projekt nr 2 poprawiony (Krzysiek Kurzaj), Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, od Beaty, Semestr 4, Stal, Projekt 2, Krzysiek Kurzaj


Katedra Konstrukcji Stalowych

Kierunek Budownictwo-studia dzienne

Wydział Budownictwa Architektury przedmiot: Konstrukcje metalowe

i Inżynierii Środowiska rok 2008/2009

sem. IV

Ćwiczenie projektowe z konstrukcji stalowych nr.2

Wykonawca:

Krzysztof Kurzaj

Osoba prowadząca:

mgr inż. Michał Gajdzicki

Data oddania:

Łódź, czerwiec 2009

I. Dane do projektu:

Rozpiętość podciągu: L=12,9m

Rozstaw podciągów: B=8,7m

Ciężar warstw wykończeniowych: 0x01 graphic

Obciążenie użytkowe stropu: 0x01 graphic

Stal gatunku: S235 0x01 graphic

Przyjęto rozstaw osiowy belek równy: b = 2 m

Przyjęto belkę o przekroju dwuteowym IPE 330 o następującej specyfikacji:


wysokość przekroju gałęzi h=330mm

szerokość stopki b=160mm

grubość stopki 0x01 graphic
=11,5mm

grubość środnika 0x01 graphic
=7,5mm

promień zaokrąglenia R=18mm

pole przekroju: A=62,6 cm2

masa: m=49,1 kg/m
momenty bezwładności: Iy=11770 cm4
Iz=788 cm4
wskaźnik wytrzymałości: Wy=713 cm3
Wz=98,5 cm3
promień bezwładności: iy=13,7 cm
iz=3,55 cm

rozpiętość belki L=8700mm

granica plastyczności fy=235N/mm2

moduł sprężystości E=210000N/mm2

wskaźnik sprężysty Wel,y=Wy

Wel,z=Wz

Wskaźnik plastyczny Wpl,y=804,33 cm3

1. Zebranie obciążeń.

a) dla belek środkowych:

Obciążenie stałe:

-płyta żelbetowa grubości 10cm: 0x01 graphic

-ciężar warstw wykończeniowych: 0x01 graphic

-ciężar własny belki IPE 330 0x01 graphic

0x01 graphic

Obciążenie użytkowe: 0x01 graphic

Wartości obliczeniowe: Q = 1,35*6,18 kN/m + 1,5*5kN/m =15,84 kN/m

b) dla pierwszej i ostatniej belki:

Obciążenie stałe:

-płyta żelbetowa grubości 10cm: 0x01 graphic

-ciężar warstw wykończeniowych: 0x01 graphic

-ciężar własny belki IPE 330 0x01 graphic

0x01 graphic

Obciążenie użytkowe: 0x01 graphic

Wartości obliczeniowe: Q = 1,35*4,613 kN/m + 1,5*3,625kN/m =11,67 kN/m

2. Obliczenia statyczne belki stropowej.

a) dla belek środkowych:

0x01 graphic

0x01 graphic

MEd = 149,87 kNm
VEd = 68,90kN
R = 68,90kN

b) dla pierwszej i ostatniej belki:

0x01 graphic

0x01 graphic

MEd = 110,41 kNm
VEd = 50,76kN
R1 = 50,76kN

3.Wymiarowanie belki stropowej.

3.1. Sprawdzenie stanu granicznego nośności belki stropowej z dwuteownika walcowanego

3.1.1. Klasa przekroju przy zginaniu względem osi y-y,

Współczynnik: 0x01 graphic

Stosunek szerokości grubości:

- środnika 0x01 graphic

- stopki 0x01 graphic

Środnik przy równomiernym ściskaniu jest klasy 1, pas klasy 1, a więc

przekrój jest klasy 1

3.1.2. Nośność obliczeniowa przekroju klasy 1 przy zginaniu.

0x01 graphic

Rozkład momentu zginającego siły tnącej jest taki, że można nie brać pod uwagę wpływu siły poprzecznej na nośność przekroju przy zginaniu.

Współczynnik zwichrzenia:

Belka jest zespolona z płytą, a więc nie występuje zwichrzenie: 0x01 graphic

Nośność belki na zwichrzenie

0x01 graphic

Sprawdzenie nośności belki ze względu na zwichrzenia

0x01 graphic

Warunek spełniony

3.1.3. Sprawdzenie nośności belki przy zginaniu w prześle,

0x01 graphic

Warunek spełniony

3.1.4. Sprawdzenie nośności belki przy ścinaniu na podporze :

Warunek stateczności miejscowej przy ścinaniu:

0x01 graphic

Środnik nie jest wrażliwy na utratę stateczności przy ścinaniu

Pole przekroju czynnego

0x01 graphic

Lecz nie mniej niż

0x01 graphic

Przyjęto: 0x01 graphic
=1,2

Obliczeniowa nośność przekroju przy ścinaniu

0x01 graphic

Nośność przy podporze 0x01 graphic

Warunek spełniony

3.2. Sprawdzenie stany granicznego użytkowalności.

Kombinacja obciążeń

0x01 graphic

Maksymalne ugięcie belki

0x01 graphic

Wartość ugięcia pionowego belki głównej nie powinna przekraczać wartości granicznej wynoszącej:

0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

Warunek spełniony.

4. Obliczenia statyczne podciągu.

2R=2*68,9kN=137,8kN

2R1 =2* 50,76kN=101,52kN

0x01 graphic

Przyjęto podciąg o przekroju dwuteowym spawanym o następującej specyfikacji:


wysokość przekroju gałęzi h=1100mm

szerokość stopki b=250mm

grubość stopki 0x01 graphic
=20mm

grubość środnika 0x01 graphic
=8mm

masa: m=145,1kg/m

pole przekroju: A= 184.8cm2
momenty bezwładności: Iy= 371034.4cm4
Iz= 5212.856cm4

rozpiętość podciągu L=12900mm

granica plastyczności fy=235N/mm2

moduł sprężystości E=210000N/mm2

Ciężar własny dwuteownika :

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

MEd = 1470,45 kNm
VEd = 455,18kN
R = 455,18kN

5. Wymiarowanie podciągu.

5.1. Sprawdzenie stanu granicznego nośności podciągu spawanego, stężonego bocznie punktowo w przekroju przęsłowym i podporowym.

5.1.1. Klasa przekroju przy zginaniu,

Współczynnik: 0x01 graphic

Stosunek szerokości grubości:

- środnika 0x01 graphic

- stopki 0x01 graphic

Środnik przy równomiernym ściskaniu jest klasy 4, pas klasy 1

Przy zginaniu względem osi y-y przekrój jest klasy 4, przy czym tylko środnik jest wrażliwy na utratę stateczności miejscowej. Sprawdzenie klasy wykonano przy rozkładzie naprężeń normalnych przekroju brutto (0x01 graphic
). Przy redukcji pola przekroju wywołanej utratą stateczności miejscowej i zmianą położenia środka ciężkości pozostanie klasa 4 ( zakres strefy ściskanej środnika 0x01 graphic
)

5.1.2. Nośność obliczeniowa przekroju klasy 4 przy zginaniu,

Stateczność miejscowa środnika

Parametr niestateczności zginanej ścianki usztywnionej przy współczynniku rozkładu naprężeń 0x01 graphic

0x01 graphic

Smukłość płytowa ścianki:

0x01 graphic

Współczynnik redukcyjny:

0x01 graphic

Szerokość strefy ściskanej i rozciąganej środnika (0x01 graphic
)

0x01 graphic

Szerokość współpracująca: 0x01 graphic

Szerokość części przylegających do pasa ściskanego 0x01 graphic
i do osi obojętnej 0x01 graphic

0x01 graphic

Przesunięcie położenia osi obojętnej przekroju współpracującego

0x01 graphic

Moment bezwładności przekroju współpracującego:

0x01 graphic

0x01 graphic

Wskaźnik sprężysty skrajnych włókien ściskanych przekroju współpracującego:

0x01 graphic

Wskaźnik sprężysty skrajnych włókien rozciąganych przekroju współpracującego:

0x01 graphic

Nośność obliczeniowa przekroju klasy 4 przy zginaniu względem osi y-y:

0x01 graphic

5.1.3.Uproszczona ocena zwichrzenia w budynkach,

Belki, których pas ściskany jest stabilizowany punktowo w kierunku bocznym stężeniami o rozstawie Lc nie są narażone na zwichrzenie, jeśli spełniony jest warunek:

0x01 graphic

Gdzie:

0x01 graphic
- maksymalny obliczeniowy moment miedzy stężeniami,

0x01 graphic
- współczynnik poprawkowy,

0x01 graphic
- promień bezwładności pasa zastępczego, składającego się z pasa ściskanego i 1/3 ściskanej części środnika, względem osi z-z przekroju,

0x01 graphic
- smukłość graniczna pasa zastępczego:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Rozkład momentu zginającego w przęśle między stężeniami jest bliski stałemu , tym samym można przyjąć:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
warunek spełniony.

