj konfekcjonowane w sklepach. EAN 13 jest używany również w połączeniu z ISSN (International Standard Serial Number), dla publikacji prasowych czy magazynów. 3 cyfrowy kod kraju został zastąpiony numerem 977, często poza kodem występuje wtedy również dwucyfrowy numer wydania. Inne rodzaje kodów:

Początkowo do odczytu kodu kreskowego używano specjalnie zmodyfikowanych piór świetlnych, które musiały być przesuwane tuż nad kodem prostopadle do pasków, co okazywało się niewygodne; obecnie do odczytu używa się czytników (zwanych także skanerami kodów kreskowych) różnorodnej konstrukcji, umożliwiających odczyt z pewnej odległości i mniej czułych na ustawienie odczytywanego kodu, które można - ze względu na technologię wykonania - generalnie podzielić na:


Zastosowanie kodów kreskowych przyczynia się do zwiększenia wydajności i usunięcia błędów ludzkich przez zautomatyzowanie procesu zbierania danych.
Liczba gałęzi przemysłu, które wymagają stosowania technologii kodów kreskowych ciągle się powiększa, obejmując sektory prawne (dokumenty), słuzbę zdrowia, przemysł motoryzacyjny, bankowość włączając karty plastikowe oraz sektory produkcyjne.

25. Scharakteryzuj zastosowania Internetu w obsłudze logistycznej?

0x01 graphic

26.Scharakteryzuj elektroniczną wymianę danych (ang. EDI)?

Elektroniczna wymiana danych EDI jest to przesyłanie komunikatów elektronicznych (będących odpowiednikami dokumentów handlowych lub administracyjnych w postaci papierowej), tworzonych według powszechnie uzgodnionego standardu między aplikacjami w różnych systemach komputerowych, za pomocą teletransmisji. Przez Edi obecnie należy rozumieć także technologię obiegu i wymiany dokumentów między różnymi aplikacjami współpracujących partnerów handlowych.

Innymi słowy Elektroniczna Wymiana Dokumentów (ang. Electronic Data Interchange - EDI) jest technologią obiegu i wymiany dokumentów w transporcie, edukacji, bankowości, administracji, produkcji, handlu, usługach bezpośrednio między aplikacjami partnerów handlowych. Do wymiany dokumentów najczęściej stosuje się sieci usług dodanych (VAN - Value Added Network), pocztę X.400 oraz połączenia bezpośrednie.0x01 graphic
0x01 graphicWyszukiwarka