TEST III, spr4, Medycyna test 5, grupa 8


Medycyna test 5, grupa 8 ................................................................................

1. Wirusy zbudowane są z jednego kwasu nukleinowego DNA lub RNA, który może być:

a. zakaźny

b. nie zakaźny

c. odpowiedzi a i b

d. żadna z wyżej wymienionych

2. Wysoki stopień zakaźności nosiciela HBV może być stwierdzony na podstawie profilu markerów:

a. HBsAg, anty HBs

b. HBsAg, HBeAg

c. HBsAg, anty HBe

d. anty HBs, antyHBe

3. Badania serologiczne wykonywane w przebiegu chorób wirusowych są w wielu przypadkach łatwiejszą metodą diagnostyczną. Potwierdzeniem zakażenia pacjenta jest:

a. zwiększenie stężenia swoistych przeciwciał IgM

b. czterokrotny wzrost miana przeciwciał w drugiej próbie

c. odpowiedzi a i b

d. stwierdzenie znamiennej różnicy w stężeniu przeciwciał IgM i IgG

4. Metody wykrywania wirusów w hodowlach tkankowych polegają na obserwacji zmian cytopatycznych takich jak:

a. ognisk lizy komórek

b. powstawaniu ciałek wtrętowych

c. syncytiów (zespólni)

d. wszystkie wyżej wymienione

5. Odczyn ELISA wykorzystujemy w diagnostyce serologicznej chorób wirusowych do oznaczania przeciwciał np. IgM. Zasada tego odczynu przy takim jego zastosowaniu polega na opłaszczeniu plastikowej powierzchni:

a. swoistym antygenem wirusowym

b. antygenem wirusowym

c. przeciwciałami skierowanymi przeciw ludzkim IgM

d. żadna z wyżej wymienionych

6. W ciągu kilku dni od wystąpienia wysypki w przebiegu różyczki (rubelka) pojawiają się swoiste przeciwciała bezcenne dla celów diagnostycznych. Te przeciwciała to:

a. IgA

b. IgM

c. IgG

d. wszystkie wyżej wymienione

7. Ważnym testem prognostycznym postępu choroby w zakażeniu wirusem HIV jest określenie stężenia:

a. przeciwciał anty p 24

b. antygenu p 24 (we krwi)

c. przeciwciał gp 120

d. wszystkie wyżej wymienione

8. Reakcja PCR jest cyklem złożonym z 3 etapów. Wybierz ich właściwą kolejność:

  1. Denaturacja DNA, Annealing, Elongacja

  2. Elongacja, Annealing, Denaturacja DNA

  3. Annealing, Denaturacja DNA, Elongacja

  4. Wszystkie odpowiedzi są błędne

9. Wskaż nieprawdziwą charakterystykę reakcji PCR:

a. Może wykryć pojedynczą cząsteczkę DNA w próbce klinicznej

b. Wymaga hodowli próbki klinicznej

c. Używa pary starterów

d. To cykl składający się z 3 etapów

10. Jaką metodę stosuje się dla potwierdzenia wykrycia wirusa CMV?

a. Nested - PCR

b. Northern Blot

c. Western Blot

d. Southern Blot

Medycyna test 5, grupa 6.................................................................................

1. Komórka permisywna to:

a. każda komórka hodowli tkankowej w odpowiedni sposób przygotowana

b. komórka zawierająca odpowiedni receptor dla wirusa

c. odpowiedzi a i b

d. żadna z wyżej wymienionych

2. Wysoki stopień zakaźności nosiciela HBV może być stwierdzony na podstawie profilu markerów:

a. HBsAg, anty HBs

b. HBsAg, HBeAg

c. HBsAg, anty HBe

d. anty HBs, antyHBe

3. Jeżeli krew pobierana jest strzykawką, a nie do probówki próżniowej przed przelaniem krwi do pojemnika, (aby zapobiec hemolizie) należy:

a. szybko przelać do probówki

b. zdjąć igłę

c. włożyć strzykawkę do lodówki

d. żadna z wyżej wymienionych

4. Droga szerzenia się zakażenia wirusami HAV jest taka sama jak enterowirusów. Zakażenia następuje, ponieważ wirusy HAV są obecne:

a. w wodzie

b. w wilgotnym środowisku

c. w pożywieniu

d. wszystkie wyżej wymienione

5. Badania serologiczne wykonywane w przebiegu chorób wirusowych są w wielu przypadkach łatwiejszą metodą diagnostyczną. Potwierdzeniem zakażenia pacjenta jest:

a. zwiększenie stężenia swoistych przeciwciał IgM

b. czterokrotny wzrost miana przeciwciał w drugiej próbie

c. odpowiedzi a i b

d. stwierdzenie znamiennej różnicy w stężeniu przeciwciał IgM i IgG

6. Diagnostyka czynnego zakażenia wirusem typu D (WZW D) polega na:

a. wykrywaniu antygenu delta

b. wykryciu swoistego przeciwciała IgM we krwi

c. odpowiedzi a i b

d. nie wykonuje się tej diagnostyki

7. Przeciwciała monoklonalne otrzymywane przez szczepienie zwierząt antygenami wirusowymi używane w diagnostyce wirusologicznej skierowane są:

a. przeciw wirusom

b. przeciw antygenom wirusowym

c. przeciw swoistym antygenom wirusowym

d. wszystkie wyżej wymienione

8. Potwierdzenie dodatniego testu w kierunku przeciwciał anty HIV wymaga wykonania np. western blottingu i określenia przeciwciał:

a. anty p 24

b. anty gp 120

c. anty gp 41

d. wszystkie wyżej wymienione

9. Wirusy opryszczki pospolitej mogą też wywoływać zakażenia:

a. oczne

b. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

c. zapalenie mózgu

d. wszystkie wyżej wymienione

10. Zakażenie dzieci Rotawirusami może przebiegać:

a. bezobjawowo

b. biegunka i gorączka

c. odpowiedzi a i b

d. żadna z wyżej wymienionych

Medycyna test 5, grupa 10 .................................................................................

1. Komórka permisywna to:

a. każda komórka hodowli tkankowej w odpowiedni sposób przygotowana

b. komórka zawierająca odpowiedni receptor dla wirusa

c. odpowiedzi a i b

d. żadna z wyżej wymienionych

2. U wirusów grypy łatwo dochodzi do reasortacji genów. Zjawisko reasortacji występuje:

a. u wirusów grypy B

b. u wirusów grypy C

c. u wirusów grypy A

d. u wszystkich wyżej wymienionych

3. Diagnostyka czynnego zakażenia wirusem typu D (WZW D) polega na:

a. wykrywaniu antygenu delta

b. wykryciu swoistego przeciwciała IgM we krwi

c. odpowiedzi a i b

d. nie wykonuje się tej diagnostyki

4. W przypadku wielu wirusów wnikających prze błony śluzowe wirusy adsorbują się bezpośrednio do komórek nabłonka w których zachodzi wstępny cykl replikacyjny a wirus wnika przez:

a. uraz błony śluzowej - wyłącznie

b. ugryzienie (owad lub ssak) - wyłącznie

c. nie jest konieczny uraz

d. żadna z wyżej wymienionych

5. Diagnostyka polegająca na izolacji wirusa u ludzi zakażonych wirusem HIV 1 polega na specjalnej technice (wirus namnaża się wyłącznie w ludzkich limfocytach) i może być przeprowadzona:

a. w specjalnych laboratoriach

b. w laboratoriach III kategorii

c. w laboratoriach w których uzyskuje się hodowle limfocytów

d. we wszystkich wyżej wymienionych

6. Wirusowe zakażenia utajone mogą przebiegać:

a. bezobjawowo

b. mogą dawać reaktywację (kilkakrotną)

c. mogą prowadzić do chorób nowotworowych

d. wszystkie wyżej wymienione

7. Ważnym testem prognostycznym postępu choroby w zakażeniu wirusem HIV jest określenie stężenia:

a. przeciwciał anty p 24

b. antygenu p 24 (we krwi)

c. przeciwciał gp 120

d. wszystkie wyżej wymienione

8. Dlaczego stosuje się detergent SDS w technice Western Blot?

a. W celu usunięcia 2' i 3' rzędowej struktury białek i nadania im negatywnego ładunku

b. W celu wybarwienia białek do uwidocznienia ich w świetle widzialnym

c. W celu izolacji pojedynczej nici DNA

d. W celu unieruchomienia na stałym nośniku

9. Jaką metodę stosuje się dla potwierdzenia wykrycia wirusa HIV?

a. Northern Blot

b. Southern Blot

c. Western Blot

d. Test Elisa

10. Jaką metodę stosuje się dla potwierdzenia wykrycia wirusa CMV?

a. Nested - PCR

b. Northern Blot

c. Western Blot

d. Southern Blot

Medycyna test 5, grupa 3 .................................................................................

1. Wirusy zbudowane są z jednego kwasu nukleinowego DNA lub RNA, który może być:

a. zakaźny

b. nie zakaźny

c. odpowiedzi a i b

d. żadna z wyżej wymienionych

2. Do produkcji szczepionek używane są:

a. linie komórkowe diploidalne

b. linie komórkowe aneuploidalne

c. odpowiedzi a i b

d. żadna z wyżej wymienionych

3. Metody wykrywania wirusów w hodowlach tkankowych polegają na obserwacji zmian cytopatycznych takich jak:

a. ognisk lizy komórek

b. powstawaniu ciałek wtrętowych

c. syncytiów (zespólni)

d. wszystkie wyżej wymienione

4. Odczyn ELISA wykorzystujemy w diagnostyce serologicznej chorób wirusowych do oznaczania przeciwciał np. IgM. Zasada tego odczynu przy takim jego zastosowaniu polega na opłaszczeniu plastikowej powierzchni:

a. swoistym antygenem wirusowym

b. antygenem wirusowym

c. przeciwciałami skierowanymi przeciw ludzkim IgM

d. żadna z wyżej wymienionych

5. Odczyn immunoenzymatyczny EIA zastąpił większość technik immunologicznych ponieważ jest badaniem swoistym, uniwersalnym i stosunkowo prostym EIA można stosować do wykrywania:

a. antygenów

b. przeciwciał

c. odpowiedzi a i b

d. żadna z wyżej wymienionych

6. Zmiany cytopatyczne (CPE) występują:

a. w hodowlach komórkowych

b. w organizmach gospodarzy

c. odpowiedzi a i b

d. żadna z wyżej wymienionych

7. Zakażenie wirusowe HSV1 i HSV2 jest zakażeniem latentnym a miejsce latencji to:

a. limfocyty B

b. nabłonek

c. neurony w zwojach korzeni tylnych

d. komórki mózgowe, makrofagi, limfocyty T

8. W ciągu kilku dni od wystąpienia wysypki w przebiegu różyczki (rubella) pojawiają się swoiste przeciwciała bezcenne dla celów diagnostycznych. Te przeciwciała to:

a. IgA

b. IgM

c. IgG

d. wszystkie wyżej wymienione

9. Co oznacza skrót RFLP?

a. Resistance Force Length Polymorphism

b. Restriction Fragment Low Polymorphism

c. Resistance Fluor Limitation Polymorphism

d. Wszystkie odpowiedzi są błędne

10. Jak definiujemy Nested-PCR ?

a. Reakcja PCR, w której stosuje się odwrotną transkryptazę

b. Reakcja PCR złożona z dwóch następujących po sobie reakcji PCR

c. Reakcja PCR, w której następuje cięcie DNA enzymami restrykcyjnymi

d. Wszystkie odpowiedzi są błędne

Medycyna test 5, grupa 2.................................................................................

1. Droga szerzenia się zakażenia wirusami HAV jest taka sama jak enterowirusów. Zakażenia następuje, ponieważ wirusy HAV są obecne:

a. w wodzie

b. w wilgotnym środowisku

c. w pożywieniu

d. wszystkie wyżej wymienione

2. U wirusów grypy łatwo dochodzi do reasortacji genów. Zjawisko reasortacji występuje:

a. u wirusów grypy B

b. u wirusów grypy C

c. u wirusów grypy A

d. u wszystkich wyżej wymienionych

3. Do produkcji szczepionek używane są:

a. linie komórkowe diploidalne

b. linie komórkowe aneuploidalne

c. odpowiedzi a i b

d. żadna z wyżej wymienionych

4. Odczyn immunoenzymatyczny EIA zastąpił większość technik immunologicznych ponieważ jest badaniem swoistym, uniwersalnych i stosunkowo prostym EIA można stosować do wykrywania:

a. antygenów

b. przeciwciał

c. odpowiedzi a i b

d. żadna z wyżej wymienionych

5. Wirusy o symetrii helicalnej to:

a. wirusy wścieklizny

b. wirusy HIV

c. odpowiedzi a i b

d. żadna z wyżej wymienionych

6. Receptor CD4 z którym wirus HIV1 wiąże się swoiście występuje na powierzchni:

a. limfocytów T pomocniczych

b. komórek dendrytycznych

c. komórek mózgu

d. wszystkie wyżej wymienione

7. Potwierdzenie dodatniego testu w kierunku przeciwciał anty HIV wymaga wykonania np. western blottingu i określenia przeciwciał:

a. anty p 24

b. anty gp 120

c. anty gp 41

d. wszystkie wyżej wymienione

8. Zakażenie dzieci Rotawirusami może przebiegać:

a. bezobjawowo

b. biegunka i gorączka

c. odpowiedzi a i b

d. żadna z wyżej wymienionych

9. Jak definiujemy Nested-PCR ?

a. Reakcja PCR, w której stosuje się odwrotną transkryptazę

b. Reakcja PCR złożona z dwóch następujących po sobie reakcji PCR

c. Reakcja PCR, w której następuje cięcie DNA enzymami restrykcyjnymi

d. Wszystkie odpowiedzi są błędne

10. Jaką metodę stosuje się dla potwierdzenia wykrycia wirusa CMV?

a. Nested - PCR

b. Northern Blot

c. Western Blot

d. Southern Blot

1. Komórka permisywna to:

a. każda komórka hodowli tkankowej w odpowiedni sposób przygotowana

b. komórka zawierająca odpowiedni receptor dla wirusa

c. odpowiedzi a i b

d. żadna z wyżej wymienionych

2. Wirusy zbudowane są z jednego kwasu nukleinowego DNA lub RNA, który może być:

a. zakaźny

b. nie zakaźny

c. odpowiedzi a i b

d. żadna z wyżej wymienionych

3. Wysoki stopień zakaźności nosiciela HBV może być stwierdzony na podstawie profilu markerów:

a. HBsAg, anty HBs

b. HBsAg, HBeAg

c. HBsAg, anty HBe

d. anty HBs, antyHBe

4. Jeżeli krew pobierana jest strzykawką, a nie do probówki próżniowej przed przelaniem krwi do pojemnika, (aby zapobiec hemolizie) należy:

a. szybko przelać do probówki

b. zdjąć igłę

c. włożyć strzykawkę do lodówki

d. żadna z wyżej wymienionych

5. Droga szerzenia się zakażenia wirusami HAV jest taka sama jak enterowirusów. Zakażenia następuje, ponieważ wirusy HAV są obecne:

a. w wodzie

b. w wilgotnym środowisku

c. w pożywieniu

d. wszystkie wyżej wymienione

1. Badania serologiczne wykonywane w przebiegu chorób wirusowych są w wielu przypadkach łatwiejszą metodą diagnostyczną. Potwierdzeniem zakażenia pacjenta jest:

a. zwiększenie stężenia swoistych przeciwciał IgM

b. czterokrotny wzrost miana przeciwciał w drugiej próbie

c. odpowiedzi a i b

d. stwierdzenie znamiennej różnicy w stężeniu przeciwciał IgM i IgG

2. U wirusów grypy łatwo dochodzi do resortacji genów. Zjawisko resortacji występuje:

a. u wirusów grypy B

b. u wirusów grypy C

c. u wirusów grypy A

d. u wszystkich wyżej wymienionych

3. Diagnostyka czynnego zakażenia wirusem typu D (WZW D) polega na:

a. wykrywaniu antygenu delta

b. wykryciu swoistego przeciwciała IgM we krwi

c. odpowiedzi a i b

d. nie wykonuje się tej diagnostyki

4. Do produkcji szczepionek używane są:

a. linie komórkowe diploidalne

b. linie komórkowe aneuploidalne

c. odpowiedzi a i b

d. żadna z wyżej wymienionych

5. Metody wykrywania wirusów w hodowlach tkankowych polegają na obserwacji zmian cytopatycznych takich jak:

a. ognisk lizy komórek

b. powstawaniu ciałek wtrętowych

c. syncytiów (zespólni)

d. wszystkie wyżej wymienione

1. W przypadku wielu wirusów wnikających prze błony śluzowe wirusy absorbują się bezpośrednio do komórek nabłonka w których zachodzi wstępny cykl replikacyjny a wirus wnika przez:

a. uraz błony śluzowej - wyłącznie

b. ugryzienie (owad lub ssak) - wyłącznie

c. nie jest konieczny uraz

d. żadna z wyżej wymienionych

2. Przeciwciała monoklonalne otrzymywane przez szczepienie zwierząt nieczyszczonymi antygenami wirusowymi używane w diagnostyce wirusologicznej skierowane są:

a. przeciw wirusom

b. przeciw antygenom wirusowym

c. przeciw swoistym antygenom wirusowym

d. wszystkie wyżej wymienione

3. Odczyn ELISA wykorzystujemy w diagnostyce serologicznej chorób wirusowych do oznaczania przeciwciał np. IgM. Zasada tego odczynu przy takim jego zastosowaniu polega na opłaszczeniu plastikowej powierzchni:

a. swoistym antygenem wirusowym

b. antygenem wirusowym

c. przeciwciałami skierowanymi przeciw ludzkim IgM

d. żadna z wyżej wymienionych

4. Diagnostyka polegająca na izolacji wirusa u ludzi zakażonych wirusem HIV 1 polega na specjalnej technice (wirus namnaża się wyłącznie w ludzkich limfocytach) i może być przeprowadzona:

a. w specjalnych laboratoriach

b. w laboratoriach III kategorii

c. w laboratoriach w których uzyskuje się hodowle limfocytów

d. we wszystkich wyżej wymienionych

5. Odczyn immunoenzymatyczny EIA zastąpił większość technik immunologicznych ponieważ jest badaniem swoistym, uniwersalnych i stosunkowo prostym EIA można stosować do wykrywania:

a. antygenów

b. przeciwciał

c. odpowiedzi a i b

d. żadna z wyżej wymienionych

1. Zmiany cytopatyczne (CPE) występują:

a. w hodowlach komórkowych

b. w organizmach gospodarzy

c. odpowiedzi a i b

d. żadna z wyżej wymienionych

2. Wirusy o symetrii helicalnej to:

a. wirusy wścieklizny

b. wirusy HIV

c. odpowiedzi a i b

d. żadna z wyżej wymienionych

3. Zakażenie wirusowe HSV1 i HSV2 jest zakażeniem latentnym a miejsce atencji to:

a. limfocyty B

b. nabłonek

c. neurony w zwojach korzeni tylnych

d. komórki mózgowe, makrofagi, limfocyty T

4. Receptor CD4 z którym wirus HIV1 wiąże się swoiście występuje na powierzchni:

a. limfocytów T pomocniczych

b. komórek dendrytycznych

c. komórek mózgu

d. wszystkie wyżej wymienione

5. W ciągu kilku dni od wystąpienia wysypki w przebiegu różyczki (rubelka) pojawiają się swoiste przeciwciała bezcenne dla celów diagnostycznych. Te przeciwciała to:

a. IgA

b. IgM

c. IgG

d. wszystkie wyżej wymienione

6. Wirusowe zakażenia utajone mogą przebiegać:

a. bezobjawowo

b. mogą dawać reaktywację (kilkakrotną)

c. mogą prowadzić do chorób nowotworowych

d. wszystkie wyżej wymienione

7. Potwierdzenie dodatniego testu w kierunku przeciwciał anty HIV wymaga wykonania np. western blottingu i określenia przeciwciał:

a. anty p 24

b. anty gp 120

c. anty gp 41

d. wszystkie wyżej wymienione

8. Ważnym testem prognostycznym postępu choroby w zakażeniu wirusem HIV jest określenie stężenia:

a. przeciwciał anty p 24

b. antygenu p 24 (we krwi)

c. przeciwciał gp 120

d. wszystkie wyżej wymienione

9. Wirusy opryszczki pospolitej mogą też wywoływać zakażenia:

a. oczne

b. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

c. zapalenie mózgu

d. wszystkie wyżej wymienione

10. Zakażenie dzieci Rotawirusami może przebiegać:

a. bezobjawowo

b. biegunka i gorączka

c. odpowiedzi a i b

d. żadna z wyżej wymienionych

11. Reakcja PCR jest cyklem złożonym z 3 etapów. Wybierz ich właściwą kolejność:

  1. Denaturacja DNA, Annealing, Elongacja

  2. Elongacja, Annealing, Denaturacja DNA

  3. Annealing, Denaturacja DNA, Elongacja

  4. Wszystkie odpowiedzi są błędne

12. Co oznacza skrót RFLP?

a. Resistance Force Length Polymorphism

b. Restriction Fragment Low Polymorphism

c. Resistance Fluor Limitation Polymorphism

d. Wszystkie odpowiedzi są błędne

13. Wskaż nieprawdziwą charakterystykę reakcji PCR:

a. Może wykryć pojedynczą cząsteczkę DNA w próbce klinicznej

b. Wymaga hodowli próbki klinicznej

c. Używa pary starterów

d. To cykl składający się z 3 etapów

14. Dlaczego stosuje się detergent SDS w technice Western Blot?

a. W celu usunięcia 2' i 3' rzędowej struktury białek i nadania im negatywnego ładunku

b. W celu wybarwienia białek do uwidocznienia ich w świetle widzialnym

c. W celu izolacji pojedynczej nici DNA

d. W celu unieruchomienia na stałym nośniku

15. Jak definiujemy Nested-PCR ?

a. Reakcja PCR, w której stosuje się odwrotną transkryptazę

b. Reakcja PCR złożona z dwóch następujących po sobie reakcji PCR

c. Reakcja PCR, w której następuje cięcie DNA enzymami restrykcyjnymi

d. Wszystkie odpowiedzi są błędne

16. Jaką metodę stosuje się dla potwierdzenia wykrycia wirusa HIV?

a. Northern Blot

b. Southern Blot

c. Western Blot

d. Test Elisa

17. Jaką metodę stosuje się dla potwierdzenia wykrycia wirusa CMV?

a. Nested - PCR

b. Northern Blot

c. Western Blot

d. Southern BlotWyszukiwarka