5.1.4.Sprawdzenie nośności podciągu przy zginaniu w przęśle,

0x01 graphic

0x01 graphic
warunek spełniony.

5.1.5.Sprawdzenie nośności podciągu przy ścinaniu na podporze,

Warunek stateczności miejscowej przy ścinaniu:

0x01 graphic

Środnik nie spełnia warunków stateczności przy ścinaniu, zatem konieczne jest jego usztywnienie żebrami poprzecznymi co najmniej na podporach.

Niestateczność środka przy ścinaniu:

Względna smukłość płytowa:

0x01 graphic

Współczynnik niestateczności przy ścinaniu:

0x01 graphic
gdy: 0x01 graphic

Nośność obliczeniowa przekroju przy ścinaniu:

0x01 graphic

W obliczeniach pominięto udział pasów w nośności obliczeniowej przy ścinaniu.

Warunek nośności przy ścinaniu:

0x01 graphic

0x01 graphic
warunek spełniony.

5.2. Sprawdzenie stanu granicznego użytkowalności:

0x01 graphic

Ugięcie belki całkowite:

0x01 graphic

Wartość ugięcia pionowego belki głównej nie powinna przekraczać wartości granicznej wynoszącej:

0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

Warunek spełniony.

5.3. Sprawdzenie nośności spoin pachwinowych łączących pas ze środnikiem w strefie przypodporowej.

Współczynniki :

0x01 graphic

0x01 graphic

Grubość spoiny pachwinowej a=5mm

Warunek nośności dla spoin pachwinowych:

0x01 graphic

Naprężenia normalne prostopadłe do przekroju spoin:

0x01 graphic

Naprężenia styczne prostopadłe do przekroju spoin:

0x01 graphic

Naprężenia styczne równoległe do spoiny:

0x01 graphic

0x01 graphic
455,18kN

0x01 graphic

0x01 graphic

Sprawdzenie warunku nośności dla spoin:

0x01 graphic

Warunek spełniony.

5.4. Dobór przekroju żebra w miejscu połączenia belek stropowych z podciągiem.

Przyjęto żebro o grubości 0x01 graphic
, szerokości 0x01 graphic
, wysokości 0x01 graphic

6. Wymiarowanie połączenia belki stropowej z podciągiem.

Połączenie zakładkowe typu dociskowego- kategoria A.

Parametry śruby M16 klasy 6,8

Średnica: d=16mm

Otwór: 0x01 graphic
=17mm

Pole przekroju czynnego: 0x01 graphic

Granica plastyczności: 0x01 graphic

Wytrzymałość na rozciąganie: 0x01 graphic

Grubość płaskownika: t= 10,0mm

0x01 graphic

a) Obliczenie nośności śrub na ścinanie w jednej płaszczyźnie:

Założono że płaszczyzna ścinania przechodzi przez gwintowaną część śruby

0x08 graphic

Dlas klasy 6,8 0x01 graphic

Obliczeniowa nośność pojedynczej śruby na ścinanie

0x01 graphic

Obliczeniowa nośność grupy śrub na ścinanie

0x01 graphic

b) Obliczeniowa nośność śrub na docisk:

Odległość od osi śruby skrajnej do krawędzi czołowej:

0x01 graphic

Rozstaw śrub w szeregu:

0x01 graphic

Odległość od śruby skrajnej do krawędzi bocznej:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Obliczeniowa nośność pojedynczej śruby na docisk:

0x01 graphic

Obliczeniowa nośność grupy sił na docisk:

0x01 graphic

Warunek nośności połączenia:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Warunek jest spełniony

0x01 graphicWyszukiwarka