Laboratorium fizyka, Drgania struny, Politechnika Śląska


Politechnika Śląska

w Gliwicach

Wydział IŚE

Grupa 8

SPRAWOZDANIE

Z LABORATORIUM Z FIZYKI

TEMAT: Drgania harmoniczne struny.

--> Sekcja [Author:T] 9

Tomasz Tapper

Mariusz Twardawa

1.Wstęp teoretyczny

Struną nazywamy walec, którego przekrój jest tak mały, że praktycznie nie stawia on oporu przy wyginaniu. Struny produkuje się z metalu, lub jelit baranich. Jeżeli napiętą strunę szarpniemy, to powstanie zaburzenie będzie rozchodzić się wzdłuż struny. Ponieważ struna na obu końcach jest umocowana, więc fala odbita od środka gęstszego daje po nałożeniu z falą padającą falę stojącą. Na obu końcach powstają nieruchome węzły, a wszystkie pozostałe punkty mają tę samą fazę drgań i wychylają się równocześnie w jedną stronę(dla częstotliwości podstawowej v0 struny, na końcach mamy węzły, w środku strzałki) Dla wyższych tonów harmonicznych obok węzłów na końcu struny powstają wzdłuż struny węzły, dzieląc ją na równe części. Liczba węzłów powstających wzdłuż struny odpowiada liczbie wyższym harmonicznym o częstotliwości 2v0, 3v0, 4v0 itd.

Prędkość rozchodzenia się fali wzdłuż struny określa wzór

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
gdzie:

*-przekrój struny *-gęstość materiału struny F- siła napinająca

Dla częstotliwości podstawowej v0 długość fali *0 jest równa podwójnej długości struny l. Zatem *0=2l oraz v0=v/*0 częstotliwość podstawowa struny wyraża się zatem wzorem:

0x08 graphic

Natomiast częstotliwość wyższych harmonicznych obliczamy ze wzoru:

0x08 graphic

W wyrażeniu tym k jest liczbą węzłów występujących wzdłuż struny. Drganie podstawowe i wyższe harmoniczne tworzą tzw. układ drgań własnych struny.

Wskutek przekazywania energii cząstkom otoczenia lub wskutek przejścia jej w inny rodzaj energii energia układu drgającego stopniowo maleje, wszystkie drgania są zatem drganiami tłumionymi.

Dyspersją fal nazywamy zależność prędkości fazowej fal sinusoidalnych w ośrodku od ich częstości. Ośrodek, w którym takie zjawisko jest obserwowane, nazywamy ośrodkiem dyspersyjnym. Dyspersja fal dźwiękowych w ośrodku nieograniczonym zależy od własności ośrodka, przy czym zawsze towarzyszy jej pochłanianie dźwięku.

2.PRZEBIEG ĆWICZENIA ORAZ KARTA POMIAROWA

Celem doświadczenia jest badanie kolejnych drgań harmonicznych struny pobudzanej metodą rezonansową.

Struna jest zawsze dwustronnie zamocowana. Gdy strunę pobudzamy do drgań w miejscu przypadkowym, występują w niej równocześnie drgania harmoniczne. Każdy element struny wykonuje wtedy drganie wypadkowe powstałe wskutek nałożenia drgań harmonicznych prostych, które nie są już drganiami sinusoidalnymi.

Stanowisko pomiarowe składa się z poziomej struny długości ok. 1 m
zamocowanej z obu stron , komputera PC pracującego jako generator przebiegu prostokątnego o zadanej częstotliwości (z krokiem syntezy 1 Hz), którego zadaniem jest wprawianie w drgania struny oraz przetwornika piezoelektrycznego połączonego z oscyloskopem, którego zadaniem jest wskazywanie przebiegu drgań struny - w celu wychwytywania strzałek.

Pomiary miały na celu znalezienie kolejnych częstotliwości rezonansowych struny. W celu znalezienia tych częstotliwości należało ustawić elektromagnes
w miejscu strzałki a następnie ustawić częstotliwość, dla której amplituda drgań jest największa. Zwiększanie częstotliwości powoduje powstanie coraz większej ilości węzłów i strzałek na strunie (wraz z osiąganiem kolejnych częstotliwości harmonicznych), następuje również ich przemieszczenie, co pociąga za sobą problemy związane z ich zlokalizowaniem. Częstotliwość rezonansowa rejestrowana była przez komputer (będący równocześnie generatorem), a maksymalną amplitudę odczytywaliśmy z oscyloskopu.

pomiar

f[Hz]

1

40

2

78

3

118

4

157

5

197

6

236

7

277

8

315

9

355

10

394

11

420

12

453

13

486

14

514

15

539

16

563

17

593

18

619

19

647

20

675

0x08 graphic

3.Wnioski

Głównym celem tego doświadczenia było zaobserwowanie zjawiska dyspersji fali poprzecznej, powstającej w strunie pod wpływem siły wymuszającej. Na załączonym wykresie zaznaczono przebieg idealny wynikający z mnożenia częstotliwości podstawowej oraz przebieg rzeczywisty mierzony. Wyraźnie odchylenie dla większych częstotliwości bardzo dobrze ilustruje całe zjawisko.

Przyrządy użyte w opisywanym doświadczeniu były dokładne więc ich błędy nie wpływały w zasadniczo na pomiary. Stąd też bardzo mały jest błąd obliczonej wartości. Przebieg doświadczenia zakłócał brak izolacji układu pomiarowego od otoczenia, z którego pochodziły niepożądane drgania.

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphicWyszukiwarka